Prästerliga förordnanden.

Vice pastor H. Edlund bestrider kyrkoadjunktstjänsten i Rute pastorat 8-27 juli, under vilken tid kyrkoadjunkten I. Björck åtnjuter tjänstledighet.
Kyrkoherde Å. Hultmark åtnjuter tjänstledighet tiden 8-19 juli under vilken tid kyrkoherde F. Thuresson uppehåller pastoralvården i Sanda pastorat.
Vice pastor H. Edlund skall t. v. under tiden 1 juli-31 december fortfarande vara vice pastor i Fårö pastorat.
Kyrkoherde J. Hoffman skall under tjänstledighet för komminister Erik Karlsson 1-15 juli bestrida komministertjänsten i Havdhems pastorat med hjälp av predikobiträde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Bröllop

firades midsommarafton mellan hr Yngve Olsson, Eskelhem, och fröken Karin Stenquist, dotter till lantbrukare Karl Stenquist, Sanda, och hans maka.
Färden till kyrkan skedde i det allra härligaste midsommarväder och skottsalvor avlossades brudparet till ära. Vigseln förrättades av kyrkoherde Hultmark i Sanda kyrka, vilken var vackert dekorerad med björkar och sommarens blomster.
Färden gick därefter till bröllopsgården, där brudens föräldrar gåvo middag för ett 30-tal inbjudna.
På kvällen hade en del folk samlats för att ”se brud” och hurraropen och den kraftiga för att inte säga öronbedövande bröllopssaluten lockade ut, de nygifta på en liten rond. En del telegram anlände även, vilka på aftonen upplästes. Kyrkoherden höll på sitt gemytliga sätt ett tal till de unga tu, önskande dem allt gott samt utbringade ett leve för brudparet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1940.

För hästar till: Lantbrukarna Sigurd Bendelin, Stenby i Lokrume, 590 kr.; Ragnar Pettersson, Åkra i Sjonhem, 240 kr.; Hjalmar Hansson, Hallute i När, 540 kr.; Olof Mörrby, Grausne i Lokrume, 420 kr.; Jakob Larsson, Hugreifs i Gammelgarn, 600 kr.; K. F. Gardell, Kejlungs i Lärbro, 290 kr.

För föl till: Lantbrukarna Gustaf Othberg, Stenstugu i Othem, 70 kr.; Adolf Johansson, Kopungs i Ardre, 70 kr.; Tore Bergström, Bjärges i Vänge, 70 kr.; Ingemar Andersson, Hagelheim i Guldrupe, 55 kr.; Gösta Eklund, Qviende i Othem, 64 kr.; Harald Cranér, Smiss i Eke, 70 kr.; A. Daniel Björkander, Björksarve i Björke, 75 kr.; Albin Veström, Källgårds i Atlingbo, 80 kr.; Hjalmar Friborg, Runne i Sanda, 42 kr.; Karl E. Segerdahl, Klinte i Follingbo, 42 kr.; Axel Lagström, Aumunds i Roma, 90 kr.; Richard Jacobsson, Smiss i Sanda, 95 kr.; Verner Hellgren, Norrbys i Ganthem, 70 kr.; Ingvar Larsson, Sigvalde i Etelhem, 144 kr. och Alert Löfgren, Ejmunds i Mästerby, 110 kr.

För nötkreatur till: Lantbrukarna Kristian Fohlin, Kisslings i Fole, 250 kr.; Martin Lindahl, Tibbles i Hangvar, 250 kr.; fru Ada Rydström, Mörby i Lokrume, 150 kr.; lantbrukarna Martin Lindahl, Tibbles i Hangvar, 250 kr.; Gustaf H. Eriksson, Alvena i Vallstena, 300 kr.; Petter Pettersson-Annas, Gannarve i Källunge, 200 kr.; And. A. L. Bodins stbh., Mattsarve i Gammelgarn, 200 kr. och fru Helena Paulsson, Kyrkbinge i Gothem, 100 kr.
För svin till: Lantbrukaren Emil Hansson, Hugleffs i Silte, 150 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Auktion i Sanda.

FREDAGEN DEN 28 JUNI kl. 12 midd. låter HANS PAULSSON, GUNILDA, på grund av fastighetens försäljning genom auktion avyttra: Kreatur: 2 st. ardennerston med föl, därav ett fem led ardenner, prem. med B med stoföl, 3 st. goda mjölkkor, 1 nykalvad kviga, 2 yngre kvigor, 2 grissuggor, 2 gödsvin, höns och gäss. Nötkreaturen reaktionsfria. Redskap: slåtter- och såningsmaskiner, hästräfsa, kultivator, hästhacka, sättare och foderhäckar, slät- och krokharvar, lastdragare, arbetsvagn, kälkrack, arbetskälkar, selar för par och enbet, ett parti torrt virke m. m.
Betalningsanstånd till den 1 november 1940 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 25 juni 1940.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Bröllop

Bröllop firas midsommarafton emellan lantbrukaresonen Yngve Olsson, Eskelhem, och fröken Karin Stenquist, dotter till lantbrukare Karl Stenquist och hans maka, Varbos i Sanda.
Vigseln förrättas av kyrkoherde Åke Hultmark.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Hästpremieringarna 1940.

Visby torsdagen den 18 juli kl. 9 Löjtnant C. Thimgren, A 7, Visby.
Roma fredagen den 19 juli kl. 9 Sven Jesperson, Varplösa, Björke.
Tings i Kräklingbo lördagen den 20 juli kl. 9 M. Wiman, Tings, Kräklingbo.
Tingstäde måndagen den 22 juli kl. 9 Ch. Jesperson, Furubjers, Tingstäde.
Takstens i Lärbro tisdagen den 23 juli kl. 9 Percy Falk, Kännungs, Hellvi.
Lau onsdagen den 24 juli kl. 9 Lars Jakobsson, Koparve, Lau.
Hemse torsdagen den 25 juli kl. 9 Hugo Ahlsten, Gudings, Alva.
Sanda fredagen den 26 juli kl. 9 K. M. Pettersson, Ganne, Sanda.
Eksta lördagen den 27 juli kl. 9 Maik. Andersson, Stjärnarve, Eksta.
Burgsvik måndagen den 29 juli kl. 10 Efr. Larsson, Simunde, Vamlingbo.
Gerum Korsgata tisdagen den 30 juli kl. 11 G. Sjöberg, Ejmunds, Gerum.

Anmälningssedlar, som tillhandahållas av ovanstående ordnare samt på hushållningssällskapet skola senast den 26 juni vara insända till hushållningssällskapets expedition eller avlämnade till ordnarna, som omgående torde vidarebefordra desamma. För hingstar avlämnas anmälningar i två ex.
Handlingar rörande uppvisad hästs identitet (fölregistreringsbevis, språngsedlar) och tidigare premiering skola medföras till premieringspiatsen, liksom språngrullor för samtliga i länet tjänstgörande hingstar. Avgifter för ardennerston, som stamboksföres, skola erläggas vid förrättningen.
Hushållningssällskapet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 juni 1940
N:r 135

Nya löner för 8 gotlandspastorat.

Vänge går samman med Sjonhem.
Kammarkollegiet har till k. m för fastställelse överlämnat förslag till nya löneregleringar för följande Gotlandspastorat, nämligen Vänge, Lärbro, Närs, Östergarns, Eskelhems, Sanda, Hangvars och Fårö. För Vänge pastorat föreslås lönregleringen erhålla provisorisk karaktär i avvaktan på pastoratets sammanslagning med Sjonhems pastorat. För de övriga pastoraten ifrågasättes ingen ändring, utan skola löneregleringarna för dessa gälla åren 1941-1960.
Kyrkoherdens i Vänge, Buttle och Guldrupe församlingars pastorat lön upptas till 4,630 kr. jämte reseanslag med 450 kr. och bränsleersättning med 200 kr. De allmänna gudstjänsterna i pastoratet skola uppehållas medelst duplikation varje predikodag i två av pastoratets tre kyrkor. Lönen för kyrkoherden i Lärbro och Hellvi församlingars pastorat föreslås till 5,355 kr. jämte reseanslag med 500 och bränsleersättning med 200 kr. Extra gudstjänster skola hållas till ett antal av minst 15 om året, varjämte särskild konfirmationsundervisning skall meddelas i Hellvi.
Lönen för kyrkoherden i Närs och Lau församlingars pastorat upptas till 4,560 kr. jämte reseanslag med 450 och bränsleersättning med 200 kr., kyrkoherdens i Östergarns, Ardre och Gammelgarns församlingars pastorat förmåner till resp. 5,200, 500 och 200, i Eskelhems och Tofta församlingars pastorat till resp. 4,630, 500 och 200, i Sanda, Västergarns och Mästerby församlingars pastorat till resp. 4,750, 500 och 200 kr., i Hangvars och Halls församlingars pastorat till resp. 4,650, 500 och 200 kr. samt för kyrkoherden i Fårö pastorat till resp. 4,170, 500 och 200 kr. samt dessutom ålderstillägg med 330 kr.
I Östergarns pastorat skall de allmänna gudstjänsterna uppehållas medelst duplikation i två av pastoratets tre kyrkor, varjämte skola anordnas 12 extra gudstjänster om året. Pastorsexpedition skall ? gång i veckan hållas öppen i Ardre, varjämte särskild konfirmationsundervisning skall meddelas där. I Eskelhems pastorat skall extra gudstjänster anordnas till det antal domkapitlet
efter förslag av kyrkoherden bestämmer. I två av Sanda pastorats tre kyrkor skall allmänna gudstjänster uppehållas medelst duplikation varje predikodag, och i Fårö pastorat skall anordnas minst 12 extra gudstjänster om året.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Ytterligare åtta pastorat få ny lönereglering.

Kammarkollegiet har nu till k. m:t överlämnat förslag till nya löneregleringar för prästerskapet i ytterligare åtta pastorat i Visby stift, nämligen Östergarns, Eskelhems, Sanda, Hangvars, Lärbro, När, Fårö och Vänge pastorat. Förslagen äro i full överensstämmelse med de tidigare framlagda planerna. I Närs pastorat har emellertid kyrkoherdens kontantlön fastställts till 4,560 kr. i st. f. förut beräknade 4,590 kr. och i Lärbro pastorat får kyrkoherden en kontantlön på. kr. 5,355 kr. mot tidigare angivna 5,280 kr. Ett yrkande om höjning av det fasta reseanslaget till sistnämnda kyrkoherde har icke beaktats. I den mån anslaget icke täcker kostnaderna för resorna är kyrkoherden oförhindrad att göra framställning om tillfälligt reseanslag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Två biskopar vid installationen i Sanda.

Kyrkoherde Hultmark installerad i sitt ämbete.
I går installerades kyrkoherde Åke Hultmark i sitt ämbete i Sanda pastorat under högtidliga former och som en speciellt märklig händelse kan nämnas att två biskopar medverkade vid installationen, nämligen biskop Ysander och missionsbiskop Sandegren.
Installationen föregicks under fredagen och lördagen av visitation i pastoratet och sammanfattningsvis kan sägas att inga anmärkningar förekommo. Kyrkorna visade sig vara synnerligen väl vårdade och kyrkogårdarna i gott skick. Skollokalerna, som på sina håll inte helt motsvara tidens krav, ha på grund av tidsläget ej kunnat förbättras efter de planer man uppgjort.
Under fredagen besöktes först Västergarn och senare på dagen Mästerby. Där tillstötte biskop Sandegren, som i skolan berättade om sin verksamhet för barnen, vilkas intresse han helt fångade. På fredagskvällen samlades konfirmanderna från pastoratet i Sanda, där kyrkoherden ledde förhöret och biskopen sedan samtalade med ungdomarna. Lördagen ägnades åt visitation av kyrka och skola i Sanda och senare på kvällen samlades pastoratets befattnings, havare inom kyrka och skolväsen till samråd med biskopen.
I samband med söndagens högmässa i Sanda kyrka förrättades installationen, vilken som nämnts ägde rum med två biskopar vid altaret och med kontraktsprosten Reuser, prosten Sjöberg, kyrkoherdarna Thuresson, Ronqvist och Lilja, komminister Hallen samt vice pastor Ed-lund som assistenter. Efter orgelmusik, sång av kyrkokören samt psalmsång förrättade biskopen installationsakten enligt ritualen, varefter följde högmässa med altartjänst av kontraktsprosten Reuser och kyrkoherde Thuresson samt med predikan av pastor loci.
Biskopen höll visitationsstämma med församlingsborna varvid han samtalade med dem om sina intryck från visitationen samt också visade en del föremål ur kyrkans märkliga konstskatter, däribland en budkavle för ringningen vid kungliga begravningar. Flera män skulle nämligen turas om att sköta ringningen och budkavlen gick då mellan dessa. På budkavlen återfinnes årtalet 1792 inskuret, alltså året för Gustaf III :s död. Vidare visades en kollektskål och nattvardskalken.
Före predikan sjöng kyrkokören Beethovens lovsång, vilken framfördes på ett synnerligen förnämligt sätt under ledning av folkskollärare Moje Lindberg.
Efter högtiden i kyrkan samlades ett 60-tal personer till middag i prästgården.
På kvällen höll biskop Sandegren en missionsgudstjänst i kyrkan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Nykterhetsnämndsanslaget för året

har nu fördelats av socialstyrelsen. I Gotlands län ha följande nykterhetsnämnder fått bidrag : Visby med 1,000 kr., Alva 50, Boge 40, Bunge 40, Dalhems 40, Ekeby 30, Etelhems 50, Fröjels 50, Fårö 50, Gothems 40; Halla 50, Hangvars 50, Hellvi 50, Hogräns 50, Klinte 85, Kräklingbo 50, Linde 50, Lärbro 50, Mästerby 50, Norrlanda 50, Rute 50, Sanda 50, Slite köpings 100, Stånga 35, Vall 35 och Viklau 50 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130