Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter den vid en explosionsolycka omkomne magasinsarbetaren och fiskaren Verner Gabrielsson, Mättsarve i Rone. Den gripande sorgeakten inleddes med att organisten lantbrukaren Elof Jacobsson, Domerarve, på orgeln spelade »Aases död» av Grieg. Sedan ps. 579: 1-2 sjungits höll komminister Folke Hallen ett varmhjärtat griftetal med utgång från 1 Sam. 20:3 och förrättade den rituella akten, vilken avslutades med ps. 355. Medan Händels Largo spelades på orgeln utbars kistan och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd. Kransar nedlades av bl. a. lagerföreståndare Erik Johansson från arbetskamraterna i GLC, lagerföreståndare C. G. Hallgren, Hemse, från GLC, fiskaren Einar Gardell från Rone fiskarförening och transportarbetarnas fackförening, maskinreparatör Sigurd Pettersson från taxeringsnämnden, affärschef Bo Gutevik från AB C. J. Broan-der och lagerarbetaren Håkan Berggren från arbetarekommunen. Efter kransnedläggningen sjöngs ps. 600:7.
En gripande jordfästning har förrättats i Gothems kyrka, då stoftet efter avlidne Sam Hellberg vigdes till den sista vilan. Samlingen skedde i sorgehuset vid Kyrkbjers och efter en andaktsstund anträddes sogetåget till kyrkan, varvid den blomsterhöljda kistan bars av sex kamrater ur socknens hemvärnskår. Under tiden vajade flaggorna på halv stång och många sockenbor hade mött upp för att följa den avlidne till graven. Utanför kyrkan bildade Samariterna ur Gothems, Hörsne och Vallstena kretsar med sina resp. fanor. Kistan infördes därefter i den blomstersmyckade kyrkan och placerades på katafalken under det organisten Rud. Carlsson på kyrkorgeln utförde sorgemusik. Sedan Rödakorsfanan och hemvärnets fana placerats i koret sjöngs en psalm, varpå kyrkoherde Johan Munthe höll griftetalet och förrättade jordfästningen. Efter psalmsång utbars kistan under sorgemusik till den öppnade griften.
På kyrkogården följde nu en kransnedläggning som vittnade om den kärlek och uppskattning som den avlidne under livstiden tillvunnit sig. Hemvärnsunderofficer Fohlström, Visby, talade till minnet av den uppskattade förbandsplatschefen samt nedlade en vacker krans från hemvärnet. Hemmansägare Alrik Silven tackade för Gothems hemvärnskår och nedlade en krans. Vidare märktes kransar från hemvärnssamariterna i Gothem, Vall-stena hemvärnssamariter, Gothems rödakorskrets, Gothems kyrkobrödrakår, kyrkvärdarna i Gothem, Gothems, Dalhems och Hörsne arbetarkommuner, fattigvårdsstyrelsen i Dalhems storkommun och taxeringsledamöterna i Gothem m. fl.

Gotlänningen
Torsdagen 24 Juli 1952
Nr 168

Gotland Runt. Rone.

RONE
Gotlands missionsförenings bibel-och missionskurs i Rone. I onsdagskväll inleddes sommarens bibel- och missionskurs, denna gång förlagd till Cramérska gården vid Halor, Ronehamn. Efter inlednings- och välkomstord av Stångakretsens predikant Axel Eriksson hölls korta anföranden av kursledaren distriktsförest. Emil Lindh, distriktsförest. Carl Marcusson, Kalmar, och reseombudet Roland Thomsson, Göteborg. Kvällen avslöts med ett samkväm i lägermatsalen.
Under andra kursdagen blev tillslutningen ovanligt god trots Ihållande regn. Kursens ,husfar ’pred. H. Pettersson ledde morgonbönen. Förmiddagens program i övrigt upptog bibelstudium, som leddes av Carl Marcusson samt missionsföredrag av afrikamissionären Ingrid Hellman från Stockholm. Eftermiddagens föredrag av Roland Thomsson behandlade en del psykologiska spörsmål i bibelns ’ ljus. »Ur minnets dagbok» var ämnet för Carl Marcussons skildring av gamla väckelsetider på Gotland under 1920-talet. Vid kvällens evangeliska möte hade också många av bygdens folk mött upp, korta predikningar hölls av Roland Thomsson och pred. Axel Andersson, Hablingbo, vidare medverkade en grupp sångare.

Gotlänningen
Måndagen 21 Juli 1952
Nr 165

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller i morgon änkefru Emma Engfeldt, Othemarsgatan 14, Visby. Åttioåringen är änka efter målaremästare Oscar Engfeldt.

SJUTTIOFEM ÅR fyller å onsdag fru Anna Wahlbäck, maka till förre lantbrukaren Fredrik Wahlbäck, Haga i Mästerby. Fru W. är född vid Haga. Hon har gjort sig känd som en arbetsam och duktig människa.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag nämndeman Axel Wahlby, Roes i Rone.
Jubilaren, som är född i Rone och genomgått folkhögskolan och lantmannaskolan i Hemse, har praktiserat i Danmark. År 1911 övertog han gården efter sin fader, och skicklig och kunnig har han också drivit upp den till en mönsteranläggning, för vilket han erhållit flera utmärkelser. År 1937 överlät han gården till en son.
Nämndeman Wahlby har varit flitigt anlitad för olika värv inom hemkommunen. Sålunda var han ledamot av valnämnden 1914-33 och ordförande i samma nämnd 1918-28. I Autsarve mejeri AB har han varit räkenskapsförare samt ledamot av styrelsen. Vidare har han beklätts med uppdragen som ordförande i kommunalstämman och kommunalfullmäktige samt pensionsnämnden och därjämte har han varit ordförande i kristidsnämnden. I kommunalnämnden har han varit ledamot samt vidare överförmyndare, ordförande i Rone sparbank m. m. Nämndeman blev han 1934.
Men Axel Wahlby har inte blott ägnat sig åt lantbruket och skötseln av allmänna angelägenheter. Han har också ideella intressen och ända sedan 1902 har han med intresse deltagit i nykterhetsarbetet som medlem av IOGT, där han en följd av år var vice templare i gotlandsdistriktet och ett 20-tal år deputerad i Ronelogen.

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag änkefru Helga Martell, Unghanse i Öja. Jubilaren, som är småländska till börden men redan i unga år kom till Gotland, är änka efter stenhuggaren Gustav Martell. Hon har gjort sig känd som en duktig och arbetsam kvinna.

På onsdag fyller lantbrukaren Karl Nyberg, Follingboväg 43, Visby, sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag fru Ellen Blomberg, maka till lantbrukaren Axel Blomberg, Nors i Rute.

På onsdag fyller fru Fredrika Sofia Broberg, maka till snickaremästare Karl Broberg, Ducker i Bunge, sextio år.

Fru Ebba Nordström, Rodarve i Östergarn, fyller på onsdag sextio år. Hon är född i Gammelgarn och maka till hr Edvard Nordström.

SEXTIO ÅR fyller i morgon f. vägarbetaren. Conrad Sandberg, Lännaplan la, Visby. Han är född i Malmö och kom 1919 till Visby där han arbetat hela sitt liv. Först som arbetare inom cementindustrien, men 1929 slöt han och var sedan anställd som kommunalarbetare, där han sysslade mest med vägarbete. För några år sedan slöt han dock arbeta på grund av sjukdom.

FEMTIO ÅR fyller hemmansägaren och kyrkvärden Carl Ahlberg, Bjästavs i Sanda, fredagen den 18 juli.
Femtioåringen, som är född vid Bjästavs och övertog fädernegården för ett tiotal år sedan, åtnjuter ett stort förtroende och har också fått mottaga en hel del kommunala och andra förtroendeuppdrag. Han har praktiskt taget tillhört samtliga nämnder o. styrelser inom hemkommunen. Numera är han bl. a. vice ordf. i storkommunens nykterhetsnämnd. Vidare är han sedan 25 år tillbaka kassör i Sanda hembygdsförening och han tillhör också hemvärnet. Därjämte kan erinras om att femtioåringen i många år varit distriktsstudieledare för JUF:s gotlandsdistrikt. Han är ledamot av styrelsen för Gotlands hembygdsförbund och är även med i Folkbildningsförbundet samt riksantikvarieämbetets ombud i Klinte storkommun. Han är också ledamot av kyrkorådet. Personligen är han en rejäl och präktig människa som tillvunnit sig allmän uppskattning både inom och utom, hemkommunen.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

Jordfästningar

En högtidlig jordfästning ägde rum i Rone på tisdagen, då stoftet efter lantbrukaren Josef Grönström Frigsarve i Rone vigdes till gravens ro. Samling skedde först i sorgehuset, där en andaktsstund hölls under ledning av komminister Folke Hallen. Företrädd av RLF:s florbehängda standar fördes kistan in i kyrkan där lantbr. Karl Hägg, Vänge, utförde ett violinsolo. Den talrikt församlade menigheten sjöng ps. 579: 1-3, varefter kontraktsprosten Ernst Hejneman med utgångspunkt från orden i 12 och följande verser i 1 Kor. 13 höll griftetalet samt förrättade fästningen. Efter ps. 357 utfördes st egravningsmässan av komminister Hallen, och sedan ps. 331 sjungits avslöts akten i kyrkan med att, lantbr. Karl Hägg spelade Deunods Ave Maria.
I samband med kransnedläggning hölls tal av prosten Hejneman, vilken framförde Rone pastoratskyrkoråds tack, av komminister Hallen för kamraterna i kyrkorådet 1943-47, kvarnäg. Viktor Ahlsten för Hemse folkskolestyrelse, lantbr. Elfrid Danielsson för Hemse kommunalfullmäktige, lantbr. Anders Hermansson, Havdhem, för Gotländska lantmännens centralförening, lantbr. Herman Larsson för Rone BF-avdelning, lantbr. Hugo Pettersson för Hemseortens jordbrukskassa, fru Annie Beutelrock för Rone Rödakorskrets, folkskollärare R. Dahlgren, Stånga, för Södra Gotl. brandstodsförening, lantbr. Gösta Lagerin för Rone bygdegårdsförening, lantbr. Ture Johansson för Rone lantmannaförening, folkskoll. Bengt Bergström för lärarkåren i Rone, lantbr. Axel Sundberg för Hemse kommunkrets av BF, lantbr. Sigurd Pettersson för taxeringsnämnden i Rone samt lantbr. Bruno Johansson för Rone lokalavdelning av RLF.
Härefter sänktes RLF-standaret över graven tre gånger, och ps. 447 sjöngs, varpå komminister Hallen uttalade några minnesord. När prosten Hejneman lyst frid över griften sjöng de församlade till slut en av den avlidnes älsklingspsalmer, Härlig är jorden.

Stoftet efter f. handlanden Herman Nilsson, Visby, vigdes till griftero igår. Under samlingen i domkyrkan och medan kistan bars in spelades sorgemusik och S:t Hansbröderna bildade häck, vilket de också gjorde när kistan efter den högtidliga aktens slut utbars ur kyrkan för att föras till begravningsplatsen.
Tonsättaren Friedr. Mehler spelade ett violinsolo och sedan ps. 336: 1-4 sjungits höll domkyrkokomminister Nils Öberg griftetalet och förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 600: 7, varpå hr Mehler spelade ett violinsolo. Under orgelmusik utbars kistan och fördes sedan i procession till södra begravningsplatsen, där den sänktes i familjegraven.
En rik och vacker gärd av kransar hade sänts till båren. Gotlands köpmannaförbunds krans nedlades av köpman Gösta Björstam, SV:s av konsul Einar Broander, Riddartemplet S:t Hans av posttjänsteman D. Nyström, Visby arbetareförenings av köpman F. Carlson, firma Axel Lundbergs av hr Hans Nyman samt Södra koloniträdgårdsföreningens krans av ing. Olofsson. Kransar hade dessutom sänts bl. a. från AB C. J. Björkander & Son och från AB C. I. Kolmodin.
Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över vilorummet och en son till den bortgångne, direktör Karl-Herman Björngård, Uppsala frambar de anhörigas tack för den hedersbevisning som kommit den avlidnes minne till del.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155

Sportspalterna.

Uppmärksammad Gotlandsseger.
DAGENS STÖRSTA SENSATION inträffade i skymundan i Tidaholm, där lilla Gotland slog bjässen Västergötland i landskapsmatchen i fotboll med 3-2. På bortplan alltså! Så skriver R:et Eklöv, DN:s sportchef, i sin krönika. Och visst var det starkt av Gotland att vinna, frågan är, om man inte sätter den här segern som förnämligare än fjolårets mot Småland. Det ser ut som om vårt landskapslag bara kan göra riktiga kämpamatcher på bortaplan. Vi har tidigare påtalat, att publiken här på Gutavallen inte hjälper de våra utan snarare stjälper dem. Kanske är det orsaken till att grabbarna får sådan spelglädje när de kommer ut. Något gör det säkert.
— Publiken den var alla tiders, säger Åke Jansson, den applåderade även när vi gjorde några bra saker. Den var sportslig på alla sätt. Spelet? Ja, jag har alltid trivts med att spela ihop med »Mulle» Othberg, det går så lätt ett kortpassa med honom. Så är han ju en kämpe, han vill att grabbarna skall ge sig helt och kämpar gör han själv också. Värmen var kollossal, man kunde inte röra sig så lackade svetten av en. Men roligt var det …
Så långt Åke.

GOTLÄNNINGARNA gjorde ett starkt intryck på fotbollsförståsigpåarna i Västergötland. Lokalpressen ger de våra ett högt erkännande. Så här skriver Göteborgs Handels och Sjöfarts-tidning:
…. I den tropiska värmen visade gästerna den största energin och segerviljan och vann tack vare detta. Efter spelfördelningen borde siffrorna varit omvända. Man hade inte tilltrott gotlänningarn ett så pass fotbollskunnande som de lade i dagen. Det fanns både mening och tanke i dess spel, som gick i ett snabbt tempo. Speciellt försvaret gjorde ett gott intryck ..
I spelarkritiken framhåller man särskilt Sven Uhr, ”Henna” Karlsson och Nisse Engström (han gjorde ju två mål).
I Skaraborgaren skriver märket Fodin, att bäste man på plan var Sven Uhr och att Henna var mannen som de flesta, anfallen strandade på, men han understöddes bra av Lasse Arvidsson och Nisse ”Big” Karlsson. Bland kedjemännen håller man ”Mulle” och Nisse Engström för de bästa. Man ägnar förresten ett ganska stort utrymme åt matchen — hela fem spalter.
NISSE ENGSTRÖM, som var det farligaste anfallsvapnet, kände sig inte i allra bästa slag. Han hade den föregående veckan legat på TK:s träningskurs på Bosön och kört hårt. Man hade haft sådana ”slavdrivare” som George Raynor, ”Farsan” Sandberg och Tage Zacharoff. Det var första gången Nisse var med på en sådan rikskurs, men tidigare har han varit med på tre lokalkurser.
På tal om matchen, så säger Nisse:
— Vi låg över i första halvlek, men i andra då vi märkte att västgötarna började få övertaget, så spelade vi mera tillbakadraget. Jag tyckte att ”Mul-le” var bra, han spelar fram bollarna fin-fint och så betyder han en hel del psykologiskt för laget också. Han är nog vår bäste center, men P. O. har man ju inte sett ännu på den platsen.
RUNE

Pojkfotboll:
Oskarshamns AIK slog Stenkyrka, 6-0.

Oskarshamns AIK:s pojklag som för närvarande gästar Gotland vann i går sin första match, som spelades mot Stenkyrka. Segersiffrorna var så pass överlägsna som 6-0. AIK:arna var över lag större och kraftigare än sina motståndare och något större besvär vållade det inte heller dem att bärga segern.
— Oskarshamns AIK:s pojklag spelar i kväll en match mot IF Gutes första lag och med anledning av Frisksport-Spelen börjar matchen redan kl. 17. I en tredje och sista match blir Tingstäde på torsdag motståndare.

Sydöstra och södra pojkserierna
är nu slutspelade. Tabellerna ser ut så här:

Sydöstra:
Stånga—När 0-7
Burs—Lye 2-1
När 4 3 1 0 15-3 7
Burs 4 2 2 0 5-3 6
Lye 4 2 0 2 14-6 4
Garda 4 1 0 3 2-10 2
Stånga 4 0 1 3 3-17 1

Södra:
Rone—Levide 0-5
Alva—Havdhem 1-5
Havdhem 3 2 1 0 16-3 5
Levide 3 2 1 0 13-3 5
Alva 3 1 0 2 5-12 2
Rone 3 0 0 3 1-17 0

Norra gruppens
sommaromgång är nu slutspelad. Matchresultat:
Tingstäde—Stenkyrka 1-0
Othem—Hellvi 3-2
Hellvi—Tingstäde 1-9
Stenkyrka—Othem 1-0
Tingstäde—Othem 4-2
Hellvi—Stenkyrka 3-0
Tingstäde 3 3 0 0 14-3 6
Othem 3 1 0 2 5-7 2
Stenkyrka 3 1 0 2 1-4 2
Hellvi 3 1 0 2 6-12 2

Gute vann B-pokalserien.
Gute slog i går IFK med 9-2 i pokalserien för reservlagen. Det var den sista matchen i serien och i och med Gutesegern över IFK så blev det också serieseger för de svartvita.
Tabellen:
Gute B 3 2 0 1 17-6 4
VIF B 3 2 0 1 8-7 4
VAIK B 3 2 0 1 5-6 4
IFK 3 0 0 3 5-16 0

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155

Dödsfall

I en ålder av åttiotre år har fru Ida Johansson, Rone, avlidit. Den bortgångna, som var maka till förre banvakten Johan Johansson, var känd som en duktig hemmets kvinna, som haft en stor familj att sköta. Förutom av maken sörjes den avlidna av tre söner och sju döttrar.

Förvaltare Rickard Andersson, Älvkarleö, har avlidit, 71 år gammal. Han var född på Gotland. Efter en tid som kontrollassistent vid Stora Kopparbergs Bergslags AB blev han förvaltare för bolagets egendomar Älvkarleö, Ytterboda och Siggefora, 1934 avgick han med pension. Närmast sörjande är maka samt en dotter, gift med prosten C. I. F. Berggren, Eskilstuna, samt barnbarn.

Gotlänningen
Måndagen 7 Juli 1952
Nr 153

Sportspalterna.

Stadsfullmäktige har blivit idrottsbitna, med i Gutavallsgala.
IF Gutes Gutavallengala på söndag verkar av laguppställningar att döma gå i samma muntra men på samma gång »fighting»-tecken som i söndags, då det blev nytt publikrekord för året i samma veva. Stadsfullmäktiges präktiga gamla gossar har blivit idrotts-bitna, och de kommer att möta ett slagkraftigt damlag från Gute i fotboll. Gutelaget är ännu hemligstämplat, men stadsfullmäktige är klart
6/11-delar. De sex är: Gust. J. G. Pettersson, »Charmis» Pettersson, Valter Jansson, Knut Johansson, Fred Henningson och Alvar Bergström. Det ryktas om att Stadsfullmäktigeordf. har åkt till Östergarn för att där i lugn och ro kunna överblicka läget. Han har förmodligen följande namn i kikaren: Sam. Tingström, John Bergström, Erik Nilsson, Åke Palmgren, Hans Pettersson och K. G. Nilsson.
Det var meningen att publiken skulle få se Brandkåren och Polisen i ädel kamp om pushbollen, men förmodligen har polisen varnats, då detta spel är synnerligen hårt, det såg vi ju sist. 30 m gasbinda gick åt? Polisens enda vapen sabeln får inte vara med och det antas bero på detta som inte Polisen vill ställa upp. Visby brandkår — absolut den snabbaste i Europa — kommer att spela mot Ångbåtsbolaget och förmodligen blir det även en laddad uppgörelse Järnvägen och Andelsslakteriet emellan. Det lär bli växelspel mellan tarmrensare och sköljare.
Evenemanget sätter i gång kl. 18.30.

Bro SK:s orientering
hade samlat ett 30-tal orienterare. Resultat:
Seniorer: 1) Nils Lövgren, Bro, 57.00, 2) Torsten Blomer, Bro, 1.00,40, 3) Allan Blomer, Bro, 1.01.00, 4) 011e Hammarström, Bro, 1.07.17, 5) Karl Erik Hammarström, 1.07.31, 6) E. Dahlin, AIK, 1.08.22, 7) A. Jolby, AIK, 1.10.45.
Damer: 1) Ingegerd Lövgren, Bro, 54,45, 2) Gunnel Wickman, Bro, 1.00,40, 3) Solveig Lindberg, Bro, 1.29.40, 4) Vivi Lönngren, Bro, 1.56.40.
Juniorer: 1) P. O. Andersson, Bro, 47.11, 2) Erik Andersson, Bro, 49,17, 3) Ove Lindell, Bro, 58.30.

Pojkfotbollen
Visbygruppen
nr 1 är nu slutspelad för sommaren och tabellen har följande utseende:
VIF I 5 5 0 0 28— 3 10
Gute I 5 4 0 1 22— 5 8
VAIK I 5 3 0 2 17— 6 6
VIF II 5 1 0 4 4-15 2
Gute II 5 1 0 4 6-24 2
VAIK II 5 1 0 4 2-26 2

Sydöstra gruppen
har följande matcher spelats:
Lye—Stånga 7-1
Garda—Burs 0-1
När—Lye 3-2
Stånga—Garda 1-2

När 3 2 1 0 8-3 5
Lye 3 2 0 1 13-4 4
Burs 3 1 2 0 3-2 4
Garda 4 1 0 3 2-10 2
Stånga 3 0 1 2 3=10 1
På tisdag spelas de sista matcherna, Stånga—När och Burs—Lye.

Södra serien
Levide—Alva 6-1 Rone—Havdhem 0-9
I kväll spelar Rone—Levide och Alva—Havdhem.

I pojkfotbollen
har följande matcher spelats inom centralgruppen:
Vall—Dalhem 2-5 Klintehamn—Hörsne 2-1 Dalhem—Vänge 3-1

Klintetävlingarna
Vid friidrottstävlingar i Klintehamn som hölls på onsdagskvällen uppnåddes medelmåttiga resultat. Här följer resultatlistan:
Damer, 80 meter: 1) Ebba-Lisa Ottoson, Bro SK, 11,2, 2) Ingrid Josefsson, Roma, IF, 11,8, 3) Ulla Wallin, Bro, 12,0, 4) Sylvia Glifberg, Bro, 12,1, 5) Elisabeth Jakobsson, Roma, 12,6, 6) Ingegärd Löfgren, Bro, 12,8.
Längdhopp: 1) Elisabeth Jakobsson, Roma, 4,06, 2) Ebba-Lisa Ottosson, Bro, 3,96, 3) Ingrid Josefsson, Roma, 3,93, 4) Kerstin Samuelsson, Bro, 3,84, 5) Ingegärd Lönngren, Bro, 3,73, 6) Sylvia Glifberg, Bro, 3,71.
Slungboll: 1) Ulla Wallin, Bro, 43,45, 2) Kerstin Samuelsson, Bro, 37,38, 3) Ingrid Josefsson, Roma, och Ingegärd Löfgren, Bro, 37,04, 5) Sylvia Glifberg, Bro, 35,90, 6) Elisabeth Jakobsson, Roma, 35,74.
Seniorer, 100 meter: 1) Lasse Broander, Lidingö, 11,6, 2) Sture Kristoffersson, KIK, 11,8, 3) Eve Jansson, KIK, 11,9, 4) Börje Sellin, Gute, 12,2, 5) Ove Pettersson Gute, 12,3.
400 meter: 1) Gunnar Johansson, I 18; 54,2, 2) John Bäckman, FIK, 55,2, 3) Eve Jansson, KIK, 56,0, 4) Ture Johansson, Bro, 56,1.
1.500 meter: 1) Gustaf Söderlund, Eksta, 4.14,8, 2) John Bäckman, FIK, 4.16,0, 3) Nisse Löfgren, Bro, 4.26,0, 4) M. Olsson, I 18, 4.28,0, 5) Thorulf Berg, Roma, 4.40,8.
Höjdhopp: 1) Hans Nyberg, KIK, 1,60, 2) Sven Blomkvist, Havdhem, 1,60, 3) Allan Karlsson, Gute, 1,60, 4) Lasse Broander, Lidingö, 1,60. 5) Ole- Gadd, Gute, 1,55.
Längdhopp: 1) Sture Kristoffersson, KIK, 5,82, 2) M. Nygren, I 18, 5,75, 3) Rune Karlsson, Gute, 5,73, 4) Ole Gadd Gute, 5,56, 5) Ingvar Nyström, KIK, 5,54 6) Ove Pettersson, Gute, 5,36.
Diskus: 1) B. Nordberg, Bro, 35,09, 2) Leif Åbom, FIK, 34,98, 3) Evert Krusell, Fardhem, 34,90, 4) Hans Nyberg, KIK, 34,18.
Kula: 1) Leif Åbom, FIK, 12,78, 2) Evert Krusell, Fardhem, 11,39, 3) M. Nygren, I 18, 10,81, 4) B. Nordberg, Bro, 10,30.

Gotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151

Dödsfall Josef Grönström.

Min älskade Make vår käre Far Josef Grönström avled stillta i natt i sitt 52:a levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, åldrig moder, broder, svägerska, släkt och många vänner.
Frigsarve i Rone den 2 juli 1952.
EDIT GRÖNSTRÖM
Britta Eivor Sten

Vad är vårt liv den korta stunden
Mot livet som vår själ tillhör.
Ur tiden löses den obunden
Och med sin vinge, himlen rör.
För de som önska följa den avlidne till hans sista vilorum meddelas, att samling sker i sorgehuset tisdagen den 8 juli kl. 16.30. Jordfästningen äger rum kl. 19 i Rone kyrka.

Gotlänningen
Torsdagen 3 Juli 1952
Nr 150

GMU inbjuder till Stångakonferens.

Gotländska missionsförbundets ungdom inbjuder till Stångakonferens vid Gumbalde, Stånga, söndagen den 6 juli. Som medverkande talare har man i år lyckats få riksevangelisten Carl Andersson, Animskog, samt missionär Åke Breving, Kongo. Den förre har blivit riksbekant tack vare den av stockholmstidningarna uppmärksammade s. k. »skinnknutteväckelsen» i Södertälje förliden vinter och vår. Missionär Breving tillhör de yngre missionärerna. Han kommer fr.o.m. i höst att tillträda som ungdomspastor i Valhallakyrkan, Stockholm. Som solist i konferensen medverkar fru Carna Thomasson, Rone. GMF:s sångärförbund under ledning av lantbr. Bertil Söderström sjunger under förmiddagen och de förenade musikföreningarna under ingenjör Elis Stenfelts dirigentskap medverkar under eftermiddagen.
Det har varit vanligt att stora skaror samlats till Stångakonferensen och sammalunda är att hoppas den 6 juli.

Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149

Josef Grönström död.

En av de mera kända personerna på södra Gotland, lantbrukaren Josef Grönström, Frigsarve i Rone, avled i dag på Visby lasarett i en ålder av 52 år.
Han var född vid Roes, men övertog vid sitt giftermål svärföräldrarnas gård vid Frigsarve och har gjort den till en verklig mönstergård. Under en kortare tid hade han en gård i Visby. Vid sidan av arbetet med jordbruket har hans tid och kunnighet tagits i anspråk för en månfald förtroendeuppdrag inom det kommunala livet. Sålunda har han varit ledamot av kommunlafullmäktige, valnämndens ordf. v. ordf. i folkskolestyrelsen, ordf. i fattigvårdsstyrelsen, ledamot av taxeringsnämnden, kassör i pastoratskassan och revisor i Rone sparbank.
Inom jordbrukarnas egen föreningsrörelse har han deltagit med intresse och fungerat som ordf. i ortens G. L. C. avdelning. I bygdegårdsföreningen har han varit styrelseledamot, vilket han även varit i jordbrukskassan. I Hemse gille har han varit vice ordförande. Även inom andra områden har hans namn gjort sig gällande, bl. a. som revisor i Södra häradets brandstodsförening och så har han varit med i styrelsen i Röda korskretsen. Han var starkt intresserad av RLF och var bl. a. ombud vid riksstämmorna ett par gånger. Sin stora hobby hade han i jakt och skytte.
I snart två år har hr Grönström kämpat med den sjukdom som till sist skulle bryta ner honom. Han var under sin levnad glad och gemytlig och hade förvärvat många vänner, så att sorgen och saknaden i bygden är stor.
Närmast sörjande är makan Edith, modern Emma, som bor vid Roes, barnen, Britta, sjuksköterska, Eivor, sem. stud. och Sten, som arbetar hemma på gården. Vidare sörjes han av brodern, lantbr. Karl Grönström, Roes i Rone.

Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149