Vänge pastorat.

Domkapitlet har beviljat vice pastorn Erik Ceder tjänstledighet för enskilda angelägenheter under tiden 7 juni—20 juni. Vissa ändringar i gudstjänstiderna söndagar na 9 och 16 juni ha bifallits. Domkapitlet har förordnat t. f. kyrkoherden I. Mårtensson att uppehålla pastoralvården i Vänge pastorat under nämnda tid.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 juni 1940
N:r 124

Trafiken får allt större svängrum på Gotland.

Utvidgningar och förbättringar av vägnätet i norra häradet.

Den svåra kurvan vid Hagvards i Follingbo har blivit en elegant sväng.

Som redan nämnts har vägarbetena i norra häradet varit betydande under innevarande år. Inte nog med att vägbanorna förbättrats och att en del kurvor genomskurits, utan man har även breddat många och ]ånga vägsträckor, byggt nya vägar, nya korsningar och uppfört ett flertal större och mindre broar. Allt detta har skett till båtnad för trafiken, som starkt utvecklats och som fordrar stort svängrum och hållbara vägbanor.
Vid arbetet på vägarna, i grusgroparna och för transporterna sysselsättas ett mycket stort antal arbetare. Och hur energiskt man tagit itu med att lösa våra vägproblem, får man rätt uppfattning om, när arbetschefen P. M. Bengt ss o n, som har trådarna i sin hand, ger oss upplysningar angående de vägförbättringar, som redan genomförts, de som äro i görningen och de som äro närmast påtänkta.
En kort sammanfattning av de under året utförda vägbyggnadsarbetena får ungefär följande lydelse:
Ny- och ombyggnadsarbeten ha utförts på Romavägen å delen Snovalds bro—Kungsgårdens alle, på en sektion vid Hagvards i Follingbo samt på vägen Larsarve—Kisslings i Fole.

Rak skall vägen vara …

Broar med tillfartsvägar ha blivit färdigbyggda vid Hangvars kyrka, vid Mölner i Fleringe, vid Ahrs bruk och vid Prästbåtels i Vänge. Vid Halla kyrka har vägen omlagts.
Permanentbeläggningar: Vägen genom Tingstäde samhälle har belagts med vibrobetong samt försettå med gångbana.
Småvägar ha försetts med lämpliga mötesplatser och i samband därmed ha vissa smärre kurvrätningar företagits. Den väglängd, som i detta fall kommit under behandling, utgör cirka 45 km. och omfattar bl. a. vägarna Gothem—Norrlanda, Hall—Kappelshamn och Hangvar—Austers samt ” Svinsundsvägen” och ”Karby gata”.

Den breddade vägkorsningen vid Roma kyrka.

Gotlands största grusgrop.
På vår färd längs landsvägarna i sällskap med vägstyrelsens ordförande, godsägaren Gunnar Nilsson, Halner, och arbetschefen Bengtsson, besöka vi även Gotlands största grusgrop, belägen vid Thule i Ganthem.
Grustaget som är mycket givande omfattar sju tnld, och ger ett mycket bra grus bemängt med granit. Vid vårt besök på platsen arbetade ett 10-tal man med att forsla fram grus till gruskrossen, som åstadkommer önskade dimensioner. Ett s. k. paternosterverk för gruset upp till behållitre, varifrån det- rinner ned i därunder väntande bilflak. En bil lastas på några få minuter, varför åtskilliga lass kunna transporteras ut till vägarbeten på skilda håll. Vägstyrelserna förfoga över grustag på olika platser i norr och söder. Det går naturligtvis åt kolossala mängder grus till länets 145 mil landsvägar, så grustaget i Ganthem anses som ett gott fynd.

Kurvor som försvinna å sträckan Visby—Roma.
De farliga kurvorna opereras bort undan för undan, och naturligtvis inriktar man sig på att först och främst få bort dem, som finnas på de stora, breda allfarvägarna. Den fula kurvan vid Hagvards i Follingbo, där en ladugård totalt skymde sikten, har rätats ut och ladugården försvunnit. Vägen där gör nu en elegant och bred sväng, som icke på något sätt generar framrusande bilar.
Något 100-tal meter från nämnda plats tar anlagts en bro, som är särdeles stabil och säkert kan motstå motortrafikens påfrestningar. Motortrumman till denna bro, som delvis ligger ovan jord, är en legering av flera metaller och fullständigt frostfria, så att man ej behöver frukta för att den skall frysa sönder.
Vägen mellan de täta husraderna vid Snovalds och Timans har också rätats och breddats här och var. Sikten var förut på nämnda plats ofri och kurvorna ganska riskabla. Längre fram på samma väg, vid Roma kyrka, har nedlagts ett utmärkt arbete för att göra sikten fri för vägfarande. Det är där många vägar, som korsa varandra, och trafiken är ganska livlig. Man har därför betydligt vidgat korsningarna och breddat vägbanan, som även på ett par ställen omlagts och givits en annan riktning, så att vä gen blivit rakare.. En byggnad utmed vägen har måst flyttas från den ursprungliga platsen ett stycke längre bort på andra sidan vägen.
Oaktat betsäsongen pågått en tid och huvudvägen till Roma sockerfabrik varit livligt trafikerad av tunga foror, var vägbanan i utmärkt skick. Men ännu bättre blir det förstås, när vägen genom samhället blir belagd med betong. Så snart anslag för permanent vägbeläggning beviljas, sättes arbetet igång.

Arbetena för kommande år
torde alltså i första hand komma att gälla vägen genom Roma samhälle. Det är då fråga om, att även en viss del av den i år ombyggda vägdelen skall permanentbeläggas. Vägen genom Endre skall troligtvis byggas om och rätas. Vidare beräknar man att under stundande vintersäsong kunna gripa verket an med nybyggnadsarbeten på vägen mellan Halls kyrka och Hallshuk. Sistnämnda sträcka är cirka 6 km.
Förbättringsarbeten på många andra vägsträckor äro önskvärda, varför man hoppas att arbetena skola få bedrivas i samma omfattning som under innevarande år.
T—a.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 November 1938
N:r 277

Ingen av prästerna vill bli emeriti.

Visby domkapitel anmäler till ecklesiastikministern att följande präster inom stiftet komma ifråga till erhållande av emeritilön, nämligen kyrkoherden i Vänge, Buttle och Guldrupe församlingars pastorat A. E. F. Kahl, född 1848, kyrkoherden i Närs och Lau församlingars pastorat G. Torhiörnsson, född 1867, samt kyrkoherden i Dalhems, Ganthems, Halla och Hörsne med Bara församlingars pastorat G. Th. Reuser, född 1868. Samtliga ha förklarat sig ej önska avgå med emeritilön. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273

Epidemirapporten

för förra hälften av november månad upptar av scharlakansfeber 1 fall i vardera Visby, Vänge, Hangvar och Lärbro, 3 fall i Öja och 4 i Hall samt 1 fall av rödsot i Slite.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

Fastighets- och lösöreauktion i Vänge.

MÅNDAGEN DEN 21 NOV. kl. 1 e. m. låter dödsbodelägarna efter F. O. PETTERSSON, KYRKLJUVES, genom offentlig auktion försälja såväl fastighet som lösöre: Möbler såsom chiffonie, byrå, sängar, soffa, bord, stolar, speglar, väggur, symaskin, järn- och blecksaker såsom grytor, pannor och kastruller, porslin och glas, sängkläder. Div. verktyg, foder, potatis, den avlidnes gångkläder, 6 bisamhällen m. m., m. m.
Kl. 2 e. m. utbjudes fastigheterna 5/2048 mt. Nickarve och en lägenhet om 45,4 ar med byggd under Hägvalds. Villkor vid auktionen.
Å lösöret betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 maj 1939 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268

Idrott och sport.

Gotlandsfotbollen.
Slite upp till fjärde plats.

AIK mötte i går I. 18 på Gutavallen och tog i första halvlek ledningen med 3-0. Efter pausen ökade AIK på med ytterligare ett mål. Spelet var ingalunda vackert och blev stundtals hänsynslöst och hårt.
Slite utjämnade det stora underskottet i sin målkvot i ett tag genom en 7-0-seger över Hemse och gick direkt upp till fjärdeplatsen. Roma och Othem delade poängen genom att spela 1-1. Othem fick därmed sin första poäng medan Hemse fortfarande är utan.
I södra serien blevo resultaten följande:
Alva—Burgsvik 3-0
Drott—Hablingbo 1-7
Fardhem—Grötlingbo 1-1
Ljugarn—Rone 3-2
I norra serien nåddes följande resultat i matcherna:
Västkinde—Stenkyrka 2-1
Klintehamn—Bro 4-3
Martebo—Vänge 5-0
Reservlagsmatcherna:
AIK—A. 7 1-4
Gute—VIF 0-4
Matchen I. 18—Hemse blev uppskjuten och kommer att spelas efter det att det ordinarie serieprogrammet slutförts.

Tabellerna.
Div. I.
AIK 3 3 0 0 21-3 6
VIF 2 2 0 0 10-2 4
I. 18 3 1 1 1 7-6 3
Slite 2 1 0 1 7-7 2
Roma 3 0 2 1 5-10 2
Othem 3 0 1 2 2-16 1
Hemse 2 0 0 2 2-10 0

Södra.
Hablingbo 3 3 0 0 18-3 6
Alva 3 3 0 0 10-5 6
Ljugarn 3 1 1 1 7-12 3
Rone 3 1 0 2 12-9 2
Burgsvik 3 0 2 1 2-5 2
Drott 3 1 O 2 5-14 2
Fardhem 3 0 2 1 1-4 2
Grötlingbo 3 0 1 2 3-6 1

Norra.
Västkinde 3 3 0 0 11-2 6
Klintehamn 3 2 1 0 9-5 5
Martebo 3 1 2 0 7-2 4
Bro 3 1 0 2 6-13 2
Stenkyrka 3 0 1 2 3-5 1
Vänge 3 0 0 3 1-10 0

Reservlagsserien.
A. 7 3 3 0 0 29-3 6
VIF 3 2 0 1 9-4 4
AIK 3 2 0 1 11-6 4
I. 18 2 1 0 1 5-7 2
Gute 3 0 0 3 4-19 0
Hemse 2 0 0 2 2-21 0

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222

Idrott och sport.

Det skulle vara intressant
att veta hur många mål det blir på Vallen om söndag när AIK möter I. 18.
AIK bör nog vinna med ett par tre måls övervikt, om allt utvecklar sig normalt. Roma spelar mot Othem, som har hemmaplan, och vi gissa att Othem rycker upp sig en smula och tar chansen till poäng. Slite får åka till Hemse och det gäller för Slite att ordna sitt spel på ett bättre sätt än i söndags så att det inte får ett nytt nederlag på halsen. Slite bör vinna, men oavgjort är inte heller omöjligt.
I södra serien spela Alva—Burgsvik, Drott—Hablingbo, Fardhem—Grötlingbo och Ljugarn—Rone; i norra mötas Västkinde—Stenkyrka, Klintehamn—Bro och Martebo—Vänge. Slutligen spela reservlagen från AIK och A. 7 kl. 10,20, I. 18 möter Hemse kl. 2 och Gute spelar mot VIF kl. 4,30.
De som äro intresserade av motorsport ha en viktig dag om söndag, då årets andra jordbanetävling äger rum på A. 7-banan. Det blir en förnämlig samling svenska raceråkare som kommer hit, bl. a. Gunnar Bartelsson och Bertil Karlsson, som båda varit med om årets EM-tävlingar. Börje Haag var här i våras också och även han kommer nog att gasa på vad han kan för att slå Fritz Lövqvist, som inte hade någon respekt för honom sist utan slog Sigtunabon. Fritz får det svårare att klara sig den här gången; men han kommer säkert att återfinnas någonstans i toppen på prislistan.

Och så var det skolungdomens. Med all säkerhet kommer den lilla gruppen från Visby inte att göra något väsen av sig bland storstädernas stjärnor, varav några redan varit landslagsmän, men bara det att vara med i högen bör ge en knuff framåt för pojkarnas fortsatta framgångar inom idrotten.

Till rundbaneloppet om söndag
på A 7:s idrottsplats har Gotlands motorcykelklubb träffat överenskommelse med följande fastlandsförare: Gunnar Barthelson, Erik Berglind och Lennart Östberg från Stockholm, Bertil Karlsson och Eskil Karlsson från Djursholm samt Börje Haag från Sigtuna.
Bertil Karlsson och Barthelson deltogo i söndags i E. M. i Prag och fingo då hedersamma placeringar, och Karlsson segrade f. ö. i juni vid tävlingar i Gislaved över Englands bästa förare. Eskil Karlsson nådde vid S. M. i Gävle samma tid som segraren Torsten Sjöberg, varför dessa två måste köra ett extra heat, där den senare segrade med endast någon tinodedels sekund. Även Berglind och Östberg ha gjort goda prestationer denna säsong, och Haag har särskilt begärt få komma hit till Gotland, då han har revansch att fordra över Fritz Lövqvist. Han blev f. ö. svensk mästare i 350 cc.klassen i Gävle. Av gotländska förare starta Fritz Lövqvist, A. Blomgren, Sven Pettersson och Sven Johansson, vilka samtliga nu ha fått sina maskiner så pass vältrimmade, att de av allt att döma inte behöva ligga i kön utan komma att placera sig.
Det ser alltså ut att bli spännande taävlingar från början till slut, och för publikens information svarar en Aga-Baltic högtalareanläggning. Musiken börjar kl. 12 och tävlingarna kl. 1. Man har bett oss uppmana publiken att inte infinna sig i sista minuten, så att det.inte blir rusning just i startögonblicket.

Orienteringsträning
— söndagens lösen.

Om söndag, som för orienterarnas del är fri från större evenemang, passa dessa emellertid på att skaffa sig den sista avslipningen före D. M.-tävlingen den 2 okt. Gute och VIF ämna träna på en gemensam bana under det AIK avverkar en ny etapp i sin serie, med förra söndagens segerherre, ”Löken”, som banläggare. Träningssugna Klintehamnare ha inbjudits att starta med och kunna således infinna sig kl. 8 vid Österport, där AIKarna samlas. De senare medförande cykel. Visbybladet eller förläggningsorterna kunna användas.
Löken lägger även en kortare bana för flickor och som vanligt är även övriga föreningars töser välkomna till en liten luffning. Samma utrustning, förstås.
Roligt att se att även flickorna tycks fångas av orienteringssportens dragningskraft. I motsats till en del grabbarhade i söndags ingen enda tös försovit sig, utan fulla antalet anmälda ställde upp. Roligt var också att se hur pigga de voro vid målet. Samtliga flickor passade på tillfället att efter fullbordad löpnig få sig ett dopp i Östersjöns för dagen synnerligen svala böljor. Endast drygt hälften av grabbarna gjorde likadant. Det är inte farligt med ett litet dopp så här års även om man är svettig och uppvärmd, bara man kravlar sej upp med detsamma. Och har torra kläder till hands. Uppe i kolmårdsskogarna, där vintern kommer tidigare än här, har undertecknad många gånger efter fullbordad löpning med svetten ångande om kroppen hoppat i bland isstyckena i närmaste tjärn. Jämför kallduschen efter badstubad. Kall avrivning är nyttigt, men som sagt, det skall hållas måtta.
Sign. Gebe skrev i veckan i Gotlänningen att bakom AIK:s seger i söndags ligger säkerligen mycken träning. Det gör det visst, men frågan är väl om vi gotlänningar i allmänhet träna med den intensitet, som till slut gör det till sådant nöje att kilometer efter kilometer sprniga både länge och fort. Det räcker inte med bara söndagsträningen, en ordentlig gnuggning ett par kvällar i veckan skall det nog också till.
Kom ihåg grabbar, och flickor med för den delen, att på ”Älgjakten” den 9 okt. ställas ni mot verkliga konditionsfenomen! Passa på att ni kunna hänga med där.
Bk.

Gutes och Visby IF:s orienterare
samlas till söndagens träningslöpning kl. 8 vid Österport. Visbybladet skall användas och dessutom behövs det cykel, ombyte och baddräkt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Dödskörningen i Follingbo.

Fiskhandlare Åhlander ådömd 5 mån. straffarbete på Allekvia igår.
Hösttingets andra allmänna sammanträde hölls i går.
Rättens ordf. voro häradshövding K.-P. Pfeiffer samt hovrättsassessor Henning Nilsson.
På uppropslistan hade upptagits 53 mål varav 43 åklagarmål.

Kollisionen vid Timans i Roma.
Som bekant stod en person F. S. M. Dahlström i Sjonhem tilltalad för att han i berusat tillstånd den 18 juni i år skulle ha framfört motorcykel och därvid kolliderat med en hästskjuts varvid såväl hästen som vagnen skadats. Svar. uppgav vid förra rättegångstillfället att han endast druckit ett par snapsar, medan en kamrat till honom skulle ha satt sprätt på resten av en halvliter brännvin. Festen hade ägt rum någonstans vid Skrubbs och etablerats i en paus i motorcykelåkningen: I går hördes ett par vittnen; vilka båda uppgåvo att svar. vid tillfället företett tecken på att ha varit berusad. Liksom tidigare bestred den tilltalade detta.
Han dömdes emellertid mot sitt nekande till I mån. fängelse samt 50 kr.
i skadestånd.

För rattfylleri
dömdes Fritz Eklund i Follingbo till 1 mån. fängelse. Då han tidigare av krigsrätt villkorligt ådömts 2 mån.
fängelse för förfalskningsbrott skall hän nu avtjäna sammanlagt 3 mån.
fängelse.

Yrkesmässig automobiltrafik
utan att vara därtill berättigad skulle en person enligt stämningen ha gjort sig skyldig till. Svar. medgav att han i mindre omfattning kört för vänner och bekanta mot en liten ersättning.
Det blev 15 dagsböter.
— En annan person erkände likaledes att han mot ersättning kört varor för en del personer.
Straffet lydde på 15 dagsböter.
— En tredje person hade erhållit stämning för liknande förseelse. Han bestred emellertid stämningen under förmenande att han, som eljest körde mjölk, någon enda gång kanske medhaft någon säck e. dyl. för annan person. Vidare hade han vid några tillfällen kört spannmål för andra. Någon kontantersättning hade han dock inte tillgodogjort. sig, utan hans tjänster skulle återgäldas med arbetshjälp. Det varalltså fråga om rena väntjänster. Vidare var han åtalad för att han brukat en lastbil som för personbefordran försetts med vurst utan att fordonet därefter anmälts till besiktning. Svar. medgav detta, men bilen hade utrustats med vursten för att han skulle kunna befordra besökande släkt och vänner från fastlandet och låta dessa se olika trakter av ön.
Han ådömdes 10 dagsböter.
— En bilförare som mot ersättning kört sten och var åtalad för att detta skett trots att vederbörande saknade nödigt tillstånd härtill hade en del invändningar att göra. Bl. a. uppgav han att han av kontrakt varit skyldig att utföra de lagstridiga transporterna.
Uppskov till den 20 okt.

Dödskörningen i Follingbo.
I målet mot fiskhandlaren Klas Erik Åhlander, Suderbys i Akebäck, vilken som bekant är åtalad för att han på midsommardagen i år i berusat tillstånd med bil körde på och dödat mejeristen Arne Johansson från Sylfaste, hördes trenne vittnen. Ett av dessa berättade att han vid ett tidigare tillfälle på midsommardagen mött Åhlanders bil som då framförts på fel sida av vägen. Åhlander som hängt över ratten hade vid tillfället haft hög fart. De båda återstående vittnena hade sett själva olyckshändelsen och fingo nu redogöra för sina iakttagelser.
Något nytt utöver vad som förut framkommit förekom inte nu. Båda uppgåvo emellertid att Åhlander varit berusad. Han hade efter olyckan stått och gungat fram och tillbaka samt vidare trampat omkring på ett sätt som tydde på att han var berusad.
Åhlander bestred emellertid även nu att han varit berusad, men uppgav ”att han väl känt lite av spriten”. Han hade inte druckit mer än 4 pilsner och en kaffehalva.
Åkl. hänvisade till stämningen vari även yrkades ansvar på den tilltalade för att denne efter olyckan lämnat platsen.
Åhlander ådömdes för grovt vållande av annans död i samband med rattfylleri till 4 mån. straffarbete samt för att han avlägsnat sig från olycksplatsen till 2 mån. fängelse eller sammanlagt 5 mån. straffarbete.

Övriga trafikmål.
En. bilist, som utan att iakttaga nödig försiktighet, från en sidoväg backat ut på stora landsvägen och därvid kört på en cyklist var nu instämd. Han hade erkänt…
hade erkänt och bötade 20 dagsböter härför. För att icke inneha körkort fick han dessutom punga ut med 20 dagsböter.
— För vårdslös bilkörning var en person instämd. Han hade vid ett tillfälle i Fårösund kört på en motorcyklist, då han från en sidoväg kört upp på landsvägen. «Svar. hade erkänt, men ville nu göra gällande att kollisionen orsakats därav att han trott att motorcykeln skulle komma från ett helt annat håll än vad den verkligen gjorde. Han hade nämligen hört motorsmattret, vilket troligen till följd av ekoeffekter tycktes honom komma från motsatt håll än vad som i verkligheten var fallet.
För underrättande av svar:s försäkringsbolag uppsköts målet till den 20 okt.
— Som bekant är en byggmästare från landsbygden instämd för att han en dag i november i fjol i Ala med bil kört med för stor hastighet varför han efter att ha påkört ett staket hamnat i diket. Vid föregående rättegångstillfälle bestred svar. att farten varit hög. Tvärtom hade han kört mycket varligt på grund av det regniga och disiga vädret. Orsaken till dikeskörningen var att bilen sladdat i det dåliga väglaget. Ett vittne hördes, varefter svar. uppgav att han, när det föreföll som om vagnen skulle gå i diket, släppt på full gas för att få upp vagnen på vägbanan igen, Annars hade han kört med högst 40 km:s fart.
Domen lydde på 20 dagsböter.
— En person från Vänge hade erhållit stämning för att han i berusat tillstånd framfört motorcykel. Svar.
ville inte medge att han varit berusad.
Han hade under dagens lopp bara druckit 5 pilsner och en kaffehalva.
Polisen, som åsett avfärden från staden, hade per telefon underrättat landsfiskalen, och när svar. kom hem hade han bud att landsfiskalen ville tala med honom. Han begav sig också dit och fick undergå en del prov, av vilka en del klarades fint. Blodprovet visade 1,88 promille, vilket är liktydigt med att vederbörande skulle ha fått i sig 29 å 31,5 centiliter 40-procentig sprit. Åkl. ansåg därför att svar. druckit mer än vad som uppgivits. För vidare utredning uppsköts målet till den 20 okt.
— En 16-årig yngling hade erhållit stämning dels för att han på sin velociped medfört en pojke och dels för att han underlåtit att hålla till vänster när en bil skulle köra om honom. Svar. erkände den förstnämnda förseelsen, men nekade till den senare. Han ansåg att. chauffören felbedömt situationen. Bilen hade vid tillfället kört i diket och fått en del skador.
Han pliktade sammanlagt 10 dagsböter.

För att ha misshandlat en sin granne
stod en hemmansägare åtalad. Han skulle den 7 sept. med knuten hand ha tilldelat grannen slag i ansiktet så att blodvite uppstått. Svar. berättade att han haft tre kalvar som gått på ett gärde. På gärsgård var det emellertid en skavank, varför kalven tagit sig in på grannens mark och via den öppna dörren även promenerat in i grannens ladugård där den givit sig i kast med en mjölsäck. Därom visste svar. ännu intet, men då han plötsligt fick höra hur grannen svor och domderade samt slutligen rutit att kalven förstört en hel mjölsäck för honom, förstod svar. hur det var fatt. Han gick alltså. in till grannen som vredgad kommit emot honom. Den uppbragte hade kommit upp ”alldeles under ansiktet” på svar., som bett vederbörande att lugna sig: ”Säcken var väl inte större än att jag mäktar betala den”, hade han sagt, men då sparkade grannen till svar. rakt i magen. Då den tilltalade misstänkte att det nog skulle vankas flera sparkar, ansåg han skyldig sig själv att sätta sig till försvar och gav den upphetsade mjölsäcksägaren en kort ”vänsterkrok” så att näsan sprang i blod.
Målet uppsköts för hörande av vittnen till den 20 okt.

Radiolicenserna.
En radioinnehavare som underlåtit att förnya sin förfallna radiolicens bötade 10 dagsböter.

Intermezzo vid midsommardansen.
En person var -instämd för det han vid en danstillställning i Folkets park i Slite på midsommarafton skulle ha tilldelat en 30-årig grannfru ett par smockor. Svar. överlämnade en skrivelse vari han uppgav att han vid den ifrågavarande tillställningen blivit omringad av nämnda dam, en väninna till henne samt en mansperson. Grannfrun, som tydligen velat hämnas på svar. i vars hus hon bor, för att denne vidtagit en del åtgärder för att bli av med frun och hennes något bråkiga familj, hade enligt svar. vid ovan nämnda tillfälle i Folkets park spottat på honom, vilket han naturligtvis nog upptagit som en skymf. Slagit henne hade han emellertid inte gjort utan endast med ena handen skjutit undar henne. Vidare uppgav han att den damerna åtföljande manspersonen varit påstruken och f. ö. trodde svar. att det nog inte varit ”så fritt med frun heller”.
För hörande av vittnen uppsköts målet till den 20 okt.

Fylleri, förargelseväckande beteende och motstånd
hade en styrman gjort sig skyldig till. Då vederbörande inte kunnat infinna sig vid rätten, hade han insänt en skrivelse i vilken han uppgav att han möjligengjort sig skyldig till de relaterade förseelserna. Dock hade han vid tillfället varit ”påverkad av för sig ovanliga spritdrycker och knappast varit tillräknelig”.
Målet uppsköts till den 20 okt.

Spritsmugglingen i Slite.
Som bekant var en person instämd som misstänkt för att , olovligen ha ilandfört sprit från ett i Slite hamn liggande estniskt fartyg. Liksom förut nekade han till smugglingen. Fyra vittnet hördes nu, bl. a. den tullman som vid ifrågavarande tillfälle skött bevakningen vid båten. Ett tiotal personer hade varit nere vid ångarens tillläggsplats och en del av dem hade även sökt smuggla i land sprit. En av dem hade också haft en flaska smuggelsprit i handen. När detta upptäcktes av vittnet hade personen ifråga kastat buteljen i sjön. Detta var dock inte denne svarande. Ett annat vittne hade sett flera obehöriga personer ombord på det estniska fartyget. Bland dessa hade även svar. befunnit sig. Även de återstående vittnena hade iakttagit den tilltalade och hört honom på tal om den förolyckade buteljen säga att ”det gjorde ingenting för vi ha tre kvar”. Svar. som vid tillfället efter en festlig dag varit en smula upprymd ville som bekant vid förra rättegångstillfället inte förneka att han sagt detta, fast han numera inte kom i håg att han fällt något sådant yttrande. Hade han gjort det hade det bara varit på skryt.
Han fick 200 kr.:s böter, medan en kumpan ådömdes 100 kr. i plikt.

För uppsåtlig misshandel av en grannfru
stod en medelålders mansperson från Ljugarn tilltalad. Parterna vilka kommit ihop sig om en liten hönas ensliga promenader på grannens mark, stodo en dag på var sin sida om staketet inbegripna i en ganska animerad konversation, vilken skulle ha slutat med att svar. tilldelat den kvinnliga parten ett slag i ansiktet. Detta förnekades som bekant av den tilltalade, vilken nu liksom vid förra rättegångstillfället kategoriskt förklarade att han endast sträckt ut armen i riktning mot kvinnans en face. Men handen hade varit minst 10 cm. från det kvinnliga ansiktet.
Igår hördes emellertid ett kvinnligt vittne, som bestämt förklarade att ett slag verkligen fallit. Den slagna hade kvitterat med att slå av svar:s halmhatt.
Hon hade även tagit sig åt kinden.
Svar. bestred fortfarande, men åkl. överlämnade målet.
överlämnade målet. Den tilltalade frikändes då det ej till fullo styrkts att Svar. utdelat något slag.

Misshandel eller inte?
En person var åtalad för att han natten mellan den 28 och 29 maj i år vid en nöjestillställning vid Bläse skulle ha brukat våld mot ordningsvakten på platsen då denne skulle avföra en annan berusad person.
Svar. visste emellertid ingenting om något sådant bråk. Han hade bara sett hur ett par personer ramlat omkull och därför gripit tag i den ena för att hjälpa honom upp. Först efteråt hade han fått se att det var ordningsvakten han hjälpt på benen. Ett vittne uppgav att 4 á 5 personer legat på marken i en klunga över ordningsvakten och att svar. befunnit sig bland dessa. Den tilltalade menade emellertid att detta bråk inträffat tidigare på kvällen samt framhöll att han inte haft något att göra med detta.
För utredning uppsköts målet till den 20 okt.

Underlåten införsel
i lönen hos en anställd var en byggmästare instämd för. Det blev 10 dagsböter.

Underlåten trafikförsäkring
kostade en bilägare 25 dagsböter.

Diverse smärre trafikförseelser
kostade vederbörande svar. böter varierande mellan 5 och 10 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Auktion

kommer att förrättas i VÄNGE PRÄSTGARD å överbliven byggnadsmateriel och ved samt ett mindre skjul till bortflyttning lördagen den 1 okt. kl. 2 e. m.
S. d. kl. 3 hålles uppbörd av den därstädes förut hållna auktionen.
Pastoratskyrkorådets ledamöter kallas att sammanträda kl. 4 e. m.
för att uppgöra förslag till stat för Pastoratets Prästlöne- m. fl. kassor till år 1939 samt för att bestämma blivande arrendevillkor vid förestående ny utarrendering av lönebost. 3/4 mtl. Västerby i Guldrupe.
För Vänge Pastorats kyrkoråd.
C. P. Jakobsson.
Guldrupe.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220