Dödsfall Petter Sandelin

Härmed tillkännagives att min älskade make Petter Sandelin idag ingått i den eviga vilan i sitt 81:a levnadsår. Sörjd av mig, broder och barnbarn.
Väte den 16 juli 1943.
SELMA SANDELIN
Barnbarnen
Sv. Missionsförb:s sångbok
427: 2, 3.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Landsbygden.

HOGRÄN.
Missionsmöte hölls i söndags av Klinte-Hogräns distrikt av gotländska missionsförbundet i parken vid Ger-valds. Omkring trehundra personer hade hörsammat inbjudan och kommit dit. Efter gemensam sång och sång av en kör sammansatt av sångare från Klinte-Hogräns distrikt, läste Hogräns distrikts ordförande, lantbrukare Rudolf Palmqvist något ur den sextiofemte psalmen och hälsade talare och sångare välkomna till mötet. Sedan kören sjungit ytterligare ett par sånger lämnades ordet åt pastor Artur Steiner, vilken med text från 1 Petr. 1: 1 och följande höll en innehållsrik och uppfordrande predikan. Efter predikan sjöng kören ännu ett par sånger, varefter pastor Rune Bloom, Klintehamn, talade om Kristi tillkommelse. Kören under paston Blooms ledning sjöng ytterligare några sånger och pastor Herbert Nordanås avslutade det alltigenom goda mötet.

VÄTE.
Sångstund. En sångstund rik på uppbyggelse hölls på söndagskvällen i Missionshuset, under medverkan av Klinte Missionsdistrikts sångare och pastor Rune Bloom. Stunden begynte med att gemensamt sjöngs: ”Stäm in med dem som prisa Gud”. Sedan tonade evangeliets budskap ut i lovsånger, frälsningssånger och hemlandssånger, och i varje avdelning skilde sångarna sig med heder från uppgiften. Särskilt må här nämnas sången: Underbar nåd av Jesus”, som blev ett gripande vittnesbörd om den personligt upplevda frälsningen. Pastor Bloom talade över ämnet ”Livets sång” och fr. Dagmar Gustavsson och Vera Björkqvist avlade personliga vittnesbörd. En god kollekt upptogs för inköp av nya sångböcker.

LÄRBRO.
En lyckad sommarfest hölls i söndags vid Skär av Lärbro godtemplare. Deltagarna hälsades välkomna av skräddarmästare John Ahnqvist, varefter KA 3:s musikkår under musik-dir. Skoglöfs ledning gav en livligt upp-skaffad konsert. Ett föredrag om ungdomen och hembygden hölls av redaktör Bertil Kahlström, som slöt med ett kraftigt besvarat leve för fosterlandet, följt av fanfarer och folksången. Därpå fortsatte konserten, varvid musik-dir. Skoglöfs gossar visade att de kunna spela saxofon som amerikanska jazzmusiker och inte heller äro främmande för att sjunga och joddla.
I fortsättningen följde sång till luta av folkskollärare Simeon Jakobsson, som gjorde stor lycka med både allvarliga och glada bitar samt allsång, och till sist spelade Lärbrologens amatörer en teaterpjäs i tre akter, ”När Per-Niklas blev storbonde”, som väckte stort jubel bland de församlade. Aktörerna voro också väl värda bifallet, de bidrogo alla till det goda humöret.
Festen gynnades av vackert väder, och publiken fick god valuta för inträdesavgiften.
På lördagskvällen förekommo sedvanliga basaranordningar. Inalles uppgick publiken till —800 betalande de båda dagarna.

ANGA.
Dalhems missionsföre ning höll i söndags sitt halvårsmöte vid Arne Pettersson, Stenstu. Mötet inleddes av 0. Pettersson, Dalhem, som även ledde mötesförhandlingarna. Vid förhandlingarna beslöts bland annat att nästa möte skall hållas i Gothem den sista söndagen i september.
Efter förhandlingarna predikade pastor Gösta Arnström över dagens högmässotext. Evangelist Artur Eriksson sjöng dessutom solosång vid mötet, som avslöts med nattvardsfirande. Vid eftermiddagens möte, som var offentligt, hade samlats mycket folk. Det inleddes av H. K. Söderström, Dalhem. Evangelist Artur Erikson predikade med text ur Hebr. 13 kap. Sång utfördes av sångare från distriktet samt av evangelist Erikson och past. Arnström. Sist avslöts det uppbyggliga mötet med ett kort tal av distriktets pastor.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

JUF-diplom till 48 släktgårdar på ön.

Utmärkelserna utdelas på kamratmötet i Källunge.
Som tidigare omnämnts ha ägarna av åtskilliga gotländska släktgårdar tillerkänts diplom av Jordbrukarungdomens Förbund och dessa diplom överlämnadgs till de gotländska representanterna vid JUF-stämman i Uppsala i juni. På söndag samlas de gotländska JUF-arna till ett kamratmöte i Källunge och därvid komma de diplom, som icke tidigare kommit ägarna till handa, att utdelas. Vi återge här förteckning över samtliga de gårdsägare som erhållit JUF :s diplom.

A. E. Forslund, Stora Klintogårda Väskinde, minst 300 år,
Theodor Lickander, Ejvide i Eksta, Stjärnarve, minst 250 år,
Jacob G. Jacobsson, Likmide, Hemse, 240 år,
Lars Gustav Medbom, Kvie i Fardhem, 293 år,
Oskar Artur Edberg, Eksta; 224 år, Harald Jacobsson, Hulte i Hemse, omkr. 300 år,
Gustaf Nikolausson, Bringas, Norrlanda, 318 år,
Klas David Lund, Fride i Lojsta, minst 300 år,
Dagmar Marie Hansson, f. Larsson, Källunge, omkr. 342 år,
Knut Johannes Thomsson, Lövas i Hejde, 218 år,
Oskar Reinhold Kristiansson, Nederburge i Fardhem, omkr. 292 år;
Alfred Hansson, Sutarve i Hamra, minst 200 år,
Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga, 285 år,
Hugo Pettersson, Stumle i Alva, minst 243 år,
Gustaf Wessman, Jusarve i Gothem, 275 år,
Viktor Florström, Hegsarve i Hablingbo, omkr. 283 år,
Gustaf Pettersson, Uggårds i Eksta, minst 293 år,
Hans Petter Zackarias Hansson, Nora i Vamlingbo, minst 329 år,
Adolf Ekström, Austers, Fårö, omkr. 273 år,
Carl Jacob Valfrid Haglund, Harqvie i Björke, 238 år,
K. A. Larsson, Ganne i Burs, 231 år, Sven Melin, Maldes i Stånga, 260 år, Johan Gunnar Boberg, Petes i Hablingbo, minst 293 år,
Valter Nilsson, Gannarve i Lokrume, 209 år,
Reinhold Kahlström, Atlingbo, 334 år, Axel Karl Johannes Pettersson, Salmans i Burs, 208 år,
Olof Hjalmar Hederstedt, Mölner i Väte, omkr. 343 år,
Axel Nyman, Myre i Fardhem, 265 år, Emil Petter Laurentius Jakobsson, Rone, 231 år,
Karl Anton Niklas Dahlström, Ducker i Bunge, 298 år,
Anton Olofsson, Ducker i Bunge, 297 år, Gunnar Ruthberg, Hägur i Bunge, 290 år,
Hugo Haglund, Hägur i Bunge, 290 år, Lennart Broman, Biskops i Bunge, 320 år,
Ida Stenberg, f. Blomgren, Fårösund, 320 år,
Anton Niklas Stenström, Stenstu i Bunge, 290 år,
Julius Petter Nordström, Stenstu i Bunge, 289 år,
Ingvar Jacobsson, Stucks i Bunge, 303 år,
Juliette Masreliez, Stucks i Bunge, 303 år,
Wilhelm Ringbom, Stucks i Bunge, Anna Maria Lovisa Pettersson, Änge i Bunge, 255 år,
Erik Jansson, Audungs i Bunge, 248 år, Lorens Pettersson, Lunderhage i Fleringe, omkr. 351 år,
Edvin Nilsson, Fröjel, omkr. 350 år, Helmuth Jacobsson, Sproge, omkr. 200 år,
Harald Jacobsson, Gerum,
Konrad Olsson, Gervalds i Vamlingbo, omkr. 450 år,
Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, 256 år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Landsbygden.

MÄSTERBY.
Söndagsskolfest hölls i söndags vid Mästerby missionshus. Den trevliga och välbesökta festen stod under ledning av söndagsskolans föreståndare, lantbr. Edv. Wallin, Myra, vilken hälsade de närvarande välkomna. I programmet medverkade studeranden Karl Messing från Missionsskolan med tal till barnen, fru Anna Messing, Stockholm, berättade om ett par negerpojkar i Kongo. Dessutom medverkade barnen med sång och fröken Edith Andersson, Hogrän, sjöng ett flertal sånger. Både barn och äldre bjödos på kaffe. Barnen fick roa sig en stund i det fria med lek. En god insamling företogs till förmån för söndagsskolans hednamission. Past. Herbert Nordanås avslutade med ett kort tal riktat till de äldre.

VÄTE.
Söndagsskolfest. Väte Missionsförsamlings söndagsskola hade i söndags inbjudit till sin traditionsenliga sommarfest. Samlingen skedde vid den vackra ängen hos Timans. Förutom barnen hade en talrik skara äldre även samlats. En stor del av programmet skötte barnen på ett utmärkt sätt. Församlingens sångare bidrog även med en del sånger och pastor Bloom talade till barnen. Alla de närvarande bjödos på förfriskningar och under den pausen gavs det tillfälle för barnen att leka. Till att göra festen lyckad bidrog även det strålande sommarväder som rådde. Glada och kanske en aning trötta skildes barnen åt igen för att när hösten kommer återigen börja söndagsskolarbetet.

FOLE.
Avslutningsmöte på G. M. U:s tältmöten. Under den senaste tiden har en serie möten hållits i GMU:s missionstält som varit uppsatt vid Krarnpebro. Denna mötesserie som letts av evangelist Artur Eriksson, Hemse, blev redan från början uppmärksammad och tillslutningen till mötena har varje möte varit god, somliga möten har tältet varit fullsatt av en allvarligt lyssnande skara. Vid mötena har en mängd olika krafter medverkat, bl. a. har flera civilvpl. pastorer och sångare från Slite och Visby medverkat med tal och sång. Vidare har Dalhems missionsförsamlings sångare medverkat med sång och musik vid nästan varje möte.
Söndagens avslutningsmöte inleddes av GMU:s sekr. Arnold Sandberg med bön. Efter inledningen följde sång av Dalhems-sångarna samt flera solosånger och duettsånger av Artur Eriksson och Berthil Söderström. Pastor Gösta Arnström, Dalhem, predikade om huru Gud kan lyfta människan upp ur syndens djup och mörker. Sekr. Sandberg vittnade om korset, vilket världen anser som en dårskap. Evangelist Eriksson avslöt till sist varvid han tackade markägaren som upplåtit platsen för tältet samt alla dem som medverkat i mötena med tal, sång och missionsoffer. Sist sade han några manande ord till de talrikt församlade åhörarna om hemmet till vilket varje människa kan få gå.
Under de två och en halv veckor som mötena pågått har till GMU insamlats cirka 150 kr. Sist kan sägas, skrives till redaktionen, att många av dem som gått på mötena tyckte, att serien ännu , en tid skulle ha pågått, dock hoppas man snart få samla till liknande möten i missionshus eller kanske i tält ett annat år.

LOKRUME.
Luth. söndagsskolan hade i söndags sin sedvanliga sommarfest. Festen, som hade samlat en stor del övriga intresserade, hölls i den vackra och lummiga trädgården vid Stenby.
Som inledningssång sjöngs: ”Sabbatsdag, hur skön du är”, varefter barnen samlades kring orgeln och stämde upp ett par vackra sånger.
Predikant Em. Olsson hälsade alla välkomna, nedbad Guds välsignelse över samvaron och talade över dagens evangelietext i Luk. 14 om huru vi äro kallade redan som barn till det himmelska gästabudet. ”Allt är redo”. Så följde åter ett par sånger av barnen. Därefter samtalade fru Helga Olsson, Bjärges, med barnen om ”Änglavakt” och berättade om ”011es skyddsängel” samt sjöng en sång.
En god kollekt upptogs till söndagsskolans verksamhet. Små trevliga barnböcker utdelades av söndagsskolans föreståndarinna och mottogs med glädje av hennes elever.
Villiga händer hade också ordnat med kaffeservering i det gröna, och alla bjödos på gott kaffe.
Predikant Olsson avtackade till sist alla, sam på ett eller annat sätt medverkat för att glädja barnen. Den trevliga festen avslöts med en solosång och bön.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Landsbygden.

BURS.
Burs rödakorskrets höll på fredagskvällen sitt ordinarie årsmöte i folkskolan under folkskollärare Alex. Stengårds ordförandeskap. Därvid föredrogos styrelsens och revisorernas berättelser, varefter ansvarsfrihet beviljades.
Av berättelsen framgår, att kretsen tiden 5-11 mars anordnat en första sjukvårdskurs i olycksfallsvård och transporttjänst. Kursen hade samlat trettio deltagare.
Kretsens syförening, som förestås av fröken Lisa Högberg, har regelbundet sammanträtt. Förutom arbeten för förrådet och till försäljning har medlemmarna vidstickat eller nästan nystickat 30 par militärstrumpor.
Skolbarnsundersökning har fortsatt liksom tidigare.
För hemvärnets förbandsplatser har inköpts sjukvårdsmateriel.
Badanläggningen har som regel varit öppen två dagar varje vecka med undantag av tiden 15/7-30/9. Antalet baddagar under året uppga till 77. Under dessa ha 2,816 bad serverats fördelade med 1,349 å vuxna och 1,467 skolbad.
Bastubadets välsignelse har under året prövats av 688 män, 871 gossar, 559 kvinnor och 596 flickor. 102 karbad ha serverats, därav 36 för män och 66 för kvinnor.
Räkenskaperna balansera å kronor 4,270. Ingående balansen utgjorde 1,397. Inkomsterna uppgingo till 2,373 därav för bastun 986 kr. Utgifterna redovisas med 1,548 kr., varav 1,073 belöpa sig å bastun. Skulden som vid årets början uppgick till 1,700 har under året nedbringats till 500 kr. Utgående balansen utgör 1,022 kr. Bidrag till verksamheten har under året erhållits av Burs past. sparbank med 200 kr.
Till revisorer för 1943 års räkenskaper valdes hemmansägarna Vilhelm Cedergren, Flors, och Nils Ronström, Lukse, och till ersättare fruarna Helny Åkerbäck, Ammunde, och Edith Karlsson, Allmunde.
Till ombud för kretsen vid distriktsmötet den 3 april utsågos sekreteraren folkskollärarinnan Dagmar Lind, Prästgården, och kassören fru Linnea Fagerberg, Dala.
Vidare bestämdes att bastun om möjligt även skulle hållas öppen under sommarmånaderna.
Till sist godkändes distriktsstyrelsens förslag, att sjukvårdskurs skulle hållas tiden 30/3-5/4 under ledning av syster Berglin, Stockholm. Kursavgiften bestämdes till 2 kr. pr deltagare.
Samtliga närvarande bjödos av kretsens damer på äkta bönkaffe, en vänlighet, som livligt uppskattades.

BARLINGBO.
Rödakorsfest var i går anordnad i Barlingbo folkskola under stor tillslutning av besökare. De närvarande hälsades ’välkomna av ordföranden disponent Persson, som därvid särskilt vände sig till aftonens gäst, landstingsman Johan Ahlsten. Denne höll sedan ett med stort intresse åhört föredrag om en resa i Finland. Vidare förekom musik för fiol, orgel och dragspel och fröken Birgit Hellström ’sjöng en solosång, allt mottaget med hjärtliga applåder. Efter en stunds kaffepaus vidtog paketauktion med nämndeman Stenberg vid klubban, och denna försäljning pågick framemot 1-tiden. Den ekonomiska behållningen av den i allo lyckade festligheten blev också glänsande med åtskilliga hundratals kronor i netto.

VÄTE.
Hejde-Väte Rödakorskrets höll på fredagen sitt årsmöte i samband med en fest i godtemplarlogen i Väte, som var talrikt besökt. Som inledning sjöngs ”Vårt land”, varpå vice ordföranden, hr Karl Olofsson, Magnuse, höll ett hälsningsanförande och därvid särskilt välkomnade aftonens föredragshållare, kapten Sven Hedengren och fröken Gerda Dahlqvist, som är lottachef i västra distriktet.
Av årsmötesförhandlingarna framgick bl. a., att räkenskaperna balanserade på en summa av 1,175 kr. med en behållning vid årets slut av 606 kr. Bland utförda arbeten under året kan antecknas, att hemvärnets förbandsplatser iordningställts. Sex bårar disponeras nu med tillhörande förbandsmateriel. I Hejde pågår barnbespisning med 300 kr. i anslag från kommunen samt en lika stor summa från distriktet. Omkr. 60 skolbarn få sålunda ett mål mat om dagen. Fru Jenny Lindbom förestår denna barnbespisning.
Till ordförande för 3 år föreslogs av kretsen kyrkoherde F. Thuresson, till sekreterare omvaldes folkskollärare J. Sundahl och till kassör handlanden Thor Lawergren, Hejde. Revisorer blevo som förut hr J. Marcusson och fröken Maria Bolin. Till ombud vid distriktsmötet valdes fru Thuresson, supplerad av fröken Maja Marcusson, samt fröken Sara Andersson, Väte, supplerad av fru Anna Larsson, Gullarve i Väte.
Ordet överlämnades sedan till kapten Hedengren, som höll sitt intressanta föredrag om finsk-ryska kriget, och därefter talade fröken Dahlqvist om lottarörelsen och manade till bildandet av en lottagrupp i Väte. Fru Ingeborg Öhman utsågs därpå att sammankalla intresserade i socknen för bildandet av en sådan grupp. Sedan man sjungit ”Du gamla du fria” vidtog en försäljning av skänkta paket, och klubban fördes därvid av folkskollärare E. Söderdahl. Försäljningen pågick ända till 1-tiden, och då voro ännu icke alla paket slutsålda. En summa på mellan 600-700 kr. hade emellertid då influtit.

NÄR.
Närs rödakorskrets höll sitt årsmöte i onsdags i folkskolan under ordf. E. Cederlunds ledning. Sedan alla hälsats välkomna, sjöngs unisont Vintern rasat ut. Räkenskaperna för såväl kretsen som för bastun upplästes och godkändes och ansvarsfrihet.beviljades. Föredrogs årsredogörelsen, av vilken bl. a. framgick, att läkarundersökning av skolbarn företagits, tre spädbarnsutstyrslar för förlossningshem förfärdigats och 12 rödakorssamariter inregistrerats. Kretsen har dessutom under det gångna året anordnat ett par fester, varigenom 1,500 kr. kunnat avbetalas på skulden för bastun. Beslöts att höja avgiften för bastubaden till 50 öre. Till ombud vid distriktsårsmötet valdes Postst.-förest. Axel Nordström och fru Greta Gustafsson med hem.-äg. Oskar Kullander som ersättare. Revisorer blevo fyrmästarna A. E. Gräsman och G. Engeström:
Sedan årsmötet förklarats avslutat vidtog ett samkväm, som inleddes med ett par sånger, sjunkna av Ragnar I Persson, Lau, varvid fröken Britta Olofsson ackompanjerade. Ordf. gav därefter en redogörelse för föreningen Rädda Barnens verksamhet och framhöll av hjälp särskilt till de ockuperade länderna och då i främsta lhand våra grannfolk. Ett par flickor sjöngo så ett par sånger, varefter alla bjödos på kaffe. Under kaffedrickningen underhöll herrskapet Persson från Lau med musik till fiol och orgel. Ävenså hade anordnats en gissningstävlan med en tårta som pris. Efter kaffepausen uppfördes en barnpjäs, ”En påska-smäll”, som spelades med fart och kläm, och publiken belönade de små amatörerna med kraftiga applåder. Så hölls auktion på en del skänkta saker, mestadels påskris, och tillsammans med gissningstävlan och försäljning av Rödakorsnålar hopbringades i runt tal 150 kr. Arsmötet var talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1943
N:r 48

Mellersta Gotlands Hingstförening

hade i går eftermiddag sitt årsmöte på Stadshotellet i Visby under ordförandeskap av lantbrukare Karl Olofsson, Nickarve i Vänge.
Till styrelseledamöter för två år omvaldes nämndeman John Edmark, Ljungby, Ala, samt lantbrukarna Edv. Thunegard, Tuna i Väte och Karl Olofsson, Nickarve i Vänge. Suppleant blev lantbr. Adolf Gahne, Kams i Halla. Till revisorer utsågos lantbrukarna C. A. Hellström, Suderbys i Sjonhem, och Fredrik Johansson, Sojvide i Sjonhem, med lantbr. Bernhard Petters. son, Gurfiles i Ala som ersättare.
Vid årsmötet bestämdes vidare att föreningens hingst ”Blockad” skall stationeras hos lantbr. Ola Häglund, Gandarve i Vänge. Vidare fastställdes språngavgiften till 20 kr., fölavgiften till 25 kr. och avgiften i stallet till 1 kr. allt i likhet med föregående år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1943
N:r 40

Arbetskraftbehovet i jordbruket.

Siffrorna nu uppe på 128 gårdar och 291 personer.
Som Gotlands Allahanda i går kunde meddela, förelåg hos länsarbetsnämnden vid ansökningstidens utgång den 15 ds deklarationer om behov av extra arbetskraft till jordbruket från inalles 55 gårdar, som behövde 134 personer. Emellertid tillkom med posten i går ett så avsevärt antal ansökningar, att totalsiffrorna i dag äro uppe på 128 gårdar, för vilka skulle behövas 197 manliga och 94 kvinnliga arbetare, alltså sammanlagt 291 personer. Man torde kunna förutsätta att ännu några ansökningar äro att vänta.
I går angavs också antalet planerade arbetsläger till 5 i 4 socknar. Nu har begäran om ordnande av arbetsläger inkommit från 7 kommuner och en gård. Kommunerna äro Öja, som vill ha två läger, Väte, Hangvar, Stenkyrka, också två läger, Havdhem, Eksta och Lojsta. Därjämte har Klintebys gård begärt att få anordna två läger. Inalles skulle det sålunda bli 11 läger, 6 kvinnliga och 5 manliga, med 105 manliga och 95 kvinnliga arbetare. Icke heller dessa siffror torde vara definitiva, ehuru de borde vara det, ännu kan man vänta ytterligare en eller annan ytterligare ansökan.
Ansökningarna gå nu vidare till arbetsmarknadskommissionen, som har att undersöka möjligheterna till att tillmötesgå de gjorda önskemålen. Länsarbetsnämnden har ännu icke fått några direktiv för denna hjälpverksamhet. Sedan kommissionen fått klarhet om läget i år torde emellertid bestämmelser och närmare meddelanden snart komma att utföras.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1943
N:r 39

55 gårdar önska extra arbetskraft.

Fyra socknar planera arbetsläger.
Till länsarbetsnämnden har nu inkommit ansökningar om erhållande av extra arbetskraft till jordbruket – enligt annonsen på sin tid skulle ansökningar härom vara inkomna senast den 15 febr. Ändamålet med dessa ansökningar är bland annat också det, att statens arbetsmarknadskommission liksom länsarbetsnämnderna skola i god tid kunna planlägga anskaffningen av extra arbetskraft till jordbruket. En inventering av behovet var därför nödvändig.
Till dato ha nu 55 enskilda gårdar begärt extra hjälp med 82 manliga och 52 kvinnliga arbetare. Fyra socknar, nämligen Öja, Väte, Hangvar och Stenkyrka, ha begärt att få ordna fem arbetsläger, därav tre kvinnliga och två manliga. Öja avser att ordna ett läger av varje sort. Sammanlagt skulle i dessa läger förläggas 45 manliga och 40 kvinnliga deltagare.
Det är att vänta att ytterligare en del ansökningar äro på väg, var för ovanstående siffror icke äro definitiva.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1943.
N:r 38

Vacker donation av femtioåring.

Folkskollärare Emil Söderdahl, Väte, fick på sin femtioårsdag i går mottaga många bevis på aktning och tillgivenhet. Redan tidigt på morgonen infunno sig sålunda representanter för Väte församling, som till jubilaren överlämnade en större penninggåva samt en textad adress, skolbarnen hyllade sin lärare i toner och gratulerade med en bordsflagga jämte blommor, ordförandena i skolrådet, kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen uppvaktade och gratulerade med en väggpendyl och blommor jämte textad adress, representanter för kyrkliga syföreningen överlämnade en blomstergrupp och i övrigt fick femtioåringen mottaga presenter och massor av blommor från enskilda vänner, släktingar och kamrater. Ett 20-tal telegrafiska lyckönskningar ingingo. På eftermiddagen var ett 60-tal gäster av jubilaren inbjudna till samkväm.
I samband med sin femtioårsdag har folkskollärare Söderdahl skänkt ett
belopp på 1,000 kr till en grundplåt till Väte kyrkas orgelfond.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 februari 1943
N:r 37

Upplöst kristidsförbund.

Länsstyrelsen har på framställning av vederbörande kommuner beslutat att Väte och Hejde, som hittills varit sammanslagna i ett kristidsförbund, från och med 1 mars i år skola utgöra egna kristidsdistrikt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1943
N:r 34