Hovrätten avvisade åklagaryrkande.

Svea hovrätt har fastställt norra häradsrättens beslut att lämna utan bifall av åklagaren framställt yrkande om ansvar å ingenjören S. G. Wahlin, Djursholm, för ovarsamt framförande av bil. Han hade den 10 febr. i år på vägen Ljugarn-Roma vid Ljungby i Ala kolliderat med en plogbil förd av en vägarbetare. Denne dömdes av häradsrätten till böter under det att W. frikändes. Åkl. har i hovrätten yrkat bifall till sin talan. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Romaorten får ej bilda eget läkardistrikt.

Medicinalstyrelsen föreslår inräträttande från 1 januari 1941 av fem nya provinsialläkardistrikt i landet med läkarna stationerade i Billingsfors, Laxå, Gagnef, Alfredhem och Fredrika i Västerbottens län.
Som bekant har även ifrågasatts ett nytt läkardistrikt i Romaorten. Styrelsen säger att vid prövningen av frågan, på vilka orter inom landet behovet av nya distrikt vore mest trängande, har stor tveksamhet förelegat. Styrelsen har emellertid med beaktande av vad riksdagen anfört stannat vid sitt nu avgivna förslag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Nya löneregleringar

för Dalhems, Klinte och Roma pastorat.
Kammarkollegiet har till k. m:t för fastställelse överlämnat” förslag till ny lönereglering för Dalhems, Klinte och Roma pastorat att gälla 1941-1960. Någon ändring i pastoratens kyrkliga indelning och organisation ifrågasättes ej. Årslönen för kyrkoherden i Dalhem, Ganthem, Halla och Hörsne med Bara församlingars pastorat föreslås fastställd till 4,860 kr. jämte reseanslag med 450 kr., bränsleersättning med 200 kr. samt adjunktens årsarvode till 2,000 kr. jämte reseanslag med 250 kr. De allmänna gudstjänsterna skola uppehållas medelst duplikation på sätt domkapitlet efter förslag av kyrkoherden bestämmer. Särskild pastorsexpedition skall, en gång i veckan hållas öppen i Hörsne med Bara församling.
Kyrkoherdens i Klinte och Fröjels församlingars pastorat årslön föreslås till 5,060 kr. jämte reseanslag med 500 och bränsleersättnnig med 200 kr. De allmänna gudstjänsterna skola uppehållas medelst duplikation varjämte tolv extra gudstjänster skola anordnas pr än
Slutligen föreslås att årslönen för kyrkoherden i Roma, Björke, Follingbo och Akebäcks församlingars pastorat fastställes till 4,740 kr. I jämte reseanslag med 400 och bränsleersättning med 200 kr. samt adjunktens årsarvode till 2,000 jämte reseanslag med 300 kr. Adjunkten skall på eget ansvar sköta kyrkobokföringen för Follingbo församling. De allmänna gudstjänsterna skola uppehållas medelst duplikation. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Foderauktion i Etelhem.

LÖRDAGEN DEN 29 JUNI kl. 1 e. m. hålles den sedvanliga foderauktionen i Bara myr, varvid i mindre lotter försäljes foderskörden å c:a 70 tnl.
Betalningsanstånd till nen 1 oktober 1940.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Stor foderauktion i Lau.

FREDAGEN DEN 28 JUNI kl. 1 e. m. hålles den sedvanliga foderauktionen å Lau gård, varvid i mindre lotter försäljes foderskörden å c:a 100 tnl.
Betalningsanstånd till den 1 oktober 1940.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Foderauktion i Eksta.

TORSDAGEN DEN 27 JUNI kl. 11 f. m. låter K. O. JÖNSSON, MELLINGS, genom offentlig auktion försälja foderskörden å c:a 20 tnld varav en del är avslaget och uppsatt i stackar.
Utrop i mindre lotter.
Betalningsanstånd till 1 okt. 1940.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Avstyrkta besvär.

Länsstyrelsen avstyrker de besvär Gotlands läns trafikbilägareförening anfört över att Slite—Roma järnvägsbolag lämnats tillstånd att insätta ytterligare en lastbil i sin länstrafik för godsbefordran nied station i Slite köping.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Foderauktion i Levede.

ONSDAGEN DEN 26 JUNI kl. 11 f. m. låter Anton Larsson, Hallbåter, genom offentlig auktion försälja växande höskörden å c:a 25 tnl. i Mästermyr. Samling vid ladan. Utrop i mindre lotter.
Betalningsanstånd till den 1 oktober 1940.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Foderauktion i Burs.

ONSDAGEN DEN 26 JUNI kl. 3 e. m. låter handl. Fagerberg genom offentlig auktion försälja växande höskörden å c:a 20 tnl. å s. k. Smörslätt i Rone myr. Utrop i mindre lotter.
Betalningsanstånd till den 1 november 1940.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Auktion i Hejde.

TORSDAGEN DEN 27 JUNI kl. 2 e. m. låter Gunnar Pettersson, Hägleips, till följe fastighetens försäljning genom offentlig auktion avyttra sitt lösöre varav nämnes: Kreatur: 1 häst, 11 år, grov varmblod, 4 st. mjölkkor, tuberkulinundersökta 1940, en kvigkalv, en 3 mån. gris. Redskap: 13 bill. Salix radsåningsmaskin, fjäder- och sladdfjäderharvar, vänd-, spets- och skumplogar, hästräfsa, ny arbetsvagn, lastdragare, arbetskälkar, kälkrack, foderhäck, betskrov, sättare, vind, hackelsemaskin, svänglar, div. handredskap m. m. För bolags räkning försäljes: ett 500 mm. Munktells tröskverk, en Avänce motor 8 hkr., hackelsemaskin för motordrift samt krossbänk.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 december 1940 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141