Dödsfall.

F. fjärdingsmannen och lantbrukaren Johan Pettersson, Sallmunds i Mästerby, har avlidit i en ålder av sjuttiofem år. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn.
— Änkefru Ida Glifberg, Lera i Endre, har efter en långvarig sjukdom avlidit i sitt hem i en ålder av sjuttiosju år, som hon fyllde den 17 dennes. Den bortgångna, som var småländska till börden och änka efter lantbrukaren Johan R. Glifberg, var efter sin ankomst till Gotland liksom sin blivande make anställd vid Stava i Barlingbo, där de sedan gifte sig. Därpå flyttade de till Barlingbo prästgård, vilken maken arrenderade till 1937, då han inköpte gården vid Lera i Endre, där han avled 1943. Gården innehas nu av sonen: Gustaf Glifberg och hans maka, hos vilka alltså den avlidna nu bodde. Änkefru Glifberg hade framförallt gjort sig känd som en duktig hemmets kvinna, som skötte sitt stora hushåll med ordning och kunnighet. Hon var även mycket kyrkligt intresserad och syntes under sin hälsas dagar ofta vid gudstjänsterna i kyrkan. Som närmast sörjande efterlämnar hon fyra söner, en syster gift med lantbr. Anders Persson, Norrbys i Barlingbo, samt fyra bröder i Småland, varav två i Växjö. Vidare efterlämnar hon sonhustrur och barnbarn.
Sönerna äro lantbr. Emanuel Glifberg, Röstäde i Ekeby, lantbr. Johan Glifberg, Sojdungs i Fole, byrådirektören i lantmäteristyrelsen Malte Glifberg, Stockholm, och lantbr. Gustaf Glifberg, Lera i Endre.
— Fyrtiosex år gammal har vägarbetaren Richard Persson, Sojvide i Sjonhem, avlidit. Han sörjes närmast av maka, född Lindby, och två döttrar.
— Efter endast ett par dagars sjukdom har lantbrukaren Joel Pettersson, Sallmunds i Mästerby, avlidit. Den avlidne, som var sjuttiofem år gammal, sörjes närmast av maka, född Nilsson, samt barn.
— I en ålder av sjuttiofyra år har fru Anna Niklasson, Visby, avlidit. Den bortgångna var maka till f. banvakten i Lärbro K. A. Niklasson och bodde nu tillsamans med maken hos en dotter i Visby. Förutom maken efterlämnar den avlidna barn, bland dem stationstöreständaren Nils Niklasson, Fårösund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Landsbygden. Sjonem.

SJOHEM.
Baptistförsamlingen.
Syföreningens sedvanliga missionsförsäljning hölls i lördagskväll. Det ogynnsamma vädret inverkade menligt på tillslutningen, men det ekonomiska resultatet blev ändå bra. Försäljningen inleddes med en andaktsstund ledd av past. Behrendtz. Köplusten var god och på en kort stund voro såväl syföreningens, som G. K.-flickornas handarbeten slutsålda. Kaffeservering förekom. Resultatet blev nära 520 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282

Hela Gotland är med i klädinsamlingen.

Insamlingsställen ordnade i alla socknar. — Centrallagret växer raskt.
Klädinsamlingen för Europahjälpen är nu hundraprocentigt organiserad på Gotland sedan nu insamlingsställen ordnats i samtliga kommuner och transportfrågorna redan tidigare lösts, allt genom vänligt tillmötesgående från godhjärtade människor som förstår den skriande nöden och vill räcka de utblottade en hjälpande hand.
Under den vanliga insamlingens gång kommer här och där en separat aktion, som ytterligare stimulerar intresset och visar den goda vilja som finns bland Gotlands folk. Skolbarnen i Hogrän gjorde i fredags en rond till hemmen i socknen och fick ihop inte mindre än 30 större och mindre klädpaket, som samlades i skolan och visade sig innehålla en hel rad präktiga plagg samt dessutom 13 lakan, 29 handdukar och 6 örngott !
I Roma och Björke gjorde Röda Korskretsen under söndagen ett gott arbete som också manar till efterföljd. Med ett flertal uppsamlingsbilar åkte man omkring och gjorde ”storstädning” med gott resultat och där garderoberna redan tidigare voro länsade efter föregående insamlingar fick man kontanter i stället, inalles 100 kr., som alltså går till länsgirokontot 18 97 46.
Bland de gåvor som lämnats till ”Europavagnen” i Visby märkes förutom alla verkligt goda kläder, skor, lakan, handdukar m. m. också ett större parti barnkängor av hög kvalitet, skänkt av en av stadens äldsta skoaffärer samt ett större parti prima träbottenkängor från en handlare på landsbygden.

Sista insamlingsdagen blir 10 december.
varför det nu gäller att sätta upp högsta fart i spurten. Alla som vill ha närmare upplysningar om klädinsamlingen har bara att vända sig till Visby 315, där man ordnar allt som rör den stora aktionen. Där efterlyser man nu stora tomlådor, som behövas inte bara i styck utan i hundratal, och det måste sålunda bli en insamling också av lådor, som häntas efter hänvändelse till 315.
Nya insamlingsställen på landsbygden är följande:
Akebäck : Folkskolan.
Ala : F:a H. Eriksson.
Anga: F:a E. Johansson.
Dalhem : Folkskolan.
Fleringe: Folkskoll. Johansson.
Garda: F:a O. Andersson.
Sjonhem: Prästgården.
Sproge: Folkskoll. Gustafsson.
Stenkumla : Handl. Jakobsson.
Träkumla: Hr I. Wulffcrona.
Vallstena: Folkskolan.
Viklau : F:a O. Olofsson.
Väskinde: Kyrkoh. Ihrmark.
Väte: Fru Söderdahl, folksk.
Östergarn: Fröken Eva Runsten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Konserveringskurs

har under torsdagen och fredagen hållits i Sjonhems prästgård varvid ett 10-tal elever deltagit. Igår hölls avslutning med föredrag av hemkonsulenten Karin Knutson. En utställning av de konserverade produkterna hade ordnats och beskådades av ett antal intresserade. Vid samma tillfälle bildades en hushållsnämnd, som fick följande sammansättning: Fru Thea Westerudd (ordförande) fruarna Elin Olsson, Suderbys, Rut Pettersson, Inga Holmgren och fröken Annie Ahlberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 september 1943
N:r 221

Kungörelse.

Jämlikt 2 § 2 stycket lagen den 24 mars 1942 om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret aktar Länsstyrelsen nödigt förordna, att för nedannämnda delar av länet nybyggnad eller väsentlig om- eller tillbyggnad, som ej utföres för försvarsväsendets räkning, ej må äga rum med mindre Länsstyrelsen prövat, att genom byggnaden befästnings eller flygfälts användning för rikets försvar icke försvåras eller att eljest avsevärt men icke åsamkas försvaret.
De områden, som av nämnda förbud beröras äro dels följande kommuner, nämligen:
Akebäck, Alskog, Anga, Ardre, Atlingbo, Barlingbo, Björke, Boge, Bro, Burs, Dalhem, Eke, Eksta, Eskelhem, Fide, Fleringe, Follingbo, Fröjel, Fårö, Gammelgarn, Gothem, Grötlingbo, Hablingbo, Hall, Halla, Hamra, Hangvar, Havdhem, Hejnum, Hellvi, Kräklingbo, Lau, Lokrume, Lummelunda, Lärbro, Martebo, Norrlanda, När, Näs, Roma, Rone, Rute, Sanda, Silte, Sjonhem, Sproge, Stenkyrka, Sundre, Tingstäde, Tofta, Vall, Vamlingbo, Viklau, Västergarn, Väskinde, Öja och Östergarn.
d els ock de delar av följande kommuner, för vilka byggnadsnämnd icke är tillsatt, nämligen Bunge, Klinte och Västerhejde.
I övrigt erinras därom, att å ort, där byggnadsnämnd finnes, det åligger nämnden att vid prövning av fråga om byggnadslov iakttaga, vad inom andra orter enligt ovan ankommer på Länsstyrelsen.
Visby i landskansliet den 3 september 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 september 1943
N:r 206

Auktion i Sjonhem.

ONSDAGEN DEN 28 JULI kl. 1. e. m. låter AUG. JANSSON, ÅKRA, till följe fastighetens försäljning och avflyttning till fastlandet genom offentlig auktion försälja allt lösöre, varav nämnes: Kreatur: 2 st., äldre norska ston, 2 kor, en högdräktig kviga, 3 st. grisar 3 och 2 mån., 26 höns, 6 kaninhonor och 18 st. 2 mån. ungar. Redskap: såningsmaskin, slåttermaskin, slät- och ringvält, sladd, 60-pinn-harv, 11 pinnars sladdfjäderharv, en överums plog nr 9, slätvält, 2 hästräfsor, häst- och skjuthackor, en mindre bilvagn, arbetsvagn, 2 mindre åkvag1 nar, åksläde, arbetskälkar, vinkelaxelkärra, foderhäck, sättare, svin-hur, transportflaskor, hyvelbänk, 150 krakstör, vind, hackelsemaskin, decimalvåg, 2 slipstenar, rovskärare, stängselstolpar och tråd, tjuder, 2 par arbetsselar, handredskap m. m. 8 kbm. barrved, en hög huggen enved, 5 kaninburar, höst- och vårsädeshalm. Skörd på rot: 1 14 tnl. I höstvete, 1/4 tnl. potatis samt blandsäd. Inre: en antik möbel best. av fallbord, soffa, 3 stolar och en byrå. Byrå, skänkar, sängar, soffor, skrivbord, stolar, bord, kommod, väggur, antik dragkista, mangel, köttina, 2 tvättgrytor, krukväxter m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 december 1943 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juli 1943
N:r 166

Skärmbildsbussen

besöker på lördag kl. 8,30-1Q,30 Viklau och samma dag kl. 12-14 Sjonhem. På måndag kommer turen till Guldrupe kl. 9-11 och till Klintebys kl. 14-17. Tisdagen den 27 pågå undersökningar i Vänge kl. 9-12 och 14-17. Onsdagen den 28 besökes Halla kl. 9-12 och Björke kl. 14-16, och torsdagen den 29 är bussen i Fröjel kl. 9-12 och kl. 14-17.
Det fasta röntgenaggregatet har följande program för nästa vecka : måndagen den 26 i Roma kl. 9-12 och 14-17, tisdagen den 27 i Björke kl. 13-17 samt onsdagen den 28 och torsdagen den 29 i Klintehamn kl. 9 —12 och 14-17.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 juli 1943
N:r 164

Skärmbildundersökningarna.

På grund av nödvändiga reparationer har undersökningarna i Södervärns skola måst inställas måndag och tisdag men återupptagas på onsdag med dem, som då kallats. De, som skulle fotograferats idag, tagas i stället på torsdag och tisdagens på. fredagen, båda dagarna på förut bestämda tider.
Även skärmbildsbussen har måst repareras. Viklau och Sjonhem, som skulle besökts idag, komma sålunda att i stället besökas Viklau på lördag 8,30-10,30 o. Sjonhem lördag 12-14.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Provpredikningarna

av de sökande till kyrkoherdetjänsten i Närs pastorat taga sin början om söndag, då den i första förslagsrummet uppförde, vice pastor Emil Karlsson, Vänge, predikar vid högmässan i När kl. 10 och i Lau kl. 12. Under de närmast följande söndagarna provpredika komminister Erik Karlsson, Grötlingbo, och stiftsadjunkt Tore Heldtander, Visby. Valet äger rum den 4 april.
Predikoproven i Sjonhems och Sjonhems kyrkor för den ledigförklarade komministertjänsten avslutas om söndag, då den i tredje rummet uppförde pastor Ragnar Lundell predikar vid högmässorna. Frågodagsförrättning äger rum den 7 mars och valet förrättas den 21 mars.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1943
N:r 47

Auktion å en del möbler m. m.

förrättas i SJONHEMS PRÄSTGÅRD lördagen den 27 febr. kl. 1 e. m. Äganderättsförbehåll. Anstånd till 1 okt. i år.
Ljugarn den 20 febr. 1943.
ALB. N. SEGERLIND.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1943
N:r 45