Gotlänning räddad från Tilia Gorthon.

Saknad livbåt i hamn med 11 man.
Hälsingborg. (TT.) Enligt till rederiet i Hälsingborg ingånget meddelande har den ena av livbåtarna från ångaren Tilia Gorthon av Hälsingborg, som den 21 dennes torpederades utanför engelska kusten, nu nått engelsk hamn med elva man ombord. De räddade, äro, enligt vad rederiet meddelar förste styrmannen Alf Börjesson, Hälsingborg, förste maskinisten Anders Edvin Hansson, Hälsingborg, kocken Johan Tving, Kalmar, mässuppassaren Lennart Örnkvist, Uråsa, båtsmannen Gustav Nilsson, Höganäs, sjömannen Stig Andeson, okänd hemort, jungmannen Gunnar Larsson, Östersund, och eldaren Karl Vilhelm Rasmusson, Västkinde, samtliga svenskar. Vidare befinna sig bland de räddade tredje styrmannen Alf Jensen och stewarden Henri Sjuersen, båda norrmän, samt eldaren Nyroinen, finne. Alla de övriga av besättningen hade gått i den andra livbåten, om vars öde man ännu ingenting vet. I denna båt befunno sig kaptenen J. F. Günther, Kalmar, övermaskinisten John Lindblad, Malmö, samt ytterligare åtta man. De elva räddade voro alla välbehållna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Auktion i Västkinde.

ONSDAGEN DEN 3 JULI kl. 1 e. m. låter GUSTAF LEUCHOVIUS, LUMMELUNDSBRUK, på grund av avflyttning genom auktion försälja: 4 st. mjölkkor, därav 2 högdräktiga, 2 st. kvigkalvar, 1 ungtjur, 15 mån., 1 tjurkalv, 5 veck., 1 sugga med grisar, 2 st. 6 mån. och 6 st. cirka 3 mån. grisar. Event. en del skörd, 15 kbm. grenved, 609 kg. telefontråd.
Betalningsanstånd till den 1 oktober 1940 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 28 juni 1940.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146

Stavningsreformen för sockennamn.

I Årsbok för Sveriges kommuner förekomma sålunda namnen Lummelunda, Wästkinde och Lokrume, vilka i jordeboken stavas Lummelund, Weskinde och Lokrum. Ortnamnskommissionen har föreslagit formerna Lummelunda, Väskinde och Lokrume. De lokala myndigheterna i Lummelunda och Lokrume ansluta sig till ortnamnskommissionens förslag. Däremot yrkar kommunalnämnden i Västkinde att sockennamnet stavas Wästkinde på sätt socken-borna gör.
Av de båda formerna Nygarn och Östergarn för socknen med det sistnämnda namnet väljer kommunalnämnden Östergarn. Namnet Nygarn har kommit alldeles ur bruk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146

Landsbygden. Västkinde.

VÄSTKINDE.
Midsommarfirandet i socknen fick en vacker och värdig prägel tack vare initiativet från kyrkoherdeparet, som bjöd hem ”hela socknen” till prästgården för att där fira sommarhögtiden.
Gudstjänsten på midsommarafton hölls i kyrkan kl. 2 och därefter blevo alla kyrkobesökare inbjudna till prästgården. En majstång, som medlemmarna i pastoratets ungdomsförening bundit kvällen förut, restes nu och man sjöng ”I sommarens soliga dagar”.
Till kyrkoherden, som samma dag firade sin 47:e födelsedag, överlämnade föreningen en blomma genom folkskollärare O. Lithberg, vilken med några erkännsamma ord tackade för kyrkoherdens arbete inom ungdomsföreningarna. Kyrkoherdeparet bjöd därefter på kaffe för 150 personer och omedelbart därefter höll stiftsadjunkt Heldtander en midsommarbetraktelse, vilken omgavs med några sånger.
Senare på kvällen övergick man till att leka ringlekar till tonerna av fole-spelmannen Hedmans fiol och för småttingarna hade anordnats särskilda lekar. Vid uppbrottet fram emot midnatt tackade fröken Lindström för de arrangemang som vidtagits och vände sig särskilt med ett tack till kyrkoherden för att midsommarfirandet kunnat ordnas på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

Gotländska landsbygds ungdomens årsstämmor.

SLU och SLS hällo sina möten midsommarafton.
De gotländska ortsförbunden av SLU och SLS hade midsommarafton sina ordinarie stämmor. Dessa höllos på Centralföreningen i Visby och leddes av landstingsman Henric Levander, Bois i Havdhem. Trots stämmodagens karaktär av helgdagsafton och trots de rådande förhållandena deltogo ett femtiotal personer av båda könen och från skilda trakter i förhandlingarna, vilka gingo i samhörighetens och enighetens tecken. De båda stämmorna kömmo i år att hållas jämförelsevis sent — under normala förhållanden pläga de ju äga rum redan på våren.
I SLU-stäniman voro 27 avdelningar representerade, medan 18 studiecirklar representerades vid SLS årsstämma. Jämfört med föregående år torde dessa siffror få anses som tämligen låga, men tar man hänsyn till kommunikations- och andra svårigheter utgöra de dock goda vittnesbörd om att intresset för de båda organisationerna alltjämt är livfullt och starkt.

SLU-stämman.
Först höll gotlandsdistriktet av SLU sin stämma. Denna öppnades av hr Levander med ett kort tal.
Vi mötas i dag under förhållanden som vi tidigare aldrig upplevat, sade han inledningsvis. Vi ha varit vana att på vår årsstämma se stora skaror av ungdomar, men i år är det annorlunda. Orsaken härtill liksom att vi icke vid en tidigare tidpunkt träffats till distriktsmöte är givetvis den oro som råder ute i världen och som gör att vi SLU-are — manliga som kvinnliga —nu äro mera bundna vid den plats där vi ställts och icke kunna lämna den när vi vilja. Dock kunna vi vara tacksamma över att vårt fosterland och vår väna ö hittills skonats från krigets förbannelse. Och när vi mötas i dag, göra vi detta i den förhoppningen att, oavsett vad framtiden än kommer att bära i sitt sköte, vår blågula svenska flagga alltfort skall vaja över våra svenska och våra gutniska bygder. Det förhållandet att vårt land ligger liksom inramat av ett väldigt eldhav, medför också stora påfrestningar när det gäller skyddandet och bevarandet av våra bygder, samt att hålla eldstungorna utanför våra gränser. Men vi hoppas, att vår svenska neutralitetsvakt skall kunna bemästra situationen och om så kräves skydda och värna vårt land.
När påfrestningarna blivit så stora som de nu äro för åtskilliga folk, måste var och en av ett lands innebyggare i högre grad än tillförne inse värdet av sammanhållning, inse att de behöva varandra. Vi ute på landsbygden måste nu mera än någons hålla samman, vara varandra till hjälp, och detta inte blott för vårt eket bästa. Vi måste med vårt arbete till vårt folk föra fram de så betydelsefulla livsförnödenheterna. Påfrestningen för den folkgrupp vi tillhöra Ur den ej minst hårda. Även om neutralitetsvakten kräver sin stora tribut av det manliga Sverige, blir påfrestningen för landsbygdens kvinnor måhända inte mindre. Många av våra kvinnor ha i dessa tider lämnats helt ensamma att sköta hus och hem. Emellertid är det min och allas vår fasta förhoppning att allt skall avlöpa lyckligt för vårt lands vidkommande.
I slutet av sitt anförande höll tal. parentation över senaste året avlidna personer, som på ett eller annat sätt stått SLU nära. Bland de namngivna bortgångna voro Åke Hansen, Sigurd Hellgren, Lärbro, och Bengt Larsson, Havdhem, kamrater vilka troget tjänat rörelsen. Vidare bringades minnet av f. riksdagsmannen Hugo Kahlström en hyllning. Helt säkert finnas flera av vänner och kamrater som under det gångna året gömts under mullen. Vi tacka dem alla för vad de gjort, sade tal. och pålyste en tyst minut.
Till sist hälsades samtliga vid stämman närvarande välkomna och förklarade 1940 års distriktsmöte öppnat.
Till stämmans ordförande utsågs därpå hr Levander, till vice ordförande hr Henning WieWn, Vallbys i Hogrän, till sekreterare hr Erik Larsson, Aningåkra i Alskog, och till vice sekreterare hr Vilh. Andersson, Visby.
Sedan upprop av ombuden förättats samt meddelats att ingen berättelse för sistlidna arbetsår förelåg, föredrogs revisionsberättelsen. Av denna inhämtades bl. a. att inkomster och utgifter balansn-ade på kr. 3,791: 35. Balansräkningen fastställdes och ansvarsfrihet beviljades. Stämman beslöt därefter att reseersättningen till förbundsstämmans ombud skall utgå ur distriktskassan, varjämte arvodena till ordföranden, sekreteraren och kassören fastställdes till samma belopp som förut. Sedan ordföranden meddelat att styrelsen ansett sig nödsakad att uppsäga avtalet med ombudsmannen för att på ett billigare sätt t. v. söka ordna denna fråga, beslöt stämman att, antalet styrelseledamöter skall utgöra åtta med lika många suppleanter.
Till ledamöter i styrelsen utom kretsarna utsågos därpå med acklamation hrr Levander och Erik Larsson med resp. fr. Britta Forslund, Västkinde, och hr Allan Larsson, Alskog, som suppleanter. Till övriga styrelseledamöter valdes: för södra kretsen hr Gösta Johansson, Rone, (suppl. Gösta Thomasson, Näs); för sydvästra kretsen fr. Hella Mattsson, Sproge, (suppl. Mathilda Olofsson, Båtels i Lojsta); för västra kretsen hr Nils Franzén.
Anglarve i Träkumla, (suppl. hr Vilh. Andersson, Visby); för mellersta kretsen hr Henning Jakobsson, Vallstena, (suppl. hr Gösta Lövqvist, Hörsne); för östra kretsen hr Ingvar Andersson, När, (suppl. hr Hilmer Pettersson, Etelhem); samt för norra kretsen hr Erik Forslund, Västkinde, (suppl. hr Gunnar Klintbom, Boge.
Till ledamot i bondeförbundets valkretsstyrelse utsågs hr Martin Laurin, Fardhem, med hr Erik Larsson, Al.. skog, som suppleant. Ombud vid årets förbundsstämma blevo hrr Henric Levander, Erik Larsson, Erik Forslund, Nils Franzen och Helmer Karlkvist, Lye, samtliga omvalda. Suppleanter för dem blevo hr Ragnar Lindkvist, fr. Hella Mattsson, fr. Karin Gansvik, Fröjel, fr. Britta Forslund och hr Henning Widen. Till ledamöter i förtroenderådet valdes hrr Levander och Erik Larsson, supplerade av hrr Nils Franzén och Erik Forslund, samtliga omvalda. Revisorer blevo hrr Bertil Klint, Stånga, och T. J. Svensson, Stenkyrka, samt hrr Gust. Pettersson, Stånga, och Arvid Haraldsson, Vall, som suppleanter.
Härmed var föredragningslistan genomgången. Sedan ordförande meddelat att det sedvanliga sommartinget inte torde komma att äga rum frambar han ett tack till stämmodeltagarna dels för att de infunnit sig till stämman och dels för det arbete de och andra medlemmar nedlagt och nedlägga ute i avdelningarna. Han manade till fortsatt intresseråt arbete samt förklarade därefter årets stämma avslutad. Han uttalade också den förhoppningen att SLU:s arbete alltjämt skall få fortgå i ett fritt Sverige. Till sist utbringades ett med kraftiga hurrarop besvarat leve för fosterlandet varpå folksången sjöngs unisont.
Sedan en paus hållits vidtog

SLS-stämman,
vilken öppnades av distriktsstudieledaren hr Erik Forslund. Till att leda dagens förhandlingar utsågs därpå hr Henric Levander med hr Forslund vid protokollet.
Först föredrogos års- och revisionsberättelserna och beviljades ansvarsfrihet. Inkomster och utgifter slutade på en summa av kr. 1,134: 82 med en behållning till innevarande år å kr. 562: 07.
Av årsberättelsen inhämtades följande:
Det oroliga utrikespolitiska läget har inverkat synnerligen svårt på alla ideella och kulturella rörelser inom landet och i synnerhet har detta varit fallet inom biblioteks- och studieverksamheten.
Utsikterna för denna rörelse vad vårt distrikt beträffar voro annars synnerligen gynnsamma på höstkanten. Nästan samtliga cirklar hade rapporterat att de påbörjat eller ämnade påbörja sin verksamhet och till och med nybildade cirklar rapporterades. För de flesta blev det kanske inte att hålla mer än ett par sammanträden förrän de många inkallelserna gjorde att cirklarna lades ner. På många håll ha emellertid flickorna ryckt in och hållit cirkeln i gång men på andra håll åter ha missmodigheten och kanske också den ökade bördan av arbete för de hemmavarande lagt hinder i vägen för cirkelns arbete.
Vid slutet av senaste arbetsår funnos inom distriktet 51 aktivt arbetande studiecirklar. Av dessa ha 35 varit i verksaniet under året, alltså nära 70 %, vilket- onekligen är en ganska vacker siffra. Av dessa 35 cirklar ha emellertid blott 23 fullföljt kursen medan 12 ha hållit två eller tre sammanträden. Sexton cirklar ha icke rapporterat.
Av studieämnena har kursen i luftskydd per korrespondens tilldragit sig största uppmärksamheten i det att 10 cirklar studerat detta ämne helt eller delvis. Fem ha studerat svenska språket, fyra matematik och tre bokföring. Övriga studieämnen ha varit växtodlingslära, ärftlighetslära, botanik, föreningskunskap, kommunalkunskap, sång m. m. 50 cirklar ha under året åtnjutit landstingsanslag med tillhopa 1,000 kronor. Kommunalt anslag har åtnjutits av åtta cirklar med tillsammans 190 kronor. Till följe många cirklars overksamhet har medlemsantalet sjunkit under året. Antalet betalande medlemmar utgjorde dock vid årsskiftet 240.
Beträffande biblioteksverksamheten har denna fortsatt sitt framåtskridande under året. Antalet bokband har ökat med 257 till 1,570, fördelade på 25 studiecirkelbibliotek. 490 låntagare ha gjort 1,936 boklån. Av statsmedel ha dessa bibliotek erhållit 523 kronor utgående i form av böcker.
I berättelsen uttalas slutligen den förhoppningen att när studieverksamheten åter skall sättas i gång i höst lyckligare förhållanden skola vara rådande ute i världen än vad nu är fallet. Ock om icke, så må alla hjälpas åt att föra vår sak framåt aldrig förglömmande att kunskap är makt.
Sedan stämman beslutat att arvodet m. m. till distriktsstudieledaren skall utgå med samma belopp som hittills, bemyndigades studieledaren att för avsett ändamål — understödjande av studiecirklar etc. — när läget så medger disponera de 100 kr. som anslogos vid fjolårsstämman men som ännu icke tagit i anspråk. Stämman beslöt vidare att reseersättning skall utgå till två ombud vid förbundskonferensen.
Härpå företogos en del val. Till ordförande i styrelsen utsågs sålunda hr Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, till vice ordförande hr Ragnar Lindkvist, Libbenarve i Havdhem, till distriktsstudieledare och kassör hr Erik Forslund, Västkinde, samt till övriga ledamöter hrr H. Johansson, Hablingbo, och Folke Gauf fin, Östergarn. Suppleanter blevo hr T. J. Svensson, Stenkyrka, fr. Vera Larsson, Rone, och hr Helge Bendelin, Lokrume. Revisorer hr Elis Olsson, Lokrume, och fr. Inga Löthberg, Västkinde, med hr Gunnar Klintbom, Boge, som ersättare.
Till ombud vid förbundsstämman utsågos hrr Erik Forslund och H. Levander, suppl. Erik Larsson och Nils Franzén.
Ombud vid Gotlands folkbildningsförbunds årsmöte blevo hrr Axel Sundberg, Ragnar Lindkvist och Gunnar H. Johansson, Hablingbo. Suppleanter för dem blevo hrr Folke Gauffin och Erik Larsson. Till ledamot i styrelsen för Gotlands folkbildningsförbund valdes hr Erik Forslund. Efter detta val förklarades stämman avslutad.

Vid konstituerande sammanträde
med styrelsen av SLU valdes hr Henric Levander till ordförande, hr Nils Franzén till vice ordförande, hr Erik Larsson till sekreterare och kassör samt hr Erik Forslund till vice sekreterare.
Efter förhandlingarnas slut samlades deltagarna i de båda stämmorna till gemensam middag å Burmeisters restaurang.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Gotlands ekonomiska kartläggning.

enlighet med av k. m:t fastställd plan för kartverkets arbeten under år 1940 komma inom Gotlands län en hel del arbeten att utföras under månaderna juni-september med början den 26 juni. Dessa ”fältarbeten för ekonomisk kartläggning i skalan 1: 10,000” utföras under ledning av byråchefen N. O. Olsson och förste statskartografen P. V. Lindell och omfatta i sommar Bro, Lokrume, Lummelunda, Västkinde, Hall, Hangvar, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Fole, Hejdeby, Källunge, Barlingbo, Ekeby, Endre, Dalhem, Sjonhem, Ganthem, Norrlanda, Boge, Bäl, Ånga, Kräklingbo, Gothem, Hörsne med Bara, Vallstena, Slite köping, Rute, Lärbro, Hejnum, Hellvi, Bunge, Fårö och Fleringe. Härutöver kommer även Gotska Sandön att kartläggas.
Det kan nämnas, att kartverkets tjänstemän under fältarbetet komma att bära av k. m :t fastställd uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Landsbyden. Västkinde.

VÄSTKINDE.
Någonstans på Gotland. Söndagen den 2 juni uppvaktades fältpost 18111 av Vestkinde lottaförening, som bjöd på gott kaffe och utmärkt hembakat bröd. Besöket uppskattades mycket av mannarna och alla instämde i kompanichefens ord, då han tackade för den goda trakteringen och önskade lottorna välkomna igen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 juni 1940
N:r 135

Till ledamöter av länsprövningsnämnden

för årets taxeringar, vilken kommer att sammanträda å framdeles utsatta tider, har länsstyrelsen utsett följande personer: överlantmätaren Göran Hillert och montören Ivar Johansson, Visby, eldaren Tyko Eek, Slite, lantbrukarna Fredian Wahlberg i Bro och K. Bergbohm, Rute, fiskaren A. Östergren, Katthammarsvik, lantbrukarna Reinh. Kahlström, och Malkus Andersson, Eksta, handlanden Einar Broander, Havdhem, samt kyrkoherden K. A. Videgren, Västkinde.
Till suppleanter i länsprövnings-nämnden ha utsetts postiljonen Erik Engström, Visby, folkskolläraren E. Cederlund, När, byggmästaren Albin Nyberg, Follingbo, samt lantbrukarna Hj. Björkegren, Busarve i Barlingbo, och Hugo Budin, Väte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

24 sökande till lärarinnetjänster i Visby.

Till två ledigförklarade ordinarie småskollärarinnetjänster i Visby ha ansökningar av följande 24 småskollärarinnor inkommit: Astrid Andersson, Älvsered, Helena Andersson, Eskilssäter, Hanna Brännlund, Nätra, Astrid Carlsson, Gnosjö, Margit Cederlund, Othem, Marie Louise Enström, Stockholm, Linnea Eriksson, Järvsö, Greta Fotmeijer, Arjeploug, Valborg Förare, Visby, Ragnhild Hollström, Visby, Astrid Jakobsson, Västkinde, Ingalill Jakobsson, Stenkyrka, Astrid Jonasson, Barlingbo, Kerstin Löfgren, Hedemora, Greta Mörk, Hallstavik, Anna Olofsson, Vänge, Dagny Orrhammar, Vittsjö, Anna Paulsson, Ljungbyhed, Evelina Reinholtz, Visby, Carin Seigerlund, Hemse, Ragnhild Selinus, Knivsta, Elin Sundström, Gellivare, Ingeborg Svensson, Tingstäde, och Ulla Törnquist, Skillingaryd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

25 flaggor till Gotland.

Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag har beslutat utdela flaggor till följande 25 personer, bosatta på Gotland; cementarbetare Bertil Ahlgren, Lyckåker, expressinnehavare Axel L. Ahiwin, Visby, lantbrukare Emrik F. R. Andersson, Västkinde, lantbrukare Karl Andersson, Atlingbo, jordbruksarbetare Ture E. Andersson, Rangvalds, Tofta, jordbrukare Gustav Engström, Lilla Vägome, Lärbro, trafikbilägare F. E. Glansholm, Follingbo, lantbrukare Konrad Hallgren, Valdarve, Eskelhem, lantbrukare Heribert Heidenberg, Othem, hemmansägare John Jakobsson, Bosarve, Fröjel, fru Math. Johansson, Smittenslund, Visby, jordbrukare Johannes Karlsson, Gardrungs, Stenkumla, byggnadssnickare Ragnar Karlsson, Sigfride, Vamlingbo, banvakt Karl Larsson, Halla, velocipedreparatör Olov Larsson, Rone, jordbrukare Berner Mathson, Snovalds, Havdhem, sockerfabriksarbetaren Karl Nilsson, Roma, cementarbetare Albin Othberg, Boge, fjärdingsman Aron Pettersson, Gardese, Ganthem, jordbrukare Axel Hj. Pihlblad, Öja, skomakare Karl Svensson, Mattsarve, Gammelgarn, jordbruksarbetare Alvin Söderdahl, Väte, skomakare J. N. Tyllander, Kvie, Hangvar, småbrukare Kristian Uddin, Botes, Rone, samt agent Fritjof Östergren, Vall.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127