KOM IHÅG SOMMARFESTEN vid Bjärges

lördagen den 17 och söndagen den 18 jan.
På söndag börjar festligheterna kl. 14 med bl. a. FÖREDRAG
av ombudsman Allan Andersson. — MUSIK av Karl Hägg m. fl.
— För dansmusiken svarar LILL-LASSES SWÄNG-GÄNG. —
Vänge-Guldrupe SLU-avd.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Födelsedagar.

Fru Helny Marthon, maka till överkonstapel Josef Marthon, Västerås, fyller om tisdag den 13 dennes femtio år. Fru Marthon är född i Rute på Gotland. År 1920 kom hon jämte maken till Västerås — äktenskapet hade ingåtts 1913 — och här har hon gjort sig känd och välkänd genom sina insatser på olika områden. Det är särskilt inom folkpartiet i staden och länet hon varit verksam. Hon är ordförande inom folkpartiets kvinnogrupp i Västerås, tillhör styrelsen för partiets, Västerås-avdelning och är sekreterare i folkpartiets kvinnliga förbund i Västmanland. Inom samtliga dess organisationer har hon nedlagt ett intresserat och högt uppskattat arbete. Vidare har hon i många år varit medlem av Västerås blåbandsförening och dess studiecirkel Arosia. Hon tillhör vidare Svenska polisens helnykterhetsförbund. I sin ungdom var hon ansluten till Visby missionsförsamling, och sedan 1920 är hon medlem av missionsförsamlingen i Västerås.
Helny Marthons intressen torde framgå av vad ovan skrivits om hennes insatser i olika sammanslutningar; de röra sig huvudsakligen inom religiösa, ideella och politiska områden. Men hon är också en duktig husmor och moder. Sympatisk och vänsäll har hon förskaffat sig en stor vänkrets.

Sextio år fyller torsdagen 15 dennes klockaren Julius Olofsson i Garda.

I morgon fyller fru Anna Bjersander, Haga, Visborgs slätt, 85 år. Hon är änka efter hemmansägaren Janne Bjersander, Vänge. Den gamla är alltjämt pigg och kry, deltar i hushållsarbetet hos sin dotter och måg, sitter då och då vid väven, är ibland stadd på resor och är fortfarande intresserad av allt som händer och sker hemma och ute i världen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Födelsedagshyllningar.

Lantbrukaren Albert Veström, Sallmunds i Vänge, som igår fyllde femtio år, blev med anledning därav föremål för hjärtliga, hyllningar. Från familjen och släkten fick han mottaga kontanter och blommor, från metodistförsamlingen en penningsumma och från grannarna ett presentkort och blommor. Jubilaren är en intresserad medlem av Bjärges metodist; församling och tjänar bl. a. som lokalpredikant och församlingskassör.
På sin sextioårsdag igår blev änkefru Hilma Broné, Värnhem, Visby, hjärtligt hyllad av släkt och vänner. Hyllningarna togo sin början vid 7-tiden på morgonen, då ett antal damer ur vänkretsen infunno sig för att till jubilaren överlämna en textad adress och en subskriberad penningsumma i album. Av presenterna i övrigt kan nämnas en golvlampa från barnen. En myckenhet blommor liksom telegrafiska lyckönskningar hittade även vägen till jubilarens hem under dagens lopp. På kvällen gavs supö för ett tjugotal inbjudna gäster.
Sextio år fyllde i fredags fru Emma Höglund, maka till lantbrukaren Oskar Häglund, Uddvide i Gerum. Fru Häglund är känd som en synnerligen intresserad och dugande husmor. Med anledning av högtidsdagen blev hon uppvaktad av barn, anförvanter och vänner med värdefulla presenter och blommor. På kvällen var en festlighet anordnad i det gästfria hemmet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1943:
För hästar till: Henry Rosendahl, Binge i Alva, 1,700 kr., John Blomgren, Gaustäde i Bunge, 810, Olov Häglund, Gandarve i Vänge, 530, Karl Johansson, Jaxarve i Rone, 680.
För föl till: Emil Karlsson, Kals i Tingstäde, 70, Gottfrid Hansson, Koparve i Lau, 58, Eric Hansson, Unghanse i Eskelhem, 150, Kjell Wiman, Stora Hästnäs, Visby, 100, A. Olofsson, Kräklings i Kräklingbo, 56, Svea Frigren, Hästg. 5, Visby, 80, Helmer Andersson, Västninge i Lärbro, 80, Helge Grevberg, Tomase i Lokrume, 150, Artur Söderdahl, Valda i Eskelhem, 50, Herman Andersson, Ringome i Alva, 85, R. Petetrsson, Vellarve i Roma, 108, Arne Pettersson, Havor i Havdhem, 150.
För nöt till: Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, 175, Valdemar Boman, Gautarve i Tingstäde, 250, H. Gustaf Hägg, Hejdegårda i Hejde, 600, Emma Rosvall, Hassle i Östergarn, 500.
För svin till: Uno H. Sandkvist, Mejeriet, Fide, 65, Herman Larsson, Lingvide i Havdhem, 50, Verner Gustavsson, Prästgården i Eksta, 75.
För hund till: Leo Wennberg, Smedjegatan 5-7, Visby, 100.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Den vackra ryamatta,

som kyrkliga syföreningen i Vänge skänkt till därvarande kyrka, finnes f. n. utställd i Gotlands hemslöjdsförenings affär. Den har som tidigare nämnts komponerats av fröken Ingrid Skarfe.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Provpredikningarna

av de sökande till kyrkoherdetjänsten i Närs pastorat taga sin början om söndag, då den i första förslagsrummet uppförde, vice pastor Emil Karlsson, Vänge, predikar vid högmässan i När kl. 10 och i Lau kl. 12. Under de närmast följande söndagarna provpredika komminister Erik Karlsson, Grötlingbo, och stiftsadjunkt Tore Heldtander, Visby. Valet äger rum den 4 april.
Predikoproven i Sjonhems och Sjonhems kyrkor för den ledigförklarade komministertjänsten avslutas om söndag, då den i tredje rummet uppförde pastor Ragnar Lundell predikar vid högmässorna. Frågodagsförrättning äger rum den 7 mars och valet förrättas den 21 mars.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1943
N:r 47

Dödsfall Karolina Häglund

Vår kära maka och mor Karolina Häglund f. Högberg avled stilla idag i sitt 74:e levnadsår, sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Gandarve i Vänge den 2412 1943.
KARL HAGLUND
Ola och Inga
Karl-Ola
Ebba och Axel
Hans Ingvar Jan

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46

Dödsfall.

Efter en längre tids sjuklighet har fru Karolina Haglund, Gandarve i Vänge, avlidit i sitt 74:e levnadsår. Den bortgångna har inte hört till dem som synts så mycket utåt, utan hon har främst ägnat sina omsorger åt sin familj och sitt hem och vanit en uppskattad husmor och värdinna på Gandarve gård. Personligen glad och vänsäll hade hon många vänner. Närmast sörjande vid hennes bar stå make, förre lantbrukaren Karl Haglund, samt tvenne barn, sonen Ola, som övertagit fädernegården, samt en dotter, gift med lantbrukaren Axel Karlsson, Kube i Stenkumla, I sonhustru och barnbarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46

Mellersta Gotlands Hingstförening

hade i går eftermiddag sitt årsmöte på Stadshotellet i Visby under ordförandeskap av lantbrukare Karl Olofsson, Nickarve i Vänge.
Till styrelseledamöter för två år omvaldes nämndeman John Edmark, Ljungby, Ala, samt lantbrukarna Edv. Thunegard, Tuna i Väte och Karl Olofsson, Nickarve i Vänge. Suppleant blev lantbr. Adolf Gahne, Kams i Halla. Till revisorer utsågos lantbrukarna C. A. Hellström, Suderbys i Sjonhem, och Fredrik Johansson, Sojvide i Sjonhem, med lantbr. Bernhard Petters. son, Gurfiles i Ala som ersättare.
Vid årsmötet bestämdes vidare att föreningens hingst ”Blockad” skall stationeras hos lantbr. Ola Häglund, Gandarve i Vänge. Vidare fastställdes språngavgiften till 20 kr., fölavgiften till 25 kr. och avgiften i stallet till 1 kr. allt i likhet med föregående år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1943
N:r 40

Provpredikningarna i Närs pastorat

ha nu fastställts av domkapitlet. Sålunda predikar den i första förslagsrummet uppförde vice pastor Emil Karlsson, Vänge, söndagen den 28 febr., komminister Erik Karlsson, Grötlingbo, predikar den 7 mars samt stiftsadjunkten Tore Heldtander slutligen den 14 mars.
Frågodagsförrättningen äger rum den 21 mars och valet sker den 4 april. Till valförrättare har utsetts kontraktsprosten G. A. Kronqvist i Burs med kyrkoherde Ernst Hejneman, Alva, som ersättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1943
N:r 36