Idrott och sport.

Dyster och dimmig simborgarsöndag.
Endast ett fåtal prov under gårdagen.

Söndagens simborgarväder lämnade en hel del övrigt att önska, ty dagen bjöd som bekant på duggregn och dimma och kylig luft. Likadant var det på många andra håll i landet och talet om att sim-borgarveckorna förföljas av regn synes vara väl berättigat. Nu står hoppet till den avslutande veckan och söndagen den 25, då alla, såväl arrangörer som provtagare, måste försöka ta igen vad som förlorades i går.
En del arrangörer ha arbetat under veckan och i Slite har man kommit upp till 34 provtagare och 20 märken, därav fyra 5-års. I går blev det endast tre prov. Under denna vecka fortsätta proven i hamnen och söndagen den 25 blir det prov såväl vid badstranden som vid Tjelderviken, där man tar prov kl. 1-4.
Klintehamn har fått ihop 19 prov och märken, varav tre 5-årsmärken, 14 prov har man fått i veckan och under gårdagen blev det 5. Fortsättning följer nu på tisdag, torsdag och söndag.
I Etelhem har man f. n. 9 prov och i Ljugarn 4.
I Tingstäde har hittills ett 30-tal personer passat på att klara simborgarvärdigheten och man fortsätter nu i veckan på eftermiddagar och kvällar.
Detta är också fallet med Visby, där det finns möjligheter att ta simborgarmärket nere i Simstadion under simsällskapets kontroll.

Idrottsföreningen Varpa
hade i går sin traditionella tävling om hedersprispokalerna. 45 kastare ställde upp när uppropet förrättades kl. 12,15. Tävlingen som gäller kulkastning tillgår på följande sätt: Föreningens handicapslista följes varvid de medlemmar som vid uppropet befinna sig på den övre halvan av listan bilda klass I och övriga klass II. Sedan hopsättas lagen så, att när som i går 24 man gingo i klass I, de som ligga på 1, 16 och 24 plats bilda ett lag, de som ligga som resp. 2, 15 och 23 bilda ett o. s. v. Sedan mötas de nu bildade lagen en kula alla mot alla. Av dessa preludier framgår att tävlingen måste bli oerhört jämn och så var fallet även i år. Mycket vacker kastning presterades över lag och de s. k. ”billiga” huggen kunna säkert räknas på ena handens fingrar.
I klass I triumferade Folke Fredin, Henning Gardelin och A. Eklund, vilka genomförde tävlingen utan någon förlust. överlägsenheten kanske inte var så stor som prislistan utvisar, men laget tog sina tolvor också och det är ju det som är huvudsaken.
I klass II genomförde Henry Engström, Gottfrid Johansson och Gust. G. Johansson även tävlingen utan förluster och segrade klart.
Klass I: 1) Folke Fredin, Henning Gardelin, A. Eklund 7 segrar, 2) Villy Pettersson, Erik Söderdahl, Gustav Johansson 4 segrar, 79 stick, 3) John Palmgren, K. G. Karlsson, Karl Palmgren 4 segrar, 75 stick.
Klass II: 1) Henry Engström, Gottfred Johansson, Gust. G. Johansson 6 segrar, 2) Artur Björkman, Gösta Åstrand, Manne Hohnkr 5 segrar, 3) G. Wennerström, Karl Engström, Erik Lundberg 4 segrar.
De medlemmar som skola deltaga i Stockholm uppmanas infinna sig på ”Kajsarn” på tisdag kväll, då biljett- och logifrågan skola ordnas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Skytte.

Visby Nationalbeväring.
hade på söndagen klubbmästerskapstävling i pistolskjutning. Segrare för året blev H. Rohnström 125 poäng. Prislistan fick följande utseende:
Klass A: 1) H. Rohnström 125 poäng, 2) T. Ödin 116, 3) Th. Gerentz 112, 4) L. Rohnström 110.
Klass B: 1) P. E. Johansson 115 poäng, 2) G. Ljunggren 114, 3) E. Hermansson 103, 4) J. O. Nilsson 91.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Skog på rot.

Militärbefälhavaren på Gotland emottager anbud å rotstående vedskog ”av säljare från följande socknar: Bunge, Fårö, Fleringe, Gammalgarn, Hellvi, Rute och Östergarn.
Anbud skall omfatta kubikmassa. och stämplingslängdens n:r, ställas till Militärbefälhavaren på Gotland och inlämnas till Forstmästaren vid Militärbefälet, Visby, tel. Militärcentralen 11.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Född

En son.
Brita och Carl Hansen.
f. Torén.
Visby den 16 juli 1943.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Säsongens sista travtävling.

Bjuder på många sensationella lopp.

I morgon går starten för säsongens sista travtävlingar — kanske de sista som hållas på A 7:s övningsfält. Alla lopp äro väl besatta. Anmälningarna t. ex. Gotlands-löpning äro t. o. m. så talrika att man var’ betänkt att dela upp den i två lopp. Men vid granskning av de olika handicapen, komma de startande hästarna ganska långt ifrån varandra, varför gemensam start kan ske. Detta gör loppet givetvis intressantare än om det hade blivit två starter i samma löpning.
För undvikande av missförstånd meddelas att de nyanmälda hästarna icke löpa för totalisatorn.
Träningen på banan har varit mycket livlig hela veckan, varför man kan räkna med att det blir ännu bättre fart på kamparna än förra söndagen. — Om det blir regn, uppmanas åskådarna att inte alltför livligt vifta med paraplyerna.
Vi meddela hår ett par bilder från förra söndagens tävlingar: Segrare i Snabb-löpning blev F r o w n (äg. Tage Gullgard, Rone) med solvallatränaren Hans Ringström som kusk. Den andra bilden visar också ett populärt segrarekipage, nämligen B o t a j r (äg. M. Andersson, Eksta) med fröken Maja Andersson som kusk. En rad av tränare och hästuppfödare från Solvalla uppvakta och beundra det näpna ekipaget. Fr. v. i främre raden: hrr Dufklo, Nils Sundin, Lindberg och Oskar Persson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Tullverket.

Tullförvaltare Karl Berggren i Visby åtnjuter semester under tiden 17 juli-20 aug. med kammarskrivaren vid centraltullkammaren i Stockholm David Smitterberg som vikarie.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Gårdagens eftermiddagsskurar

gynnade endast norra och nordvästra Gotland, medan de mellersta och södra delarna av ön även denna gång fingo stå över. Sålunda blev det i Visby 2,2 mm., i Stenkyrka 3,5, i Fårösund 2,0 och på Fårö 3,1 mm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Visby folkskola.

Till två icke ordinarie folkskolläraretjänster (vakanta tjänster) vid Visby folkskola ha vid ansökningstidens utgångan sig följande folkskollärare: Thorsten Jansson, Stockholm, Magnus Ljung, Torne, John E. Jonsson, Österfärnebo, Bertil Söderberg, Visby, och J. Bernevi, Gimgöl, samt folkskollärarinnorna Anna Stina. Ljung, Torne, Anna Greta Ahlström, Visby, Elsa Pahlén, Lund, Kerstin Färdeman, Västerås, Astrid Karlsson, Nääs, Eva Svahn, Stockholm, Anna Maria Jerhagen, Dala-Järna, Märta Kuhlau, Visby, Vivan Stein, Göteborg, Anna Sidén, Gävle, Kerstin Ramsborg, Hofors, Tyra Stjärne, Eskelhem, Irma Håkansson, Huskvarna, och Ingeborg Berling, Skruv.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Gotlands sparbanksförening

hade i går ordinarie årssammanträde på D. B. V:s sparbank under ordförandeskap av bankdirektör Ad. Dahlbäck. Vid sammanträdet vore 17 sparbanker representerade. Till ordförande för dagen valdes bankdir. Dahlbäck samt folkskollärare Alex Stengård, Burs, som sekreterare. Vid förhandlingarna föredrogs och godkändes 1942 års huvudräkning samt revisionsberättelsen, varefter ansvarsfrihet beviljades. I fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna samt till konsulenten bestämdes att arvodena skulle utgå med samma belopp som förut.
Man hade vidare att välja två styrelseledamöter för tiden 1944 47. I tur att avgå voro direktör K. A. Hall, Kräklingbo, och folkskollärare Alex Stengård, Burs, vilka båda omvaldes. Likaså omvaldes f. riksdagsman Th. Hansen, Burgsvik, som suppleant för samma tid. Kvarstående i styrelsen är bankdir. Dahlbäck, som valts för tiden 1941-45.
Till revisorer utsågos kamrer Hj. Larsson, Garda, och folkskollärare Reinhold Dahlgren, Stånga. Till ombud vid Svenska Sparbanksföreningens årsmöte 1944, till ledamot i valberedningen och till ledamot i annonsrådet 1944 valdes folkskollärare Stengård med folkskollärare Dahlgren som suppleant för samtliga uppdrag.
Efter förhandlingarna höll intendent T. Vading, Stockholm, ett föredrag om ”Centralupphandlingens möjligheter” och därefter berörde folkskoll. Stengård aktuella frågor för sparbankerna, varvid han sär skilt behandlade skoisparverksamhe ten. Efter årsmötet intogs lunch på DBV :s paviljong.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Dödsfall.

I en ålder av 72 år har förre lantbrukaren Victor Johansson, Hogrän, avlidit på lasarettet. Den avlidne har innehaft Enbjenne i Hogrän, vilken gård han emellertid överlämnat till fosterdotter och måg. Han var på sin tid en duktig jordbrukare och intresserad medlem av Valls baptistförsamling. Förutom av de nämnda sörjes han närmast av syster och svåger.

På S:t Görans sjukhus i Stockholm har skräddarmästaren Karl A. Bäck avlidit, 67 år gammal. Han var Östgöte till börden och innehade skrädderirörelse i Abrahamsberg i Stockholm. Han har tidigare varit verksam i Visby och sörjes närmast av maka, bosatt härstädes, samt en broder i Vingåker.

Verkmästaren vid Slite cement Johan Rickard Andersson, Slite, har avlidit i Stockholm. Han hade varit i Norrland och hälsat på en dotter, men blev på hemresan sjuk och måste intagas på sjukhus i Stockholm, där han i natt avled.
Den bortgångne, som var född i Lerbäck i Örebro län 1879, kom år 1917 såsom verkmästare till Slite cement efter att förut ha varit anställd vid Visby cementfabrik. Det var en synnerligen kunnig och uppskattad yrkesman, personligen glad och vänsäll, varför hans oväntade frånfälle väckt förstämning i vida kretsar. Änkeman sedan i fjol sörjes han bosatt i Holmsund, en privatsekreterare vid Slite cement och gift med köpman Erik Linder i Slite samt en kassörska vid Gotlands banks avdelningskontor i Slite.

Prostinnan Naima Ekström, född Holmgren, har avlidit i sitt hem i Falun nära 81 år gammal. Närmast sörjes hon av make, kontraktsprosten Gunnar Ekström, tre söner, däribland Martin, folkhögskollärare, Hemse, samt två döttrar, däribland Gunnhild, gift med fältläkare Nils Carlson, Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161