Till överlärare

inom Slite skoldistrikt utsågs vid skolstyrelsens sammanträde i går kväll folkskolläraren Per Björk, Othem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1940.

För hästar till: Lantbrukarna Sigurd Bendelin, Stenby i Lokrume, 590 kr.; Ragnar Pettersson, Åkra i Sjonhem, 240 kr.; Hjalmar Hansson, Hallute i När, 540 kr.; Olof Mörrby, Grausne i Lokrume, 420 kr.; Jakob Larsson, Hugreifs i Gammelgarn, 600 kr.; K. F. Gardell, Kejlungs i Lärbro, 290 kr.

För föl till: Lantbrukarna Gustaf Othberg, Stenstugu i Othem, 70 kr.; Adolf Johansson, Kopungs i Ardre, 70 kr.; Tore Bergström, Bjärges i Vänge, 70 kr.; Ingemar Andersson, Hagelheim i Guldrupe, 55 kr.; Gösta Eklund, Qviende i Othem, 64 kr.; Harald Cranér, Smiss i Eke, 70 kr.; A. Daniel Björkander, Björksarve i Björke, 75 kr.; Albin Veström, Källgårds i Atlingbo, 80 kr.; Hjalmar Friborg, Runne i Sanda, 42 kr.; Karl E. Segerdahl, Klinte i Follingbo, 42 kr.; Axel Lagström, Aumunds i Roma, 90 kr.; Richard Jacobsson, Smiss i Sanda, 95 kr.; Verner Hellgren, Norrbys i Ganthem, 70 kr.; Ingvar Larsson, Sigvalde i Etelhem, 144 kr. och Alert Löfgren, Ejmunds i Mästerby, 110 kr.

För nötkreatur till: Lantbrukarna Kristian Fohlin, Kisslings i Fole, 250 kr.; Martin Lindahl, Tibbles i Hangvar, 250 kr.; fru Ada Rydström, Mörby i Lokrume, 150 kr.; lantbrukarna Martin Lindahl, Tibbles i Hangvar, 250 kr.; Gustaf H. Eriksson, Alvena i Vallstena, 300 kr.; Petter Pettersson-Annas, Gannarve i Källunge, 200 kr.; And. A. L. Bodins stbh., Mattsarve i Gammelgarn, 200 kr. och fru Helena Paulsson, Kyrkbinge i Gothem, 100 kr.
För svin till: Lantbrukaren Emil Hansson, Hugleffs i Silte, 150 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Kyrkliga förordnanden.

Kyrkoherde J. Munthén i Gothem har beviljats tjänstledighet under tiden 26 juni-4 juli.
Kyrkoadjunkten H. Jacobsson har förordnats att uppehålla pastoralvården i Gothems pastorat och venia att beträda med gudstjänsterna där har lämnats predikanten Karl Haverman, Visby.

Kyrkoherde Ivan Lilja, Stenkumla, har beviljats tjänstledighet 22-29 juni och domkapitlet har som ersättare förordnat komminister E. Amer i Vall.

Vidare har kyrkoherden i Lärbro Georg Coldemo beviljats tjänstledighet 28 juni-18 juli och kyrkoherde A. Wernberg i Othem har förordnats att jämte egen befattning uppehålla pastoralvården i Lärbro pastorat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Jordfästning.

Skräddarmästaren O. A. Sjöström, Slite, fördes i lördags eftermiddag till griftero på Othems kyrkogård. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde A. Wernberg, som också höll en dödsbetraktelse över orden i Jes. 38: 12. Förutom anhöriga och släktingar hade många samlats för att bevista Sjöströms sista färd.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Jordfästning.

I lördags fördes stoftet efter fru Sofia Rondahl, maka till cementarbetare K. Rondahl, Österby i Othem, till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i Othems kyrka och inleddes med ps. 283: 7-9, varefter kyrkoherde Wernberg talade över orden i David ps. 90: 12 och även erinrade om den bortgångnas trofasta arbete inom den kyrkliga syföreningen. Vid graven nedlade kyrkoherden en krans från nämnda förening och lyste frid över griften. En stor mängd blommor och kransar hade ägnats den dödas minne och många hade samlats för att bevista den högtidliga akten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 juni 1940
N:r 137

Vigsel

förrättades i går i Othems kyrka emellan chauffören Sigfrid Pettersson, Othemars, och fröken Tyra Othberg, Othemars.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 juni 1940
N:r 136

Reseräkningarna få likvideras.

Kammarkollegiet föreslår k. m :t förklara att hinder icke möter för domkapitlet i Visby att utbetala tillfälligt reseanslag med 233 kr. till legationspredikanten i London Carl Söderberg såsom innehavare av kyrkoherdetjänsten i Othems pastorat 1 jan.-31 mars 1939 oaktat ansökan härom icke inkommit i laga tid. (TT. Spec. )

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 juni 1940
N:r 135

24 sökande till lärarinnetjänster i Visby.

Till två ledigförklarade ordinarie småskollärarinnetjänster i Visby ha ansökningar av följande 24 småskollärarinnor inkommit: Astrid Andersson, Älvsered, Helena Andersson, Eskilssäter, Hanna Brännlund, Nätra, Astrid Carlsson, Gnosjö, Margit Cederlund, Othem, Marie Louise Enström, Stockholm, Linnea Eriksson, Järvsö, Greta Fotmeijer, Arjeploug, Valborg Förare, Visby, Ragnhild Hollström, Visby, Astrid Jakobsson, Västkinde, Ingalill Jakobsson, Stenkyrka, Astrid Jonasson, Barlingbo, Kerstin Löfgren, Hedemora, Greta Mörk, Hallstavik, Anna Olofsson, Vänge, Dagny Orrhammar, Vittsjö, Anna Paulsson, Ljungbyhed, Evelina Reinholtz, Visby, Carin Seigerlund, Hemse, Ragnhild Selinus, Knivsta, Elin Sundström, Gellivare, Ingeborg Svensson, Tingstäde, och Ulla Törnquist, Skillingaryd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

25 flaggor till Gotland.

Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag har beslutat utdela flaggor till följande 25 personer, bosatta på Gotland; cementarbetare Bertil Ahlgren, Lyckåker, expressinnehavare Axel L. Ahiwin, Visby, lantbrukare Emrik F. R. Andersson, Västkinde, lantbrukare Karl Andersson, Atlingbo, jordbruksarbetare Ture E. Andersson, Rangvalds, Tofta, jordbrukare Gustav Engström, Lilla Vägome, Lärbro, trafikbilägare F. E. Glansholm, Follingbo, lantbrukare Konrad Hallgren, Valdarve, Eskelhem, lantbrukare Heribert Heidenberg, Othem, hemmansägare John Jakobsson, Bosarve, Fröjel, fru Math. Johansson, Smittenslund, Visby, jordbrukare Johannes Karlsson, Gardrungs, Stenkumla, byggnadssnickare Ragnar Karlsson, Sigfride, Vamlingbo, banvakt Karl Larsson, Halla, velocipedreparatör Olov Larsson, Rone, jordbrukare Berner Mathson, Snovalds, Havdhem, sockerfabriksarbetaren Karl Nilsson, Roma, cementarbetare Albin Othberg, Boge, fjärdingsman Aron Pettersson, Gardese, Ganthem, jordbrukare Axel Hj. Pihlblad, Öja, skomakare Karl Svensson, Mattsarve, Gammelgarn, jordbruksarbetare Alvin Söderdahl, Väte, skomakare J. N. Tyllander, Kvie, Hangvar, småbrukare Kristian Uddin, Botes, Rone, samt agent Fritjof Östergren, Vall.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

Slite

Konfirmation
förrättades på lördagen i Othems kyrka, som med anledning av högtidligheten på traditionellt sätt smyckats med blommor och grönt.
Inalles deltogo 39 ungdomar, varav 24 från kommunala mellanskolan. Från Boge församling deltog ingen konfirmand. Samling skedde som vanligt i prästgården, varifrån konfirmanderna tågade till kyrkan under klockringning, och då processionen kom in i templet spelade kantor Hansson på orgeln en ingångsmarsch. Man samlades därpå i koret, där förhöret hölls. I anslutning till detta höll kyrkoherden ett tal till konfirmanderna, i vilket han som utgångspunkt valt Joh. 3: 16 ”Så älskade Gud världen. ..”, och därpå följde själva konfirmationen samt bibelutdelning. Akten avslutades med psalmen ”Som den unga björk i skogen”.
Under gårdagen gingo konfirmanderna till nattvarden. Båda dagarna var kyrkan fylld av folk trots de kommunikationssvårigheter som bensinrestriktioner m. m. innebär.

Lottafest på onsdag.
Slitelottorna komma på onsdag att anordna en liten festlighet på mellanskolan för att därigenom göra propaganda för sin organisation och samla nya medlemmar. Fru Marja Lantz kommer att hålla ett föredrag och fru Anna Greta Coldemo skall bidra med sång och uppläsning. Vidare kommer en tablå att anordnas och naturligtvis ingår även kaffe i programmet Festen börjar kl. 7 på mellanskolan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 juni 1940
N:r 125