Fardume träsk fridlyses.

Intressenterna ha enats om fem års Jaktförbud.
En betydelsefull gotländsk naturskyddsfråga har i dagarna i all tysthet lösts efter ett behjärtansvärt initiativ från några framsynta naturvänner. Det ur åtskilliga synpunkter geologiska, botaniska och zoologiska — ytterst intressanta Fardume träsk har genom frivillig överenskommelse mellan vederbörande intressenter fridlysts för all jakt under en tid av fem år, varjämte icke-delägare i området förbjudits att fiska i träsket under samma tid.
På kallelse av länsjägmästare Ragnar Melin och ingenjör Martin Lantz hade delägare och intressenter i Fardume träsk kallats att sammanträda i Hellvi skola den 28 sistl. maj. Sedan låns jägmästare Melin utsetts att leda förhandlingarna, redogjorde han i korthet för anledningen till utlysande av dagens möte. Fardume träsk hade genom ett hänsynslöst, okontrollerat bedrivande av jakt och fiske berövats nästan hela sin fågelvärld och sitt fiskbestånd. Äggplockning, olaga jakt och olaga fiske hade i många år fortgått. Det vore för både det allmänna och för delägarna av stort intresse och värde, om genom lämpliga åtgärder missförhållandena kunde avhjälpas och det nästan utrotade fågel- och fiskbeståndet kunde få ostört förökas.
Ordföranden såsom representant för Liljewalchska skogsfonden och ingenjör Lantz såsom representant för A/B Ruteverken meddelade att bolaget och fonden vore villiga att gemensamt bekosta avlöning åt erforderlig tillsyningsman samt kostnaderna för kungörandet av fridlysningsbestämmelserna m. m.
Sedan flera av de närvarande givit uttryck åt den allmänna önskan att träsket borde fridlysas, beslöts göra följande överenskommelse rörande fridlysning av träsket: ”All jakt vare sig för delägare eller utomstående skall vara förbjuden såväl å träsket som vid dess stränder. Fisket skall vara delägarna själva förbehållet och må ej upplåtas till utomstående. Ingen som ej är delägare i träsket, må ha båt upplagd vid träsket. Delägares båtar skola vara förvarade under lås. Tillsynen över dessa bestämmelsers efterlevnad skall anförtros åt en av delägarna utsedd tillsyningsman.
Denna överenskommelse skall gälla tillsvidare för en tid av fem år, räknat den 23 maj 1937.”
överenskommelsen undertecknades vid sammanträdet av samtliga närvarande intressenter utom en. Den skulle vidare underställas de intressenter som ej varit närvarande, i och för dessas underskrift.
För tiden intill nästa sammanträde utsågs en bestyrelse att på platsen representera delägarna, bestående av ingenjör Martin Lantz, lantbr. Rudolf Mattsson och lantbr. Caxl Franzén.
Till tillsyningsman utsågs fjärdingsmannen Hilmer Jönsson, Valleviken.
Länsjägmästare Melin meddelar nu att insamlingen av underskrifter på fridlysningsöverenskommelsen gått så bra att av de till omkring 25 uppgående intressenterna samtliga utom 2 skrivit under överenskommelsen. Därmed har Fardume träsks fågel-och fiskfauna beretts ett välbehövligt skydd för de närmaste fem åren, och man må nu hoppas att fridlysningsbestämmelserna bli vederbörligen respekterade av allmänheten.
Enligt vad Gotlands Allehanda erfarit, är det meningen att i sommar låta verkställa en inventering av träskets nuvarande fågelbestånd, för att man vid femårsperiodens slut skall kunna kontrollera om de företagna åtgärderna haft åsyftad verkan. Denna inventering bekostas av Liljewalchska skogsfonden.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *