Sextio år

fyller om söndag den 4 dec. handlanden Gabriel Berglund i Sjonhem.
Den affärsrörelse, jubilaren bedriver, övertog han efter sin far. Affären startades redan under den tid järnvägen drogs fram genom trakten. Förutom huvudaffären vid Sjonhemsbacke finns en filial vid Högbro.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

Landsbygden. Väte.

VÄTE.
Baptistförsamlingarna i Väte, Sjonhem och Vall höllo i söndags gemensamt uppbyggelsemöte i Väte kapell kl. 2 e. m. Mötet öppnades av past. A. Gomgir, som läste den 122 psalmen och hälsade de närvarande välkomna, samt uttryckte sin glädje över att de tre församlingarna, som ju ha så mycket gemensamt, så mangrant kommit tillsammans, för att hålla högtid och uppbyggas i sin gemenskap och tro. Därefter höll pastor A. Högberg en predikan över Luk. 12: 49, om den eld som Jesus kom för att tända på jorden. Så höllos även kortare anföranden av lantbr. Karl Johansson, Vall, som citerade Ps. 33: 12 och talade om den sällhet vi som Guds folk äga, samt lantbrukaren D. Lavergren, Sjonhem, som läste något från 1 Kor. 1 kap. och talade om vårt gemensamma ansvar. Under mötets gång deltogo även kören och musikföreningen med sång och musik. Mötet avslutades med nattvardsfirande och bön.
Väte församling bjödo de deltagande, som nästan fyllde det vackra kapellet, på kaffe. Under rasten höll även kretskommitten sitt sammanträde, då ett flertal frågor angående den gemensamma verksamheten dryftades. På kvällen hölls ett offentligt väckelsemöte, då past. Högberg predikade över Matt. 24: 37 samt musikföreningen deltog med sång och musik.
Enligt beslut av de tre församlingar na komma liknande möten att hållas en gång i kvartalet, alternerande i försam lingarna.

Klinte missionsdistrikt höll sitt 4:de kvartalsmöte i Väte missionshus i söndags, den 20 nov. Mötet inleddes på f. m. av distriktets pastor Sim. ThemtAr med predikan över
Apg. 10: 42, 43. Högmässopredikan följde av pastor Axel Helmin, Ljugarn. Originellt och allvarligt tolkades. dom-söndagens budskap och räkenskap och dom. Gudstjänsten slöt med firandet av Herrens nattvard. På e. m. fortsatte pastor Helmin i samma ämne och Themn bifogade några avslutningsord ur en annan dagens text. Platsens sångare och pastor Helmin bidrogo med god och uppbygglig sång. Kollekterna i mötet överstege 40 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273

Många trafikmål på Allekvia.

Dödskörningen i Follingbo under behandling.
Vårtingets första allmänna sammanträde hölls i går. Rättens ordf.
voro häradshövding K.-F. Pfeiffer samt förste notarie S. Ljungholm.
På uppropslistan hade upptagits 108 mål, varav 65 åklagarmål.

Dödskörningen på Visby—Roma-vägen.
Fiskhandlaren Klas Erik Ohlander, Suderbys i Akebäck, som den 24 juni i berusat tillstånd med bil körde på och dödade mejeristen Arne Johansson från Sylfaste, stod igår inför rätta. Svar. berättade till en början att han nämnda dag på förmiddagen varit inne i Visby, där han fyllt på bensin och sedan återvänt till Akebäck. På eftermiddagen hade han gjort en ny tur till stan och på Stadshotellets tredje klass servering förtärt fyra pilsner under loppet av en timme. Därefter hade han startat mot Roma varvid farten varit omkring 40 km. i timmen. Emellertid hade högra framringen gått ned och bilen till följd härav kastat sig över åt höger just som Arne Johansson passerade. Så skedde olyckan, varefter Olander åkt fram till Roma, där han träffat en bekant och sedan gått in i en trädgård för att sova. Ingalunda för att han kände sig full på något sätt, men han hade ingenting annat att ta sig för just då. Av det inträffade hade han f. ö. förlorat fattningen och blivit upprörd. Förutom de fyra pilsnerna medgav han att han även på förmiddagen förtärt en kaffehalva. Han gjorde gällande att olyckan, som ju kom att kosta en människa livet, orsakats av Ek ringen gått ned och inte på att han varit överlastad av starka drycker och kört oförsiktigt. Blodprov utvisade emellertid att svar. ifrågavarande dag hade förtärt cirka 21 centiliter fyrtioprocentig sprit eller omkring 4 snapsar.
Uppskov till den 22 sept.

Spritpåverkade?
För att i spritpåverkat tillstånd den 1 juli i år ha framfört bil, som till på köpet hade dåliga bromsar, stod byggnadsarbetaren A. J. O. Olofsson från Visby åtalad. Svar., som bestred att han varit rörd av alkohol berättade att han, som arbetat i Roma, på morgonen varit inne i stan och köpt ut två liter brännvin, en till sig själv och en till en kamrat. Tillsammans med ett par bekanta hade svar. senare på dagen i samband med middag druckit ur den ena litern. Ehuru han fått i sig ungefär en tredjedels liter hade han inte känt sig påverkad, utan begivit sig ut med bilen. En person som tyckt att färden var något vinglig hade varskott polisen, som efter en stund också hejdade ekipaget. Tillfrågad om hur det förhöll sig med vinglingen uppgav svar. att det endast tillkommit på skämt. Man hade pratat och skämtat i bilen, men som sagt nämnvärt påverkad var han inte alls. Blodanalysen visade emellertid att svar. förtärt cirka 26 centiliter sprit.
Utslag den 22 sept.
— Påverkad av sprit hade en person, F. S. M. Dahlström i Sjonhem den 18 juni vid Timans i Roma med mötorcykel kolliderat med en hästskjuts, varvid såväl häst som vagn skadats. Svar. uppgav att han nämnda dag tagit ut en liter brännvin i tvenne halvlitersbuteljer. På kvällen hade han i Visby träffat en bekant, som fått medfölja till Stava. På den färden hade man emellertid tagit sig en paus vid Skrubbs, varvid den ena halvlitern kommit till heders och tömts. Kamraten tog emellertid brorslotten medan svar. själv endast druckit två snapsar. Sedan halvlitern sålunda var expedierad hade man efter någon timme fortsatt :den avbrutna färden: Farten hade varit så där 35 å 40 km. i timmen. I kurvan vid Timans stod hästskjutsen, vilken svar. dock upptäckte först när det var för sent. Emellertid hade han signalerat och även försökt bromsa in motorcykeln, vilket dock misslyckades. I stället körde han rakt in i skjutsen. Svar. bestred att han varit påverkad av sprit, medan hans passagerare uppgivit, att föraren varit både vinglig och: haft svårt att passera andra fordon på vägen. Målsägaren begärde nu skadestånd för selar, skaklor m. m. med 37 kr. samt förs minskad arbetsförmåga hos hästen i 45 dagar å 1:50 pr dag eller kr. 67:50. Körsvennen själv hade vid kollisionen fått någon skada i nackmuskeln med ty åtföljande nedsättning av arbetsförmågan, värderad till 30 kr.
För vidare beyisning uppsköts målet till den 22 sept.
— En. 19-årig yngling var instämd för det han den 18 juli i berusat tillstånd framfört en halvtons lastbil. Svar. medgav att han nämnda dag tillsammans med tre kamrater druckit ur en halv liter brännvin. Han hade fått ett par kaffehalvor tidigare på dagen och senare fyra pilsner och en. snaps, vilket förtärts i staden. När man på hemväg hunnit strax utanför stan hade spriten börjat verka och körningen blivit sådan att polisen varskotts. Och när svar. kom hem väntade honom fjärdingsmanhen.
Uppskov till 22 sept. för förundersökning.

Alldeles för bråttom.
En motorcyklist av den yngre årgången hade en kväll i juni haft alldeles för bråttom till dansen i Slite Folkets park . Han hade. inte, ens haft tid att bromsa in en smula i den ganska tvära kurvan vid Othems kyrka utan friskt gasat på, trots att det även var dålig sikt vid tillfället. Den kvällen blev det emellertid inget dansa av — i stället blev det lasarettet. Vederbörande råkade nämligen köra av vägen och slungas ut på ett gärde där han hittades medvetslös med hjärnskakning. Svar.
måste givetvis vidgå sin oförsiktighet, men högre fart än 50 km. hade han inte haft.
Han bötade 30 dagsböter å 2 kr.

— En byggmästare från landsbygden var instämd för det han en dag i november i fjol i Ala med bil kört med för stor hastighet och hamhat i ett dike. Svar. taxerade emellertid hastigheten till endast 30 kilometer i timmen. Anledningen till att farten varit så låg var den dåliga sikten och svar:s bristande kännedom om vägens beskaffenhet. Orsaken till dikeskörningen var en cyklist som kört på fel sida av vägen och för vars skull svar hastigt bromsat in vagnen. Denna hade därvid råkat i sladdning och fortsatt in mot ett staket som förstördes.
En passagerare har en annan version av fakta och har uppskattat farten vid olyckstillfället till cirka 60 km. i timmen. Detta bestred svar., som ansågdet hela vara en ren olyckshändelse.
Målet uppsköts till den 22 sept.
— Överdådig framfart med bil på vägen Visby—Etelhem hade åsamkat en grovarbetare stämning till tinget. Den höga hastigheten hade: vid Brogårds i Vänge tagit ett brått slut i och med en tämligen våldsam dikeskörning. Svar. antydde att en för löst pumpad framring varit skuld till olyckshändelsen.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

”To maa man vaere”” — dock icke på lättviktare.
Ett par herrar hade vid ett tillfälle ”samtidigt färdats” på en och samma lättviktsmotorcykel, ett i alla hänseenden billigt men dock förbjudet nöje. Den ene av dem hade redan förut erkänt och nu gjorde : kumpanen . detsamma. Den senare var dessutom åtalad för att det varit för dåliga bromsar på den bil han den 8 dennes från en gårdsväg backat ut på allmänna vägen för att vända medan kamratenbilägaren intagit middag. Dessutom saknade han körkort och hade vid tillfället ifråga haft oturen att kollidera med’ien motorcykel vilken han först för sent upptäckte. Skador hade uppstått på sistnämnda vehikel, men målsägaren hade för dagen inte kunnat prestera några preciserade krav.
För paråkningen bötade vardera 20 kr. medan målet i övrigt uppsköts till den 22 sept.

För diverse trafikförseelser,

såsom två på samma cykel, cykel utan lykta o. s. v., ådömdes ett antal cyklister dagsböter. Ett par personer hade utan vederbörligt tillstånd kört lastbilar i yrkesmässig trafik och ådömdes sedvanliga böter.
Kört bil utan körkort hade ett par herrar gjort medan ett par andra åtalats för liknande förseelse, men gällande motorcykel. Även här utdömdes dagsböter.
Ett antal andra förseelser mot motorfordonsförordningen renderade vederbörande dagsböter.
För brett halmlass hade en chaufför kört med en yrvädersdag i dec. i fjol. Därvid hade han i Slite kommit för nära och knäckt en varningstavla. Svar. uppgav att han på grund av blåsten måst lässa om halmen vid ett par tillfällern och att därvid lasset möjligen blivit bredare än det enligt gällande föreskrifter får vara. Det blev 5 dagsböter á 1:50.
För att ha kört en med diverse skavanker behäftad bil ådömdes en person
— En person som instämts för att ha kört utan körkort hade inte infunnit sig – vid förra rättgångstillfället. Ett vite å 50 kr. för utevaro utdömdes. Då svar. inte heller nu var närvarande utdömdes ett nytt vite å 75 kr.
Fylleri, förargelse och motstånd stod det på ett par herrars meritlistor. Uppskov för vidare utredning.

Hämnden är ljuv — men dyr ibland.
En hämndlysten herre hade för någon tid sedan då han i bil anlände: till den goda köpingen. Slite vid vägkantén upptäckt en skeppare som han hade ett horn i sidan till emedan sjöbjörnen vid något tidigare tillfälle skulle ha förtalat honom. Han lät stanna vagnen, hoppade ur och prickade utan några längre förberedelser in ett par s. k. dagsedlar i skeppardragen med sådan elan att ägaren till desamma stagvände. Följden av det hela blev polisanmälan, erkännande och 20 dagsböter å 2:50. Plus 50 kr. i skadestånd för en fläckad landgångsdress.
— En annan person hade likaledes tagit hämnden i egna nävar och vid en danstillställning vid Sandviken i. Bunge i början av juni förlänat en intet ont anande medmänniska, som en gång råkat kasta ut honom från ett näringsställe, s. k. fläskläpp, en effekt som uppnåddes efter trenne smockor.
Misshandeln kostade vederbörande 25 dagsböter á 2 kr.

För uppsåtlig misshandel
av en grannfru i Ljugarn var en medelålders herre instämd. Parterna, som kommit ihop sig om några vidlyftigt promenerande höns, hade stått på var sin sida om ett staket, varvid svar. enligt fruns mening skulle ha tilldelat henne ett slag i ansiktet. Detta förnekades av svar., som: endast sträckt fram armen i riktning mot damens ansikte, en gest rätt och slätt.
För vidare utredning uppsköts målet till den 22 sept.

En gammal träta
om en skuldförbindelse samt något trassel med en båt utlöste sig den 31 juli i det att en person i Bunge överföll och misshandlade en annan person så att blodvite uppstod.
Det blev 15 dagsböter á 3 kr. samt skadestånd med 67 kr.

För uppenbar grymhet
mot en häst hade en person erhållit stämning. Hästen, som gått lös, hade råkat komma i kläm mellan ett träd och en vägg. Svar. hade hjälpt den loss, bl. a. genom att inifrån såga av husknuten. Några större skador på djuret hade han inte upptäckt, varför han använt den till lättare körslor. Senare hade dock veterinär måst eftersändas då Hästen hade ett par stora sår i ländtrakten. Djuret hade då blivit ordentligt omskött, men åkl. ansåg att svar. redan på ett tidigare stadium bort inse att djuret var skadat. Svar. vidhöll emellertid sin mening och ansåg sig inte medvetet ha gjort sig skyldig till något djurplågeri.
10 dagsböter å 5 kr.

Lånat ut motböckerna
hade trenne personer gjort för att hjälpa en medmänniska till ett festligare begående av födelsedagshippan. Det blev 10 dagsböter á 2 kr.

För olovlig införsel av spritdrycker
från ett i Slite hamn liggande estniskt fartyg stodo ett par herrar tilltalade: Den ene av dem medgav att han sökt smuggla in en helbutelj sprit å 7 kr., som han dock kastat i sjön då en publikan närmat sig. Den andre åtalade bestred all smuggling. Visserligen hade han. varit ombord på båten, men sådana risker som äro förbundna med spritsmuggling ville han alls inte ta. Dock lär han vid det ovan omtalade tillfället: på tal om den i havet slängda buteljen ha yttrat att det gjorde ingenting. ”för vi ha tre kvar”. Detta yttrande var emellertid endast tomt skryt betingat av en viss feststämning.
Uppskov för inkallande” av vittnen till den 22 sept.
10 dagsböter á 5 kr.

Basarpilsnern i Endre.
Tidigare har avdömts ett mål om olaga pilsnerförsäljning vid en skyttebasar i Endre den 4—5 sept. i fjol. Svar. hade då uppgivit att han haft tvenne medhjälpare, vilka nu voro instämda. De förnekade emellertid, att de haft något med pilsnerförsäljningen att skaffa.
Några inkallade vittnen hade heller ingenting märkt i den vägen.
Målet överlämnades nu och utslaget lydde på frikännande.

För olaga pilsnerförsäljning
stod en pensionatinnehavarinna åtalad. Hon hade under åren 1936, 1937 och 1938 försålt den gula drycken till avhämtning och utan samband med måltid.
Utslaget lydde på 40 dagsböter á 1:50.

Hembränt.
En person, som erkände att han av hembrännaren i skogen inköpt en och en halv liter hembränt å 4 kr. halvlitern, erkände. Han ådömdes 30 kr:s böter.

För en utelöpande jakthund
hade en person från Norrlanda att stå till svars. Han bestred att hunden var en jaktdito och framhöll att krittret aldrig brukade löpa i skogen. Vittnen hade emellertid sett att hunden vid flera tillfällen sprungit lös i skogen, vadan sålunda uppgift kom. att stå mot uppgift.
Svar. bötade 25 kr.

Underlåten införsel
i lönen hos en anställd hade som bekant en lantbrukare att svara för. Vid förra rättegångstillfället hade han inte infunnit sig, men var nu tillstädes och erkände.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

Några fyllerister
bötade sedvanliga belopp.

Till högsta domstolen i virkesmålet.
Hemmansägare Jacob Stenström, Stenstugu, har hos högsta domstolen överklagat hovrättens och Gotlands norra häradsrätts utslag att döma honom till 30 dagsböter å 5 kr. för att han använt för husbehov avverkade virkespartier för annat ändamål än husbehov. Han hemställer, att högsta domstolen skall undanröja underrätternas beslut och bifalla hans i målet förda talan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Auktion.

Torsdagen den 28 juli kl. 5 e. m. låter förre styrmannen O. Pettersson, Broa i Halla, i anledning av fastighetens försäljning genom offentlig auktion försälja större delen av inre lösöre, varibland må nämnas en soffa, flera sängar, byråer, gungstolar och andra stolar, kökssaker m. m. m. m.
Betalningsanstånd för betrodde inropare till den 1 november 1938.
Sjonhem den 23 juli 1938.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Eld i myren.

Gräsbrand på odlingsmyr i Sjonhem.
— Eld utbröt vid halv 3-tiden i går på middagen i en mindre myr i Sjonhem, Apelsmyr, där plöjning med traktor pågick och det torra höga gräset på något sätt blivit antänt och snart stod i ljusan låga, varpå elden snabbt spred sig. Röken syntes vida omkring, man klämtade i kyrkklockorna — vilket dock på sina håll uppfattades som begravningsringning — och folk kom till platsen. Då området på tre håll var omgivet av kanaler, var släckningsarbetet avsevärt underlättat. Vid 5-tiden var elden begränsad och släckningsmanskapet, som uppgick till 50 å 60 man, kunde återigen bege sig hem.
Det av elden avbrända området uppgick till åtta tunnland och bestod uteslutande av gräsbevuxen ark, i stort sett utan träd, varför an ieke kan tala om, att några kador anställdes. Tvärtom torde äl gräsets avbrännande kunna anes i väsentlig grad underlätta det ortsatta plöjningsarbetet på myren.
Under natten ha ett tiotal man ållit vakt för att förhindra, att elen åter skulle komma att flamma upp.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Dödsfall Johanna Helena Sofia Larsson

Härmed tillkännagives att vår kära mor Änkan Johanna Helena Sofia Larsson efter ett långt lidande lugnt och stilla avled i dag i sitt 90 levnadsår, djupt sörjd av oss, barnbarn, släkt och vänner.
Åkra i Sjonhem den 18 juli 1938.
BARNEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Norra häradsrätten.

Det femte allmänna sammanträdet vid vårtinget. Rättens ordf., ordinårie domhavanden häradshövding K.-F. Pfeiffer samt förste notarien S. Ljungholm och notarien Stig Holmqvist.
37 mål stodo på uppropslistan, därav 22 åklagarmål.

Skrubbskollisionen.
Rättegången i det segslitna målet om sammanstötningen vid järnvägsövérgången vid Skrubbs den 10 juni förra året skulle ha: behandlats vid detta sammanträde, men på grund av den vidlyftiga utredning, som ansetts behövlig i detta mål, uppsköts det åter till den 2 juni. Den kommande utredningen skall även inbegripa frågan huruvida banvaktens hembiträde kan ställas till laga ansvar och i vad mån hon kan anses inta tjänstemans ställning i detta fall.

Brott mot skogsvardslagen var en lantbrukare från mellersta Gotland instämd för. Han hade under vintern fått skog utstämplad till byggnadsvirke för en del nybyggnader på sin gård och avverkat skogen, men en del av det grova timret hade svar. ej velat såga sönder till bräder utan sparat det till grövre och värdefullare dimensioner. Det grova virket hade han forslat till Visby och lagt upp där. Han hade också inlämnat ansökan till skogsvårdsstyrelsen om tillstånd att få byta ut planken mot motsvarande kubikmått bräder, men något svar hade ej erhållits. Åkl. ansåg dock att svar. haft planer på att sälja planken och att denne också utbjudit virket till salu. Svar. tyckte sig ha handlat enligt moralisk rättvisa och bestred det beslag, som gjorts, då han haft behov av allt virket och mera till för egen del. Största delen av det sågade virket hade också använts till gården.
Åkl. begärde uppskov för vidare utredning och målet förekommer åter den 2 juni.

Nyårsbal med efterspel.
I det mal, som blivit efterspelet till nyårsfirandet i I. O. G. T.-lokalen på Fårö, hördes i går ytterligare ett vittne.
Han «berättade att han på festen funnit svar. glad och uppspelt, och ansåg det bero på onykterhet. De föregående uppgifterna om biltärden vitsordades av vittnet. Åkl. ansåg att hög grad av omdömeslöshet förelåg genom att svar, förtärt sprit under färden med den fullpackade bilen, och yrkade ansvar för bilkörning i berusat tillstånd samt för att svar. medfört för många passagerare i bilen. Svar.-ombudet främbhöll därefter, att alldeles för mycket sprit kommit med i affären. Prestationen att köra den smäla och isbelagda sträckan fyrå gånger Under natten utan något missöde kan ej ha utförts av en person, som åkl. ansett böra dömas för fylleri vid ratten, sade svärandens ombud vidare. Denne bestred åtalet för fylleri, men medgav, att det varit för många i bilen. Svar. vore även villig att utge ett visst skadestånd för det dragspel, som förstördes under färden.
Svar., chauffören Bo Jonsson, dömdes till en månads fängelse för fylleri vid ratten samt till 40 dagsböter å 1: 50 kr. Vidare skall han i skadestånd utge 350 kronor.

Olaga pilsnerförsäljning
hade en chaufför bedrivit i sin bostad den 4—5 september i fjol i samband med en basar i Endre. Han hade tillsammans med två andra personer rekvirerat ut 400 pilsner från Visby Bryggeri och uppgivit att pilsnern var avsedd för en utflykt. De hade hjälpts åt att sälja pilsnern och förtäringen hade ägt rum i svar:s bostad. Utskänkningen till basarbesökarna hade skett i obegränsad mängd och hela lagret hade gått åt. Förtjänsten på affären hade blivit 40 kr., som de tre försäljarna delat.
. ”Svar. var också åtalad för ätt han den 6 aug. i fjol hade stulit en motorcykel i en olåst bod. Han hade behövt pengar och tänkte sälja fordonet.
Detta hade dock ej kunnat gå för sig i det skick, som motorcylkeln då befann sig, utan svar. hade skruvat sönder. cykeln och sålt motorn.
Köparen till motorn framhöll att han till en början ej vetat att det varit tjuvgods, men att han sedan anat det, då han instruerats att säga att motorn inköpts i Visby; Målsägaren yrkade ersättning för motorcykeln med 500 kr., vilket svar. förklarade sig villig ersätta.
Svar., chauffören Malte Wulff från Endre, dömdes för första resan stöld till två mån. straffarbete och skall dessutom utge 500 kr. i skadestånd för motorcykeln.
Målet mot köparen av motorn uppsköts för utredning om villkorlig dom.
Pilsneraffären medförde 50 kr:s böter.

Bilkrock i snöstorm.
På kvällen, den tredje april hade två personbilar vid möte skrapat mot var: andra på vägen mellan Visby och Endre och föraren. av den från staden kommande bilen hade nu instämts för att han avlägsnat sig utan att uppge namn eller höra efter de närmare omständigheterna kring olyckan. Svar.
uppgav att han i den på kvällen rådande sröstormen fått se den mötande bilens lysen och därvid saktat av till c:a 20 -km. och enligt vad han kunde erinra sig. hade han också bländat av. Han hade ej kunnat se vägkanten utan höll efter vägruskorna. Möjligen hade han blivit missledd härvidlag, då den kraftiga stormen böjde ruskorna in över vägen och han på så sätt kommit för långt ut i körbanan. Kollisionen hade han uppfattat som en skrapning och ej iakttagit att den andre stannat. De övriga passagerarna hade också övertalat svar. att fotrsätta. Han hade i staden förtärt sedvanlig spritranson på en restaurang, men försäkrade, att han ej blivit det minsta berörd härav. F. ö. ansåg svar. att han iakttagit nödig försiktighet.
Ingen skadeståndstalan förekom i målet. Svar. dömdes till 15 dagsböter á 1:25 kr. för att han uraktlåtit att stanna.

En hämtning med påföljd.
Som bekant har en person erhållit stämning för att han i höstas hämtat hem sin skolpliktiga dotter från skolan med den motiveringen att hon behövdes hemma. Han hade vid detta tillfälle uppsökt läraren under dennes tjänstgöring vid skolan och utfarit i okvädingsord mot honom samt tagit med flickan från skolan. Småskollärarinnan hördes som vittne, varvid hon uppgav att han väl hade sett uppträdet men ej kunnat uppfatta vad som sades. Svar. hade verkat mycket förbittrad. och gjort hotande åtbörder åt läraren.
Läraren hördes också upplysningsvis, varvid de föregående uppgifterna bekräftades.
Det blev 20 dagsböter á 1:50 kr. för den olaga hämtningen och samma belopp för okvädandet av läraren.

Lastbil i diket.
En bilist hade den 1 april kört i diket vid Långome i Othem med sin lastbil, varvid en medföljande passagerare hade blivit allvarligt skadad. Bilens förare var nu instämd för att han varit berusad, då olyckan hände.
Angående förspelet till olyckan berättade svar. att han uträttat en del ärenden i Lärbro och sedan åkt till Slite för att bl. a. äta middag på hotellet där tillsammans med sin kamrat. Vid middagen hade svar. druckit en snaps och en pilsner samt konjak. Senare hade man åter besökt hotellet och tagit en pilsner och en lättgrogg samt — enligt uppasserskans uppgifter även en flaska lättvin. Det senare förnekade dock svaranden. På färden från Slite hade man pratat om bilkörning och svar. berättade då, att hans kamrat plötsligt gripit i ratten — troligen för att demonstrera sin körskicklighet. Detta hade ovannämnda dikeskörning till följd, och bilen hamnade rakt i ett träd, vilket lossnade med roten.
Åkl. lutade åt den åsikten att svar. somnat vid ratten, vilket svar. bestred.
Det hela vore att betrakta som en olyckshändelse. Spritförtäringen ville han dock ej neka till.
Det blev uppskov till den 2 juni för skadeståndsutredning och vittnesförhör.

För egenmäktigt förfarande
hade en byggmästare blivit instämd. Detta hade bestått i att svar. i vintras fraktat bort ett parti byggnadsmaterial, s. k. höganäsplattor, från ett mejeribygge och lagt upp det på en annan gård. Samma dag hade emellertid svar. gått i konkurs och stämningen kom därför att gälla egenmäktigt förfarande med konkursboet tillhörig egendom. Enligt svarandens ombud hade plattorna aldrig blivit upptagna i konkursboet och detta förhållande föranledde en lång och livlig”diskussion. Från åklagarens sida framhölls att plattorna ingått i boet och boets förvaltare yrkade skadestånd. Yrkandet bestreds av svar:s ombud, som framhöll att svar. handlat i full förvissning om att det varit hans egendom. Målet överlämnades. Utslag nästa ting.

Ett basarbråk i Bjärges
hösten 1936 avdömdes i går av rätten, vilken ej fann ådagalagt att de två personer, som åtalats för fylleri och motstånd mot fjärdingsman, verkligen begått detta, varför de frikändes.

För stöld
stod som bekant en ung kvinna åtalad vid förra rättegångstillfället. Hon hade under olika tider stulit tillsammans 650 kr. Förundersökning i målet hade verkställts och förundersökaren tillstyrkte villkorlig dom. De stulna beloppen ha sedermera ersatts.
Rätten dömde den åtalade till straffarbete i tre månader, villkorlig dom.

Olovlig bilkörning utan körkort
hade en yngling företagit för någon månad sedan. Beträffande lånet förelågo emellertid en del förmildrande omständigheter och straffet härför blev 10 dagsböter á 1:50 kr. Det obefintliga körkortet ersattes med 15 dagsböter efter samma taxa.

Kollisionen i Sjonhem.
Utredningen i detta mål slutfördes vid detta ting och skadestånden reglerades. Rätten ansåg att lastbilens” förare varit vållande till kollisionen vilket kostade 30 dagsböter å 1:50. Personbilens förare frikändes från ansvar, men då det icke ansågs styrkt att han icke vållat sammanstötningen fick även han delta i skadeståndsersättningen till den skadade passageraren. Båda skola solidariskt ersätta den skadade med tillhopa 548:65 kr., därav 400 kr. för framtida men.
Lastbilschauffören skall vidare till parsonbilens ägare utge 1,044: 17 i skadedestånd för bilen. Personbilens förare befanns ej pliktig att erlägga de krav, som rests mot honom från lastbilens ägare.

Lånat cyklar
hade en yngling gjort då han: skulle åka till en kamrat. Först hade han kommit över en damcykel, som hän dock snart kasserade då den gick för tungt och bytte ut den mot en bättre. herrcykel. Lånen medförde 30 dagsböter á 1 kr.

En fyllerist
frikändes, under det att en annan, som ställt till bråk vid en danstillställning i Rute, dömdes till 15 kr:s böter för fylleri och till 25 kr:s böter för förargelseväckande beteende.

Från statspolisens razzia.
En hel del bilförare ha fått sina bilar besiktigade vid statspolisens senaste besök här nere och därvid ha åtskilliga brister hos fordonen kommit i dagen.
En förare har varit utan skattekvitto, vilket kostar 10 kr.
En annan har för bilens bristande utrustning fått betala 20 dagsböter á 1 kr.
samt för att skatten ej betalts 15 dagsböter á 1 kr.
På en bil hade t. o. m. motorn varit lös förutom en del andra: skavanker.
15 dagsböter á 2;50 kr.
Nästa fordon hade varit utan namnskylt — 10 kronors böter — saknat skattekvitto — 10 kronors böter samt haft åtskilliga brister i övrigt, vil-.
ka betalades med 20 dagsböter á 1 kr.
Dåliga bromsar hade en chaufför haft på fordonet och fick böta 20 dagsböter á 3 kr. härför.
En annan person hade kört utan fotbroms och haft en mycket dålig handbroms. Dessutom hade backspegel m. m. saknats. Tillhopa 30 dagsböter å 2 kr. Registreringsskylten hade också varit skadad vilket kostade 10 dagsböter á 2 kr. dessutom.
Obetald försäkring för sin bil kostade ????haufför 30 dagsböter á 1,50 kr. En annan som instämts för samma sak, men ej infunnit sig, bötade 10 kr. för utevaron.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Skriftliga förseglade anbud

å reparationer av Viklau kyrkas torn jämte diverse målningsarbeten i sakristia infordras härmed till kyrkorådets ordförande adr. Sjonhem, Romakloster, före kl. 12 den 30 innevarande april.
Arbetsbeskrivning och ritningar finnas tillgängliga hos kyrkvärden Ad. Jakobsson, Sbearve, Viklau.
Arbetet bör vara slutfört för avsyning den 1 september detta år.
Kyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81

Förordnanden i Vänge och Sjonhems pastorat.

Sedan t. f. kyrkoherden i Sjonhem I. Mårtensson anhållit om tjänstledighet på grund av sjukdom under tider 4-10 april har, domkapitlet upphävt hans förordnande att uppehålla pastoralvården i Vänge pastorat och i stället förordnat kyrkoherde A. Ruhr i Roma att uppehålla tjänsten i Vänge pastorat under kyrkoherde Mårtenssons tjänstledighet.
Pastorsadjunkten H. Edlund, som tjänstgjort som ämbetsbiträde åt kyrkoherden i Klinte pastorat, har förordnats att under tiden 4110 april vara vice pastor i Sjonhems pastorat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78

Dödsfall Alma Johanna Fredrika Johansson

Vår älskade moder, Änkefru Alma Johanna Fredrika Johansson lämnade oss i dag i sitt 64 levnadsår; djupt sörjd av oss, barnbarn, syskon, släkt och många vänner.
Sjonhem den 30/3 1938.
BARNEN.
ALBERT HALLIN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 mars 1938
N:r 73