Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Hörsne med Bara socken födda 7, döda 12, inflyttade 18, utflyttade 25; minskning 12; folkmängd 378.
När socken: födda 21, döda 16, inflyttade 63, utflyttade 42; ökning 16; folkmängd 1,138.
Lau socken: födda 8, döda 4, inflyttade 12, utflyttade 29; minskning 9; folkmängd 619.
Burs socken födda 19, döda 9, inflyttade 42, utflyttade 90, vigda 11 par; minskning 38; folkmängd 862.
Stånga socken: födda 13, döda 2, inflyttade 37, utflyttade 61, vigda 2 par; minskning 13; tolkmängd 667.
Vall socken: födda 3, döda 3, inflyttade 25, utflyttade 22; ökning 3; folkmängd 301.
Hogrän socken: födda 7, döda 4, inflyttade 20, utflyttade 38; minskning 7; folkmängd 336.
Grötlingbo socken: födda 13, döda 16, inflyttade 17, utflyttade 35, vigda 3 par; minskning 21, folkmängd 632.
Fide socken: födda 7, döda 1, inflyttade 9, utflytade 13, vigda 1 par; ökning 2; folkmängd 325.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Kyrkoherde Husander fick nej.

Länsstyrelsen har till k. m:t — enligt vad G. A :s stockholsredaktion erfarit avgivit yttrande övar en av kyrkoherde Carl Husander gjord framställning om sådan ändring i k. resolutionen den 29 augusti 1919 angående lönereglering för prästerskapet i Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Valls, Hogräns och Atlingbo församlingars pastorat, att kyrkoherdens och komministerns bostäder förlades, den förres till Vall och den senares till Stenkumla.
Länsstyrelsen hemställer, att framställningen ej måtte föranleda någon åtgärd, då för biffall till densamma ej synas vara anförda tillräckliga skäl ej heller något förslag, huru med komministerns
tjänstgöring skall ordnas, om denne skall vara boende i Stenkumla.
Domkapitlet har tidigare avstyrkt framställningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

De båda prästerna få avgå från förslaget.

Visby domkapitel tillstyrker — enligt vad G. A:s. Stockholmsredaktion, erfarit k. m:ts bifall till de av vice pastorn Josef Gadd i Kräklingbo och t. f. kyrkoherden J. F. Johansson i Follingbo gjorda ansökningar att få avgå från förslaget till nyinrättade komministraturen i Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Valls, Hogräns och Atlingbo församlingars pastorat, emedan församlingarna förklarat sig icke vara nöjda med det ofullständiga förslaget till besättande av nämnda komministerstjänst.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Konungens Befallningshafvandes Kungörelser.

Öfvrerensstämmelse med gällande nåliga kungörelse, angående den af sista riksdag åtagna bevillning, har Konungens Befallningshafvande bestämt att de distrikter af länet, inom hvilka bevillningsberedningarne till taxerings frågornas beredande och taxeringarnes underlättande böra under nästkommande år 1875 sammanträda, för att föreslå den på taxering beroende bevillningsargift, hvilken hvarje skattskyldig anses böra utgöra, skola så indelas, att Wisby stad för sig omfattar ett dylikt distrikt samt inom Fögderierna på sätt som följer:

Norra Fögderiet:
Wisby Norra Landsförsamling samt
Endre och Barlingbo pastorater ett distrikt,
Roma och Follingbo pastorater ett distrikt,
Fole och Weskinde pastorater ett distrikt,
Martebo och Stenkyrka pastorater ett distrikt,
Othem och Hangvahr pastorater ett distrikt,
Lärbro pastorat ett distrikt,
Rute och Fårö pastorater ett distrikt,
Hejnum och Källunge pastorater ett distrikt,
Gothem och Hörsne pastorater ett distrikt,
Dalhem pastorat ett distrikt,
Sjonhem och Wänge pastorater ett distrikt,
Östergarn och Kräklingbo pastorater ett distrikt;

Södra Fögderiet:
Wisby Södra Landsförsamling samt
Stenkumla, Wall och Atlingbo pastorater ett distrikt;
Eskelhem och Sanda pastorater ett distrikt;
Klinte och Hejde pastorater ett distrikt;
Levede och Fardhem pastorater ett distrikt;
Ejsta och Habblingbo pastorater ett distrikt;
Alfva och Rone pastorater ett distrikt;
Burs och Garda pastorater ett distrikt;
Alskog och När pastorater ett distrikt;
Halfdhem och Gröttlingbo pastorater ett distrikt;
Öja och Wamlingbo pastorater ett distrikt;
Till Ordförande i de för nästkommande år 1875 sammanträdande dylika Bevillningsberedningar har Länsstyrelsen utsett och förordnat:
för Wisby Stad: Häradskrifvaren C. A. Ljungholm,
för Norra Fögderiet: Kronof. Dan. Calissendorff och
för Södra Fögdert:
för Wisby Södra Landsförsamling, Stenkumla, Vall och Atlingbo pastorater; Eskelhem och Sanda pastorater; Levede och Fardhem pastorater; Alfva och Rohne pastorater,
Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck.
samt
för Klinte och Hejde pastorarer; Ejsta och Habblingbo pastorater; Burs och Garde pastorater; Ahlskog och Nähr pastorater, Hafdhem och Gröttlingbo pastorater samt Öja och Wamlingbo pastorater.
Kronolänsmannen Anders Magnus Eneman.
För val af öfrige ledamöter i dessa Beredningar iakttages, att utom ofvannämnde af Konungens Befallningshafvande utsedde ordförande och föredragande utväljas för staden af stadsfullmäktige två, högst 3 personer och för landet, för hvarje beredningsdistrikt inom hvarje socken å allmän kommunalstämma en elles två personer. De som väljas skola vara boende inom den socken för hvilken de utses och under sednast förflutna året hafva inom socken eller pastoratet erlagt bevillning efter 2:a artikeln. Vid samma tillfälle som de ordinarie ledamöterna utses skola på enahanda sätt väljas en eller två suppleanter. Valen böra förrättas inom nästkommande Januari månads utgång och såväl de valde som ordföranden för distriktet om valen underrättas.
Till upplysning för Bevillningsberedningarne och de åligganden, som dem tillhöra, hafva tillräckligt antal exemplar af bevillningsstadgan, äfvensom den för taxeringsförrättningarne gällande instruktion blifvit till Magistraten och vederbörande ordförande i kommunalstämmorne på landet öfverlemnade; af Kongl. Förordningen om mantals- och skattskrifningarnes förrättande af d. 20 Jul 1861 vederbörande tillställde.
Dessa författningar böra genast efter valet tillhandahållas Beredningens ordförande och hvarje dess ledamot samt, när beredningen för året afslutat sina arbeten till veder hörande Magistrat eller kommunalstämmas ordförande återställas för att påföljande år för enahanda ändamål kunna begagnas.
Till ledning vid bestämmandet af de bevillningsafgifters belopp, som skola utgöras, böra före den 15 Mars nästkommande år följande officiella uppgifter meddelas, nemligen:
1:o. af hvar och en stadsdomstol och domare på landet: uppgift å de fasta egendomar, å hvilka under föregående året första upbudet till lagfart meddelats, äfvensom angående beloppet af den för hvarje egendom betingade köpeskillingen;
2:o. af vederbörande hypotheksförenings Direktion: uppgift å det värde, hvartill hvar och en i samma hypotheka förening under det föregående året anmäld egendom blitvit uppskattad;
3:o. af styrelserna öfver brandförsäkringsinrättningarne eller deras agenter eller vederbörandd brandstodskomitéer: uppkift rörande försäkringsvärdet å de byggnader, som i stad på dess område blitvit mot brandskada försäkrade sedan enahanda uppgift af samma styrelse eller komité nästföregående året meddelas;
4:o. af Stadsdepartement jemte hvarje embetsmyndighet eller embetsverk, vare sig statens, stads, eller menighets äfvensom af styrelsen för allmän inrättning eller stiftelse eller med Kongl. Maj:ts oktroj försedt verk eller bolag, der embets- eller tjensteman, vaktbetjent eller annan eger utbekomma aflöning eller pension: uppgift angående hvar och en person tillkommande löner, arvoden, pensioner eller gratifikationer, boställe, löningsjord eller andra löneförmåner; hvarjemte bör anmärkas, huruvida med tjensten åtföljer inkomst af sportler, expeditionslösen, bötes- eller beslagsandelar eller dylikt, som jemlikt §§ 6 och 7 mom. 2, är bevillning underkastadt;
5:o. af Stadens Magistrat: angående beloppet af hvarje fabriks eller näringsidkares tillverkningar.
Dessa uppgifter höra, der sådant utan synnerlig svårighet låter sig göra, upprättas församlings- eller socknevis och skola innan ofvannämnde tid tillställas i stad Magistraten och på landet vederbörande Kronofogde, för att till Bevillningsheredningarne öfverlemtas; skolande de bland desse uppgifter, som afse fast egendom, derest densamme taxeringslangden icke bifogas sedan Beredningen afslutat sina arbeten, till Magistraten, eller Kronofogden återställas för att nästkommande års bevillningsberedning tillhandahållas.
Direktionen för hvart och ett bolag, som fått sina bolagsredlor af Kungl. Maj:t stadfästade och antingen står under offentlig kontroll eller har inskränkt ansvarighet enligt Kungl. Förordningen den 6 Oktober 1848, skall det åligga att före April månads utgång hvarje år, på sätt i § 25 finnes föreskrifvet, insända bestyrkt utdrag af samma bolags sednast alslutade räkenskaper, utvisade beloppet af den, under det år dessa räkenskaper omfatta för bolaget uppkomna vinst. Skulle sådan uppgift, oaktadt af Bevillningsberedningens ordförande derom gjord erinran icke inom då förelagd tid aflemnas, skall bolaget böta ett belopp, svarande emot tio procent af den bevillning efter 2:dra artikeln, som varder bolaget påförd. Utan hinder af uteblifven uppgift eger Bevillningsberedningen att föreslå den bevillningen att föreslå den bevillning, som anses böra af skattskyldig utgöras.
Till Bevillningsberednings ordförande bör å lande Häradsskrifvaren och i staden vederbörande tjenstemän inom Mars månads utgång, vid bot af 3 rdr för hvarje öfverskjutande dag hafva aflemnat på mantalslängden grundade och enligt behörigt formulär uppställda längder, för införande af fastighets värdering, som kommer att af Beredningen föreslås. Dessutom böra. vid samma tillfälle, till Beredningens ordförande aflemnas ett tillräckligt antal tryckta blanketter till taxeringslängden öfver inkomstbevillningen efter 2:a artikeln em anskaffande och tryckningen al hvilka blanketter för landet Häradsskrifvare och för staden vederbörande uppbördsman böra föranstalta, men för hvilka ersättning skall dem af bevillningsafgifterna beredas. För införande uti berörde längder af det fastighetsvärde och det inkomstbelopp, jemte den bevillning hvilken bör hvarje skattskyldig påföras, skall Beredningen följa den inom samma ort sednast upprättade mantalslängd, hvilket för sådant ändamål skall, sedan upprättade mantalslängd, hvilken för sådant ändamål skall, sedan densamma blifvit i föreskrifven tid och ordning granskad jemte alla dertill hörande uppgifter och handlingar, ofördröjligen och sednast inom medlet af April månad tillställas ordföranden i ortens bevillningsberedning. Bovillningssammanträdena, som alltid skola hållas inom distriktet, böra utsättas så tidigt att samtliga beredningarna sednast inom Maj månads utgång må hafva afslutat sitta arbeten.
Vid den Bevillningsberedning, som först inträffar efter det karaktärsfullmakt erhållits, eller i händelse ert sådan person, för hvilken karaktärsbevillning kan komma i fråga, skulle till annan ort aflytta, än den, hvarpå han förut varit skattskrifven, bör den karakteriserade personen, vid ansvar, såsom för felande uppgift i öfrigt finnes stadgadt förete karaktärsfullmakten antingen i original eller vederbörligen bestyrkt afskrift, som tillika utvisar beloppet af allt det stämplade papper hvarmed fullmakten är belagd.
Beredningarnes ordförande böra, der föreskrifven uppgift eller annan för bestämmande af bevillningsafgiftens belopp behöflig upplysning saknas, densamma från vederbörande infordra.
Bevillningsberedningens ordförande eger att bestämma tid och ställe hvarje berednings sammanträde, och höra såväl ledamöterna som på lämpligt sätt äfven de skattskyldige, derom genom ordföranden underrättas. Beslut må icke af Beredning kunna fattas med mindre ordföranden och två ledamöter äro närvarande.
Vid olika meningar gäller den, som de flesta ledamöterna antagit; om rösterna äro lika blir den mening ordföranden biträdt beredningens beslut.
Bevillningsberednings förslag bör sednast fjorton dagar innan ortens taxeringskomité sammanträder, aflemnas i stad till Magistraten och på landet tillkommunalstämmans ordförande, hvarefter, genom Magistratens eller bemälde ordförandes försorg, så skyndsamt ske kan, kungöres, att ifrågavarande förslag blifvit uppgjordt och aflemnadt, samt att kännedom om detsammas inhåll kan på angitvet ställe inhemtas. Sedermera bör den af taxeringskomiténs ledamöter som på kommunalstämma blifvit dertill utsedd, afhemta ofvannämnda förslag och detsamma till taxeringskomitéens sammanträde medföra vid bot af tio riksdaler.
Ordföranden i årets Bevillningsberedning bör jemväl inställa sig hos taxeringskomitén på samma ort och då medhafva de uppgifter och öfriga handlingar, på hvilka Beredningen grundat sina förslag.
I fall ordförande i Bevillningsberedning, utan att af laga förfall vara hindrad, icke vidtager erforderliga åtgärder för beredningens sammanträde eller under låter att inom föreskriften tid aflemna beredningens förslag och öfrige handlingar, har han gjort sig skyldig till böter af sextio riksdaler. Infinner han sig icke å den af honom för beredningens sammanträde utsatt tid och ort, böte trettio riksdaler.
Ledamot af beredningen eller tillkallad suppleant, som utan laga förfall från sammanträde uteblifver böte 10 riksdaler.
Hvar och en skattskyldig må, om han dertill finner sig befogad, meddela upplysning om sina inkomsters och tillgångars verkliga belopp, samt dervid likaledes uppgifva de afdrag, som han vid bevillningsafgiftens bestämmande anser sig berättigad att tillgodonjuta. Sålunda frivilligt meddelad uppgift, hvars offentlighet den skattskyldige förklarat sig icke medgifva, må endast inför beredningen och den skattskyldiges samtycke inför taxerings- eller pröfningkomitéen företes; skolande, sedan frågan om samma skattskyldigs bevillningsafgift blifvit afgjord, denna uppgift till honom återsiällas eller bevisligen förstöras af den som densamma emottagit. Enahanda stadgande gälle äfven i afseende å de uppgifter som af aktiebolag skola meddelas. Ledamot af beredning eller biträdande tjensteman får icke yppa eller på något sätt utsprida innehållet at sådane uppgifter.
Skattskyldig, som är missnöjd med Beredningens förslag eger att hos taxeringskomitéen uppgifva de skäl och styrka de förhållanden, på grund hvaraf han anser detta förslag böra ändras eller ogillas.
Wisby Landskontor d. 13 Nov. 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

Broomläggningar.

I dag kommer en större bro å s. k. Libbenarfve qvior emellan Sigters i Hafdhem och By i Habblingbo att omläggas då i stället kan begagnas vestra landsvägen föbi Qvinnegårda och Hejslunds i Hafdhem;
I dag och i morgon en större och flera mindre broar å allmänna vägen emellan Ingvards i Träkumla och Mickelsgård i Vall socken, då i stället för nämnde väg, som derunder blir ofarbar, kan begagnas södra landsvägen och kungsvägen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Oktober 1874
N:r 83

Arfvingarne efter aflidne

jordegaren Jöns Svensson Linhatte i Wall låta medelst auktion, som förrättas å stället Lördagen den 17 dennes från kl. ett på dagen, försälja dels en med manbyggnad, ladugårdshus och källare försedd, från Linhatte hemman för all tid afsöndrad, jordlägenhet, om 25,39 qv. Reivar, dels ock lösöreboet bestående af koppar, jern- och träsaker, något möbler och sängkläder, diverse åkerbruksredskap samt en ko, några lam, svin och gäss. Fastigheten med byggnader får genast tillträdas och lemnas åt säkre köpare 3:ne månaders betalningsanstånd.
Endre den 7 Okt. 1874.
Efter anmodan
L. N. ENDERBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Oktober 1874
N:r 80

Peter Rasmus Kullin.

Peter Rasmus Kullin.

Vamlingbo o. Sundre.
F. i Vall, Gotl. län, 1849 24/5. Stud. i Upps. 73. Prv. 75; kyrkoherde i Vamlingbo fr. 80; kontr.-prost fr. 1906. † i Vamlingbo, Gotl. län, 1908 9/10.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Mikael Sixtus Kolmodin.

Mikael Sixtus Kolmodin.

Vall o. Hogrän.
F. i Sproge, Gotl. län, 1834 16/7. Stud. i Upps. 53. Prv. 58; kyrkoh. i Älskog 73; kyrkoherde i Vall fr. 87.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Igår inträdde,

såsom bekant, omfattande förändringar med afseende på öns postföring. Flere poststationer äro indragna och komma att ersättas genom de af oss förut nämde landtbrefbärarne. Uppdraget att mottaga och utlemna de genom landtbrefbärarne befordrade posterna hafva vederbörande kommuner lemnat åt följande personer:
Hangvar: fanj. J. N. Smith, Suderbys,
Fole: skolläraren K. J. Linder,
Stenkyrka: kyrkoherden K. J. Reuser,
Martebo: skolläraren Robert Bolin,
Hörsne: kyrkoherden K. J. A. Kahl,
Bäl: skolmästaren Fredrik Nordin,
Källunge: fröken Elisabet Flodenberg,
Vallstena: fjerdingsmannen Anton Olofsson Stora Gudings,
Gothem: skolläraren V. Carlsson (som äfven åtagit sig mottaga försändelser till personer inom Norrlands socken),
Gotlands Vänge hemmanseg. Lars Kalmén Bjerges,
Guldrupe: ordföranden i Kom:stämman Nils Larsson,
Vall: skolläraren H. O. Norrby,
Atlingbo: kyrkoherden K. Ihre,
Mästerby: skolläraren Joh. Nyström,
Sproge: kyrkoherden Karl Bolin Botvide,
Ejsta: skolläraren JOh. Gottberg,
Hejde: skolläraren K. P. Blomberg,
Lojsta: Komminister J. N. Kalström,
Fardhem: skolmästaren Nils Lindgren,
Burs: skolläraren K. H. Löfveberg,
När: fanjunkaren J. Romdahl,
Lummelunda: landtbrefbäraren Otto Vallin.
Af de poststationer, som förut var beslutadt skulle 1 Januari indragas, komma Weskinde, Stenkunda, Hejde och Hablingbo att bibehållas. Äfven Wamlingbo poststation torde komma att bibehållas (ärendet är nu under pröfning hos poststyrelsen), hvadan landtbref bäringen är tills vidare instäld å linien Wamlingbo—Burgavik.
För att bereda ytterligare beqvämlighet åt allmänheten, komma breflädor att anbringas vid följande 23 kyrkor: Stenkyrka, Martebo, Fole, Bäl, Källunge, Vallstena, Gothem, Hörsne, Endre, Vänge, Guldrupe, Mästerby, Atlingbo, Vall, Fardhem, Linde, Lojsta, Rista, Sproge, Alskog, Burs, När och Grötlingbo. Brefladorna vid Alskogs och Endre kyrkor omhänderhafvas af postförarn, breflådan i Grötlingbo af postiljonen och den vid Fardhem af både postiljonen och landtbrefbäraren i alls de öfriga lådorna omhänderhafvas endast af landtbrefbärarne.
På annat ställe i dagens nummer återfinnas de för posterna upprättade tidtabeller.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1

Landtbruksmötet å Warplösa.

Såsom vi förut omnämnt hölls detta möte sistlidne fredag.
Tidigt på morgonen började prof-plöjningen, dervid synnerlig färdighet ådagalades af de täflande. Derefter sattes slåtter- och skördemaskiner i gång, hvilkas verksamhet åsågos af en talrik menniskomassa.
Förhandlingarne, såsom årsberättelsen och dylikt, tillåter tidningens inskränkta utrymme för dagen oss icke att närmare redogöra för, men skola vi dertill återkomma i nästa nummer. Vi få derför nu blott meddela följande prisbelönta artiklar.
Af hingstar, halfnorskras erhöll kyrkovärden Björkqvist, Snovalls i Roma tillhörig 1:sta priset 12 specier.
2:dra priset 6 specier tillföll nuvarande föreståndaren å Warplösa hr. W. Gardell, äfvenledes för en hingst af halfnorskt ras.
Som prisdomrarne icke ansett sig kunna tillerkänna någon af de exponerade stoen det bestämda, högsta priset tilldelades likväl handlanden Sundell vid Katthammarsvik 6 specier för ett af honom förevisadt sto af halfnorskt ras.
För ett sto, äfvenledes haltnorskt ras, tillhörigt husbonden Wedin Björkebo i Follingbo, utdelades 4 specier.
Två specier tillerkändes husbonden Pettersson; Kulstäde i Wall för ett af honom tillhörigt sto af Gotlandsras.
För en tjur, fyra år gammal, tillhörig husbonden Johansson Husarfve i Fardhem tilldelades 2:dra priset 4 specier.
För en ko af landtras tilldela, herr C. W. Gardell på Warplösa tre specier, hvilket pris likaledes tillföll
landtbrukaren Björkander, Björkarfve i Björke socken, jemväl för ett af honom tillhörigt kokreatur af landtras.
Tvenne specier erhöllo Westerlund Ekebys i Hejde, för en honom tillhörig ko af landtras, Jakob Hägvall, Widunge i Dalhem socken, erhöll för en ko 2:ne specier, torparen under Roma, Hallgren, som icke inom föreskrifven tid till täfling anmält ett honom tillhörigt kokreatur, kunde icke tilldelad något pris, ehuru prisdomrarne ansågo detta vara det bästa på platsen.
För får utdelades följande pris:
Första priset Wiman, Steustugu i Barlingbo, 30 rdr.
Andra priset 20 rdr tillföll Johansson, Bunge i Dalhem.
Tredje priset 15 rdr lemnades till Littberg, Busarfve i Roma socken.
Herr Myrman å Roma kungsgård fick mottaga 4 pris för Baggar och tackor med tillsammans 115 rdr.
För svin af Berkschirsras tilldelades Jacobson, Kyrkljufves i Wänge 4 specier samt ett pris af 3 specier åt hr H. Wöhler på Klintebys.
I täflingsplöjning utdelades följande priser:
Första priset tre specier åt lärlingen Carl Gustaf Johansson vid Warplösa.
D:o tre specier till Carl Pettersson äfvenledes vid Warplösa.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 Juli 1874
N:r 53