Förlovningar.

Förlovning har tillkännagivits emellan tjänstemannen vid Kungl. Flygförvaltningen, Stockholm, Thure E. Öhberg och fru Greta Wennersten, Visby, dotter till framlidne fil. lic. O. V. Wennersten och hans efterlämnade maka, f. Stenberg; — mellan löjtnanten i trängens reserv, banktjänstemannen Åke Löfvenberg och sjuksköterskan — fröken Elvi Forsberg, dotter till lantbrukaren J. A. Forsberg och hans maka, f. Sand, Vasa;

— mellan lantbrukaren Bertil Johansson, Mafrids, Västergarn, och fröken Gullan Jakobsson, dotter till lantbrukaren Sigfrid Jakobsson och hans maka, f. Samuelsson, Smiss i Hejde;

— mellan köksmästare Harald Svensson, Stockholm, tidigare bosatt i Barlingbo, och fröken Kerstin Bäcklund, Åre; — mellan lantbrukaren Anselm Pettersson, Lojsta, och fröken Gertrud Jakobsson, dotter till lahtbrukaren Gunnar Jakobsson och hans maka, född Dabhlström, Botes i Etelhem;

— mellan hr Gösta Johansson, Etelhem, och fröken Margareta Larsson, dotter till lantbrukaren Josef Larsson och hans maka, f. Johansson, Dibjers i Hörsne;

— mellan metallarbetaren Börje Hellqvist, Stockholm, bördig från Rute, och fröken Ingegerd Säfhlwnd, dotter till åkeriidkaren Alexander Säflund och hans maka, f. Håkansson;
— mellan, pastor Åke Torkelsson, Klintehamn, och fröken Vera Björkqvist, dotter till hemmansägaren Gideon Björkqvist och hans maka, f. Jakobsson, Hunninge i Klinte;
— mellan fänriken vid Gotlands artillerikår Karl-Erik Hilding och fröken Birgitta Rydheim, dotter till bokhandlare Magnus Rydheim, Huskvarna, oeh hans maka;
— mellan hr Per Ahlér, Visby, och telefonisten — fröken Kerstin Engström, dotter till framlidne postiljonen Erik Engström, Visby, och hans efterlämnade maka, f. Gustavsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Födelsedagshyllningar.

Lantbrukaren Artur Andersson, Mörby i Lokrume, blev på sin femtioårsdag i fredags hjärtligt hyllad. Tidigt på morgonen väcktes han med salut av grannar och vänner, vilka även överlämnade en väggpendyl och blommor. Av släktingarna fick han mottaga en silverbägare, en oljemålning, ett rökbord och två fåtöljer samt blommor. Presenter ingingo även från andra håll liksom blommor och telegrafiska gratulationer. På kvällen var ett 100-tal personer inbjudna på middag i hemmet vid Myre.
— Källaremästaren Valter Jacobsson, pensionat Sjövik i Västergarn, som i går fyllde sextio år, blev med anledning därav föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Dessa började tidigt på morgonen, då familjen uppvaktade med gåvor och blommor. Senare infunno sig representanter för kommunalnämnden och f. ö. hela kommunen, vilka överlämnade en subskriberad penninggåva jämte textad adress. Vidare uppvaktade släktingar och vänner med presenter av olika slag och sådana ingingo även från förutvarande gäster från när och fjärran, som tidigare gästat pensionat Sjövik. Bland dessa gåvor märktes bokverk, kristallpjäser m. m. och vidare anlände under dagens lopp telegrafiska lyckönskningar från in- och utlandet. Vid en middag på kvällen för ett stort antal gäster hyllades jubilaren med tal och leven m. m. Bland talarna märktes kyrkostämmans ordförande, kyrkoherde Åke Hultmark, en kusin till jubilaren från Roma samt kapten Nils Ström.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Födelsedagar.

Åttio år fyller på söndag fru Anna Lind, maka till hemmansägaren Fredrik Lind, Klintegårda i Väskinde.
— Som redan omnämnts fyller i morgon källaremästaren Valter Jacobsson, pensionat Sjövik i Västergarn, sextio år. Som komplettering till tidigare uppgifter kan nämnas att han innehar en rad kommunala och andra förtroendeuppdrag samt att han bl. a. är revisor i Sanda rödakorskrets. Hr J. som i sammanlagt 40 år verkat som källaremästare, varav ett tjugotal år i Stockholm och utlandet, har nu i ett par decennier svarat för pensionat Sjövik, som han under årens lopp arbetat upp till ett omfattande och förstklassigt företag, välkänt långt utanför vårt läns gränser.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 December 1946
N:r 285

Födelsedagar.

Sextio år fyller på söndag källaremästaren Valter Jacobsson, pensionat Sjövik, Västergarn. Sedan 40 år tillbaka har han varit verksam som källarmästare i Stockholm, Helsingfors, Viborg och London samt under de senaste två decennierna eller sedan 1926 på pensionat Sjövik i Västergarn. Sextioåringen har även tagits i anspråk för kommunala och andra förtroendeuppdrag. Sålunda har han varit kommunalstämmans ordförande, civilförsvarsfogde, ordförande i brandstodskommittén för Västergarn, vice ordförande i pensionsnämnden, ledamot i valnämnden, fastighetstaxeringsnämnden m. m. samt revisor i olika kassor. Han har även tillhört röda korset och bl. a. varit kassör i Sanda rödakorskrets.
— På söndag fyller majoren i Frälsningsarmén Hilda Wallin, Nymö, Bäckaskog, femtio år. Hon anslöt sig tidigt till kåren i Kristianstad, varifrån hon 1922 kom till krigsskolan. Efter några år som assistent har hon fört befälet över en lång rad kårer, bl. a. kåren i Hemse.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Ordförandena i taxeringsnämnderna.

Med ändring av tidigare meddelade förordnanden har länsstyrelsen till ordförande i följande distrikt förordnat:
Rone, Eke, Alva och Hemse folkskollärare Gustav Enekvist, Visby; Hablingbo och Silte lantbrukaren Rudolf Olsson, Vamlingbo; Fardhem, Linde, Lojsta, Levide och Gerum folkskollärare T. Holma, Silte; Klinte och Fröjel kyrkoherde Å. Hultmark, Sanda, samt Sanda, Mästerby och Västergarn landsfiskal Justus Jakobsson, Klintehamn. Till kronoombud för Eskelhem och Tofta har förordnats lantbrukaren Gustav Jakobsson, Eskelhem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Skytte

Statsprisskjutningar i Västergarn.
Sanda—Västergarn skytteförening har statsprisskjutningar på skjutbanan söndagen den 26 sept. kl. 9 för klasserna rekryt och I och söndagen den 3 okt. kl. 9 för klasserna II, III och IV.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Dödsfall

I sitt 83-e levnadsår har lantbrukaren Hans Jakob Dahlby, Hemmor i När, avlidit. Den bortgångne, som i yngre år vistats i Amerika, har inte gjort så mycket väsen av sig utåt, utan har helt ägnat sig åt arbetet på sin gård. Han sörjes närmast av dotter.

Efter en kort tids sjukdom har lantbrukaren Gunnar Lyberg, Halls i Västergarn, avlidit på lasarettet i en ålder av 63 år.
Gunnar Lyberg, som var född på fädernegården, var känd som en duktig jordbrukare, och han hade också ett flertal allmänna förtroendeuppdrag på sin lott. Han var sålunda bl a ordförande i kristidsnämnden, i pensions-, val- och brandstodsnämnderna, revisor för kommunens räkenskaper, kassör i centralföreningen och i hästuttagningsnämnden på platsen, styrelseledamot i Klintehamns jordbrukskassa och i Sanda pastorats kreatursförsäkringsförening, vägstyrelsen ombud i socknen m m. Personligen efterlämnar han minnet av en präktig och gedigen man, glad, vänsäll och hjälpsam varför han också blivit uppskattad och värderad i vida kretsar.
Närmast sörjande vid hans bår står maka, född Gabrielsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Dödsfall Gunnar Lyberg

Mitt allt, min älskade make Gunnar Lyberg har lämnat mig, broder, släkt och många vänner i största sorg och saknad.
Halls i Västergarn 22/9 1943.
VIOLA

Du styrde, du ställde, du ville oss väl, du älskat mig av hela din själ.
Välsignat vare ditt minne, i himlen jag åter dig finne.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Ur det gotländska vägväsendets krönika.

Bilder till dess utveckling under det senaste decenniet.

Betongvägen i Havdhems stationssamhälle.
Bron över Paviken i Västergarn anlagd 1939.
En bild från brobygget i Västergarn.
Vägbygget sommaren 1943 vid Nybro i Gothem.
Vägbanken till den nya bron vid Nybro i Gothem.
Norra häradets garagecentral i Lärbro.
Färjan Fårösund II, som förmedlar trafiken till Fårö.
Betongväg genom samhället i Tingstäde.
Korsning mellan järnväg och väg norr om Tingstäde.
Norra vägdistriktets garagebyggnad i Roma.
De stora snöplogarna stå i reserv.
Vibrobetongvägen under anläggning i Västerhejde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 september 1943
N:r 208

Kungörelse.

Jämlikt 2 § 2 stycket lagen den 24 mars 1942 om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret aktar Länsstyrelsen nödigt förordna, att för nedannämnda delar av länet nybyggnad eller väsentlig om- eller tillbyggnad, som ej utföres för försvarsväsendets räkning, ej må äga rum med mindre Länsstyrelsen prövat, att genom byggnaden befästnings eller flygfälts användning för rikets försvar icke försvåras eller att eljest avsevärt men icke åsamkas försvaret.
De områden, som av nämnda förbud beröras äro dels följande kommuner, nämligen:
Akebäck, Alskog, Anga, Ardre, Atlingbo, Barlingbo, Björke, Boge, Bro, Burs, Dalhem, Eke, Eksta, Eskelhem, Fide, Fleringe, Follingbo, Fröjel, Fårö, Gammelgarn, Gothem, Grötlingbo, Hablingbo, Hall, Halla, Hamra, Hangvar, Havdhem, Hejnum, Hellvi, Kräklingbo, Lau, Lokrume, Lummelunda, Lärbro, Martebo, Norrlanda, När, Näs, Roma, Rone, Rute, Sanda, Silte, Sjonhem, Sproge, Stenkyrka, Sundre, Tingstäde, Tofta, Vall, Vamlingbo, Viklau, Västergarn, Väskinde, Öja och Östergarn.
d els ock de delar av följande kommuner, för vilka byggnadsnämnd icke är tillsatt, nämligen Bunge, Klinte och Västerhejde.
I övrigt erinras därom, att å ort, där byggnadsnämnd finnes, det åligger nämnden att vid prövning av fråga om byggnadslov iakttaga, vad inom andra orter enligt ovan ankommer på Länsstyrelsen.
Visby i landskansliet den 3 september 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 september 1943
N:r 206