Vintern

tyckes ”hålla i sig” som man säger. Äfven under de senaste dagarna har snö fallit och i går hade vi ordentligt yrväder. Ett ganska hjelpligt slädföre har sålunda uppstått, och att detsamma flitigt anlitas inses lätt af hvar och en som vet hur sällan Vindsvales som plågar skaka sina snöiga vingar öfver Gotland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 November 1874
N:r 93

Väderleken.

Vintern aunonsmade i torsdags sin ankomst till våra nejder med ett hela dagen ihållande snöfall, men som temperaturen höll sig blott vid fryspunkten, förvandlades snöflingorna genast till vatten. Imellertid var nederbörden mycket efterlängtad, och derför särdeles välkommen, emedan såväl i staden, som å landsbygden under en lång tid rådt stor vattenbrist, I går tortfor nederbörden, stark snöyra, med nordostlig vind.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 November 1874
N:r 92

Ett efterlängtadt regn

började härstädes falla natten till i går, hvarigenom det är att hoppas det vegetatio en skall taga snabbare fart än hitills var händelsen oaktadt värmen varit rätt betydlig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 Maj 1875
N:r 37.

Väderleken

har under de senare dagarne antagit en sommarlik karakter, och såsom något ovanligt för denna årstid torde böra nämnas, att termometern i dag på middagen visade 17,4 graders värme i skuggan. Nederbörd är dock af behofvet påkallad, om växtligheten skall kunna taga någon fart.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Maj 1875
N:r 36.

Väderleken

har under de tvänne senaste veckorna varit mycket föränderlig. I fredags åtta dagar sedan, skrifves det från Etelhem, framgick öfver Tenglings och Hageby ett häftigt åskväder, och de svarta, med elektricitet mättade molnen urladdade sig under starka knallar med en skur af hagel, (haglen vore stora som spetskulor), som åstadkom stor skada å korn- och hafrefälten, der kornen slogos ur axel). Vid Teuglings qvarlågo haglen hela följande dagen.
I fredagsafton uppstod en orkanlik storm, hvilken fortfor hela natten till lördagen, då frampå förmiddagen vinden bedarrade.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 September 1874
N:r 71

Väderleken,

som nu en tid varit mycket blåsig och höstlik, har från och med i går visat ett blidare och mera sommarlikt skaplynne. Ifrån att termometern flere föregående dagar visat endast + 10, grader uppgick värmegraden i går middag till + 18.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Den orkanlika stormen

natten till den 20 sistl. Juni uppväckte inom några fattiga familjer af denna församling en djup sorg och förlust, i det 3:ne husfäder, arbetarne Båtel Boberg, Jacob Hansson och Lars Bergström sysselsatte med fiske i öppna sjön, sågo sin sista natt. Båt och fiskredskap gingo förlorade, med undantag endast af en mast och ett sönderrifvet segel, som dritvit till kusten.
Denna förlust, så kännbar i sig sjelf, skulle med tålamod burits af de beklagansvärda, som med förgråtna ögon denna olycksmorgon spejade ut efter de kära, om hoppet om återseende i tiden ännu upprätthållit dem. Men detta hopp har längesen slocknat; sorgens tår och bekymren bota de qvarlemnade. Alla de hädangångne voro rättskaffens och sträfsamme män, efterlemnande hvar för sig enka och flera barn, Bergström dessutom en gammal far och mor, hvilka sågo sitt sista barn, sitt ålderdomsstöd, på detta sätt sig frånryckas. Bobergs enka har ett ännu tyngre kors att bära, då bland barnen, hon har att försörja, finnes en son, snart 15 år gammal, blind, behäftad med fallandesot, utan sinnesredighet, stark och våldsam.
Då nu vid första underrättelsen om den timade olyckan, medan ännu något hopp fanns qvar om de förgångnes möjliga upptagande af någon förbiseglande, tvenne personer i staden känt sig så rörde af medlidande, att de tillsändt mig en mindre, men ändå kärkommen, summa penningar, att utdelas åt dessa hjelpbehöfvande; föranledes jag att ställa en förbön till de många vällottade inom vår ö ,de der, förskonade från djupare smärtor, finna en glädje af himmelsk art i att utöfva välgerningar; bispringen dessa af sorg djupt nedtryckta enkor och barn i deras nöd! Hvarje skärf är välkommen och, om den insändes till mig, församlingens pastor, skall den noga blifva redovist i denna tidning.
Grötlingbo presthus den 11 Aug. 1874.
J. KINGMARK.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64

Väderlek och årsväxt.

Väderleken har under de senaste dagarne varit särdeles skiftande. I lördags oeh söndags rasade en ganska stark storm som dock på måndagen något saktade sig. På söndagsafton föll åter ett välgörande regn.
Rågskörden pågår nu allmänt, men blir tyvärr föga gifvande. Nederbörden har dock verkat mycket gynnsamt på rotfrukterna, så att dessa torde komma att lemna en bättre skörd, än man förut vågat hoppas. Äfven höstbetet bar vunnit mycket på regnfallen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Augusti 1874
N:r 61