Kungörelse.

Hos Söderbygdens vattendomstol hava kammaradvokatfiskalsämbetet och Aktiebolaget Lina-Myr i likvidation var för sig anfört besvär över en den 10 april 1943 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Lina myrs regleringsföretag av år 1943 och avseende reglering av vattenståndet i Lina myr för torrläggning av mark till Hintzer m. fl. hemman i Ganthems socken, Lina m. fl. hemman i Hörsne med Bara socken, Grinds m. fl. hemman i Vallstena socken, Björke m. fl. hemman i Norrlanda socken samt Boticker m. fl. hemman i Anga socken, Gotlands län.
Sakägare, som vill bemöta vad i besvären anförts, har att senast den 14 augusti 1943 till vattenrättsdomaren ingiva förklaring i två exemplar, vid äventyr, där förklaring inkommer senar e , att vattendomstolen icke är pliktig att fästa avseende vid densamma, sakägare dock obetaget att, i vad besvären avse båtnad eller ersättning av företaget, därutinnan avgiva yttrande antingen i skriftlig inlaga före vattendomstolens första sammanträde eller ock å nämnda sammanträde.
Ett exemplar av handlingarna i målet hålles tillgängligt hos aktförvarare, Carl Jacobsson i Norrbys, Dune.
Kallelser och andra meddelanden till parterna införas i Gotlands Allehanda och Gotlänningen samt hållas tillgängliga hos nämnde aktförvarare.
Stockholm den 14 juli 1943.
Av vattenrättsdomarärnbetet:
Gunnar Fredrikson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Förlovning

Mellan handlanden Folke Hellström, Barlingbo, och fröken Rut Thomsson, dotter till lantbrukaren Arvid Thomsson och hans maka, född Hansson, Bjerge i Vallstena.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Vid hemvärnets stridsskola i Vällinge

anordnas från och med den 1 juli en sex veckors utbildningskurs för hemvärnsbefäl. Bland deltagarna märkas från Gotland hemvärnsområdesbefälhavarna folkskollärare Joel Sundahl, Hejde, och trafikbilägare Henrik Björklund, Vallstena. Efter kursen i Vällinge få deltagarna tjänstgöra sex veckor på truppförband.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 juli 1943
N:r 147

Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA.
Spinntävling anordnades i tisdags eftermiddag i SLU-lokalen, där tio föreningsmedlemmar anmält sig till tävlan. Som prisdomare fungerade fru Andersson, Visby, och fröken Nilsson, Stånga, och tävlingsledare var fröken Elsa Liljeström, Vallstena. Sedan de tävlande spunnit en timme, bjödos samtliga åskådare, som uppgingo till ett 50-tal, på kaffe av tävlingsdeltagarna. Efter kaffet förrättades prisutdelning, varvid fru Margareta Larsson erhöll första pris. 2) fru Kerstin Jakobsson, 3) fröken Anna Eriksson, 4) fru Björnhild Karlsson, 5) fröken Eva Eriksson 6) fröken Elsa Östman.
Priser hade kunnat anskaffas tack vare frikostiga penningbidrag från ett flertal lantbrukare i socknen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46

Solljus — Havsbrus — Fågelspel

lyder den lockande rubriken på en smalfilm i färg, inspelad i en miljö av gråbruna, fågelomsvärmade klippor, ett blått hav och en solig himmel ute på Lilla Karlsö under de tre senaste somrarnas fågelhäcknings- och lammlydningsperioder.
Filmen är inspelad av fågelfotograferna Gösta Håkansson och Ragnar Nordström i Visby och textförfattare är hr Arvid Ohlsson i Vallstena.
Det har upplysts oss om att filmupptagningen som omfattar cirka 50 minuters speltid och bl. a. innefattar de mest fulländade bildserier från de branta, klippväggarnas alkfågelhyllor, från den rika fågelhäckningen på hjässan såväl som utmed stränderna, samt dessutom bilder från ”lamblydningen”, ur växtvärlden o. s. v. har bekostats av Svenska Naturskyddsföreningen, under förutsättning att behållningen från visningarna av filmen kommer att avsättas till en fond för skydd åt gotländska lövängar.
Arbetet med denna film har på grund av kriget dragit långt ut på tiden och först under förra sommaren kunde inspelningen slutföras.
Nu ligger emellertid filmen klar och får enligt annons i gårdagens tidning sin premiär här i Visby söndagen den 21 febr. med tvenne föreställningar på Arbetareföreningens lokal, en kl. 6 och en kl. 8 e. m.
Som förspel till Karlsöfilmen visas en kort filmupptagning ur duvhökens liv. Inträdet till föreställningarna är 1 kr. och att tillslutningen av besökare kommer att bli livligt torde man ha skäl att fönvänta.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 19 februari 1943.
N:r 41

Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA.
Barnavårdskursen avslutad.
Under tiden 4-8 februari har i Vallstena skola hållits en kurs i barnavård under ledning av barnavårdslärarinnan fröken Lucia Amark. Kursen har anordnats i samverkan med Svenska Fattigvårds- och Barnavårdsförbundet och ett 20-tal damer ha deltagit i kursen. Som avslutning på den mycket uppskattade kursen visades i Källunge JUF:s bygdegård Sv. läkarförbundets film om barnavård.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1943
N:r 33

Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA.
”Vår floden” stiger. Den rikliga snösmältningen som orsakats av det ihållande tövädret och regnen, har haft till följd att vattnet stigit avsevärt i myrmarker och åar och ute i Linamyr står nu vattnet på en nivå, som närmast motsvarar vårflodens.
När det var som högst i början av veckan nådde vattenståndet vid Nybro så långt upp, att det stod endast ett par decimeter under brovalvet och cirka en halv aln under vägbanan på norra sidan om bron, där landsvägen ligger lägst. Sedan isen framför brotrumman nu brutits, så att en ränna blivit isfri och vattnet kan strömrria igenom, har det upphört att stiga och någon översvämning torde ej längre behöva befaras, då tillförselvattnet från ovanför liggande marker snart kan beräknas komma att minska, efter hand som snön tar slut även inne i skogsmarkerna.
Emellertid har tövädret tagit mycket hårt på istäcket i myren. Inom hela den nordöstra delen har isbältet lossnat från bottnen och ligger ovanpå svämvattnet, som tränger upp över strandmarkerna, och även ute i träsken har isen börjat lossna och flyta upp. Någon större istjocklek har det heller inte varit fråga om i år och skulle tö- vädret fortfara blott ytterligare några dygn kan man säkerligen räkna med att såväl årännan som hela myren kommer att ligga isfri.
Att idfisket under sådana förhållanden åtminstone i mindre skala kommer igång längre ned i ån är det nog åtskilliga som hoppas på. De sydliga vindar, som blåst, ha säkerligen i förening med den milda väderleken lockat in id-stimmen under kusten utanför, och skulle så vårvädret fortsätta, finnes nog anledning misstänka att iden trots den tidiga tidpunkten nog så smått kommer att påbörja sin uppgång i myren.
Men även på andra platser kan man nu skymta blänkande vattenspeglar som ge intryck av en redan påbörjad vårflod. Ute i Källungemyrs västra del stod svämvattnet i början av veckan högt över de dikade myrjordarna och sträckte sig över vidlyftiga arealer. I skogarna råder överallt en besvärlig blöta, som i viss mån lägger ett hinder för axverkningarna och särskilt transporterna fram till sågverken.
På några gårdar har man emellertid utnyttjat tövädret för att fortsätta den ännu icke avslutade höstplöjningen. Men åkrarna äro fruktansvärt sura och hästarna har det svårt att ta sig fram över lerjorden. Om man sedan skall betrakta plöjningsarbetet som ”höstplöjning” eller ”vårplöjning” det får väl den kommande tiden utvisa.
Med undantag för mejerierna, som ännu inte fyllt sina isförråd och följaktligen börja se mörkt på situationen, hoppas vi nog alla på att det verkligen är våren, som är i antågande.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1943
N:r 28

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under december månad 1942:
För hästar: Gösta Hult, Suderbys i Västerhejde 950 kr., Heinz von Kern, Halner i Bro, 600 kr., Nils Franzén, Anglarve i Träkumla, 350 kr., V. Berglund, Vestringe i Lärbro, 1,200 kr., G. Nyström, Stenstugu i Kräklingbo, 125 kr., Elis Kellström, Broungs i Bunge,
För föl: L. O. Larsson, Ungbåtels i 520 kr., Stånga, 70 kr., Skäggs A.-B., Väskinde, 80 kr., Axel Johansson, Myrsjö i Stenkumla, 120 kr., Adolf Andersson, Oppegårds i Vallstena, 100 kr., Hugo Pettersson, Myrungs i Linde, 50 kr.
För nötkreatur: Karl J. Pettersson, Sigers i Havdhem, 300 kr.
För svin: Sally Wiik, Prästgården i Havdhem, 200 kr., Konrad Hertz, Bläsungs i Väskinde, 45 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 januari 1943
N:r 20

Bäls hushållningsgille

hade i går middag sitt årsmöte i Källunge bygdegård under ordförandeskap av nämndeman Lennart Pettersson, Vallstena. Vid förhandlingarna valdes till ledamot av styrelsen byggmästare Enok Bolin, Källunge, med lantbr. Arvid Thomsson, Bjerge i Vallstena, som suppleant. Till ombud för skörderapporteringen omvaldes för Vallstena lantbr. G. Gutenberg, Bjers, för Källunge Henning Eriksson, Säggeby, och för Bäl A. Hultberg, Stenstu. För Hejnum nyvaldes Lennart Pettersson, Kyrkebys, efter Arvid Björkegren, som avsagt sig uppdraget. Två nya medlemmar invaldes i gillet.
I Gillet beslöt rikta en hemställan till hushållningssällskapets förvaltningsutskott att till 1944 få en häspremieringsplats inom gillet, t. ex. på Vallstenarum. Hittills har man haft Visby och Tingstäde som närmaste platser och detta har medfört olägenheter och tidsspillan.
I samband med årsmötet hölls också några föredrag av konsulenterna Lorensson och Ljunggren som behandlade aktuella frågor och erfarenheter från försöksodlingarna m. m. En film visades även, vilken återgav kalksalpeterns tillkomst och användning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 januari 1943
N:r 16

För alla kransar och blommor

vid vår broders PETTER LINDQVIST bår, bedja vi härmed få framföra vårt varma tack.
Vallstena den 18 jan. 1943.
SYSKONEN

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 januari 1943
N:r 14