Skog på rot.

Militärbefälhavaren på Gotland emottager anbud å rotstående vedskog ”av säljare från följande socknar: Bunge, Fårö, Fleringe, Gammalgarn, Hellvi, Rute och Östergarn.
Anbud skall omfatta kubikmassa. och stämplingslängdens n:r, ställas till Militärbefälhavaren på Gotland och inlämnas till Forstmästaren vid Militärbefälet, Visby, tel. Militärcentralen 11.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Skytte

Hellvi skytteförening
hade i söndags fältskjutning vid S:t Olofsholm, till vilken Lärbro, Rute och Fleringe skytteföreningar inbjudits.
Skjutningen hade samlat ett 70-tal deltagare. Vädret var vackert och målen fyra till antalet, nämligen: 1) sjättedelsfigur, 100 meter, stående, en minuts skjuttid, 2) åttondedelsfigur, rörligt mål, som visades 6 gånger och 5 sekunder varje gång, avstånd 90 m., 3) rapporthund i profil, 170 m., 1 minuts skjuttid, och 4) ringad tredjedelsfigur, 250 m., 1 minuts skjuttid. ’Sex skott lossades mot varje mål.
Prislistan fick följande utseende:
Huvudskjutningen: Klass IV: 1) Harry Wahlån, Lärbro, 21 träffar, 2) Valfrid Karlsson, Fleringe, 21, och 3) Henning Larsson, Lärbro, 21.
Klass III: 1) Knut Westerlund, Hellvi, 19 träffar, 2) Thure Ahlqvist, Rute, 19, 3) Hilmer Jönsson, Rute, 19, 4) Bertil Ekman, Fleringe, 17, 5) John Sundgren, Fleringe, 16, och 6) Bertil Johansson, Rute, 15.
Klass II: 1) Edvin Svensson, Hellvi, 22 träffar, 2) Gösta Wahlån, Lärbro, 21, 3) Åke Svensson, Rute, 21, 4) Hilmer Olofsson, Hellvi, 19, 5) Allan Söderdahl, Lärbro, 19, 6) Ingvar Nyberg, Hellvi, 17, 7) Harry Eklund, Lärbro, 17, 8) Sigvard Nyberg, Hellvi, 17, 9) 21 Hansson, A 7, 17, 10) B. Karlsson, Rute, 17, 11) Sven Pettersson, Lärbro, 17, och 12) Alf Thorsson, Hellvi, 16.
Klass I: 1) Magne Pettersson, Lär-bro, 17 träffar, 2) Karl Martin Olsson, Rute, 15, 3) Nils Nordström, Fleringe, 15, och 4) Tage Johansson, Hellvi, 14.
Rekrytklassen: 1) Stig Pettersson, Lärbro, 10 träffar, och 2) Folke Pettersson, Lärbro, 6.
Extra insatsskjutning mot ringad tredjedelsfigur: Klass IV: 1) Valfrid Karlsson, Fleringe, 6/20, 2) Harry Wahlån, Lärbro, 6/20, och 3) John Hellström, Lärbro, 6/18.
Klass III: 1) Bertil Ekman, Fleringe, 6/15, 2) Knut Westerlund, Hellvi, 6/14, 3) John Karlsson, Hellvi, 5/18, och 4) Hilmer Jönsson, Rute, 5/15.
Klass II: 1) Ingvar Nyberg, Hellvi, 6/21, 2) Åke Svensson, Rute, 6/20, 3) B. Karlsson, Rute, 6/19, 4) Leonard Johansson, Hellvi, 6/17, 5) Hilmer Olofsson, Hellvi, 6/16, 6) Yngve Siltberg, Hellvi, 6/17, 7) Georg Karlsson, Rute, 6112, 8) Edvin Svensson, Hellvi, 6/11, 9) P. A. Ostman, Lärbro, 6/7, 10) Gösta Wahlån, Lärbro, 5/13, 11) Sture Eng-kvist, Hellvi, 5/11, och 12) Adrian Andersson, Hellvi, 5/10.
Klass I: 1) Tage Johansson, Hellvi, 4/11, 2) Nils Nordström, Fleringe, 4/7, och 3) Åke Pettersson, Lärbro, 4/7.
Rekrytklassen: 1) Stig Pettersson, Lärbro, 3/12.
Centimeterskjutunig, stående, 5 skott, 120 meter: Klass IV: 1) H. Larsson, Lärbro, 24 cm., 2) Gustaf Karlsson, Rute, 51, och 3) J. Hellström, Lärbro, 69.
Klass HI: 1) John Karlsson, Hellvi, 72, 2) Knut Westerlund, Hellvi, 73, 3) Bertil Johansson, Rute, 83, och 4) Erik Levin, Fleringe, 88.
Klass II: 1) G. WahMn, Lärbro, 42, 2) Sture Engkvist, Hellvi, 49, 3) Arne Fagerlund, Hellvi, 56, 4) Åke Svensson, Rute, 59, 5) Leonard Johansson, Hell-vi, 59, 6) Niklas Olsson, Rute, 60, 7) Ingvar Nyberg, Hellvi, 61, 8) 20 Pettersson, A 7, 79, 9) Harry Eklund, Lärbro, 82, och 10) Sigvard Nyberg, Hellvi, 105.
Klass I: 1) M. Pettersson, Lärbro, 68, och 2) Ake Pettersson, Lärbro, 87.
Rekrytklassen: 1) Folke Pettersson, Lärbro, 85, och 2) Stig Pettersson, Lärbro, 123.
Ett extra pris till dagens bäste skytt i huvudskjutningen tillföll Edvin Svensson, Hellvi, ett dito i insatsskjutningen Ingvar Nyberg, Hellvi.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Födelsedagar.

Fru Helny Marthon, maka till överkonstapel Josef Marthon, Västerås, fyller om tisdag den 13 dennes femtio år. Fru Marthon är född i Rute på Gotland. År 1920 kom hon jämte maken till Västerås — äktenskapet hade ingåtts 1913 — och här har hon gjort sig känd och välkänd genom sina insatser på olika områden. Det är särskilt inom folkpartiet i staden och länet hon varit verksam. Hon är ordförande inom folkpartiets kvinnogrupp i Västerås, tillhör styrelsen för partiets, Västerås-avdelning och är sekreterare i folkpartiets kvinnliga förbund i Västmanland. Inom samtliga dess organisationer har hon nedlagt ett intresserat och högt uppskattat arbete. Vidare har hon i många år varit medlem av Västerås blåbandsförening och dess studiecirkel Arosia. Hon tillhör vidare Svenska polisens helnykterhetsförbund. I sin ungdom var hon ansluten till Visby missionsförsamling, och sedan 1920 är hon medlem av missionsförsamlingen i Västerås.
Helny Marthons intressen torde framgå av vad ovan skrivits om hennes insatser i olika sammanslutningar; de röra sig huvudsakligen inom religiösa, ideella och politiska områden. Men hon är också en duktig husmor och moder. Sympatisk och vänsäll har hon förskaffat sig en stor vänkrets.

Sextio år fyller torsdagen 15 dennes klockaren Julius Olofsson i Garda.

I morgon fyller fru Anna Bjersander, Haga, Visborgs slätt, 85 år. Hon är änka efter hemmansägaren Janne Bjersander, Vänge. Den gamla är alltjämt pigg och kry, deltar i hushållsarbetet hos sin dotter och måg, sitter då och då vid väven, är ibland stadd på resor och är fortfarande intresserad av allt som händer och sker hemma och ute i världen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Födelsedagshyllningar.

— Småbrukaren Karl Peter Arvid Brobäck, Lärbro, fyllde sextio år den 4 juli. På högtidsdagen blev han uppvaktad dels av sina två hemmavarande söner, och dels av några vänner inom Elimförsamlingen, Rute, vilka med sin pastor i spetsen med sång, gåva och tårta i ’tidig morgonstund hyllade sextioåringen, som ända sedan 1924 varit medlem av Elimförsamlingen. Längre fram på dagen kemoro släkt och övriga vänner tillstädes och gratulerade.
Hr Brobäck har varit och är alltfort en stillsam man med en allvarlig kristen tro. Medlem av frikyrklig församling har han varit alltsedan 1910. Hr B. är även snickare till yrket. I många år var han anställd som timmerman på. Furillen, men lantställe i Lärbro.

— Som förut nämnts fyllde fru Emma Pettersson, Bjers i Lärbro, sextio år i går. Den verksamma sextioåringen, som alltjämt är i selen från arla morgon till särla om aftonen och som gjort sig känd som en framstående jordbrukarkvinna, bor alltjämt på gården, vilken numera innehas av äldste sonen, som gjort den till något av en mönstergård. Med anledning av bemärkelsedagen blev hon i går uppvaktad av anhöriga, släktingar och vänner vilka överräckte presenter o. blommor. Vid en festlighet i hemmet på kvällen för ett antal inbjudna släktingar och vänner blev hon givetvis föremål för ytterligare hyllningar bl. a. i form av tal, i vilka hon tillönskades en lyckosam och ljus levnad i fortsättningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

En olyckshändelse

inträffade i går Bunge, då lantbrukaren Gustaf Karlsson, Ala i Rute, var sysselssatt med uppsättning av ett taggtrådsstängsel. Vid spännandet av tråden råkade han nämligen tappa taget i spännapparaten, varvid denna med våldsam kraft träffade honom i ansiktet.
Han fördes till lasarettet, där man konstaterade att dessbättre endast ytliga skador förelågo.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Sven Lidman besöker Gotland.

Till Norra Gotlandskonferensen tiden den 9-12 juli, som anordnas av Elimförsamlingen i Rute, väntas som huvudtalare författaren och chefredaktören Sven Lidman från Stockholm. Det är en nyhet som säkerligen kommer att omfattas med icke ringa intresse av allmänheten, enär Sven Lidman är ett namn som mer och mer gjort sig gällande.
Sin yrkesbana började hr Lidman inom den svenska armen, och redan som ung reservofficer debuterade han vid seklets början med en del diktsamlingar. Man mötte i dessa hans arbeten, säger en skribent, en glöd och en lidelse, som ej var vanlig, och den rönte också den mest översvallande uppskattning av den store sensualisten i vår litteraturkritik, Oscar Levertin. Sedan dess ha många arbeten utkommit med Sven Lidman som författarnamn. Som romanförfattare blev han uppburen, men en inte mindre läsekrets fick han sedan han började utge sina religiösa arbeten, de må utkomma på Bonniers förlag eller Förlaget Filadelfia. Han är känd som en av Nordens ’mest framstående författare och har inte mindre än två gånger erhållit beaktansvärda pris för sin litterära insats.
Vid besöket här på Gotland åtföljes och sekunderas författaren av pastorn och redaktionssekr. Walter Axelsson, Sthlm. Den senare, som tidigare varit verksam på prästbanan som privatlärare och pastor i några friförsamlingar är också en gärna hörd talare. Norra Gotlands-konferensens arrangörer ha säkert all anledning att räkna med ett omfattande intresse från allmänhetens sida. Det första mötet på fredagskvällen hålles i Slitebiografen. Lördagens och söndagens möten hållas i Rute, respektive i Elimkapellet och Folkets hus, samt måndagens möte i Fårö kyrka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Rute Biografen

ELOF AHRLE O. BIRGIT ROSENGREN i
Ah, en sån advokat!

Ett svenskt uppfriskande lustspel, fyllt med humor, spänning, musik och romantik.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46

Rute I. F.

hade i lördags kväll årsfest i Rute Folkets Hus, vartill inbjudits ett 20-tal personer. Hela deltagarantalet uppgick till 120 personer. Klockan 8 samlades man i stora salen som var mycket vackert dekorerad. Bagarmästare Halvar Sundling hälsade de närvarande komna, och därefter vidtog kvällens program, som var mycket trevligt och omväxlande. Värdarna bjödo till och med pa en klämmig cabaret, som själva komponerat ,och här saknades ingenting, särskilda applåder knep idrottsflickornas sang och negerorkesterns framträdande, men dessutom förekom en hel del trevliga och hustiga inslag. Härefter bjöds samtliga närvarande pa kaffe och tårta, varefter vidtog en allmänbildningstävlan mellan Rute Varpklubb och Rute IF, vilken vanns av Rute Varpklubb.
Efter detta skickades en lista omkring for insamling till Norgehjälpen, och inbragte densamma 135 kr., varav Rute IF tecknade 50 kr.
Till sist vidtog en stunds dans, och så skildes man efter en allt i allo trevlig kväll.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46

Skytte

Rute skyttegille
hade i söndags anordnat fältskjutning vid den s. k. Hursken, om bröderna Svenssons skänkta vandringspokal. Ett 30-tal skyttar hade mött upp for att tävla om densamma. Andre klass skytten Karl Bogren erövrade pokalen for året, med det goda resultatet att skjuta fullt.
De voro fyra och bestodo av följande: 1/1 375 m., 1/3 250 m., 1/4 150 m. samt en 1/6 130 m. Prislistan fick följande utseende:

Klass 4: Gustav Karlsson 21 träffar, klass 3: Hilmer Jönsson 18, Bertil Johansson 15, G. Sungren 14, A. Svensson 14.

Klass 2: K. Bogren 24, G. Karlsson 19, A. Svensson 14, B. Karlsson 14, K. Persson 13, V. Larsson 11.

Klass 1: K. M. Olsson 21, 0. Karlsson 12, A. Dahlin 11.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46

Landsbygden. Rute.

RUTE.
Elimförsamlingen har hållit sitt årsmöte under god tillslutning av medlemmar. Församlingens pastor Ams Waldencik hälsade samtliga varmt välkomna och hr W. Karlsson läste ett inledningsord ur den heliga skriften, varefter en stund till gemensam bön avskildes. Därefter talade pastor Waldenvik en kort stund över Dom. 5: 15-21 och man firade Herrens heliga måltid.
Så föredrogs en innehållsrik och väl skriven årsberättelse av församlingens sekreterare. Ävenså föredrog en av revisorerna det gångna årets revisionsberättelse. Den förstnämnda visade att församlingen haft ett gott verksamhetsår. Förutom den regelbundna verksamheten hade en bibelstudievecka, en ungdomsvecka och några större möten avhållits. Genom det tillskott i arbetskraft, som församlingen erhållit genom de evangelister, som kallats till norra Gotland, har verksamhet upptagits på två nya platser, nämligen Slite och Lär-bro. Under det gångna verksamhetsåret har 16 nya medlemmar välkomnats till församlingen, medan 5 st. avflyttat till annan ort, varför totalökningen utgjorde 11. Församlingens medlemsantal var vid årsskiftet 64. Av revisionsberättelsen framgick att kr. 5,848: 17 under året insamlats i de olika kassorna. Till Evangelistkassan för norra Gotland, som förvaltas av Elimförsamlingen, hade inkommit kr. 725: 28.
Efter att en barnavälsignelse ägt rum, avskild9b en stunds kaffepaus. Därefter följde administationsmöte. Därvid blev det omval av styrelsen, som utgöres av: ordf. pastor A. Waldenvik, v. ordf. W. Karlsson, sekr. K. Björklund, v. sekr. K.-G. Brobäck och kassör J. Ruthberg. I övriga uppdag blev det likaså omval förutom i något fall. Så behandlades ett flertal frågor, varvid bland annat beslutades att göra föranstaltningar till byggandet av ett kas pell i Othem. En byggnadskommitté blev tillsatt, bestående av församlingens styrelse tillika med K. Olsson, E. Jakobsson, Th. Pettersson och K.G. Olsson.
Års- och administrationsmötet avslutades så med sång och bön.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1943
N:r 40