Torrläggningsföretagen.

K. m:t har ställt 2,500 kr. till förfogande för bestridande av utrednings- och undersökningskostnaderna för Alvamyrs torrläggningsföretag i Hemse, Rone och Alva socknar samt till Hejde prästmyrs torrläggningsföretag i Hejde och Väte socknar. Totalkostnaderna beräknas till 7,000 kr. Utredningen har visat att företagen lämpa sig såsom beredskapsarbeten. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146

Dödsfall Johan Oskar Jakobsson.

Härmed tillkännagives att Gud till sig hemkallat f. Hemmansägaren Johan Oskar Jakobsson född den 14/11 1852.
Sörjd av oss samt släkt och vänner.
Haltarve, Väte den 25 juni 1940.
Anna o. Christoffer Pettersson
Sv. Ps. 297, v. 3.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Dödsfall.

Den 20 d:s avled helt hastigt hr Carl Fernqvist i Molinders konservfabrik i Stockholm, här på Gotland i vida kretsar, bland affärsmän och ärtodlare i synnerhet, mera och väl känd som Molinders Fernqvist. I omkr. ett 30-tal år har den bortgångne arbetat i sin bransch här på Gotland och därunder gjort sig känd som en glad, vänsäll och redbar man. Han sörjes närmast av maka och två söner.

I en ålder av 80 år avled igår änkefru Edla Augusta Katarina Söderberg, Klintehamn. Den gamla har under en längre tid lidit av ohälsa och vårdades hos en ogift dotter, där hon nu fick lägga sitt gamla huvud till ro. Under en lång följd av år, omkring femtio, har den nu bortgångna tillhört Klintehamns metodistförsamling. Hon sörjes närmast förutom av den nämnda dottern av en gift dotter i Eskelhern.

F. hemmansägaren Johan Oskar Jakobsson, Haltarve i Väte, har avlidit i en ålder av 87 år. Han innehade i sin krafts dagar en gård Vid Mölner men har nu på senare år bott och vårdats hos en svåger vid Haltarve. Tidigare innehade han också flera kommunala uppdrag, bl. a. var han ledamot av kyrkorådet i församlingen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Landsbygden. Hejde.

HEJDE.
Konfirmation ägde rum midsommaraf ton i Hejde kyrka och dagen efter blevo konfirmanderna delaktiga av nattvarden i Väte kyrka. Mycket folk hade infunnit sig till den stämningsfulla högtidligheten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Torrläggningsföretagen.

Lantbruksstyrelsen förordar hos k. m :t att statsbidrag utgår med 1,500 kr. för de till 4,000 kr. beräknade kostnaderna för planläggningen av Alva myrs torrläggningsföretag i Hemse, Rone och Alva socknar samt med 1,000 kr. för den till 3,000 kr. beräknade planläggnings-kostnaden för Hejde Träskmyrs torrläggningsföretag i Hejde och Väte socknar. Båda företagen anses lämpade att utföras som beredskapsarbeten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

Stamschäferierna få avvecklas.

K. m:t har medgivit att hushållningssällskapet får sälja stamschäferiet för cheviotras på Gotland, till vars anordnande statsbidrag med 6,000 riksdaler beviljades år 1868. Schäferiet har nu uppdelats på två gårdar, Bäcks i Akebäck och Bäcks i Väte. Försäljningen skall ske på det sätt som hushållningssällskapet finner lämpligast. Försäljningsmedlen böra fonderas och räntemedlen användas för att bestrida vissa sällskapets kostnader för åtgärder till fåravelns främjande företrädesvis sådana, som understödjas med statsmedel. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 juni 1940
N:r 135

Till ledamöter av länsprövningsnämnden

för årets taxeringar, vilken kommer att sammanträda å framdeles utsatta tider, har länsstyrelsen utsett följande personer: överlantmätaren Göran Hillert och montören Ivar Johansson, Visby, eldaren Tyko Eek, Slite, lantbrukarna Fredian Wahlberg i Bro och K. Bergbohm, Rute, fiskaren A. Östergren, Katthammarsvik, lantbrukarna Reinh. Kahlström, och Malkus Andersson, Eksta, handlanden Einar Broander, Havdhem, samt kyrkoherden K. A. Videgren, Västkinde.
Till suppleanter i länsprövnings-nämnden ha utsetts postiljonen Erik Engström, Visby, folkskolläraren E. Cederlund, När, byggmästaren Albin Nyberg, Follingbo, samt lantbrukarna Hj. Björkegren, Busarve i Barlingbo, och Hugo Budin, Väte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Statsbidrag till torrläggningsföretag.

K. m:t har anvisat statsbidrag med 5,000 kr. för delvis bestridande av de till 18,000 kr. beräknade kostnaderna till Roma och Store myrars torrläggningsföretag i Väte med flera socknar, med 1,000 kr. av de till 2,000 kr. beräknade kostnaderna för Kassle och Skälstäde myrars torrläggningsföretag i Hangvar och Halls socknar, med 1,000 kr. av de till 1,800 kr. beräknade kostnaderna för Norrlanda myrs torrläggningsföretag i Anga och Norrlanda socknar samt med 4,000 kr. av de till 9,000 kr. beräknade kostnaderna för Fjäle och Smiss myrars torrläggningsföretag i Mästerby m. fl. socknar. Samtliga dessa företag äro lämpliga att utföras som beredskapsarbete.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129

25 flaggor till Gotland.

Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag har beslutat utdela flaggor till följande 25 personer, bosatta på Gotland; cementarbetare Bertil Ahlgren, Lyckåker, expressinnehavare Axel L. Ahiwin, Visby, lantbrukare Emrik F. R. Andersson, Västkinde, lantbrukare Karl Andersson, Atlingbo, jordbruksarbetare Ture E. Andersson, Rangvalds, Tofta, jordbrukare Gustav Engström, Lilla Vägome, Lärbro, trafikbilägare F. E. Glansholm, Follingbo, lantbrukare Konrad Hallgren, Valdarve, Eskelhem, lantbrukare Heribert Heidenberg, Othem, hemmansägare John Jakobsson, Bosarve, Fröjel, fru Math. Johansson, Smittenslund, Visby, jordbrukare Johannes Karlsson, Gardrungs, Stenkumla, byggnadssnickare Ragnar Karlsson, Sigfride, Vamlingbo, banvakt Karl Larsson, Halla, velocipedreparatör Olov Larsson, Rone, jordbrukare Berner Mathson, Snovalds, Havdhem, sockerfabriksarbetaren Karl Nilsson, Roma, cementarbetare Albin Othberg, Boge, fjärdingsman Aron Pettersson, Gardese, Ganthem, jordbrukare Axel Hj. Pihlblad, Öja, skomakare Karl Svensson, Mattsarve, Gammelgarn, jordbruksarbetare Alvin Söderdahl, Väte, skomakare J. N. Tyllander, Kvie, Hangvar, småbrukare Kristian Uddin, Botes, Rone, samt agent Fritjof Östergren, Vall.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

Landsbygden. Väte.

VÄTE.
Baptistförsamlingarna i Väte, Sjonhem och Vall höllo i söndags gemensamt uppbyggelsemöte i Väte kapell kl. 2 e. m. Mötet öppnades av past. A. Gomgir, som läste den 122 psalmen och hälsade de närvarande välkomna, samt uttryckte sin glädje över att de tre församlingarna, som ju ha så mycket gemensamt, så mangrant kommit tillsammans, för att hålla högtid och uppbyggas i sin gemenskap och tro. Därefter höll pastor A. Högberg en predikan över Luk. 12: 49, om den eld som Jesus kom för att tända på jorden. Så höllos även kortare anföranden av lantbr. Karl Johansson, Vall, som citerade Ps. 33: 12 och talade om den sällhet vi som Guds folk äga, samt lantbrukaren D. Lavergren, Sjonhem, som läste något från 1 Kor. 1 kap. och talade om vårt gemensamma ansvar. Under mötets gång deltogo även kören och musikföreningen med sång och musik. Mötet avslutades med nattvardsfirande och bön.
Väte församling bjödo de deltagande, som nästan fyllde det vackra kapellet, på kaffe. Under rasten höll även kretskommitten sitt sammanträde, då ett flertal frågor angående den gemensamma verksamheten dryftades. På kvällen hölls ett offentligt väckelsemöte, då past. Högberg predikade över Matt. 24: 37 samt musikföreningen deltog med sång och musik.
Enligt beslut av de tre församlingar na komma liknande möten att hållas en gång i kvartalet, alternerande i försam lingarna.

Klinte missionsdistrikt höll sitt 4:de kvartalsmöte i Väte missionshus i söndags, den 20 nov. Mötet inleddes på f. m. av distriktets pastor Sim. ThemtAr med predikan över
Apg. 10: 42, 43. Högmässopredikan följde av pastor Axel Helmin, Ljugarn. Originellt och allvarligt tolkades. dom-söndagens budskap och räkenskap och dom. Gudstjänsten slöt med firandet av Herrens nattvard. På e. m. fortsatte pastor Helmin i samma ämne och Themn bifogade några avslutningsord ur en annan dagens text. Platsens sångare och pastor Helmin bidrogo med god och uppbygglig sång. Kollekterna i mötet överstege 40 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273