Jordfästningar.

En stämningsfull begravning ägde rum härstädes i lördags eftermiddag, då stoftet efter förre handlanden Knut Westöö vigdes till gravens ro.
Jordfästningsakten förrättades i gravkapellet å södra begravningsplatsen — av domkyrkokomminister Nils Öberg, vilken även höll ett gripande griftetal utgående från textorden i 2 Tim. 1: 10. Före jordfästningen sjöngs ps. 549: 1 och efter densamma andra versen av samma psalm. Efter den högtidliga begravningsceremoniens slut fördes kistan ut på kyrkogården för att sänkas ned i familjegraven. Vid graven framträdde kyrkoherde emeritus Robert Bolin och framsade några hjärtliga vänskapens ord. En systerson till den framlidne frambar härpå de anHörigas tack för den hedersbevisning som kommit den bortgångne till del. Till sist lyste pastor Öberg frid över stoftet.
Bland den rika blomsterskörd som sänts till båren märktes en krans från A.B. Medeen & Wetterlund, Visby.
Till gravens frid vigdes i går middag stoftet efter skorstensfejaren Bertil Käll, varvid bl. a. brandkårens personal ägnade den bortgångne en sista hyllningsgärd.
Akten, som förrättades i södra gravkapellet av domkyrkokomminister Nils Öberg, inleddes med ps. 297: 1, varefter officianten höll en anslående dödsbetraktelse med text ur Upp. 21: 4. Härpå följde den ritualenliga jordfästningen varefter ps. 144: 1—3 sjöngs unisont. Kistan fördes så av sex brandsoldater ut till kyrkogården och sänktes i griftens gömma. Vid graven nedlade brandchef Carl Lindström en krans från brandkåren och framförde ett sista tack och farväl till den bortgångne brandmannen som under sexton års tid varit med i Visby brandkår.
Även skorstensfejaremästare S. Andersson frambar ett tack för plikttroget arbete. samt nedlade en krans. Så lyste officianten frid över stoftet.
Förutom brandkårens krans, som hade röda band och inskriften: Tack för gott kamratskap, märktes i den rika blomsterskörden en krans från Svenska skorstensfejeriarbetarförbundet (röda band: En sista hälsning) samt en från Skorstensfejeriarbetareförbundets avdelning — i Karlskrona (röda band: En sista hälsning).

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Dödsfall Knut Westöö

Vår ende, käre broder Knut Westöö, född 6 sept. 1877, död 3 aug. 1938.
Visby den 3 aug. 1938.
Laura. Ebba.
Bertha Åhman.
f. Westöö.
Rosa Sandberg: f. Westöö.
Agnes och Elias Krokstedt.
f. Westöö.

Sörjd och saknad.

Jordfästningen äger rum i Östra gravkapellet lördagen den 6 aug. kl. 4 e. m.
För dem, som önska följa den avlidne sker saml. i hemmet kl. 2 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Dödsfall Klara Sofia Westöö

Min kära syster Klara Sofia Westöö avled stilla i dag i sitt 82:a levnadsår, sörjd och saknad av mig, syskonbarn, övrig släkt och vänner.
Visby den 25 maj 1938.
ANNA WESTÖÖ.

Jordfästning i Lärbro kyrka den 22 maj 1938 kl. 6 e. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

Nationalinsamlingen.

Å 400 redovisade listor har nu inkommit kr; 20,851:37. BI. a. har grosshandlare Isak Westöö tecknat 100 kr. och Hemse järnhandel, Otto Svahn, 50 kr. Ännu kunna bidrag tecknas å bankernas kontor eller per postgiro 138313.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Maj 1938
N:r 108

Dödsfall Maria Augusta Westöö

Min kära maka Maria Augusta Westöö, f. Smitterberg, avled i dag, sörjd och saknad av mig, svägerskor, övriga släktingar och vänner.
Visby den 5 maj 1938.
KNUT WESTÖÖ.

Tack för den kärlek Du givit ut,
Ditt goda hjärta brast till slut.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Landsbygden. Hall.

HALL.
Ett ståtligt bröllop ägde rum här på påskafton då sjömannen Herbert Nygren från Kassle i Hangvar sammanvigdes med fröken Sonja Norman, dotter till laxfiskaren Gunnar Norman, Hallshuk, och hans maka.
Vigseln förrättades i Hangvar av kyrkoherde E. V. Lyberg under högtidliga former. Efter vigseln samlades en stor skara inbjudna, släkt, vänner och bekanta, i brudens hem, där ett trevligt samkväm hölls. De nygifta erhöllo under dagen en mängd lyckönskningar och telegram samt ståtliga brudgåvor. Tärnor och marskalkar voro Edit Larsson—Gösta Norman, Gundborg Lundberg—Fridolf Westöö, Dagny Olsson—Yngve Sjölund, Van ja Sjölund—Nils Pettersson.
På kvällen hade en skara ungdomar samlats för att enligt gammal god sed ”se brud” och hylla brudparet samt de övriga arrangörerna med kraftiga hurrarop.
Heder och tack åt såväl värdfolket som brudparet.
En gäst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89

Fruktodlarförening bildad i Kappelshamn.

Föredrag om fruktodling hölls i går kväll i Kappelshamns folkskola av trädgårdskonsulent Emil Nilsson. Efter föredraget bildades en fruktodlarförening, i vilken samtliga närvarande – 10-12 personer – antecknade sig som medlemmar.
Till styrelse valdes folkskollärare Helge Dahlqvist, handlande Konrad Lundin och chaufför Oskar Karlsson med fiskare Ivar Johansson och stenarbetare Ragnar Westöö som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 december 1937
N:r 286

Årsavslutning i Hemse.

Folkhögskolan och lantmannaskolan, i Hemse hade i går årsavslutning för vinterkursen 1936-37 i närvaro av landshövdingeparet samt ett stort antal av elevernas föräldrar och målsmän.
Årsavslutningen inleddes kl. 11 f. m. med förhör i en del läroämnen, vilka förhör pågingo en timmes tid med undantag för några minuten rast. Kl. 12,15 samlades man i gymnastiksalen, där gymnastikuppvisning under hr Sven Frehses ledning hölls och därefter gavs en halvtimmes musik- och sånguppvisning.
Avslutningshögtidligheten ägde rum vid halv 2-tiden och förrättades av landshövding Rodhe. I Barnhand därmed utdelade landshövdingskan en del priser, som av eleverna erövrats vid tidigare under skolåret hållna tävlingar.
Rektor Bertil Nordlander erinrade ett anförande bl. a. om, att i och med denna årskurs den 61:a i ordningen avslutas vid folkhögskolan och den 50:e vid lantmannaskolan, För lantmannaskolans del var det alltså ett jubileum. Tal lämnade i anledning härav en översikt över skolans utveckling, hur densamma uppkommit ur folkhögskolan o. s. v. År 1885 bildades en andra årskurs, vilken två år senare kom att benämnas lantmannaskolan. I början var den enda skillnaden mellan de båda skolorna endast att det var specialutbildning i lanthushållning i lantmannaskolan, men etterhand blev det ren yrkesutbildning för jordbruket. Enligt stadgarna böra skolorna även ha praktiskt jordbruk, men denna tanke har ännu ej förverkligats. Emellertid har åtgärder vidtagits i den riktningen, det att år 1921 inköptes en del jord och k 1936 ytterligare jord, var! för det är möjligt, att praktisk jordbruksundervisning vid sidan av den teoretiska utbildningen snart är realiserad. I fortsättningen närode rektor även om invigningen av gymnastiksalen den 17 juli 1927 in. in. Ifråga om skolornas skiljande torde den statliga utredningen snart vara klar, kanske redan instundande höst. Tal, lämnade även en redogörelse för de föreståndare och lärare, som skolan hittills haft, elevantalet o. s. v. I lantmannaskolan ha sålunda undervisats 543 elever, i medeltal 11 per år. Under de fem närmaste åren har medeltalet uppgått till 19 elever och det senaste året 24, vilken siffra är rekord och visar att skolan går framåt.
De efter avslutade kurser avgående eleverna voro:
i folkhögskolans Gösta Björkegren, Endre, Erik Björklund, Dalhem, Kurt Bohman, Visby, Sune Bolin, Bro, Bengt Göransson, Eskelhem, Erik Hallbom, Etelhem, Viola Höök, Kappelshamn, Ingeborg Jacobsson, Öja, Karl-Olof Jakobsson, Vamlingbo, Elsa Karlsson, Atlingbo, Sven Norman, Lärbro, Bengt Persson, Visby, Sven Pettersson, Visby, Ture Pettersson, Hogrän, Åke Pettersson, Etelhem, Elimer Svensson, Källunge, Åke Swensson, Gnarp, Nils Söderberg, Väte, Odal Wolter Bro.
Ur lantmannaskolan avgingo efter fullbordade kurser: Ahlbin Bergvall, Stånga, Harry Bingman, Burs, Evald Bjersander, Dalhem, Hjalmar Carlsson, Yxnerum, Klas Ekström, Stånga, Hans Endrell, Akebäck, Bertil Fardstedt, Fardhem, Sven Jacobsson, Fide, Birger Johansson, Fide, Arne Kristiansson, Stånga, Torsten Kristoffersson, Stånga, Lennart Larsson, När, Sven Larsson, Vamlingbo, Villy Larsson, Väte, Erik Mökander, Eskelhem, Birger Pettersson, Väte, Erik Pettersson, Lau, Sven Pettersson, Mästerby, Martin Qviberg, Havdhem, Karl Rydkvist, Havdhem, Ingvar Thomsson, När, Karl David Törnvall, Björke, Fridolf Westöö, Hall, Sven-Otto Österdahl, Hejde.

Därefter förrättades prisutdelning av landshövdingskan, varvid följande elever erhöllo pris:
I mjölkning fingo följande elever mottaga pris: 1) Klas Ekström, Stånga, 2) Martin Qviberg, Havdhem, 3) Birger Pettersson, Väte, 4) Erik Pettersson, Lau.

Svinbedömning: 1) Sven-Otto Österdahl, Hejde, 2) Sven Jacobsson, Fide, 3) Erik Pettersson, Lau, 4) Sven Larsson, Vamlingbo.

Hästbedömning: 1) Sven-Otto Österdahl, Hejde, 2) Birger Pettersson, Väte, 3) Erik Pettersson, Lau, 4) Karl-David Törnvall, Björke.

Hästuppvisning: Sven Pettersson, Mästerby, 2) Birger Pettersson, Väte, 3) Torsten Kristoffersson, Stånga, 4) Karl Rydkvist, Havdhem.

Högsta poäng i alla fyra tävlingar erhöllo: 1) Erik Pettersson, Lau, summa 228 poäng, 2) Birger Pettersson, Väte, 223 p., 3) Klas Ekström, Stånga, 217,5 poäng.

Priserna utgjordes av olika prydnads- och nyttighetsföremål.
Dessutom utdelades en del idrottspriser jämte premier och stipendier. Elevförbundets stipendium tilldelades Sune Bolin och Sven Pettersson i folkhögskolan samt Willy Larsson och Erik Mökander i lantmannaskolan, S. L. U:s stip. N. Söderberg i folkhögskolan samt Dusen & Melins stip. till Börje Johansson i lantmannaskolan. I premier tilldelades Sven Pettersson och Bengt Persson i folkhögskolan Skidfrämjandets årsbok, B. Pettersson och Sven Larsson i lantmannaskolan Gyrtmastikfrämjandete årsbok, A. Kristiansson, E. Pettersson och Sven Österdahl i lantmannaskolan fingo boken ”Jordbrukets ekonomiska föreningerörelse” samt slutligen Viola Hök, Ingeborg Jacobson och Elsa Karlsson i folkhögskolan Turistföreningens årsskrift.
Sedan prisutdelningen förrättats höll landshövdingen ett avslutningsanförande, vari han bl. a. avtackade lärare och elever.
Efteråt samlades man till gemensam middag i skolan.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Fastighetsaffärer.

Bankdirektör Ad. Dahlbäck har till lantbrukare K. H. Pers, Westöös i Hall, försålt sin egendom vid Medebys i Hall för ett pris av 16,000 kr. Byggmästare Carl Engström, Ljugarn, har till samme köpare försålt sin egendom vid Medebys i Hall för 9,100 kr. Vidare har fiskare Karl Hejdenberg, Ihrevik, för obekant pris till samme köpare försålt sin fastighet vid Ihrevik.
Lantbrukaren Arvid Collberg i Follingbo har försålt sin egendom Altheise i Buttle till lantbrukaren Thomas Lithberg, Busarve i Roma, som där ämnar upprätta en fårfarm av utegångsfår.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73

Jägargillets jubileumsskjutningar,

som skola försiggå å Visby skyttegilles bana lördagen den 4 juli komma, som i annons meddelats, att omfatta såväl kulskytte (centimerskjutning och mot löpande rådjur) Som hagelskytte (mot lerduvor och mot löpande hare). Anmälan skall ske senast den 27 dennes till löjtnant Norman.
Ett stort antal vackra priser ha ställts i utsikt till dessa skjutningar. Bland dem, som utlovat skänka pris, kan nämnas: konsul C. G. Björkander, Bryggeribolaget, Slite cement- och kalk a.-b., Gotlands Allehanda, A.-B. Carl Degerman, D. B. V:s paviljong, bankdir. A. Dahlbäck, major Fredr. Nyström, landsfiskal Thure Holmqvist, groashandl. L Westöö, Sylvia Norrbys bokhandel, ingenjör O. Damstedt, Gotlands järnhandel, A.-B H. A. Lindsströms järnaffär, Medeen & Wetterlund, Schenhohns Eftr., grosshandl. Harald Pettersson och »Skyttevänner» samt Gyttorps krutfabrik.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 Juni 1936
Nr 139