Åttiofem år

fyller i dag lantbrukaren Johan Larsson, Linhatte i Vall, och har med anledning därav blivit hjärtligt hyllad av vänner och bekanta. Den gamle hedersmannen, som är ovanligt pigg för sin ålder, brukar ännu själv sin gård, men har därvid god hjälp av sin hustru, som förövrigt fyllde 80 år för några dagar sedan. Det är gammalt gutniskt kärnfolk. I sin krafts dagar var åttiofemåringen anlitad för en del kommunala värv, men självfallet har han för länge sedan dragit sig ifrån uppdragen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 November 1938
N:r 275

Vall—Hogrän S. L. U.-avd.

var i lördagskväll samlad till ordinarie månadsmöte i ordenslokalen i Vall under hr Henning Videns ordförandeskap. När mötet vid åttatiden tog sin början hade ett fyrtiotal medlemmar jämte några besökande från de närliggande avdelningarna infunnit sig. Sedan ”Gotland, fosterö i Norden” unisont sjungits och ordf. välkomsthälsat samtliga, vidtogo mötesförhandlingarna. En hel del cirkulärskrivelser förelågo till behandling, som dock ganska fort avverkades, mer eller mindre debatterade. Bl. a. tillsattes en kommitté bestående av hrr Nils Pettersson och Arvid Hansson med uppgift att undersöka möjligheterna för att få till stånd en studiecirkel. Med anledning av att år 1940 planeras en rikstävlan i spånad och spinning hade inkommit en skrivelse med uppmaning att avdelningen måtte försöka anordna en tävlan i dessa grenar under instundande vinter. En inbjudan från Visby S. L. U.-avdelning till luciafest den 17 dec. mottogs med tacksamhet. Till tävlingsnämnd för år 1939 omvaldes den förutvarande bestående av Arvid Haraldsson (ledare), Arnold Lundström, Signe Larsson samt Karin Liljegren.
I fortsättningen följde ett lättare underhållningsprogram som inleddes av mejeriföreståndare Landberg, Visby, vilken till luta sjöng några uppskattade sångstycken. Sedan den obligatoriska kaffetåren inmundigats, följde ett uppmärksammat föredrag av vandringsrättare V. Andersson, Visby, över ämnet ”Spadarvet”, illustrerat med skioptikon-bilder. Efter ytterligare några sångstycken av hr Landberg, fingo vi lyssna till en kvarts timmes dagsnyheter, vilka genom sin humor och satiriska slängar satte de närvarandes skrattmuskler i livlig verksamhet.
När till sist man lekt och roat sig en stund, var tiden inne för uppbrott och man skildes efter att ha haft en trevlig kväll.
På söndags e. m. hade studiecirkel-kommitterade utlyst möte, till vilket ett femtontal medlemmar av båda könen infunnit sig. Det tycktes bli en lysande start. Man beslöt att starta tre cirklar. Så fort nödigt material hinner anskaffas sätter man i gång.
G. H.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273

Landsbygden. Väte.

VÄTE.
Baptistförsamlingarna i Väte, Sjonhem och Vall höllo i söndags gemensamt uppbyggelsemöte i Väte kapell kl. 2 e. m. Mötet öppnades av past. A. Gomgir, som läste den 122 psalmen och hälsade de närvarande välkomna, samt uttryckte sin glädje över att de tre församlingarna, som ju ha så mycket gemensamt, så mangrant kommit tillsammans, för att hålla högtid och uppbyggas i sin gemenskap och tro. Därefter höll pastor A. Högberg en predikan över Luk. 12: 49, om den eld som Jesus kom för att tända på jorden. Så höllos även kortare anföranden av lantbr. Karl Johansson, Vall, som citerade Ps. 33: 12 och talade om den sällhet vi som Guds folk äga, samt lantbrukaren D. Lavergren, Sjonhem, som läste något från 1 Kor. 1 kap. och talade om vårt gemensamma ansvar. Under mötets gång deltogo även kören och musikföreningen med sång och musik. Mötet avslutades med nattvardsfirande och bön.
Väte församling bjödo de deltagande, som nästan fyllde det vackra kapellet, på kaffe. Under rasten höll även kretskommitten sitt sammanträde, då ett flertal frågor angående den gemensamma verksamheten dryftades. På kvällen hölls ett offentligt väckelsemöte, då past. Högberg predikade över Matt. 24: 37 samt musikföreningen deltog med sång och musik.
Enligt beslut av de tre församlingar na komma liknande möten att hållas en gång i kvartalet, alternerande i försam lingarna.

Klinte missionsdistrikt höll sitt 4:de kvartalsmöte i Väte missionshus i söndags, den 20 nov. Mötet inleddes på f. m. av distriktets pastor Sim. ThemtAr med predikan över
Apg. 10: 42, 43. Högmässopredikan följde av pastor Axel Helmin, Ljugarn. Originellt och allvarligt tolkades. dom-söndagens budskap och räkenskap och dom. Gudstjänsten slöt med firandet av Herrens nattvard. På e. m. fortsatte pastor Helmin i samma ämne och Themn bifogade några avslutningsord ur en annan dagens text. Platsens sångare och pastor Helmin bidrogo med god och uppbygglig sång. Kollekterna i mötet överstege 40 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273

Södra häradsrätten.

Hösttingets 4:de sammanträde. Rättens ordf. assessor Henning Nilsson och förste notarie Gunnar Hjertén.
Dagens uppropslista upptog 52 mål, därav 34 instämda av allmänna åklagaren.

Förskingring av förmyndarmedel.
Såsom förut meddelats i denna tidning har en person i Hemse gjort sig skyldig till förskingring av förmyndarmedel, och han hade nu att stånda till ansvar härför inför häradsrätten. Som åkl. uppträdde t. f. landsfiskal E. Jonsson och som ombud för målsägaren advokat G. Kjällman.
Sammanlagt utgör det förskingrade beloppet kr. 6,208: 89. Det var efter en fastighetsaffär i början av 1934 svar. fick hand om myndlingarnas pengar, sammanlagt 8,007 kr. Pengarna insatte svar. omedelbart på sin egen checkräkning samt meddelade därefter överförmyndaren om det förvaltningsuppdrag han fått, men erhöll av denne uppgift, att han icke hade att lämna någon redovisning förrän påföljande år. Dagen efter det han erhöll detta besked överflyttade svar. beloppet från checkräkningen till kapitalräkning i banken, som han sade, ”för att erhålla högre ränta”, men tog redan då undan 1,000 kr. för egen del. Sedan plockade svar. bort från kontot i täta uttag poster på 200 och 250 kr., så att vid årets slut detsamma sjunkit till ungefär hälvten av vad det borde vara eller cirka 4,000 kr. Detta fortsattes under 1935 och 1936, så att vid sistnämnda års slut återstod endast 128 kr., vilket togs i april 1937 så när som på 27: 80, som överfördes på sparkasseräkning. Av uttagen hade dock något lämnats till myndlingarna. Varje år hade emellertid redovisning lämnats till överförmyndaren på det belopp det rätteligen borde vara, utan att denne fordrat bankbesked.
Svar. sade sig icke på något sätt levat överdåligt men haft en hel del motgångar. Målsägareombudet ansåg också att överförmyndaren i detta fall varit för släpphänt. Målet överlämnades och den åtalade dömdes till 10 månaders straffarbete samt att återgälda det förskingrade beloppet och dessutom utge 82 kr. till boet.

Dödskörningen i Levede
midsommardagen behandlades nu åter av rätten. Denna gång hade motorcyklisten inställt sig. Han har vid tidigare rättegångstillfällen vårdats på lasarettet för skadorna han åsamkats vid kollisionen. Svar. ansåg sig ej ensam skuld till olyckan, och menade att om bilisten hållit sig på sin vänstra sida skulle olyckan kunnat undvikas trots det att svar. med viss oförsiktighet körde upp på allmänna vägen från avtagsväg. Målet överlämnades. Bilisten frikändes från ansvar för vållande till annans död, för vilket motorcyklisten ådömdes 40 dagsböter á 1 kr., men gemensamt sköta de utgiva skadestånd till den avlidnes dödsbo med kr. 846: 93. Bilisten tillerkändes dessutom ersättning för skadorna på sin bil med 289: 68, som den andre skall gälda.

För utevaro
dömdes en person från Stockholm, instämd för att han vid anordnandet av en nöjestillställning ej efterkommit landsfiskalens föreskrifter, till 10 kr. böter, och skall den 9 jan. vid 25 kr. vite inställa sig.
— En annan person, som också glömt komma tillstädes, fick böta 10 kr. och kommer han inte nästa gång heller blir det ytterligare 25 kr.

Bröllopssalut
med dynamit är lagbrott. Ett par ynglingar från Vamlingbo voro instämda för den saken. Det kostade dem respektive 25 dagsböter á 1: 50 och 20 á 2 kr.

Lång rad rattfyllerister.
Målet mot E. J. H. Lindström i Visby åtalad för fortkörning och kullbyttering med bil på Viblevägen förevar ånyo. Nu kom förhöret att röra sig om spritförtäring före olyckan. Svar. påstod sig icke ha förtärt ”mera” än 1/3 dricksglas brännvin tillsamman med sockerdricka den dagen, vilket dock skett strax före körningen, och han bestred bestämt att han varit ”påverkad”. Blodprovet utvisade dock 1,29 promille. Åkl. begärde uppskov för hörande av vittnen. Reperationskostnaden för den sönderkörda bilen belöpte sig på kr. 873: 46. Målet förekommer åter den 9 jan., då svar. vid 50 kr:s vite skall inställa sig personligen.
Handl. W. Nilsson i Västergarn, nyss av Svea hovrätt ådömd 2 månaders fängelse för rattfylleri, vilket han dock överklagat i Högsta domstolen, är nu åter instämd för liknande förseelse. Den 3 okt. skulle han sålunda åter ha suttit vid ratten åtskilligt omtöcknad. Han inställde sig genom ombud. Åkl. framhöll, att han vägrat lämna dags-botuppgifter och vägrat till polisman utlämna indraget körkort, vilket dock senare lämnats direkt till landsfogden.
Svar. bestred, att han varit påverkad, att han var olämplig föra bil. Ett vittne hördes, som dock påstod sig ingenting märkt. Det blev uppskov till den 9 jan., då svar. vid 50 kr. vite ålades personlig inställelse.
— Fiskaren K. J. Olsson i När, alias Liven-Johan, har också i påverkat tillstånd kört bil bl. a. den 17 sept. Han inställde sig personligen. ”Jag var inget vidare drucken, vad jag kunde märka själv”, tyckte han. Annars var han nog drucken ibland, men inte den dagen. Hade endast fått lite dricka och ett par ”kakbullar” den dagen. Emellertid hade han varit hos landsfiskalens fru med fisk, och då väldigt gärna velat hälsa även på landsfiskalen och tacka honom för att ”han hållar ettar mi”, och sån’t låter ju misstänkt, och sedan visade det sig att han hade 1,90 promille alkohol i blodet, och det talar sitt allvarliga språk. Så ”det är väl inte lönt att neka”, menade Johan. Det blev en månads fängelse.
— Den fjärde bilfylleristen inför rätta var Gösta Larsson från Etelhem. Han hade natten till den 6 nov. efter en ”festlig” samvaro i goda vänners lag tagit sig till att bjuda dessa på bilskjuts. För att fullfölja denna tanke hade han ”lånat” en bil, i vilken förresten dess rätte förare låg stupfull och sov. Man startade från en danstillställning vid idrottspaviljongen i Etelhem och gav sig iväg mot Stånga. Komna till vägskälet vid Mannegårda i Lye kunde han emellertid inte hålla vägen, utan välte fullständigt i det djupa diket. Detta Nkedde vid 3-tiden på morgonen. Bilens rätte förare, som fortfarande låg i bilen och sov vaknade dock ej ens av detta, utan först 3 timmar senare fick man liv i honom, där han låg bland glasskärvorna i den vältade och svårt ramponerade bilen.
Larsson, som den 24 okt. dömdes av Visby rådhusrätt till 2 månaders fängelse för rattfylleri, vilket straff han i denna vecka skall börja avtjäna, var nu åtalad för fylleri vid ratten, för att han olovligen brukat annans bil och för att han kört bil trots det att körkortet var indraget. Svar. ville emellertid inte erkänna mer än det sista, han begärde uppskov för att styrka sin nykterhet vid tillfället, och han hade erbjudits att låna bilen innan dess chaufför somnat. Rättens ordf. framhöll att det var intet hopp för honom att slippa straff, men han kunde ej nekas uppskov och målet förekommer åter den 6 febr.

Parkeringsljuset
hade tvänne bilister icke haft tänt en kväll vid parkering i Havdhems samhälle. De dömdes till resp. 10 dagsböter á 1:50 och 10 á 4: —.

Olaga jakt
äro en visbybo och en närbo åtalade för. Närbon hade dessutom olovligen brukat annans jaktgevär. Han fick 20 dagsböter á 2 kr. för jakten och 15 á 2: — för geväret, medan stadsbon fick 35 kr. böter för jakten.
— Den som lånat ut förutnämnda gevär fick 15 dagsböter á 2 kr.

Bilmål.
En trafikbilägare är åtalad för det han brukat för trafikkörning en bil innan han fått länsstyrelsens tillstånd därtill, samt fortsatt att använda sin gamla bil även sedan den avförts ur trafik. Vad beträffar det sista sade sig svar. ha missförstått lagens bestämmelser om undantag för transport av jordbruksprodukter, han hade nämligen kört betor, hö och halm. Det kostade 10 dagsböter á 3 kr.
— En annan bilägare dömdes för det han i trafik använt en icke godkänd bil till It dagsböter á 2 kr.
— En handlande i Eskelhem påstås också ha idkat yrkesmässig trafik. Han har bl. a. transporterat betor, betmassa, ved och mycket annat. Tre vittnen hördes. Det ena kunde berätta om mycken körning för andra, vilket säkerligen icke skett gratis, även om vittnet ej sett honom ta betalt, men somliga hade knotat över, att han var dyr med sina skjutsar. Andra vittnet tillhörde svar:s vänner och visste naturligtvis ingenting, och det tredje hade anlitat svar. med många körslor, men ”ännu ej klarat upp”. Det blev nytt uppskov till den 9 jan. för ytterligare bevisning.
— Diverse brister på bilen kostade en visbybo 20 dagsböter á 1: 50.
— Icke registrerad trafikförare kostade en bilägare 15 dagsböter á 2: —kronor.
— Den ifrågavarande bilföraren fick också böta 10 dagsböter á 2: — kr. samt för att han icke regelbundet fört bilen tillbaka till stationsorten 15 dagsböter á 2: — kr.
— För att ej visat nödig försiktighet vid passerandet av en kurva i Eksta —han hade bl. a. kört på en vägvisare, vilket vederbörande skyllde på dimma samt sladdning vid bromsning — dömdes en visbybo till 15 dagsböter á 3: —kronor.
— En krock har inträffat i hörnan vid Svahns järnhandel i Hemse mellan en personbil från Visby, som kom Storgatan fram, och en lastbil från Ronehamn, som kom från Järnvägsgatan. Rätten ansåg att lastbilschauffören var skuld till olyckan och dömde honom att erlägga 20 dagsböter á 3: — kr.
— Ej nödig försiktighet vid uppkörning på allmän väg har en lastbilschaufför i Stånga visat, vilket orsakade kollision med en personbil. Det blev 10 dagsböter á 3: — kr.
— En hemsebo har kört i diket i den skarpa kurvan vid Ganne i Burs. Han luktade sprit men verkade ej påverkad. För oförsiktigheten fick han 25 dagsböter á 3: — kr.

Senaste kollisionen i Vall.
En kväll i oktober kolliderade en motorcykel med en traktor som kördes upp från en gård i Vall, varvid cyklisten skadade sig. Traktorföraren var nu instämd för det han icke haft tänd lykta på traktorn och icke lämnat förkörsrätt åt från vänster kommande fordon. Svar-framhöll att det icke är vanligt att ha lyse på traktor, och han hade kört upp på vägen så försiktigt, han kunde samt varit över på sin vänstra kant när olyckan inträffade. Svar. hade förut iklätt sig ersättningsskyldighet för den skadades läkarevård, vilket torde komma att gå på cirka 400 kr. Målet överlämnades och svar.-traktorföraren dömdes till 10 dagsböter á 2: — kr. för bristande lyse samt 20 á 2: — för oförsiktighet.

Utan cykellykta
efter mörkrets inbrott kostade en person 10 kr.

Hundskatten.
En person i Burs har icke på 2 år anmält hund för beskattning. Det blev sammanlagt 20 kr. böter, varjämte han skall betala dubbel hundskatt för 2 år.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA.
Årets ord. oktoberstämmor höllos på fredagen härstädes och kan därifrån följande antecknas:
Vid kyrkostämman, som leddes av kontraktsprosten Axel Klint, föredrogos och godkändes de av kyrko- och skolråden upprättade utgifts- och inkomstförslagen för nästkommande år. Utgifts- och inkomstförslaget för kyrkans räkning omslöt en summa på kr. 1,588: 19, med en uttaxering av 2: 20 pr skattekrona, under det att skolrådets förslag till utgifts- och inkomststat, som omslöt en summa på 15,473: 69, krävde en utdebitering av 8: 30 pr skattekrona. Den sammanlagda uttaxeringen för kyrka och skola skulle alltså enligt stämmans beslut komma att utgå med 10: 50 pr skattekrona under nästkommande år.
Det kan nämnas att i utgifterna beträffande skolans räkenskaper hade upptagits en summa på 1,000 kr., som ännu erfordrades för det planerade bastubygget inom socknen. Vidare hade skolrådet föreslagit, alt kommunen skulle upptaga ett femårigt amorteringslån på 1,500 kr. för inrättande av en gymnastiksal, vartill den på skolhusets övre botten belägna församlingssalen skulle utvidgas med ett intill liggande materialrum. Förslaget blev alltså fastställt av stämman och gavs skolrådet i uppdrag att utföra och bestämma vidare detaljer angående denna sak.
Ett förslag från kyrkorådet om höjning av kyrkans brandförsäkring till 75,000 kr. bifölls av stämman.
Skattesatsen för skogaccis fastställdes härefter för kyrka och skola i enlighet med vanliga normer, varefter den ord. kommunalstämman tog vid under handlanden Nils Arvidssons ordförandeskap. De av fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden upprättade förslagen till utgifts- och inkomststater för nästa år, vilka omslöto summor på respektive kronor 2,785: 19 och 3,128: 17, godkändes och fastställdes. För fattigvårdsstyrelsens utgifter erfordrades en uttaxering med 65 öre pr skattekrona och för barnavårdsnämndens en uttaxering med 1: 35 pr skattekrona.
Kommunalnämndens förslag till utgifts- och inkomststat, vilken rörde sig om en summa på 3,252: 62, och som krävde en uttaxering av 2: 20 pr skattekrona blev även godkänt och fastställt av stämman.
Den sammanlagda uttaxeringen för den borgerliga kommunen skulle alltså för nästa år komma att utgå med 4: 20 pr skattekrona. Då för kyrka och skola hade beslutats en uttaxering av 10: 50 pr skattekrona och pastorats-kyrkorådet i sitt förslag icke yrkat på någon uttaxering för pastoratskassans räkning, skulle så vitt inte pastorat-stämman — vilken ännu skall hållas ändrar på förslaget, den sammanlagda utdebiteringen för socknen komma att uppgå till 14: 70 pr skattekrona. Årets uttaxering uppgick till 16: 20 pr skattekrona, därav 1: 50 till den gemensamma pastoratkassan. Nästa års utdebitering torde alltså komma att minskas med detta belopp.
Beträffande kommunen fastställdes skattesatsen för skogsaccis till 1: 40 pr 100 kr. rotvärde.
Stämman beslöt vidare att kommunen även under nästa år skulle söka skatteutjämningsbidrag. Och att å kommunens vägnar ombesörja detta utsåg stämman handl. Nils Arvidsson, Allekvia, och hem.-äg. Gunnar Larsson, Gudings. Till mantalskrivningsombud omvaldes hem.-äg. Gunnar Sandström, Bjerge, och Nils Arvidsson, Allekvia, med hem.-äg. A. Kolmodin, Allekvia, som suppleant.
Stämman hade vidare att antaga en s. k. skogsbrandordning för kommunen och härvid antogs och fastställdes det av Gotlands Allehanda tryckta förslaget till en sådan, vilket stämman fått sig förelagt.
Till brandfogde föreslog stämman hem.-äg. H. Engström, Hägvalds, för en tid av fyra år, och till vice brandfogde för samma tid hem.-äg. P. Johansson, Hägvalds.
En framställning från fattigvårdsstyrelsens ordf., att ledamöterna i fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden skulle av kommunen erhålla en krona i ersättning för varje bevistat sammanträde, avslogs av stämman.
Till ombud att vid sammanträde utse representant för Gotlands norra härads brandstodsförening valde stämman hem.-äg. Emil Norrby, Bjerge. Ett förslag angående en stadgeändring i Gotlands norra härads brandstodsförenings försäkringsstadgar, nämligen att föreningen i fortsättningen skulle meddela försäkring även å växande skog, tillstyrktes i samband härmed av de närvarande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 November 1938
N:r 264

Landsbygden. Vall.

VALL.
Logen Snöklockan av IOGT höll i lördags kväll sin sedvanliga försäljning av syföreningsarbeten. Sedan ”Modermålets sång” unisont sjungits och logens ordf. välkomsthälsat medverkande och publik bestegs talarestraden av folkskoll. J. V. Sundahl, Hejde. Hr Sundahl, som är född i Vall och där tillbringat sin uppväxttid, hälsades av publiken med en varm applåd. Hr Sundahl var ju en av de två gotländska deltagarna i den svenska sångartrupp, som medverkade vid Delawarefestlighetema och det var hans minnen och intryck från denna minnesrika färd som var ämnet för kvällens föredrag.
Tal. slöt sitt medryckande och intressanta föredrag med utbringandet av ett fyrfaldigt leve för Sverige, kraftigt besvarat av publiken, som till sista plats fyllde den rymliga lokalen. Publiken visade sin tacksamhet genom ihållande applåder efter föredraget.
Programmet utfylldes med sång, musik och deklamation. Till sist försåldes syföreningsarbeten med hr J. Malmström, Hogrän, som auktionist, varpå sammankomsten avslöts med ”Du gamla, du fria”.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 November 1938
N:r 264

Kyrkoherdetjänsten i Sanda pastorat

har vid ansökningstidens utgång i dag fått tre sökande, nämligen kyrkoadjunkt Hilding Jacobsson, Hörsne, komminister Erik W. Amér, Vall, och vice pastor Åke Hultmark, Sanda.
Förslag upprättas vid nästa domkapitelsammanträde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262

Landsbygden. Vall.

VALL.
Ett lyckat samkvämsmöte anordnades i söndags kväll av härvarande godtemplarloge. Efter unison sång hälsades ed närvarande — omkring 80-talet ungdomar — välkomna av logens ordf., hr Martin Hellgren, Vallbys. Följde så ytterligare sång av en manskvartett, varpå fröken Margit Johansson, Visby, höll ett trevligt kåserande föredrag om senaste S. G. U.-kongressen i Kiruna. På ett livligt och medryckande sätt skildrades resan, utflykterna under kongressen, bl. a. till Abisko och Narvik, den storslagna naturen, de framåtsträvande samhällena o. först och sist det utmärkta kamratskap som rådde och råder bland SGU-are landet över. Hjärtliga applåder följde på föredraget.
Efter kaffepausen vidtog programmet ånyo, upptagande sång av kvartetten, deklamation av hr Josef Malmström, solosång av fröken Margit Jakobsson, Mickels, och en humoristisk uppläsning. Ordf. avtackade så samtliga som medverkat vid mötet och som avslutning sjöngs Lundegårds ”Fosterlandet”.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 November 1938
N:r 261

På sin 85-årsdag i dag

har lantbrukaren Jacob Hederstedt, Hardings i Vall, varit föremål för hyllningar i form av personliga uppvaktningar och presenter m. m. Tidigt på morgonen infunno sig de närmaste grannarna för att gratulera åttiofemåringen, och därefter infann sig kyrkorådet med komminister E. Amér i spetsen, som överlämnade blommor samt i ett vackert tal frambar en hyllning till dagens jubilar, bl: a. framhållande den insats jubilaren gjort för sin lemsockens väl. Samtidigt tolkades även skolrådets tacksamhet till den förutvarande ledamoten.
Uppvaktningarna ha för övrigt duggat titt och tätt under dagens lopp, och en vacker blomsterskörd jämte telegrafiska lyckönskningar ha även utgjort de synliga bevisen på den aktning och vördnad Jacob Hederstedt åtnjuter i sin hemort.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 November 1938
N:r 260

Landsbygden. Vall.

VALL.
Ord. kyrkostämma hölls härstädes den 29 dennes i kommunalrummet under komminister E. Amérs ordförandeskap. Utgifts- och inkonrsststat för kyrka och skola fastställdes. Utdebiteringen för nästa år kommer att utgå med 1:08 till kyrkan och 2: 27 till skolan. Motsvarande siffror från i års voro resp. 1:33 och 2:60. Alltså en sänkning med 58 öre pr skattekrona.

Årets andra ord. kommnunalstämma
började härefter sina förhandlingar under ordförandeskap av lantbr. Reinh. Pettersson, Rosarve. Det av nämnden uppgjorda förslaget till utgifts- och inkomststat för år 1939 godkändes och fastställdes i alla punkter utom en. Vineta erkända sjukkassa hade inkommit med ett yrkande att kommunen skulle anslå ett belopp av 50 öre pr medlem i sjukkassan inom kommunen till propagandaverksamheten. Detta förslag hade nämnden behandlat i vanlig ordning men så tillvida ändrat det till 50 öre pr varje nyanskaffad medlem inom kommunen. Ärendet väckte debatt på stämman varvid framkom avslagsyrkande samt ett nytt förslag om 50 öre för 40 medlemmar. Stämman biföll det sista förslaget medelst votering. Bl. a. upplystes det under debatten att rhedlemsantalet inom kommunen utgör över 100 st. vilket utgör svenskt rekord i fråga om medlemsantalet för landskommuner i procent räknat på invånarantalet.
Uttaxeringen pr skattekrona till den borgerliga kommunen skulle alltså bli 2 kr. Motsvarande siffra för i år var 2:50. Till prästerskapets avlöning och prästgårdsbyggnadskassan blir utdebiteringen omkring 1:10 mot i år 1:17.
Det uttaxerade beloppet skulle alltså bli omkring 6:45 mot i år 7:60, vilket utgör en sänkning med 1: 15.
Skattesatsen för skogsaccis fastställdes till 2 kr. Till krinimalteknisk utrustning åt Klintehamns landsfiskalsdistrikt beviljades det begärda anslaget av 10 kr. Ävenså beviljades studiecirkelns begäran om ett anslag till studiebiblioteket av 25 kr. Vidare omvaldes handl. V. Voldner till revisor i studiecirkelbiblioteket.
Till mantalsskrivningsombud omvaldes de förutvarande hrr E. Hansson, Broungs, och Osk. Johansson, Linhatte, med Henry Jakobsson, Bryungs, och Hilding Karlsson, Bomarve, som suppleanter. Som brandfogde omvaldes likaledes fjärdingsman V. Heindenberg med Aug. Jakobsson, Levede, som ersättare.
Härefter vidtog uppbörd av årets kommunalutskylder samt kreaturs- och brandförsäkringspremier.

Betskörden.
Tack vare det vackra höstvädret är betupptagningen snart i det närmaste avslutag. Skörderesultaten visa nog i allmänhet att bli något över medelskörd.

Fasanjakten
är nu avslutad och har lämnat något sämre resultat än i fjol Men en vacker stam av hönor har dock lämnats kvar, tack vare att skyttarna under sista hälften av jakttiden endast skjutit tuppar. Cirka 500 st. fasaner har nog fällts inom kommunen under säsongen. Under året har en jaktvårdsförening bildats, där större delen av skyttarna beviljats inträde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253