Fängelsepredikantens berättelse.

Predikanten vid häktet, domkyrkokomminister Nils Öberg, har nu till domkapitlet avgivit sin redogörelse som predikant vid kronhäktet härstädes under år 1936.
Pastor Öberg framhåller där bl. a., att han hållit 33 predikningar ä fängelset och haft 101. samtal med fångarna. Även om, säger pastor Öberg, man svårligen kan tala om någon synbar förändring i fångarnas religiösa inställning, så vågar han dock tro, att den ädla säd, som heter Guds ord, icke utsätts förgäves. Det är min övertygelse, att predikningarna och samtalen ha en uppgift att fylla, och att det skulle vara en allvarlig förlust, om religionsvården skulle inskränkas.
Ifråga om brott, så är den grupp, som benämnes egendomsbrott störst och omfattar 11 fall. I övriga brott inräknas bl. a. sådana, som begåtts av bilförare, vilka under påverkan av sprit framfört motorfordon. Med de stränga straff, som lagen numera stadgar för sådana förseelser, hade man kunnat vänta, att de nu skulle vara mycket sällsynta. Så har tyvärr icke blivit fallet, utan alltjämt äro sådana förseelser relativt talrika.
Pastor Öberg påtalar vidare det nåra samband som råder mellan rusdryckerna och våldsbrotten. Så voro samtliga för våldsbrott häktade och dömda (sju män) vid brottets begående rusiga. Av dessa sju erkände tre att de voro begivna på rusdrycker.
En betydelsefull faktor i fångarnas fostran utgör fängelsets bibliotek och fångarna anse det som en stor förmån att få låna böcker. Fångvårdsstyrelsen har under året på predikantens anmodan tilldelat fängelsets bibliotek ett värdefullt tillskott av nya böcker.
Ett många gånger rätt svårlöst problem är anskaffande av arbete åt frigivna fångar. Under det gångna året har denna svårighet dock icke gjort sig så mycket gällande. Då det emellertid dröjt en tid innan den frigivne fått ordnat arbete, har ekonomisk hjälp lämnats honom av Gotlands fångvårdsförening. Denna förening utövar alltjämt en välsignelsebringahde verksamhet och är värd allmänhetens stöd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *