Idrott och sport.

I 18 prövar formen.
I 18 Hade sitt fotbollslag i farten under gårdagen för att pröva spelarna inför den stundande DM-finalen och det blev en seger med hela 9—1 över Flottan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Födelsedagar.

Fru Helny Marthon, maka till överkonstapel Josef Marthon, Västerås, fyller om tisdag den 13 dennes femtio år. Fru Marthon är född i Rute på Gotland. År 1920 kom hon jämte maken till Västerås — äktenskapet hade ingåtts 1913 — och här har hon gjort sig känd och välkänd genom sina insatser på olika områden. Det är särskilt inom folkpartiet i staden och länet hon varit verksam. Hon är ordförande inom folkpartiets kvinnogrupp i Västerås, tillhör styrelsen för partiets, Västerås-avdelning och är sekreterare i folkpartiets kvinnliga förbund i Västmanland. Inom samtliga dess organisationer har hon nedlagt ett intresserat och högt uppskattat arbete. Vidare har hon i många år varit medlem av Västerås blåbandsförening och dess studiecirkel Arosia. Hon tillhör vidare Svenska polisens helnykterhetsförbund. I sin ungdom var hon ansluten till Visby missionsförsamling, och sedan 1920 är hon medlem av missionsförsamlingen i Västerås.
Helny Marthons intressen torde framgå av vad ovan skrivits om hennes insatser i olika sammanslutningar; de röra sig huvudsakligen inom religiösa, ideella och politiska områden. Men hon är också en duktig husmor och moder. Sympatisk och vänsäll har hon förskaffat sig en stor vänkrets.

Sextio år fyller torsdagen 15 dennes klockaren Julius Olofsson i Garda.

I morgon fyller fru Anna Bjersander, Haga, Visborgs slätt, 85 år. Hon är änka efter hemmansägaren Janne Bjersander, Vänge. Den gamla är alltjämt pigg och kry, deltar i hushållsarbetet hos sin dotter och måg, sitter då och då vid väven, är ibland stadd på resor och är fortfarande intresserad av allt som händer och sker hemma och ute i världen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Visborgs försvarade Visbykannan.

Tävling på I 18:s banor i går.
Under gårdagen avgjordes tävlingen om Visbykannan och här segrade återigen Visborgs tremannatrupp, varigenom priset stannade inom gillet ytterligare ett år. Laget bestod av G. Tallqvist, E. Källström och Å. Erben, vilka nådde 93, 86 resp. 85 poäng. Gruppen erhöll förutom vandringspriset även de sex laginsatserna som hederspris. Närmast efter Visborg kom Ekeby med Em. Glifberg samt tredjeklassarna B. Nilsson och K. J. Ekedahl. Här sköt Nilsson bäst med 93 poäng, medan Glifberg hade 84 och Ekedahl 81. Visby skyttegille följde härnäst med 257 poäng, här hade V. Stengård 87, A. Herlitz 86 och Holger Olsson 84. Den bästa gruppen blev egentligen Visborgs reserver, Nilsson, Tvås och Holmstrand, som sköto utom tävlan och nådde 268 poäng, alltså två bättre än segrarna. Individuellt bäst blev Birger Larsson, Fårö östra, med 95 poäng och i en extra omgång efter tävlingen sköt han 96. Båda fårölagen voro f. ö. ojämna och kunde inte konkurrera om priset denna gång.

Enskild insats: Klass 5:
B. Larsson, Fårö Ö. 95 p. …… 7: —
Tallqvist, Visborgs, 93 …… 5: 50
J. H. Emilsson, KA 3 91 …… 4: 50
C. E. Nilsson, Visborgs 90 …… 4: —
A. Larsson, Hemse 89 …… 3: —
I. Tvås, Visborgs 89 …… 3: —

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Jordfästningar

En stämningsfull begravning ägde rum igår middag, då stoftet efter f. fanjunkaren O. H. Nilsson, Visborgs slätt, vigdes till gravens ro. Jordfästningsakten förrättades i östra gravkapellet av domkyrkoadjunkt Ingemar Björck och inleddes med sång av Missionskyrkans kör, som sjöng Hymn av Lundgren. Till beledsagning av I 18:s musikkår sjöngs unisont ps. 331. Officianten höll härpå en anslående betraktelse utgående från 2 Kor. 1: 3-4 v. samt förrättade jordfästningen. Sedan de tre skovlarna mull fallit och officianten läst Herrens ord om döden och uppståndelsen samt förrättat bön sjöngs ps. 377, varefter Missionskyrkans kör sjöng Integer Vitae och Stilla skuggor.
Efter den högtidliga ceremoniens slut utbars kistan av sex av den bortgångnes f. d. kamrater vid regementet medan musikkåren spelade Sorgmarsch av Beethoven. Processionen satte sig därefter i rörelse mot norra kyrkogården. Vid grindarna mötte musikkåren som i spetsen för sorgetåget spelade sorgemusik tills kistan sänkts i graven. Vid graven utförde kåren under direktör Baltzar Bäckströms ledning Stridsbön av Lindblad, varefter kransnedläggningen vidtog. Regementets krans nedlades av överstelöjtnant C. Schoug, medan underofficerskårens nedlades av löjtnant A. Pettersson och underofficerssällskapets av löjtnant Jansson. Missionsföreningens krans nedlades av löjtnant R. Thomsson, sångkörens och Allmänna sångens av tullförvaltare Karl Berggren. Skräddaremästare Gust. Arvidsson frambar till sist de anhörigas tack för den hedersbevisning som kommit den bortgångnes minne till del. Sedan pastor Björck lyst frid över vilorummet spelade musikkåren Mitt liv är en våg av Laurin, varefter högtidligheten ändade.
En rik skörd av kransar och blommor hade sänts till båren. Bland kransarna märktes följande: Gotlands infanteriregemente (röda och vita band: Tack för ,god tjänst), I 18:s officerskår (röda och vita band), underofficerskåren I 18 (röda och vita band), kamraterna från 1887 (röda och vita band: Efter slutad arbetsdag njut rofylld vila), Gotlands underofficerssällskap (blå odh gula band: Vila frid), Gotlands missionsförening och sångkör (lila band: Tack för sången och gott arbete), Missionskyrkans sångkör (blå och vita band: Tack för Din sångargärning), Visby allmänna sångförening (blå och gula band: Sov i ro).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 juli 1943
N:r 155

Idrott och sport.

AIK och VIF mötas i DM-semifinal.
Spännande fredagsmatch på Vallen.

Nu är det klart för en ny match mellan Visby IF och AIK, för vilken gång i ordningen är inte så lätt att säga men nog torde det röra sig om ett 40-tal viktiga uppgörelser mellan dessa lag i serie eller, mästerskap under det dussintal år som AIK funnits till och bjudit gamla VIF jämbördig konkurrens.
Den här gången gäller det DM dock inte final som det brukar vara utan ”endast” semifinal eftersom I. 18 redan kvalificerat sig för slutmatchen. Hur som helst så bör det i alla fall bli en av årets mest spännande matcher, ty de bästa spelarna på båda sidor äro i fullt trim efter den senaste tidens flitiga matchande i gotlandskombinationen och böra kunna åstadkomma god fotboll.
Kl. 19 på fredag går matchen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i lördags eftermiddag stoftet efter fröken Vilna Nilsson, Visby. Jordfästningsakten förrättades i östra gravkapellet av domkyrkoadjunkt Ingemar Björck och inleddes med ps. 572: 1-4. I anslutning till ritualen höll officianten en betraktelse utgående från textorden i 1 Kor. 15: 53. Efter jordfästningen sjöngs ps. 105: 4-5, varpå kistan utfördes till norra begravningsplatsen, där gravsättningen ägde rum.
Bland den stora skörden av kransar märktes en krans från kamrater (vita band: Tack för gott kamratskap), samt en krans från kamrater Avd. B (En sista hälsning).
Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över stoftet.
En stämningsfull begravning ägde igår middag rum i domkyrkans kor, då fröken Edith Rundquist, Visby, vigdes till griftero. Kistan inbars i kyrkan till tonerna av Åses död av Grieg, spelad på orgeln av kantor Karl Bandelin. Sedan kistan placerats på katafalken sjöngs ps. 586: 1-2 varpå officianten, domkyrkokomminister Nils Öberg, höll en betraktelse med ledning av Ps. 84: 6-7 samt erinrade om den avlidnas trogna gärning i kyrkliga ungdomsföreningen och om hennes kyrksamhet. Efter betraktelsen följde den ritualenliga jordfästnings-akten, vilken avslöts med ps. 331: 1-1 Kistan utbars därpå under orgelmusik; Trion ur Chopins sorgmarsch, samt fördes ut till norra begravningsplatsen och sänktes i graven därstädes. I processionen deltogo bl. a. biskopinnan Ebba Ysander samt medlemmar i kyrkliga ungdomsföreningen och Stadsmissionen.
Vid graven nedlade bl. a. stadsmissionären pastor E. Holmedal en krans från Visby stadsmission och en från Visby kyrkliga ungdomsförening. Från föreningen Åldersro nedlades en krans av pastor Nils Öberg, som också till slut lyste frid över vilorummet. Allra sist sjöngs ps. 21.
Föreningen Åldersros krans hade blågula band med inskriptionen: Tack för trogen gärning, Visby kyrkliga ungdomsförening lila band: Tack för mångårigt arbete, och Visby stadsmissions vita band: Tack för gott arbete. Bland kransarna i övrigt kan nämnas en från gamla kamrater (gröna band: Tack för trogen vänskap), en från personalen vid Gotlands järnhandel, en från AB. Gotlands järnhandel (vita band: En sista hälsning), samt en från Arbetsstugans styrelse (lila band: Med tack för uppoffrande arbete).
Stoftet efter f. lantbrukaren Karl Johansson, Hörsne, jordfästes på fredagen. Akten inleddes med ps. 105: 1-3, varpå pastorsadjunkt H. Jacobsson utgående från Ps. 35 höll griftetalet. Efter jordfästningen sjöngs ps 105: 4-5. Vid gravsättningen på kyrkogården nedlades flera vackra kransar och blommor. Pastor Jacobsson avslöt med att lysa frid över vilorummet.

Lantbrukaren Gustav Gardell, Smiss i Kräklingbo, vigdes i fredags till gravens ro. Efter samling i sorgehuset ägde jordfästningsakten rum i kyrkan, dit kistan inbars till tonerna av en sorgmarsch. Efter att ps. 586: 1-3 sjungits höll kyrkoherde C. J. Björkander en betraktelse med utgångspunkt från 1 Sam. 20: 18 samt vigde stoftet till den eviga vilan. Kräklingbo kyrkokör sjöng ”Måste ock av törnen vara”, varpå unisont sjöngs ps. 579: 1-3. Under sorgemusik på orgeln utbars kistan och sänktes i graven. Här utförde kören ”Stilla skuggor”. Vid kransnedläggningen talade direktör K. A Hall och f. nämndemannen Oskar Thomasson, vilka också nedlade kransar för Kräklingbo sparbank och kommun. Till sist lyste officianten griftefrid.

I Ganthems kyrka jordfästes på fredagen stoftet efter hemmasonen Verner Jakobsson, Smiss i Ganthem. Den högtidliga akten inleddes med ps. 549:1 och avslöts med ps. 549: 2. Kistan utbars av en broder och fem kamrater till den bortgångne och sänktes i griften, där anhöriga och vänner nedlade en vacker gärd av kransar och blommor, varjämte en släkting till den avlidne läste några verser. Officianten, prosten G. Reuser, Dalhem, lyste till sist frid över griften.

Förre fanjunkaren och poststations-föreståndaren O. H. Nilsson, Visborgs slätt, har avlidit i en ålder av 76 år. Han sörjes närmast av maka och tvenne döttrar. I unga år kom den nu bortgångne till dåvarande 1 27 som volontär, närmare bestämt den 4 april 1887. Han passerade underbefälsgraderna och blev sergeant 1892 samt fanjunkare 1910. Från sin anställning på aktiv stat avgick han med pension 1918 och ur reserven 1932. Under en lång följd av år har han varit föreståndare för poststationen på Visborgs slätt, en befattning som han emellertid på egen begäran lämnade den 1 april i år. Under förra krisen var han anställd på spannmålsbyrån i Visby.
Den bortgångne var på sin tid även god och intresserad sångare och har bl. a. tillhört såväl Allmänna sångföreningen som domkyrkans och missionskyrkans körer. Han efterlämnar minnet av en redbar, plikttrogen och vänsäll människa.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Dödsfall O. H. Nilsson

Vår käre make och fader f. d. Fanjunkaren O. H. Nilsson född 10/12 1867 död 3/7 1943 Djupt sörjd och saknad.
Visborgs slätt den 5 juli 1943.
ALMA NILSSON
Barnen
Ditt liv var kärlek, rättfärdighet, ärlighet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Trafikelevkurs vid S. J.

Till en trafikelevkurs vid S. J., som med förberedande praktisk utbildningstjänstgörnig tar sin början den 26 juli har järnvägsstyrelsen bland ett 330-tal sökande antagit bl. a. B. R. Nyqvist, Visborgs slätt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Volontäranställning.

För militärlivet intresserade, friska och framåtsträvande ynglingar i åldern 16-23 år kunna erhålla anställning 1 oktober vid Kungl. Gotlands Infanteriregemente. Begynnelselön för volontär 684 kr., furir i högsta löneklassen cirka 2,200 kr. pr år jämte rörligt tillägg och kristillägg. Härtill kommer fri beklädnad, kost, förläggning och sjukvård. Stora möjligheter till snabb befordran efter genomgångna skolor. Hjälp med civilanställning vid avgång ur tjänst. Regementet är organiserat som cykel-och motorförband. Värdefull motorutbildning erhålles. Ytterligare upplysningar lämnas vid hänvändelse till Rekryteringsexpeditionen, Visborgs slätt. Tel. Visby 1041, 5 & 16.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 juli 1943
N:r 148

Gotlandsinfanteristernas kamratförening

samlas vad Gotlandskretsen angår till årsmöte i Visby den 14 mars, som är en söndag. Samlingsplats blir stadshotellet i Visby och programmet upptar utom kretsförhandlingar föredrag, filmförevisning och ett enkelt samkväm. Detaljer för de senare punkterna äro ännu inte definitiva. Meningen är att medlemmarna från landet ska la kunna hinna hem med kvällstågen. Deltagande skall anmälas senast den 11 mars till klubbmästaren, tel. Visby 58 eller 1717 kl. 8-10, 12-4.
I senaste numret av Gotlandsinfanteristen återfinnes en del punkter, som särskilt angå. kamratföreningens medlemmar och numret är för övrigt som vanligt omväxlande och trevligt. överstelöjtnant Nils Söderberg skildrar hur Gotlands infanteriregemente utvecklats ur ett frivilligt folkuppbåd, fritidsundervisningen på Visborgs slätt behandlas i en längre artikel med flera uttalanden och likaså redogöres för I 18:s I. K:s verksamhet 1942 i en utförlig artikel. Den idrottsliga verksamheten är för övrigt föremål för flera artiklar med referat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46