Födelsedagar.

Fredagen den 16 dennes fyller f. klockaren och skolvaktmästaren Konrad Ahlberg, Ålarve i Rone, sjuttio år. Han har varit skolvaktmästare i Viklau samt klockare därstädes i 12 år. Även i Fröjel har han varit klockare i 14 år.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1943:
För hästar till: Henry Rosendahl, Binge i Alva, 1,700 kr., John Blomgren, Gaustäde i Bunge, 810, Olov Häglund, Gandarve i Vänge, 530, Karl Johansson, Jaxarve i Rone, 680.
För föl till: Emil Karlsson, Kals i Tingstäde, 70, Gottfrid Hansson, Koparve i Lau, 58, Eric Hansson, Unghanse i Eskelhem, 150, Kjell Wiman, Stora Hästnäs, Visby, 100, A. Olofsson, Kräklings i Kräklingbo, 56, Svea Frigren, Hästg. 5, Visby, 80, Helmer Andersson, Västninge i Lärbro, 80, Helge Grevberg, Tomase i Lokrume, 150, Artur Söderdahl, Valda i Eskelhem, 50, Herman Andersson, Ringome i Alva, 85, R. Petetrsson, Vellarve i Roma, 108, Arne Pettersson, Havor i Havdhem, 150.
För nöt till: Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, 175, Valdemar Boman, Gautarve i Tingstäde, 250, H. Gustaf Hägg, Hejdegårda i Hejde, 600, Emma Rosvall, Hassle i Östergarn, 500.
För svin till: Uno H. Sandkvist, Mejeriet, Fide, 65, Herman Larsson, Lingvide i Havdhem, 50, Verner Gustavsson, Prästgården i Eksta, 75.
För hund till: Leo Wennberg, Smedjegatan 5-7, Visby, 100.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Förlovade

Lennart Nilsson Roma och Britta Norman Halla.

Folke Hellström och Rut Thomsson
Halmstad den 30/6.

Kontoristen
Johan Swanberg Stockholm och Kerstin Olofsson Rone.
28/6 1943.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Förlovade

Lennart Nilsson och Britta Norman
Roma. Halla.

Folke Hellström
Rut Thomsson
Halmstad den 30/6.

Kontoristen
Johan Swanberg och Kerstin Olofsson
Stockholm, Rone.
28/6 1943.

Einar Söderlund
Ninnie Pettersson
Hemse. Linde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Nykterhetsnämndernas årsrapporter.

Tillståndet anses i regel tillfredsställande.
Västerhejde nykterhetsnämnd rapporterar till socialstyrelsen, att nykterhetstillståndet senaste året i det stora hela varit gott liksom år 1941. Ordningen vid nöjesplatserna har även varit tillfredsställande. Ett önskemål som nämnden framställer är minskad sprittilldelning såväl å motböcker som å restauranger även begränsad pilsnerkonsumtion. I statsbidrag söker nämnden 48 kr.
Rone nykterhetsnämnd. vill ha 60 kr. i bidrag för fjolårets verksamhet. I denna kommun anses nykterhetstillståndet varå mindre tillfredsställande. Nio personer bötfälldes i fjol för fylleri, därvid åtta förseelser begingos i Hemse. Nära hälften av fylleristerna saknade motbok.
Sanda nykterhetsnämnd söker bidrag med 40 kr. Gott nykterhetstillstånd anses råda i kommunen, och någon olaga sprithantering har ej förmärkts.
Nykterhetsnämnden i Tingstäde söker likaledes 40 kr. i statsunderstöd. Nykterhetstillståndet är gott, rapporterar nämnden.
Hellvi nykterhetsnämnd begär 50 kr. i statsbidrag. I denna kommun har nykterhetstillståndet förbättrats.
Fardhems nykterhetsnämnd önskar 25 kr. i statsbidrag för 1942.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Landsbygden. Rone.

RONE.
Rone Rödakorskrets höll årsmöte i kommunalrummet i söndagskväll.
Sedan ordföranden hälsat de närvarande välkomna började förhandlingarna.
Enligt årsberättelsen har kretsen under det gångna året liksom föregående år bekostat tandvården åt barnen i klasserna 1-2 i kommunens skolor samt hjälpt barnen i 6:e klassen med 25 procent. Skollärarens resor har kretsen bekostat. Syföreningen har vidstickat strumpor för kronprinsessan Margaretas landstormsfond och sytt babyutstyrslar för evakuerade mödrars behov.
En sjukbår har inköpts samt 3 st. sjukvårdsväskor. Ytterligare en sjukbår till luftskyddet i Ronehamn skall inköpas i år.
Kretsen’ har under det gångna året anordnat en sjukvårdskurs. Som sjukvårdssamariter äro 7 personer inregistrerade.
Till revisorer omvaldes hrr Valter Österberg och Viktor Claesson.
Till ombud vid distriktsmötet valdes fruar Annie Beutelrock och Ida Larsson med fru Karin Claesson som ersättare.
Vidare beslöts, att en reparationskurs i olycksfallsvård skall hållas i april månad.
En fest skall inom den närmaste tiden anordnas i Ronehamns folkskola. En festkommitté utsågs, bestående av fruar Annie Beutelrock, Karin Claesson, Berta Gardell, hr Gustaf Eriksson samt fröknarna Alexandra Wigsten och Iris Claesson.
Från komminister Folke Hallen hade till årsmötet inlämnats ett upprop från Gotlands hjälpcentral för effektiv hjälp, främst till Norge.
Kretsen beslöt angående denna sak, att eftersom ej någon lokal finns att få disponera för anordnandet av en fest, ur kassan skänka en viss summa därtill. Till sist bjödos deltagarna på. kaffe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1943
N:r 33

Idrott och Sport.

Fria Idrottens dags tävling år 1942.
Detaljerade slutresultat föreligga nu.

Sedan en del resultat från denna tävling nu kommit Mig tillhanda från Svenska idrottsförbundet, får jag med tidningarnas hjälp bringa dessa till föreningar och tävlandes kännedom. Låt oss därför ännu en gång se tillbaka på ett segerrikt år. Att Gotland i år avgick med seger, därom ha vi tidigare underrättats.
Poängsumman var i år 16,515, fördelad på de olika grenarna 400 m. 4,344, 1,500 m. 3,276, längdhopp 4,198 och kulstötning 4,697. Deltagande föreningar voro 46, varav 43 civila och 3 militära. Poängfördelningen var resp. 4,508 och 12,007. För att plocka ihop dessa poäng ha 10,583 startat.
Segrande civil förening blev Visby IF med 557 poäng medan fjolårssegrande Fårösund kom på andra plats 371 p., 3) Visby AIK 315 p., 4) IF Gute 312 p., 5) Tingstäde TK 221 p., 6) Slite IF 182 p., 7) Levide IF 160 p., 8) Alva IK 156 p., 9) Klintehamn IK 149 p. och 10) Rone GoIK 145 p.
Band de militära föreningarna är fördelningen I 18 IK 7,288 p., A 7 IF 2,365 p. och KA 3 IF 2,354 p. I rikstävlingen mellan civila föreningar placerade sig ingen av gotlandsföreningarna bland de 100 bästa. I tävlan mellan militära förband blev I 18 IK 10 i grupp 2, A 7 IF 14 i grupp 3 och KA 3 IF 4 i grupp 4 endast 460 p. efter segrande förband och 47 p. för lite till en andra placering.
Löpning 400 in.: A. Hansson, Visby IF, 53,0, G. Boberg, Tingstäde TK, 53,4, B. Edmark, IK Alanerna, 53,6, Furir Kronlund, I 18 IK, 54,0, Å. Nilsson, Slite IF, 54,3, S. Asklander, Visby IF, 54,4, 0. Hallberg, Tingstäde TK, 55,0, Furir Klasen, I 18 IK, 55,0, N. Toll, I 18 IK, 55,0, E. Nilsson-, Fårösund GIK, 55,3.
1,500 m.: K. A. Söderström, IF Gute, 4,06,0, E. Andersson, I 18 IK, 4,08,0, A. Dahlin, IF Gute, 4,12,0, A. Jakobsson, I 18 IK, 4,15,0, S. Jakobsson, IF Gute, 4,20,0, C. Jonasson, Levide IF, 4,20,0, K. Svensson, Visby IF, 4,23,2, G. Hamberg, Levide IF, 4,24,0, I. Larin, Levide IF, 4,24,0, 3885 Sjögren, A 7 IF, 4,24,6.
Längdhopp: Serg. Klasén, I 18 IK, 633, N. Ekström, IF Gute, 630, A. Johansson, KA 3 IF, 626, 418 Svensson, I 18 IK, 620, H. Högkvist, Fårösund IF, 612, B. Gyllenskiöld, I 18 IK, 610, 4066 Hohndal, A 7 IF, 610, B. Edtnark, IK. Alanerna, 605, 7 Eriksson, I 18 IK, 605, W. Karlsson, IF Gute, 601, B. Karlström, Slite IF, 601.
Kulstötning: A. Romare, I 18 IK, 14,16, L. Abom, IF Gute, 13,46, Å. Kolmodin, I 18 IK, 13,10, K. G. Larsson, Lan GIF, 12,58, T. Pettersson, Rone GIF, 12,18, Furir Almkvist, Visby IF, 12,00, S. Nordberg, Visby IF, 11,71, S. Rylin, KA 3 IF, 11,56, L. tidfjäll, Visby IF, 11,52, B. Lundgren, Klintehamns IK, 11,35.
I individuella rikstävlingen blev Leif Abom 21:e man och ende gotlänning som placerade sig i denna tävling.
Att Gotland ännu en gång hävdat sig bland övriga idrottsdistrikt är ju glädjande för oss gatan Det visar att de senaste årens arbete att lägga idrotten på en bred front burit frukt. En blick på de tre senaste årens tävlingar visar en stadig ökning för varje år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1943
N:r 33

Vårpremiering av hingstar.

Livligt intresse från öns hästvänner.
Den sedvanliga vårpremieringen av treårshingstar på lördagen hade i likhet med tidigare år samlat en stor och intresserad åskådareskara, minst 300 personer, i A 7:s ridhus, där det var skönt att få skydd mot det verkliga ”busväder”, som blåste upp med en gång.
Förrättningen tog sin början på Utsatt tid kl. 10,30 och dessförinnan hade den anbefallda veterinärbesiktningen överstökats av tjänsteförrättande veterinären doktor Dyrendahl från’ Stockholm, som till- följe ordinarie doktor Åkerbloms sjukdom måst inkallas. Nämnden utgjordes av ordförandena i de tre första premieringsdistrikten, ingenjör R. Claeson, major H. Stjernswärd och godsägare J. H. Betjemann.
Samtliga i katalogen upptagna hingstar, 11 st., blevo föremål för bedömning och av dessa godkändes fem. Efter enskild bedömning fördes hingstarna i ring, varpå de godkända konkurrensbedömdes och placerades i följande ordning:

 1. kat.-nr. 10 Oxman, äg. A.-B. Fr Frigren, Visby.
 2. kat.-nr. 1 Balzack, äg. A.-B. Fr Frigren, Visby.
 3. kat.-nr. 7 Onyx, äg. A.-B. Fr. Frigren, Visby.
 4. kat.-nr. 3 Exist, äg. G. Hal-ner, Ekeby, Tungelsta
 5. kat.-nr. 6 Nidaros, äg. B. Pettersson, Gurfiles, Ala.
  Oxman, som ensam tillerkändes silvermedalj, är en medelstor, mycket bred fuxhingst med grova, korrekta extrimiteter och god gång. Bättre resning fram och stramare rygglinje vore dock önskvärt. Mått 155-216-26. Hingsten är född på Gotland hos S. Pettersson, Haltarve i Lokrume, och fallen efter Oxo de Haine Sainte samt ett från Halland inköpt sto efter Blanko av Bjertorp.
  Tvåan Balzacke. Perfekt Nebin, är inköpt som föl i Stockholms län., men har även den hallanitshärstamning på mödernet. Hingsten är fux och av större slaget, mått 163-218-27, med bra överlinje och grova ben. Den är dock ännu något smal och går trångt fram, men har nog rätt goda utvecklingsmöjligheter.
  Tfea blev Onyx en lågbent, rätt tilltalande x,
  född hos K. Medbom, Findarve i Rone. Modern är efter Vange och med hallandsblod längre bak. Onyx mätte 154-207-25. Bättre rygglinje samt något korrektare frambensställ skulle kunna önskas.
  Näst efter denna följde Exist, en brun hingst inköpt som föl i Stockholms län och fallen efter falebergshingsten Efoy och även på mödernet gående tillbaka till falebergsstam, ehuru modern inköpts till Stockholms län från Halland. Hingstar som mätte 157-212-25,5, hade en mäktig, bred bål men mera ordinärt underrede.
  Sist i raden bland de godkända gick Nidaros, en liten brun hingst efter Negustro—Valbin, född hos ägaren ,Bernhard Pettersson, Gurfiles i Ala. Hingsten verkade ännu något smal och outvecklad i bålen, men var i förhållande till denna rätt bra benad. Njurtrakten var något fattig. Mått 155 —204-25.
  Av de kasserade hingstarna hade fyra påtagliga veterinärfel, vilka bidrogo till kassationen.
  Resultatet av uppvisningen torde , från uppfödaresynpunkt få anses vara tillfredsställande. Även om årsklassen ej får anses vara framstående, är den dock bättre än de närmast föregående årens, varom ju även antalet godkända hingstar vittnar. Glädjande är även att år från år en allt större del av de här godkända hingstarna äro gotlandsfödda cch sålunda tyda på en kvalitativ förbättring av länets sto-stam. Sedan rikspremieringsnämnden började sin verksamhet 1932 har på Gotland godkänts 1 nordsvensk och 59 ardennerhingstar, varav den förstnämnde och 21 ardennerhingstar äro gotlandsfödda. Antalet fördelar sig sålunda på de olika åren:
  1932-34 2 st.
  1935-37 5 ”
  1938-40 7 ”
  1941-43 8 ”
  Fäder till dessa gotlandsfödda hingstar äro Vange till 3 st., Valman, Verlis, Mondor och Oxo till vardera 2, Flink, Mazeppa,
  Monitor, Lander, Brill Mackaw, Esprit och Negustro till vardera 1. Övriga 4 äro hitkomna i moderlivet.
  Givet är att de svåra foderförhållanden, som varit rådande under hingstarnas uppväxttid ej kunnat undgå att påverka deras utveckling och även om för dagen ej direkta tecken på denna sak voro tillfinnandes torde dock en sådan sak som skelettgrovleken ha måst bli lidande Oxo de Haie Sainte fick av sin första årgång in två hingstar av 7 födda .hingstföl och detta får anses som ett gott tecken för framtiden, särskilt som dessa hingstar voro bland dagens bästa.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1943
Nr: 31

Dödsfall Lars Ahlqvist

Att vår käre fader Lars Ahlqvist avled i dag i sitt 73 levnadsår, sörjd och saknad av oss, syskon samt övriga släktingar och vänner tillkännagives härmed.
Ålarve i Rone d 5 febr. 1943.
Konrad Jenny.
Sv. Ps. 557.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1943
N:r 29

Dödsfall

I sitt 73:e levnadsår har jordbrukaren och fiskaren Lars Ahlqvist, Ålarve i Rone, avlidit. Han ägnade sig tidigare vid sidan av sitt jordbruk åt fiske och var numera hedersledamot i fiskareföreningen på orten. Han var även på sin tid ordförande i arbetarekommunen. Under ett tiotal år var han föreståndare för telefonväxeln på platsen, vilken nu förestås av hans dotter. Utom av henne sörjes han av en son, som för omkr. 15 år sedan övertog gården, samt syskon.

Förre konsuln Hjalmar Klint härstädes avled i går efter en längre tids ohälsa.
Konsul Klint var född i Mästerby 1865 och vid sitt frånfälle således 78 år gammal. I unge år var han anställd vid grosshandlare Karl Molanders kolaffär och skeppsrederi vid Strandgatan och övertog år 1904 kolaffären och drev egen rörelse. Han blev dansk vice konsul efter konsul Edvard Cramér. Vid finnans ombildande till bolag blev han delägare, men trädde för ett tiotal år sedan tillbaka på grund av ohälsa. Några år under förra världskriget var han ägare av skonaren Heimdal av Visby.
Under sin krafta dagar hade konsul Klint ett flertal olika förtroendeuppdrag. Han var sålunda i flera år styrelseledamot och kassör i hamndirektionen, styrelseledamot och kassör i dåvarande skolrådet och en lång följd av år styrelseledamot och kassör i Hem för Pauvres Honteux. Vidare var han en tid ordförande i styrelsen för Gotlands järnhandel, ombud för Neptunbolaget och mångårig skattmästare i frimurarelogen S:t Nicolaus.
Med Hjalmar Klint har en på sin tid välkänd affärsman i Visby gått ur tiden. Han var personligen en godhjärtad och välvillig man, som genom sitt vänsälla sinnelag vann många vänner, vilka bevara honom i gott minne. De senare åren har han dragits med ohälsa och slutade sina dagar på Mariahemmet, där han en längre tid vårdats.
Närmast sörjes han av maka samt en sondotter.

Förre maskinarbetaren Hans Paulsson, Annelund, Visby, har avlidit i en ålder av 63 år. Han har varit anställd huvudsakligen såsom maskinarbetare vid Ruteverken och sedan vid Roma sockerfabrik. Han har på senare åren varit sjuklig och var nu sedan tre år tillbaka bosatt hos en son, handelsträdgårdsmästare Helge Paulsson, Annelund. Närmast sörjes han av tvenne söner.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1943
N:r 29