Prästerliga förordnanden.

Vice pastor H. Edlund bestrider kyrkoadjunktstjänsten i Rute pastorat 8-27 juli, under vilken tid kyrkoadjunkten I. Björck åtnjuter tjänstledighet.
Kyrkoherde Å. Hultmark åtnjuter tjänstledighet tiden 8-19 juli under vilken tid kyrkoherde F. Thuresson uppehåller pastoralvården i Sanda pastorat.
Vice pastor H. Edlund skall t. v. under tiden 1 juli-31 december fortfarande vara vice pastor i Fårö pastorat.
Kyrkoherde J. Hoffman skall under tjänstledighet för komminister Erik Karlsson 1-15 juli bestrida komministertjänsten i Havdhems pastorat med hjälp av predikobiträde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Ny lönereglering för Rute och Hejde pastorat.

Kammarkollegium har nu framlagt förslag till ny lönereglering för Hejde pastorat och för Rute pastorat för åren 1941-60. För Hejde pastorat föreslås ingen ändring i den kyrkliga indelningen och organisationen. Kyrkoherdens lön föreslås till 4,630 kr. med reseanslag på
454 kr. och uppvärmningsbidrag på 200 kr. Vissa inventariemedel erhållna genom försäljning av ett vid kyrkoboställe befintligt s. k. inventarium och domesticum skola förvaltas av kyrkorådet såsom en särskild fond, vilkens avkastning tills vidare skall disponeras såsom prästlönetillägg inom pastoratet. För Rute pastorat föreslås att kyrkoherden fortfarande skall beredas biträde av en extra ordinarie prästman genom anställande av en kyrkoadjunkt i Fårösund. Ingen ändring föreslås i den kyrkliga indelningen och organisationen. Kyrkoherdens lön föreslås till 5,040 kr. med reseanslag på 500 kr. och uppvärmningsanslag på 200 kr. Kyrkoadjunktens arvode föreslås till 2,000 kr. med reseanslag på 300 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Gotlands ekonomiska kartläggning.

enlighet med av k. m:t fastställd plan för kartverkets arbeten under år 1940 komma inom Gotlands län en hel del arbeten att utföras under månaderna juni-september med början den 26 juni. Dessa ”fältarbeten för ekonomisk kartläggning i skalan 1: 10,000” utföras under ledning av byråchefen N. O. Olsson och förste statskartografen P. V. Lindell och omfatta i sommar Bro, Lokrume, Lummelunda, Västkinde, Hall, Hangvar, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Fole, Hejdeby, Källunge, Barlingbo, Ekeby, Endre, Dalhem, Sjonhem, Ganthem, Norrlanda, Boge, Bäl, Ånga, Kräklingbo, Gothem, Hörsne med Bara, Vallstena, Slite köping, Rute, Lärbro, Hejnum, Hellvi, Bunge, Fårö och Fleringe. Härutöver kommer även Gotska Sandön att kartläggas.
Det kan nämnas, att kartverkets tjänstemän under fältarbetet komma att bära av k. m :t fastställd uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Hemvärnsövning i Lärbro.

Hemvärnsövning, fältskjutning och fältgudstjänst äger rum om söndag — den 16 — å Röcklinge backe vid Lärbro.
Hemvärnsmännen skola samlas kl. 9, då gevär och ammunition ställes till förfogande och nya hemvärnsmän enrolleras.
För fältskjutningen sker samlingen 1 ½ km. nordost Lärbro kyrka, där Lärbro skyttegille samlas kl. 8, Slite 8,30, Hellvi 9, Rute 9,30, Hangvar 10, Lummelunda 10,30 o. övriga kl. 11.
Kl. 13 officierar kyrkoherde Coldemo vid fältgudstjänst, vid vilken även I 18:s musikkår medverkar, och kl. 17 slutligen blir det prisutdelning.
Hemvärnsmännen erhålla middagsmål genom kronans försorg, medan lottorna ordna kaffeservering för skyttar och åskådare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 juni 1940
N:r 134

Gotlands Skytteförbunds

fältskjutningar söndagen den 16/6.
NORRA KRETSEN: Samling 1½ km. nordost Lärbro kyrka. Anmälningstid: Lärbro skyttegille kl. 08,00, Slite kl. 08,30, Hellvi kr. 09,00, Rute kl. 09,30, Hangvar kl. 10,00, Lummelunda kl. 10,30, övriga kl. 11,00. Terrängen Lärbro kyrka—Staplebacke skola— (3 km. norr kyrkan)—Vikers—Kvarnen (1 km. nordost kyrkan)—Lärbro kyrka, avlyses kl. 07,00-17,00.
ÖSTRA KRETSEN: Anmälningstid: 09,00-11,00 vid Bringsarve i Ardre (östra gården). Terrängen Ardre kyrka—nordvästra delen av Torsburgen, norra delen av Torsburgen—Gloser—bron vid Fyrväga avlyses kl. 08,00-17,00.
VÄSTRA KRETSEN: Anmälan vid Nasume i Tofta kl. 09,0011,00. Tofta skjutfält mellan Marsängen—Blåhäll avlyses kl. 08,0017,00.
Varje skyttegille inom respektive kretsar äga anmäla en 5-mannagrupp att tävla om pokalerna, gr skjuter samtidigt och före annan skytt från eget gille. I skyttegillena inskrivna skyttar erhålla 18 fria skott. Tomhylsor och laddramar återlämnas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133

Till ledamöter av länsprövningsnämnden

för årets taxeringar, vilken kommer att sammanträda å framdeles utsatta tider, har länsstyrelsen utsett följande personer: överlantmätaren Göran Hillert och montören Ivar Johansson, Visby, eldaren Tyko Eek, Slite, lantbrukarna Fredian Wahlberg i Bro och K. Bergbohm, Rute, fiskaren A. Östergren, Katthammarsvik, lantbrukarna Reinh. Kahlström, och Malkus Andersson, Eksta, handlanden Einar Broander, Havdhem, samt kyrkoherden K. A. Videgren, Västkinde.
Till suppleanter i länsprövnings-nämnden ha utsetts postiljonen Erik Engström, Visby, folkskolläraren E. Cederlund, När, byggmästaren Albin Nyberg, Follingbo, samt lantbrukarna Hj. Björkegren, Busarve i Barlingbo, och Hugo Budin, Väte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Nykterhetsnämndsanslaget för året

har nu fördelats av socialstyrelsen. I Gotlands län ha följande nykterhetsnämnder fått bidrag : Visby med 1,000 kr., Alva 50, Boge 40, Bunge 40, Dalhems 40, Ekeby 30, Etelhems 50, Fröjels 50, Fårö 50, Gothems 40; Halla 50, Hangvars 50, Hellvi 50, Hogräns 50, Klinte 85, Kräklingbo 50, Linde 50, Lärbro 50, Mästerby 50, Norrlanda 50, Rute 50, Sanda 50, Slite köpings 100, Stånga 35, Vall 35 och Viklau 50 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Till A.-B. Ruteverken,

arbetskamrater, Rute L. S. samt alla enskilda, som med blommor hedrat min make och vår fader
GUSTAV HÖGBERG vid hans sista färd, bedja vi få frambära vårt varma tack.
IDA HÖGBERG.
Barnen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 November 1938
N:r 266

I här fört föreningsregister

har denna dag intagits anmälan därom, att medlemmarna uti Rute Konsumtionsförening utan personlig ansvarighet, vars styrelse har sitt säte i Rute socken, på sammanträden den 2 april och den 24 september 1938 beslutat ändring av 10 § i föreningens stadgar.
Visby i landskansliet den 8 november 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262

Kommunalskatterna.

Norrlanda kommun, som förut varit hårt skattetyngd, har kunnat sänka utdebiteringen för 1939 med 3:25 från 21: 50 till 18 : 25 kr. Västergarn sänker från 16: 75 till 13: 50, Eke från 15 : 92 till 15 kr., Ekeby från 13 : 60 till 12 kr., Gothem från 12 till 11 : 70, Endre från 8 : 30 till 7: 80 och Barlingbo från 6 : 20 till 6 kr. Rute har höjt 20 öre från 10 : 80 till 11 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 November 1938
N:r 260