Skarpskjutning med artilleripjäser

kommer att äga rum på Tofta skjutfält tisdagen den 11 juni 1940 mellan kl. 10,00-15,00.
Allmänheten uppmanas att icke taga befattning med möjligen påträffade ammunitionseffekter.
Anmälan om påträffade ammunitionseffekter lämnas till tygavdelningen A 7, tel. 903.
Visby den 8 juni 1940.
Chefen för Kungl. Gotlands
Artillerikår.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

25 flaggor till Gotland.

Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag har beslutat utdela flaggor till följande 25 personer, bosatta på Gotland; cementarbetare Bertil Ahlgren, Lyckåker, expressinnehavare Axel L. Ahiwin, Visby, lantbrukare Emrik F. R. Andersson, Västkinde, lantbrukare Karl Andersson, Atlingbo, jordbruksarbetare Ture E. Andersson, Rangvalds, Tofta, jordbrukare Gustav Engström, Lilla Vägome, Lärbro, trafikbilägare F. E. Glansholm, Follingbo, lantbrukare Konrad Hallgren, Valdarve, Eskelhem, lantbrukare Heribert Heidenberg, Othem, hemmansägare John Jakobsson, Bosarve, Fröjel, fru Math. Johansson, Smittenslund, Visby, jordbrukare Johannes Karlsson, Gardrungs, Stenkumla, byggnadssnickare Ragnar Karlsson, Sigfride, Vamlingbo, banvakt Karl Larsson, Halla, velocipedreparatör Olov Larsson, Rone, jordbrukare Berner Mathson, Snovalds, Havdhem, sockerfabriksarbetaren Karl Nilsson, Roma, cementarbetare Albin Othberg, Boge, fjärdingsman Aron Pettersson, Gardese, Ganthem, jordbrukare Axel Hj. Pihlblad, Öja, skomakare Karl Svensson, Mattsarve, Gammelgarn, jordbruksarbetare Alvin Söderdahl, Väte, skomakare J. N. Tyllander, Kvie, Hangvar, småbrukare Kristian Uddin, Botes, Rone, samt agent Fritjof Östergren, Vall.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

På förslag till tvenne småskollärarinnetjänster

i staden uppsattes i går av folkskolestyrelsen i nämnd ordning e. o. småskollärarinnorna Gunborg Granlund och Märtha Nilsson samt vik. lärarinnan Karin Malmberg, samtliga i Visby, samt småskollärarinnorna Margareta Pettersson, Ardre, Carin Seigerlund, Hemse, och Anna Thomsson, Tofta.
Förslaget skall underställas folkskolinspektörens prövning, innan val kan äga rum.
Två av de fjorton sökandena förklarades icke behöriga till tjänsten, enär deras ansökningshandlingar voro ofullständiga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

Två ordinarie småskollärarinnetjänster

vid Visby folkskola sökas av följande lärarinnor: Märta Andersson, Vitaby, Kristianstads län, Gunborg Granlund, Visby, Ester Hedberg, Björna, Västernorrlands län, Astrid Jakobsson, Vamlingbo, Hildur Ljungberg, Höör, Malmöhus län, Karin Malmberg, Visby, Greta Mörk, Häverö, Stockholms län, Märta Nilsson, Visby, Ester Nordborg, Harplinge, Hallands län, Anna Olofssson, Vänge, Margareta Pettersson, Ardre, Gunborg Sjöström, Hallstavik, Stockholms län, Anna Thomsson, Tofta, samt en sökande, som icke önskat få sitt namn publicerat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276

Renstakning av vägar.

Civilingenjören Sellergren har av länsstyrelsen förordnats att verkställa renstakning å två delsträckor ingående i förslag till omläggning och förbättring av vägen Visby—Klintehamn å delen Malmunde i Tofta—gränsen mellan Västergarn och Sanda i Gotlands södra vägdistrikt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 November 1938
N:r 272

Gotlands Gille i Stockholm.

lördags samlades några och fyrtio ledamöter till Mårtensfest under ledning av ordföranden, direktör Herman Duse: Efter inval av fyra nya ledamöter och övriga förhandlingar bänkade sig vid middagsbordet omkring ordföranden och övriga hemmavarande styrelseledamöter bl. a. gillets hedersledamöter civilingenjör Henrie Wallk professor Henrik Munthe och bokhandlare Oscar Arweson, majoren friherre Erik Åkerhielra, som skulle hålla dagens föredrag, överfältveterinär Johan Ilederstedt, generalkonsulerna Jac Svensson och Erik Ljungberg m. fl.
Före middagen avsändes ett hälsningstelegram till Gotlands Nation i Uppsala med anledning av dess samtidiga inspektorsskifte, där Gillet representerades av sin vice ordförande undervisningsrådet Harald Wallin. Sedan klubbmästaren, försäkringsdirektör Karl Emil Smith, välkomnat alla till bords, utbragte ordföranden skålen för Gotland, beledsagad av hurrarop och åtföljd av Amiral Jacob Häggs Gotlandsvisa under ledning av bankkamrer Gustaf Holmquist. Sång förekom även i fortsättningen titt och tätt.
Ordföranden hyllade särskilt styrelsens efter en svår sjukdom återställde äldste ledamot direktör Niels Holst, och sekreteraren hälsade i övlig ordning de ledamöter, som voro första gången närvarande, varpå kamrer Vilhelm Engelke svarade.
Vid kaffet höll major Åkerhielm sitt med spänning motsedda kåserande föredrag om ”I Valdemar Atterdags fotspår”, belyst av kartor och scioptikonbilder. Med framhållande av att de historiska dokumenten äro få, men sägnerna om härnadståget desto flera, gav föredragshållaren en intressant och livfull skildring av sin på militära grunder fotade uppfattning, att landstigningen skett i Västergarn, där Valdemars koggar löpt in i Paviken, varifrån sedan marschen gått inåt över Mästerby (kustvägen över Tofta fanns ej då) och genom Träkumla mot Visby. Och i trakten av Ejmunds stod en första Strid, Varom enligt talarens åsikt det vackra korset där bär vittne. Återstoden flydde till Vis by i förhoppning att få skydd inom murarna, men de hanseatiska borgarna öppnade ej portarna. Och så kunde Valdemars soldater utföra den sorgligt ryktbara nedslaktningen av böndernas återstående skara, varom undersökningarna av massgravarna vid Valdemarskorset bära vittnesbörd.
Efter föredraget, som livligt uppskattades, vidtog en synnerligen animerad diskussion om detta svårlösta problem med intressanta inlägg, som oförtydbart gåvo vid handen, att många av de närvarande voro hemmastadda i ämnet. Bl. a. påvisades, att härtåget främst gällde en plundring av den rika gotländska landsbygden, varemot brandskattningen av Visby i själva verket ej var så svår, och även riktade uppmärksamheten på den svenske konung Eriks dubbelspel mellan Valdemar och gotlänningarna. Allt som allt var det åter en gotländsk afton, som ordföranden hade all heder av och vid hans sida även klubbmästaren.
Bror Tiberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 November 1938
N:r 264

Som tillsyningsman

å Tofta skjutfält har styckjunkaren i A 1:s reserv A. Berg förordnats fr. o. m. den 15 dennes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 November 1938
N:r 263

Nittiofem år

fyller i morgon den 9 nov. Tofta äldsta invånare, änkefru Josefina Svensson, Rangvalds i Tofta. Hon är ännu pigg och kry, tar en liten promenad om dagen, men sitter för det mästa och klipper mattrasor. Sedan ett år tillbaka är hon bosatt hos sin dotter Bertha Wahlgren i Eskelhem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259

Till föreståndare för Betaniahemmet i Tofta

har kallats pastor John Carlsson med fru från Härnösand. De tillträda i dagarna befattningen. Pastor C. har under åren 1932—1937 varit föreståndare och predikant för Härnösands baptistförsamling, men de äro båda födda i Tofta. I samband härmed kommer pastor Carlsson att biträda på flera platser på Gotland med predikoverksamhet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Sextio år

fyller på onsdag den 28 d:s lärarinnan vid skolan på Södervärn fröken Lydia Lustig. Hon avlade lärarinneexamen 1896 och har verkat i Visby småskola vid Södervärn sedan 1909 samt nedlagt ett gott och gediget arbete där ute. Hon avgår nu med pension 1 jan.
— Sextio år fyller den 28 dennes förra barnmorskan i Eskelhem och Tofta fru Alida Göransson.
Hon har tjänstgjort i distriktet i icke mindre än 32 år, tills hon vid senaste årsskiftet avgick från sin befattning. Hennes arbete har karakteriserats av en aldrig svikande trohet och pliktuppfyllelse, och genom sitt glada och tillgängliga väsen har hon gjort sig allmänt omtyckt i de socknar, dit hon haft sin verksamhet förlagd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222