Förlofningar.

Förlofning har ingåtts mellan hamnfogden Henning Lindh i Grenna och fröken Ellen Swensson, dotter till lasarettssysslomannen härstädes N. P. Swensson och hans maka, född Petersson.

Förlofning har eklaterats mellan extra jägmästaren Carl Gustaf Carlsen i Tunbyholm och fröken Astrid Wallér, dotter till bankdirektör Rudolf Wallér härstädes och hans maka, född Snöbohm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Åttio år fyller i morgon

grosshandlaren Edvard Liljewalch i Stockholm, och samma dag fyller befälhafvaren å ångf. Polhem kapten Alfred Snöbohm 61 år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 januari 1913
N:r 24

Visby.

Norra Gotlands järnväg koncessionerad. K m:t har i dagarna beviljat godsägaren Fred. Alex Nyberg m fl rättighet att änlägga och till allmänt begagnande mot afgift upplåta järnväg af 0,891 meters spårvidd från Tingstäde station å Visby – Tingstäde järnväg till Fårösund.

I sitt 80:de år ingår i morgon vår sedan långa tider tillbaka i hufudstaden bosatte landsman, fabrikör G. W. Lyth.

Till kontorskrifvare vid statens järnvägar med placering tills vidare å tidtabellsbyrån har stationsskrivaren löjtnant Sigurd Risinger, gotl., utnämts.

Till e o tjänsteman vid Bankaktiebolaget Södra Sveriges afdelningskontor i Visby är studenten Helge Åstrand från Vissefjärda antagen från och med 1 dennes.

Till disponent vid aktiebolaget Hultsfreds snickerifabrik har fr o m 1 nästa februari antagits f d disponenten vid Visby träförädlingsaktiebolag, ingeniör C. G. Staberg härstädes.

Sitt silfverbröllop fira här i morgon direktör Rudolf Wallér och hans maka, född Snöbohm. Silfverbröllopsparet ger med anledning af dagens betydelse middag för släkt och vänner.

Som stadsarkitekt i Upsala har härifrån bördige arkitekten Carl R. Lindström förordnats för ytterligare två månader eller intill tiden för stadsarkitekt C. A. Ekholms afgång 1 mars.

Hamntaxornas giltighet.
Kommerskolegium har telegrafiskt anmo???? härvarande länsstyrelse att underrätta vederbörande, att förutvarande hamntaxor och grundpenningen äro förlängda tillsvidare under 1913.

Till föreståndare och schef för A. B. Förenade Svenska Tobaksfabriken distriktskontor härstädes, som inrättats med ingången af det nya året, har antagits hr Torsten Hultenberg, föreståndare mångårigt reseombud för Rubens tobaksfabrik i Karlskrona.

Årets fastlandsbeväring öfverföres hit dels med Hans från Nynäs och dels med Polhem från Västervik. Den förra kontingenten kommer att utgöra omkring 320 och en senare 250 man. Hansa afgår från Nynäshamn torsdagen 13 febr kl. 11 e m och tager alltså Polhems ordinarie tur. Hansas härigenom inhiberade tur upp till Stockholm fullgöres af Klintehamn, som afgår härifrån via Nynäs den 13 kl. 12 middagen.

Väderleken och sjöfarten.
Vintern dröjer alltjämt, och först i de allra yttersta af dessa dagar har en liten ansats till vinterväder kunnat skönjas, sedan ändtligen den långvariga regnperioden efterföljts af uppehållsväder med klar luft och lindrig kyla. Men snön är som bortblåst, och i stället har omslaget i vädret medfört en för årstiden ovanligt intensiv tjocka, som i synnerhet å fastlandssidan varit hinderlig för sjöfarten. Sålunda hitlände dagens postbåt, ång. Hansa, från Stockholm och Nynäs först kl. 9,50 i förmiddags. Ångaren måste nämligen för tjockan kl. 7 i går afton ankra vid Dalarö, där den kvarlåg till kl. 1 i morse, då luften åter var så pass siktbar, att resan kunde fortsätta.
Äfven härstädes rådde igår afton stark tocka, men i dag är det åter fint väder med klar luft. Barometern har stigit sakta och vackert och vsade i förmiddags 772 mm.

Ång. Polhem framkom till Nynäs kl. 4,20 i morse.

Öster för staden boende husägare voro igår afton, till ett antal af inemot 40, samlade till möte hos trädgårsmästare P. Löfstedt och dryftade därvid flera af de mest trängande angelägenheterna för förstaden i fråga. Mötet uttalade såsom absolut nödvändigt att vägarna därute såväl makadamiserades som äfven försågos med gångbanor. Det ohållbara ämnet kalkgrus, som påkördes vägarna invid staden, ansågs ej vara till stort gagn, då endast ett par dagars regnig väderlek genast förvandlade gruset till kalksörja. Man ansåg, att då öster nu räknade omkring 500 invånare man borde så ordna för dessa, att de kunde någorlunda trafikera vägarna.
Mötet beslöt att hos stadens drätselkammare göra anhållan om:
att gångbana anlägges å vägen mot Follingbo;
att vägarna såväl åt Follingbo som åt Endre makadamiseras;
att belysningen utsträckes till Östra Vi.
Att dikena utmed landsvägarna upprensas och dräneringen förbättras.
Man beslöt äfven att ingå till postmästaren med anhållan om en ordnad postgång ditut.

Hushållningsgillena.
Halla hushållningsgille har till ombud för utseende af ledamot i premieringsnämden för mindre jordbruk utsett landtbrukaren Aug. Larsson i Altheime med Joh. Björkqvist därstädes som suppleant och till d:o för val af ledamot i nötboskapspremieringen nyssnämde Björkqvist med A. Johansson, Båtels i Ganthem, till ersättare. Till ombud vid det beramade sammanträdet för att dryfta svinslakthusfrågan utsågos hrr Aug. Larsson i Altheime och J. V. Hellgren, Norrbys i Ganthem. Till nya ledamöter i hushållningsällskapet föreslogos 11 personer.

Hvem är den lycklige vinnaren?
Vid Sydsvenska konstindustrilotteriets i Lund hufvuddragning 1 19:de serien 31 dec. 1912 utföll en anvisning å 300 kr på en lott som försålts af en kollektör här i Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 januari 1913
N:r 3

Gotlands idrottsförbund

höll i söndags sitt årssammanträde här, varvid till styrelse valdes kapten L. A:son Runeborg, ordf., löjtn. H. Snöbohm, v. ordf., stadsfogde C. Lindström, skattmästare, furir E. Hellström, sekr. furir E, Lundgren, v. sekr., löjltn. H. Edgard och sergeant I. Persson samt hrr B. Smedberg, W. Böttiger, G. Nilsson och V. Jonsson med hrr A. Johansson och E. Frigren som suppleanter. Revisorer blevo styckjunkare Klintborg och sergeant Pettersson med furir Hultberg som ersättare. Till representanter vid riksförbundets årsmöte valdes kapten Runeborg och löjtnant Edgard.
Hr Dan. Wassberg, som nu på grund av avflyttning från ön avgick från sin befattning, som förbundets sekreterare, blev av mötet föreslagen till erhållande av förbundets. förtjänstmedalj i guld.
Gotlands idrottsförening hade likaledes sammanträde på söndagen, varvid stadgar antogos. Till föreningens ordförande utsågs hr B. Smedberg i Ekeby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Mars 1920
N:r 74

Vid fäkttävlingen

i Stockholm på lördagen om konungens vandringspris för militärlag, varvid 8 regementen vore representerade, placerade sig Gotlands Infanteriregementes lag, bestående av löjtnanterna H. Edgardh, H. Snöbom och E, Råberg, som det tredje i ordningen. Vandringspriset tillföll Svea artilletiregementas lag.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 23 Mars 1920.
N:r 69.

Passagerarelista.

Med POLHEM från Nynäshamn 21 mars: Landshövding Roos, direktör Nordberg, Stenström (2 pl.), godsägare Hansson, löjtnanter Andreasson, Snöbohm, hrr Wahlgren, Vedin, Strand, Kempe, Bauman, Wennberg; fruar De Laval, Sylvan, Jacobsson; fröknar Gardelin Johansson, Lindfors, Stenström.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 22 Mars 1920.
N:r 68.

Examen

anställdes under onsdagen torsdagen och fredagen vid härvarande högre elementarläroverk. Uppvisningen i gymnastik på onsdagen var särdeles god. I förrgår och i går hölls den egentliga examen. Afslutning och ”hemförlofning” egde kl. 12 i går rum.
Premier, bestående af böcker, tilltleledes följande ynglingar:
Första klassen: Adolf Bolin.
Andra klassen: Ernst Bolin, Zweibergk, A. Nilsson, O. Pettersson, Husander och Löfgren.
Tredje klassen: Kronqvist, Westherg.
Fjerde klassen: L. Enequist, Viberg, Hanson.
Femte latin d:o Snöbom; realklassen Wahlgren.
Sjette nedre latin d:o Belfrage; realklassen C. Bolin.
Sjette öfre latin d:o: Appellöf, J. Enequist, Boberg och S. Jacobsson.
Sjunde nedre latin d:o: B. Nycander och F. Jacobsson.
Stipendier tilldelades: Otto Fransen, hvilken i år aflagt maturitetsexamen, Emil Sköldström och S. Nycander.
Nästa läseår tager sin början för nykommande den 27 Augusti kl. 10 f. m. och för den öfriga ungdomen den 2 Sept. kl. 11 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Juni 1875
N:r 44.

Ett ståtligare bröllop

firades Trettondagsaftonen å Klintehamn, då derstädes i brudens hem sammanvigdes handlanden Rudolf Walter och fröken Fanny Snöbohm, dotter till handlanden R. Snöbohm och hans maka, född Cramér.
Som tärnor och marskalkar fungerade: Fröknarna Jenny Wallér, Hilder Snöbohm, Venken Cramér, Hermanna Snöbohm, Elin Sundahl, Helena Löfgren, Emelie Molér, Malin Herlitz, Maria Backér, Naema Nyman. Herrar Henrik Snöbohm, Henrik Wallér, Edvard Snöbohm, teol. hand. A. G. Hauffman, Henrik Sandelin, löjtu. C. S. Engström, handl. Edvard Cramér, löjan. N. Söderberg, jägmästare Elias Herlitz, löjtnant H. Söderberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Folkmötet å Burge

i Lefvide den 9 dennes, hvartill södra häradets riksdagsfullmägtig, kontraktsprosten dr Anton Lyth inbjudit sina komitenter, försiggick på utsatt dag och var talrikt besökt, särdeles af husbönder från kringliggande trakten, men älven af flera ståndspersoner, hvaribland några här å landet bosatta tyska gårds-tigare. Till och med ett par damer hedrade mötet med sin närvaro. Sjelfva mötet hölls dock ej å Burge utan i tingssalen på det bredvid Burge liggande Skogs.
Klockan 11 f. m. öppnades mötet af hr Lyth, som framstälde anledningen till den inbjudning han utfärdat och visade hvad nytta det medförde att medborgarna fingo med hvarandra utbyta tankar och åsigter i frågor, som äro af vigt för samhället, hvarefter han uppmanade mötet att utse en ordförande att leda dagens öfverläggningar och föreslog dertill konsuln L. Cramér.
Hr Cramér deremot föreslog hr Lyth till ordförande, hvaruti en hel mängd röster hördes instämma. Hr L. tackade för förtroendet, men önskade att hellre få deltaga i de blifvande diskussionerna hvilket han ansåg ej vara rätt passande för en ordförande, hvars åliggande är att leda diskussionerna, ej att inblanda sig i dem; men då flera af deltagarna i mötet förklarade att mötet skulle med tacksamhet om hr L., änskönt ordförande, ville deltaga i öfverläggningarna, antog han ordförandeskapet.
Till mötets sekreterare utsågs skolläraren A. Th. Snöbohm.
Ordföranden hade såsom öfverläggningsämnen uppställt:
Det nya Härordningsförslaget och det i sammanhang dermed stående förslaget att afskaffa grundskatterna och indelningsverket — skjutsningsskyldigheten och frågan om ny lag för utdikningar samt slutligen om husbondeföreningara inrättande.
Förstnämda fråga företogs Först och inleddes af ordföranden med en längre och värderik framställning, som redogjorde för det sammanhang härordningsförslaget och grundskatternas borttagande samt indelningsverkets afskaffande hade med hvarandra samt härordningsförslagets fördelar och olägenheter, hvarvid framhölls hurusom rikets indelning i särskilda militärdistriktet och härens fördelning i sjelfständiga arméfördelningar vore af största vigt för arméns hastiga mobilisering när behofvet påkallade densamma, men äfven påpekade förslagets svagare och mindre hållbara punkter.
Sedan ordföranden sålunda redogjort för förslagets hufvudgrunder öfverlemna de han frågan till diskussion. Denna blef både långvarig och liflig, fördes med skicklighet och åhördes med stort intresse af alla närvarande, att dömma af den spända uppmärksamhet, hvarmed den följdes och det bifallssorlen och annan talares ord framkallade. Diskussionen i ämnet räckte öfver 1 1/2 timme. Den öppnades af
kapten G. F. Duse, som ansåg, att de föreslagna 2:ne sista vapenöfningar borde borttagas, emedan de beväringsskyldige då vanligen voro gifta män och husfäder, för hvilka dessa öfningar då blefve för besvärliga.
Sedan handlanden J. Broander anmärkt att förre talaren ej riktigt uppfattat förslaget, erhöll
skolläraren J. Booberq ordet. I ett längre föredrag granskade han förslagets hufvudgrunder och gick temligen hårdt åt åtskilliga af dem. De långvariga öfningarna, som skulle blifva för tryckande och bidraga till utflyttningar för att undgå dem, de högst beta duga kontnader förslaget medförde, det kasernlif till hvilket vår ungdom skulle blifva dömd och som skulle medföra att ynglingarne återvände försämrade i sedligt hänseende samt den militardispotism vårt folk derigenom skulle blifva underkastadt, vore enligt talarens åsigt mer än tillräckliga skäl att vägra antagandet at samma förslag, som vore en imitation efter preusiska militärorganisationen, den talaren ansåg utgöra en olycka för Preusens folk. Önskade att var gotländska national-beväring måtte fortfara. Gotlands försvar blefve alltid beroende af om moderlandets flotta eller en fiendtlig beherskade Östersjön. Utan hjelp från modern Svea kunde Gotland blott försvara sig mot ett tillfälligt angrepp af en mindre styrka och för att kunna försvara ön erfordrades dessutom att den ägde en befästad punkt.
Ordföranden anmärkte, att en befästning på Gotland blifvit i turslaget upptagen. Förre talarens skildring af kasernlifvet vore temligen öfverdrifven. Gotlands läge, som så lätt blottställer det för fiendtligt angrepp gör till en nödvändighet att det, i likhet med det öfriga riket, får underkasta sig uppoffringar, men dessa uppoffringar afse ej att angripa andra utan att försvara oss sjelfva.
Länsman Ad. Dahlbeck fick nu ordet och gick temligen illa åt vissa af hr Boobergs yttranden, hvilka, efter talarens förmenande, innebure den åsigt, att krigareyrket vore mindre hederligt och att det vore ändamålslöst att vi ville försöka försvara oss. Blefve dylika åsigter vårt folks, så skulle vi komma att dela Polens olyckliga öde. Talaren fann det så mycket ledsammare att sådana åsigter hystes af en man som sjell var krigare och dertill folkskollärare således en person som borde hos de unga inplanta kärlek till fosterlandet och om hvars fosterlandskärlek talaren dittills hyst en hög tanke. Han ville ej lemna sådana åsigter oemotsagda.
Sedan talaren vederlagt hr Boobergs uttalade åsigter, framstälde han såsom sin egen, att, ifall grundskatterna komma att borttagas, jordbrukarens inkomst af sin fastighet borde upptagas och beskattas i likhet med all annan inkomst.
Ordföranden upplyste att, degest grundskatterna affyttades från jordbruket, kommer en ny beskattningsgrund att föreslås.
Hr Booberg fick åter ordet och försvarade tappert men lugnt och sansadt hvad han förut sagt och ådagalade att kasernlifvet har ett skadligt inflytande, hvarur han genom sammanträffande under sin militäriska tjenstgöring med personer, som tillbragt längre tid i kaserner, nogsamt kommit i erfarenhet. Huru Preussens militärväsen är ansedt i Preussen bevisa de talrika utflyttningar, som ske från detta land. Dahlbecks framkastade förebråelser besvarade talaren och upptog ännu en gång förslaget om den nya härordningen samt fästade sig nu i synnerhet vid de ofantliga kostnader detsamma skulle medföra, uppgående till 36 millioner kronor, icke för en gång utan hvarje år. Talaren beklagade att upplysningen ännu vore så ringa att landets must och merg skulle utsugas för att underhålla militärsväsendet som i det hela dock vore att anse för ett menniskoslagtande och som utöfvade ett skadligt inflytande på folket. De fördelar, som förespeglades oss af indelningsverkets upphäfvande torde hvilka obetydliga mot de nya kostnaderna. Våra båtsmanstorp vore nu i ordning, uppodlade och bebygda. Att underhålla dem kostade på långt när ej så mycket som den nya föreslagna hären skulle komma att kosta, hvilken skulle uppsluka våra tillgånger och skatter under det att näringarna och folkupplysningen finge stå tillbaka. Önskade att vår konventionsstadga måtte bibehållas, ty kostnaderna blefvo då vida mindre och med utsträckt öfningstid kunde vår beväring motsvara sitt ändamål.
(Från hemmansegarnes djupa leder hördes mera ön en gång ett sorl af bifall beledsaga talarens lugna och allvarliga ord).
Hr Dahlbeck visade att han haft goda skäl till hvad han yttrat om Booberg. Visade nödvändigheten af en bättre vapenöfning än den nuvarande om vi skola tänka på att försvara oss; ansåg att det ej var förfäran för vapenöfningarna och kasernlifvet, som vållade utflyttningarna från Tyskland, utan det vore förvärfsbegäret.
Nu fick en af ortens anseddare och insigtsfullare odalmän, nämndemannen Pettersson Liffride ordet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 November 1874
N:r 91