Guldbröllop

firas i morgon av bankdir. Rudolf Wallér härstädes och hans maka, född Snöbohm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO 29 dec.
Pastorats- och kyrkostämma hölls härstädes söndagen den 19 dec. med kyrkovärd J. Smitterberg, Hallvards, som ordförande.
Till revisorer för pastoratets räkenskaper omvaldes nämndeman J. P. Laurin, och stationsföreståndare J. Norrby, Hallvide. Till deras suppleanter omvaldes lantbr. O. Båtelsson, Domerarve, och byggmästare P. Hallgren, Linhatte. Enhälligt beslut fattades att stämmorna ej skulle hållas å söndagar, utan på vardagar efter ordförandens bestämmande.
I Hablingbo kyrkokassas räkenskaper omvaldes till revisorer lantbr. J. Båtelsson, Halbenarve, och G. Johansson, Hägsarve, samt omvaldes till suppleanter lantbr. E. Johansson, Burge, och nämndeman J. P. Laurin. Ersättningar till rådens och stämmans ordf. bestämdes till samma belopp som föregående år. Ifråga om 1938 års stämmor blev beslutet lika med pastoratsstärrunans.
Årets tredje ordinarie kommunalstllmma hölls här annandag jul under lantbrukare K. Konradssons, Botvards, ordförandeskap.
Först förekom härvid val av ledamöter i barnavårdsnämnden och valdes härtill lärarinnan Julia Buskas, närnndeman J. P. Laurin, lantbr. R. Konradsson, Botvards, och P. Larsson, Domerarve. Till deras suppleanter utsågos lärare IL Booberg, lantbr. A. Ockander, Havor, fröknarna Ebba Fogelgren och Anna Johansson. Som ordf. valdes kyrkoherde H. Björkquist och som vice ordf. lantbr. R. Konradsson, Botvards.
Så förekom val av ledamöter i pensionsnämnden och omvaldes därtill lantbr. K. Konradsson, Botvards, K. Hansson, Stenstuge, och till suppleanter lantbr. A. Pettersson, Havor, och J. Båtels• son, Halbenarve.
Till revisorer att granska nästa års räkenskaper valdes handelsföreståndare O. Andersson och mejerist E. Johansson. Deras suppleanter blevo lantbr. A. Larsson, Domerarve, och H. Pettersson, Vadstäde. Till revisorer i badstuföreningen valdes lantbr. G. Jakobsson, Bosarve, och till suppleant K. Hansson, Stenstuge.
Till ledamöter i nästa års inkomsttaxering utsågos lantbr. J. Båtelsson, Halbenarve, K. Hansson, Stenstuge, och stationsinspektor A. Wiman samt till deras suppleanter målaremästare T. Jacobsson, Burge, lantbr. Hj. Larsson, Havor, och byggmästare K. Ronström.
I fastighetstaxeringen invaldes lantbr. K. Hansson, Stenstuge, och inspektor A. Wiman. Suppleanter blev byggmästare K. Ronström och lantbr. G. Boberg, Petes. I virkestaxeringen invaldes lantbr. J. Båteisson, Halbenarve. med K Hansson, Stenstuge, som suppleant.
Som arvode till kommunens tjänstemän beviljade stämman till dess ordförande 100 kr. nämndens ordf. 300 kr., fattigvårdsstyrelsens ordf. 150 kr., barnavårdsnämndens ordf. 200 kr. och till dess ledamöter 1 kr. för varje protokollfört sammanträde, samt till ledamöter 1 konamtmalniinmden 4 kr. för varje uppbörda-dag. Till pensionsnämndens ledamöter bestämdes 2 kr. för varje sammanträde.
Angående förskrivningarna beslöts att annons därom skulle införas i alla tre gotlandstidningarna två gånger. Från Hemse inkommet förslag att teckna bidrag till därvarande arrestlokal avslogs av stämman.
Som komnsittä för luftskyddet utsågs fjärdingsman IL Muldin, lantbr. G. Persson, Hemmungs, J. Hägg, Lukase, 0. Johansson, Mickels, och H. Pettersson, Wadstäde. Suppleanter blevo kyrkoherde H. Björkquist, lantbr. Th. Thornason, Hemmungs, målaremästare T. Jacobsson, Burge, lantbr. E. Karlsson, Maktäde, och byggmästare Th. Larsson, Wadstäde. Till ordf. utsågs ~gamen Muldin och till vice ordf. 3. Hägg, Lukase.
Att upprätta ett akagabrandaordningaförslag utsågs kommunalnämnden. Stämman beslöt att årets tredje ordinarie konununalstämma skall hållas fjlirdedag jul, om den ej inföll på söndag. Övriga stämmor under året överläts till ordföranden att själv bestämma. Stämmorna skulle kungöras genom uppläsning i kyrkorna samt anslag i mejeriet.
Till sist utsågs ett ortsombud att granska ansökningar om bosättningslån och därtill valdes lärare H. Booberg med kyrkoherde H. Björkquist som ersättare, varefter stämman avslöts.
Hablingbe Mejeriförenings andra sordin. f öreningsst ä m m a hälla i mejeriets lokal måndagen den 27.
Till ordf. att leda dagens förhandlingar valdes lantbr. G. Snöbohm, Hallbjens. Som justeringsmän att granska dagens protokoll utsågs lantbr. K. Mattsson och E. Olofsson, båda från Domerarve.
Röstlängden för år 1938 granskades o, godkändes utan anmärkning.
Till ledamöter 1 styrelsen för 2 år omvaldes lantbr. W. Florström, Hägsarve. och G. Snöbohm, Hallbjens, samt nyval. des J. Hedin, Bjerges 1 Silte. Förutvarande styrelsesuppleanter omvaldes näml. lantbr. H. Thomsson, Nisse, E. Johansson, Burge, samt E. Rangstedt, Mickels, Silte.
Som revisorer att granska löpande årets räkenskaper och förvaltning omvaldes lantbr. Thomsson, Bertels, osunt nyvaldes nämndeman J. P. Laurin, Lukase, och till deras suppleanter lantbr. Th. Thomsson, Hemmungs, Banat A. Jacobsson, Hemmungs.
I arvode skulle styrelsens ordf. uppbära för år 1938 75 kr. och räkenskapsföraren kr. 500. De övriga styrelseledamöterna skulle erhålla kr. 1: 50 för varje bevistat sammanträde och revisorerna vardera 10 kr.
Därefter togs till behandling frågan om upphävande av stämmobeslutet av den 18 december 1935, då det beslöts att mjölken efter tuberkulösa kobesättningar ej fick lämnas till mejeriet. Efter en stunds livlig debatt beslöt stämman utan votering att slopa bestämmelserna härom och skulle mjölk få lämnas även efter reagerande kor, såvida de ej äro smittoförande, mot ett visst avdrag som för mejerierna bestämmas.
Sändagsskolan julfest hölls i missionshuset här tredjedag jul. Barnen samlades kl. 5, då de bleve bjudna på kaffe. Kl. halv 7 tog den egentliga festen sin början, då den vackra julhymnen ”Hell dig, julafton” uppstämdes, varefter kand. Roland Thomsson höll bön, varpå ett hälsningstal hölls av en av de större flickorna.
Så vidtog en dialoguppläsning, varpå de allra minsta barnen fick framträda med ljus 1 händerna och sjunga en julsång. Därefter inkommo några större flickor bärande stjärnlyktor i olika färger, och deklamerade valda stycken. Så tändes den stora ståtliga granen, då den väldiga barnskaran under sång och musik fick tåga runt om genom stora och lilla salen.
Efter det att platserna åter intagits talade kand. Thomsson en stund med barnen om det stora julundret. Under det en vacker julpsalm sjöngs intågade så ”stjäragossarna” i högtidlig procession med banår och ljus. De läste solo och i korus en gripande juldikt.
Sedan utdelades biblar, jultidningar o. påsar med julgotter åt alla närvarande barn.
Läraren J. Larsson tackade så för de rikliga gåvor, som i form av välfägnad och kontanta bidrag givits åt söndagssko-Lan. En kollekt, som upptogs för samma ändamål inbringade ytterligare 30 kr.
Med ps. 69: 3 avslöts den glada festen. Missionshuset var fullsatt till sista plats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 december 1937
N:r 302

Till distriktssköterskeskola.

Bland de sjuksköterskor, som antagits till elever i höstkursen vid statens distriktssköterskeskola märkes Gunhild Snöblom, Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Juni 1937
Nr 142

Student jubileum

firas i Klintehamn i dag av grosshandlare Edvard Snöbohm därstädes och tullförvaltare Fredrik Bolling. Det är 55-årsjubileet som högtidlighålles. Av 1882 års studentkull, som bestod av 19 ”nybakade”, äro fortfarande sju i livet, men till jubileets firande hos grosshandlare Snöbohm har endast studentkamraten tullförvaltare Bolling haft tillfälle att infinna sig.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Juni 1937
Nr 133

Högre sjuksköterskeexamen.

Efter en högre utbildningskurs vid Beckomberga sjukhus avlades på måndagen examen av bl. a. Gullan Snöbohm, Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124

I har fört föreningsregister

hava nedannaninda dagar innevarande år intagits följande anmälningar, nämligen:

den 25 januari:
i styrelsen för Hablingbo mejeriförening utan personlig ansvarighet har i stället för Henrik Booberg invalts hemmansägaren Lars Nicklas Josef Smittarberg, Hallvards i Hablingbo, varjämte som suppleant i stället för Nils Ragnar Leonard Carlsson utsetts hemmansägaren Jakob Emil Seth Rangstedt, Sigleifs i Silte. Firman tecknas av Karl Jakob Gotthard Snöbohm och Karl Adolf Viktor Florström var för sig,

den 29 januari:
den 14 januari 1937 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens Lokalförening i Södra Väte med begränsad personlig ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Södra Väte, utgöres av Karl Josef Niklas Olofsson och Jonas Samuel Björkqvist, båda i Magnuse, samt Olof Hjalmar Hederstedt i Mölner, med Arvid Josef Emanuel Söderström i Hemse och Gustav Evald Kristoffer Nyström i Mölner, alla i Väte socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av Karl Josef Niklas Olofsson och Jonas Samuel Björkqvist var för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman genom skriftligt meddelande. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkommande tidning,
samma dag:
den 4 september 1933 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens lokalförening i Gothem med begränsad perooulkg ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska Lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Gothem, utgöres av Karl Vilhelm Sigurd Eriksson i Fjärdinge, Olof Petter Edvin Pettersson i Hintzer och Adolf Johansson i Busarve, med Karl Johan Mattias Silvin i Kyrkebinge och Niklas Oskar Fredriksson i Busarve, alla i Gothems socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av Karl Vilhelm Sigurd Eriksson och Olof Petter Edvin Pettersson vår för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma. minst 8 dagar före stämman genom tillkännagivande i minst en på Gotland utkommande tidning. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkomenande tidning,

den 2 februari:
den 15 november 1936 antogos stadgar för Föreningen Havdhems Folkets-Hus utan personlig ansvarighet, som har till ändamål att genom förhyrande av lokal samt köp eller byggande av hus mot betalning tillhandahålla Havdhems arbetare och närstående organisationer lämpliga lokaler. Styrelsen, som har sitt säte i Havdhem, utgöres av Alex Jakob Emanuel Östergren, Gustav Henning Hall, Karl Oskar Johansson, Erik Nilsson, Nils Verner Romin, Edvin Karl Theodor Kalströrn och Gottfrid Laurentius Klas Larsson, alla i Havdhem, med August Herman Nicklas Larsson, Arnold Viktor Emanuel Bodin, Urbarn Elieser Johannes Löwenborg och John Gunnar Fredrik Romin, alla i Havdhem, såsom suppleanter. Firman tecknas av Alex Jakob Emanuel Östergren och Karl Oskar Johansson i förening. Räkenskaperna avslutas den 31 december varje år. Kallelse till sammanträde tillkännagives senast 8 dagar före dess hållande genom anslag å föreningens anslagstavla och genom kungörelse i minst en av platsens tidningar. övriga meddelanden kungöres genom anslag å anslagstavlan,

den 3 februari:
å sammanträden den 26 april och den 3 november 1936 har beslutats ändring av 10 4 av de för Gotlands konsumtionsförening u. p. a. gällande stadgar,
samma dag:
å sammanträden den 30 december 1935 och den 26 juni 1936 antogos ändrade stadgar för Lärbro Mejeriförening utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att driva mejerirörelse i Lärbro socken samt att av föreningsmedlemmar och andra uppköpa mjölk och försälja mejeriprodukter samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna sker av styrelsen genom anslag i mejeriet. Kallelse till föreningsstämma skall ske minst 8 dagar före stämmans hållande. Styrelsen, som har sitt säte i Lärbro, utgöres av Karl Johan Konrad Bergbohm, Sigfride i Rute, Nils Roland Andersson i Takstens, Adolf Percy Falk, Kännungs i Hellvi, Karl Johan Sigurd Hallgren, Pavalds i Lärbro, och John Martin Viktor Nilsson, Norrbys i Lärbro, med Olof Oskar Theodor östman, Glästäde i Lärbro, och Karl Nicklas Svante Almqvist, Lilla Vägome i Lärbro, såsom suppleanter. Firman tecknas av Nils Roland Andersson ensam.
Visby i landskansliet den 11 februari 1937.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41

Klintehamn.

Röda korskretsen i Klintehamn
hade på onsdagen sitt årssammanträde i ordförandens, rektor Albin Åkessons, hem.
Den föreliggande årsberättelsen visade, att kretsen utfört ett gott arbete under året. Av de 82 medlemmarna äro c:a 30 aktiva och ha deltagit i arbeta-mötena. Sjukvårdsförrådet har ökats och en del småbarn/utstyrslar ha bortskänkts till behövande. Läkareundersökningar å skolbarnen ha fortsatts och tandvård har i samarbete med skolstyrelsen igångsatts i skolorna. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Till vice ordförande i kretsen nyvaldes fru Ingeborg Snöbohm efter fru Karin Smitterberg, som på grund av sjuklig- , het avsagt sig sina uppdrag i kretsen och i av ordföranden avtackades för sina insatser i kretsens arbete. Fru Snöbohm utsågs också till arbetsledare med fru Nanny Lindblom som suppleant. Till förrådsförvaltare utsågs distriktssjuksköterskan Dindy Johansson för sjukvårdsartiklarna och distriktsbarnmorskan Eb ba Larsson för barnavårdsartiklarna. Till revisorer valdes fru Elsa Sjöberg och fröken Tyra Pettersson samt till ombud vid distriktsmötet rektor Åkesson och fru Snöbohm med fru A. Larsson, Valla, som suppleant.
Ur föreningens kassa anslogs 15 kr, till Spaniens barn och 25 kr. till distriktssjuksköterskans förfogande i brådskande fall. För stärkande av kassan beslöts att söka anordna et lotteri, om vederbörligt tillstånd skulle kunna erhållas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Bröllop

firas i morgon i Seglora kyrka i Stockholm mellan fänriken i Gotlands infanterikårs reserv, jur. stud. Ulf Snöbohm och fröken Margaretha Johnsson, dotter till disponent Gusten Johnsson i Stockholm och hans maka.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Juni 1936
Nr 134

Årsexamen

vid härv, elem: läroverk hölls under onsdagen, då, bland annat, uppvisning äfven i sång, musik och gymnastik egde rum, samt på torsdagen. Kl. 12 midd. hemförlofvades ungdomen af eforus, H. H. biskopen. Beklagligen var läroverkets rektor af sjukdom hindrad att vid examen närvara, hvarför lektor K. Cramér fungerade såsom rektor.
Följande stipendier utdelades: Det Sundbergska å 50 kr. till Joh. Eneqvist i 7:de latinklassens nedra afdelning, samt det Casströmska, äftvenl. å 50 kr., till mil Nycander, tillhörande samma afdelning.
Premier hade at kollegium tilldömts följande lärjungar:
I 1:ste klassen: Gunnar Bachér och Karl Pettersson;
2:dre d:o: Tor Wetterlund, Otto Olsson, Hjalmar Lager och Olof Olofson;
3:dje d:o Ernst Bolin, Löfgren, Ronqvist, Ahlfvegren, Pehrsson och Tycho Pettersson;
4:de klassen: Westerberg, Nordin, Bachér och Cramér;
5:te klassen: Elert, Hansson, Gabriel Lindbom, Weström och Wiberg;
T:de nedre klassen: Appellöf, Jacobsson och Köhler.
Flyttningarna mellan klasserne hade bestämts sålunda:
Från 1:ste klassen: Vietor Andersson, Bachér, Björkegren Bodin, Bolin, Engström Klint, Lindberg, Lindström, Persson, Petterson, Sandelin, Sjöström, Stenström, Edvard Svensson, Österberg:
till fluttning föreslås: Adolf Andersson, Bolling, Bourgström, Calissendorff, Eneman, Eneqvist, Enqvist, Falck, Frendin, Fristedt, Gardell, Hintze, Höglund,
Högstadius, Lindberg, Lindbom, Osterman, Sandberg, Stenberg, Sundin, John Svensson, Gunnar Svensson, Söderberg, Törner, Karl Öfverberg, Tage Öfverberg, Östberg;
Pr, 2:dre klassen: Bergloo, Adolt Bolin, Karl Bolin, Brydolf, Enderberg, Foblin, Hedvall, Hejdenberg, Häglund, Kahblström, Lager, Larsson, Lindbom, Olofsson, Olsson, Petterson, Sillén, Smedberg, Pingström, Walström, Wetterlund;
föreslagne: Eneqvist, Falck, Gustafsson, Hellberg Kahl, Kebbe, Köhler, Thomsson, Walgrén, Wendell, Fritz Westöö.
Pr. 3:dje klassen: Ahltvegren, Jak. Arweson, Ernst Bolin, Jak. Bolin, Dahlqvist, Facht, Hedström, Herlitz, Höök, Kuylenstierna, Lemke, Lundin, Löfgren, Lönnroth, Malmlöf, Nilsson, Pehrsson, Frithiof Petterson, Tycho Petterson,
Ronqvist, Rosenqvist, Sillén, Tjäder, Winberg, Åckander;
föreslagne: Karl Arweson, Bergengren, Bolling, Dahse, Emil Eneqvist, Axel Enqvist, Falk, Fegrseus, Forsberg, Johansson, Kahl, Kryssell, Lindgren, Hjalmar Pettersson, Romin, Gustaf Siggelin, Sundell, Snöbohm, Wallér, Wendell, Wennerström;
Fr. 4:de klassen: Bachér, Cramér, Engström, Gardell, Gardsten, Hedström, Husander, Kahl, Nilsson, Nordin, Olofson, Sandelin, Westerberg;
föreslagne: Broander, Calissendorft, Carlsson, Eneman, Eneqvist, Gyllenhammar, Arvid Jakobsson, Gustaf Jakobsson, Ljungholm, Munthe, Miiblentels, Nyman, Sandqvist, Stenström, Sylvan, Wikström;
Fr. 5:e kl. klassiska linie: Boberg, Ehinger, Ekelund, Elert, Eneqvist, Hansson, Isberg, Kristiansson, Lange, Karl Lindbom, Gabriel Lindbom; Ronqvist, Weström, Wiberg;
föreslagne: Engström, Axel Lindbom, Pettersson;
F. samma klass reala linie: Laurin, Adolf Wallin, Arvid Wallin;
föreslagne: Lindgren, Lönnies, Malmros;
Fr. nedre bite kl. klassiska linie: Bolin, Gardsten, Löfvenberg, Nyman, Snöbohm;
föreslagne: Cedersten, Fr. Lindbom, Rundberg, Wablström.
Fr. samma klass, reala linie: Beer, Cramér, Theodor Gustafson, Petterson, Reijhman, Söderberg, Walgrén;
föreslagne: Bolling, Erik Gustafsson, Hellgren, Liljenqvist, Elias Lindbom, Hj. Sillén, Ernst Sillén;
Fr. öfre Ö:te kl. klassiska linie: Belfrage, Mannerhjerta;
föreslagne: Sjöberg, Sundahl, Svensson;
Fr. samma klass reala hnie: Bergenstjerna, Falck;
föreslagne: Bolin, Herlitz, Svensson, Winter;
Fr. nedre 7:de klassen: Appellöf, Booberg, Eneqvist, Jacobsson, Klingvall, Köhler, Nycander;
föreslagne: Carlsson, Wahlström.
Skriftlig examen i Latin, Svenska och Moderna språk kommer vid nästa termins början, innan flyttningarna inom 6:te och 7:de klasserne slutligen bestämmas, att anställas med från 6:te till 7:de och inom 7:de nu uppflyttade eller till flyttning föreslagne lärjungar.
Höstterminen tager sin början tisdagen 29 Augusti, då upprop sker kl. 11 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juni 1876
N:r 44

Fartygsköp.

Skonerten Mathilda om 30 tons drägtighet, bygd i Eckermünde af ek på kravel, är inköpt af hrr R. Snöbohm och Karl Smitterberg, Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 23 Maj 1876
N:r 41