Skog på rot.

Militärbefälhavaren på Gotland emottager anbud å rotstående vedskog ”av säljare från följande socknar: Bunge, Fårö, Fleringe, Gammalgarn, Hellvi, Rute och Östergarn.
Anbud skall omfatta kubikmassa. och stämplingslängdens n:r, ställas till Militärbefälhavaren på Gotland och inlämnas till Forstmästaren vid Militärbefälet, Visby, tel. Militärcentralen 11.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Härmed kungöres,

att Arne Klingvall i Östergarn hos Länsstyrelsen anhållit om tillstånd att med stationsort vid Fackla i Östergarns socken för en personautomobil inom länet bedriva beställningstrafik för personbefordran. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å larnidsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 21 juli 1943; och äga trafikföretag, som kunna beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag till Länsstyrelsen inkomma med skriftliga yttranden över ansökningen.
Visby i landskansliet den 13 juli 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Vid skärmbildsundersökningarna i Visby

i går inregistrerades 687 personer, det hittills största antal, som på en dag undersökts i staden. Efter morgondagens undersökningar kommer apparaturen att flyttas från Solberga folkskola till ålderdomshemmet Fristad, där man arbetar på fredagen. Därvid genomgås bl. a. personal och pensionärer på ålderdomshemmet och Gotlands sjukhem, personalen vid hampfabriken samt ett antal närboende fastighetsägare.
Under tiden 19-21 dennes är apparaten stationerad i Södervärns skola.
Skärmbildsbussen besökte i måndags Eskelhem, där tillslutningen ;var 99-procentig. Den äldste undersökte var 94-årige f. lantbrukaren Georg Göransson, Tjuls. I Ox besöktes Atlingbo, där tillslutningen var mer än 99-prcoentig, och Mästerby, där 403 personer undersöktes, medan fem uteblevo utan giltig orsak. Frånvaroprocenten i Mästerby var sålunda för hög jämfört med vad fallet varit i tidigare undersökta kommuner, men enligt uppgift av ortskommittens ordförande berodde de fempersonernas uteblivande på deras relativt höga ålder och därmed sammanhängande lynne sf örhållanden.
Måndagen den 19 dennes besöker röntgenbussen Viklau kl. 9-11 och Sjonhem kl. 14-16. Tisdagen den 20
kommer buss till Anga kl. 10-12 och till Kräklingbo kl. 14-17. Onsdagen den 21 besökes Ala kl. 10-13 och Buttle kl. 15-17. Torsdagen den 22 kommer turen till Östergarn kl. 10-12 och kl. 15-17. Fredagen den 23 besökes Gammelgarn kl 10-12 och kl. 15-17.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Länsstyrelsen.

Härmed kungöres, att Arne Klingvall i Östergarn hos Länsstyrelsen anhållit om tillstånd att med stationsort vid Fackla i Östergarns socken för en personautomobil inom länet bedriva beställningstrafik för personbefordran.
Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 21 juli 1943; och äga trafikföretag, som kunna beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag till Länsstyrelsen inkomma med skriftliga yttranden över ansökningen.
Visby i landskansliet den 13 juli 1943.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Spridda skurar över Gotland.

I går kväll såg det ut som om den länge efterlängtade rotblötan skulle bli verklighet men de digra regnmolnen lämnade inte ifrån sig så många millimeter som man väntat och önskat och på sina håll fick man mycket litet eller ingenting alls. Mellersta Gotland synes ha blivit mest gynnat och de största regnmängderna torde röra sig omkring 5 mm.
Regnet började så smått under kvällstimmarna och det blev små skurar här och där. Strax efter midnatt kom några kraftigare regnbyar men vid 3-tiden klarnade det åter, åtminstone i Visbytrakten, och i dag är det åter ”turistväder”. Visby har fått 4,7 mm., Axelsro 3 mm., Roma och Östergarn 5, Hemse 1,4 och Hoburgen 1,6 mm. Från Stenkyrka och norröver har man endast fått några tiondelar eller ingenting alls.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1943:
För hästar till: Henry Rosendahl, Binge i Alva, 1,700 kr., John Blomgren, Gaustäde i Bunge, 810, Olov Häglund, Gandarve i Vänge, 530, Karl Johansson, Jaxarve i Rone, 680.
För föl till: Emil Karlsson, Kals i Tingstäde, 70, Gottfrid Hansson, Koparve i Lau, 58, Eric Hansson, Unghanse i Eskelhem, 150, Kjell Wiman, Stora Hästnäs, Visby, 100, A. Olofsson, Kräklings i Kräklingbo, 56, Svea Frigren, Hästg. 5, Visby, 80, Helmer Andersson, Västninge i Lärbro, 80, Helge Grevberg, Tomase i Lokrume, 150, Artur Söderdahl, Valda i Eskelhem, 50, Herman Andersson, Ringome i Alva, 85, R. Petetrsson, Vellarve i Roma, 108, Arne Pettersson, Havor i Havdhem, 150.
För nöt till: Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, 175, Valdemar Boman, Gautarve i Tingstäde, 250, H. Gustaf Hägg, Hejdegårda i Hejde, 600, Emma Rosvall, Hassle i Östergarn, 500.
För svin till: Uno H. Sandkvist, Mejeriet, Fide, 65, Herman Larsson, Lingvide i Havdhem, 50, Verner Gustavsson, Prästgården i Eksta, 75.
För hund till: Leo Wennberg, Smedjegatan 5-7, Visby, 100.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Netzels lag återigen segrande varplag på Stångaspelen.

Hablingarna togo storslam i pärken. — Spännande finaler på båda håll. — Väldig anslutning till den strålande idrottsfesten.
Stångaspelen var gårdagens största idrottsevenemang inte bara för Gotlands del utan säkerligen också för Sverige och lite till, åtminstone vad deltagarantalet beträffar. Där kämpade nämligen inemot ett tusental gotlänningar i de urgamla, idrotterna pärk och varpa och deras bedrifter beundrades eller kritiserades — av 4-5,000 skådelystna, som kommit dit pr cykel, till fots, i bil eller med extratåg. Så nog var det en stor dag i Stånga alltid och som vanligt hade arrangören, hr Dahlgren, tur med vädret.
Årets tävlingar på Gumbalde äng.gåvo ett ovedersägligt bevis för de gamla gotlandsidrotternas livskraft och framåtgående just nu. Pärkspelet var bättre än på mången god dag med både många och välspelande lag, och i varpa utkämpades en final, som i spänning och säkerhet söker sitt motstycke. Netzels lag från Visby kunde slutligen foga ytterligare en seger till sina många föregående, men fråga är om inte denna dust mot Lennart Karlssons lag i Väskinde är den som krävt mest i fråga om koncentration och noggrannhet. Netzlarna vunno som bekant även i fjol och för några år sedan togo Karlssönerna hem segerlönen i denna kolossalt ansträngande dagslångt turnering.
Spelen inleddes som alltid med en kort idrottsgudstjänst, vilken förrättades av kontraktsprosten G. A. Kronqvist. Omedelbart därefter sattes tävlingarna i gång och kunde avslutas i god tid före mörkrets inbrott. Det är en synnerligen krävande uppgift att få hela detta maskineri att gå i lås, men det lyckades, även om det blev en del dröjsmål här och där. På Stångaspelen måste man också prata med goda vänner och ha en bit mat då och då mellan slagen, varför ”efterlysningarna” bli legio. Men allting ordnade som sagt upp sig, om inte förr så skedde det hos folkskollärare Dahlgren, där alla trådar löpte ihop och alla frågor besvarades. Han fungerade som överledare, mottagningskommitte, speaker, prisdomare och generalsekreterare på en gång. Ändå hann han med att sköta om otaliga andra små detaljer, som han ordnat upp, och det är avått att tänka sig hut det hela egentligen skulle kunnat genomföras utan honom.

Dubbelseger i pärken för Hablingbo.
En avsevärd del av pärkspelet hade som bekant klarats av vid förra söndagens förtävlingar och man hade alltså att nu fortsätta på den gruppindelning som gjorts. I bakpärkens klass II hade Fårösund, östergarn och Fårö två segrar vardera att fortsätta med. Fårösundspojkarna med Gustav Kellström vid pärken visade sig vara i prima slag och vunno först över östergarn, varefter de också besegrade Fårö. I andra gruppen segrade Silte med Rune Hansson som pärkkarl.
Sandapojkarna som gjort bra i från sig vid tidigare pärkspel vunno i går juniorklassen genom att slå Stånga i finalen. övriga segrar i denna klass hemfördes av Lye och östergarn.
Frampärken blev en spännande historia, där segern hängde på. håret. De tre lagen i grupp I voro Burs, När
I och Hablingbo och gången på det hela blev den att När slog Burs, Hablingbo slog slog När och Burs slog Hablingbo, alltså vardera en seger och ett nederlag, varför antalet vunstpärkar och stick fick avgöra. Hablingbo Låg bäst till och tog här sitt första segerpris för dagen. Visby bollkubb vann en av de följande grupperna i frampärk efter segrar mot Gothem och Stånga. Spelet mellan Burs och När refererades av hr Dahlgren och han samlade på så sätt drygt tusentalet åskådare till pärken.
Som avslutning på dagen fick man se finalen i bakpärk mellan Burs och Hablingbo. Burs hade avancerat dit efter segrar över Gothem och Lau förra söndagen samt i går med seger över Visby bollklubb rrted två raka. Hablingbo vann förra söndagen över När II och hade sedan frilott. I finalen Burs-Hablingbo gick det jämnt om jämnt men Hablingbo fick in det avgörande hugget i första pärken och vann den. Lika jämnt stod det i andra och spelet gick med väldiga driv över planen. Också nu visade sig hablingarna vara snabbast och mest påpassliga – Manne Booberg var den ledande själen och hade ett kolossalt tillslag på bollen samt mötte allt som kom i hans väg. Burs fick sträcka vapen efpen efter en jämn och vacker strid men i gengäld tilldömdes de priset för ärligaste spel och det är också något värt att få vid Stångaspelen.
En svårighet för spelarna var de påträngande åskådarna, som ofta storlo i vägen vid de långa och skeva huggeri och om det inte möter överstigliga svårigheter så borde till en annan gång en del avspärrningar ordnas, vilket skulle vara till fördel för samtliga parter.

Tävlingsplatsen i varpa förstoras årligen.
En sådan mängd varpkastare som besökte Stångaspelen i år har förmodligen aldrig tidigare förekommit och det märktes också att nya platser för kastarna hade måst tas i anspråk bortåt järnvägen till. Mästarklassen omfattade 32 lag liksom klass II, de 49 lagen i klass III delades på två avdelningar och detsamma skedde i rekryt-klassen, där 64 lag tävlade. I stenklassen drabbade 33 lag ihop och oldboys ställde upp med fyra lag, summa summarum 214 lag.
Mästareklassen följdes givetvis av en intresserad publik hela dagen och man fick speciellt inrikta sig på den, varför de övriga klasserna följaktligen inte kunna få så stor publicitet eller så många åskådare.
Redan i mästareklassens första omgång kom det till hårda strider och på åtskilliga håll blev det 12-11. Netzels lag och likaså Blomberg, Gothem, visade sin klass genom att vinna var sin kula med 12-2 och det hjälpte inte att motståndet hårdnade i fortsättningen. Bland de lag som här blevo utslagna kan antecknas Leimers lag från Stockholm, som kom upp mot Knut Johansson, Bara och förlorade med 12-11, 12-8. Em. Eriksson i Hellvi åkte ut jämte Birger Olssons lag i Fole och Herman Olssons i Eksta, som kom upp mot Netzels. Karlssönerna i Väskinde manövrerade ut Svärd, Visby, vilket var det enda förlorande av fem stadslag i första omgången.

Baraborna togo en kula på Netzels.
I andra omgången fortsatte Blombergs lag, likaså Netzels och Knut Johansson att segra. Netzels fck dock släppa en kula till Hansson, Bara, med 125 men sedan blev det 12-10 och 12-3 till Netzlarna, som i fortsättningen blev enda stadslag i klassen. I den förlorande gruppen blev det ett nytt nederlag för Leiners, som kom upp mot Eriksson, Hellvi.
De båda Gothemslagen som gått vidare till tredje omgången lottades där tyvärr mot varandra. Blomberg gick fortfarande vidare i den vinnande gruppen, Karlssons Väskinde slog Karlsson Stenkyrka, Netzels vann över H. Nilsson, Garda, och Pettersson, Stånga, slog ut Knut Johansson, Bara, i samtliga fall blev det två raka kulor med klara differenser.
Vid semifinalerna i fjärde omgången lottades Blombergs lag mot Karlsson, Väskinde och det senare laget vann med två kulor på 12-10. Netzels klarade ganska lätt Stångalaget med 12 —6, 12-9. I kampen om 5-8 pris vann Karlsson, Stenkyrka och Kristiansson, Gothem.

Segersiffrorna blevo 12-11, 11-12, 12-10.
Finalen i mästarklassen blev en fenomenalt jämn uppgörelse och det var bortåt 500 intresserade som trängdes omkring målet för att se en skymt av de perfekta kasten. De båda bröderna Netzel samt Wille Pettersson pressades synnerligen hårt för första gången under dagen och det var bröderna Lennart och Oskar Karlsson samt Fred Pettersson, som levererade denna utmärkta match.
Visbylaget tog ledningen i första kulan med 5-2 och 6-3 men Väskinde utjämnade till 6-6, ett nytt ryck av Netzels utjämnades till 8-8 efter en fullkomligt enastående serie bortslagningar och sedan följdes de båda lagen åt till 11-11. Sista sticket hölls av Harry Netzel, men Lennart Karlsson hade hans varpa i gungning och det fattades endast några millimeter för att den skulle ha slagit över och rullat ifrån. Andra kulan blev den första lik med ledning för Netzel med hela 5-1. Oskar Karlsson i Väskinde var den klart bäste av alla sex kastarna och med honom som föregångsman hämtade Väskindeborna än en gång upp visbylaget vid 6-6. Så följdes man åt på nytt med vartannat stick och denna gång var det Väskindes tur att vinna vid 11-11, det var Oskar Karlsson som lade ett s. k. lock och det låg kvar, trots att Netzlarna var i obehaglig närhet.
Oskar Karlsson fortsatte i samma goda stil på tredje kulan och tog fyra raka stick. Sedan kom en liten downperiod, vadan visbyborna i stället spottade upp sig och tog sex stick i rad, 6-4 alltså. Karlssönerna kom med ett nytt ryck på fyra stick, men Netzels kom lika punktligt också nu med fyra raka. Ställningen var alltså 10-8 till visbylaget, men än var inte slaget över. Karlsönerna utjämnade till 10-10 och på nästa kast blev det två nollor och alltså bortslag. Spänningen steg för varje kast. Nu lämnades ingenting åt slumpen, ty det gällde att sätta in den avgörande stöten. 11-10 till Netzels blev det och denna gången klickade Väskindebornas nerver, när det gällde att göra 11-11, ty Netzlarnas tolva kunde man inte göra något åt.
Publiken kunde andas ut efter en sällsynt spännande uppgörelse och de säkra kämparna tackade varandra för god match, säkerligen den svåraste som Netzels lag har utkämpat på mycket länge. Laget vann tack vare sin stora jämnhet och det var ingen skam att förlora mot denna fruktansvärt vältrimmade kastartrio. Det var en final som var värdig denna stortävling på Gumbalde äng.

K. G. Larsson segrade åter i femkampen.
I den bekanta inhägnaden hade under eftermiddagen diverse spännande saker avgjorts. Man började med tävlingen i stångstörtning om dr Bolins vandringspris och här tog K. G. Larsson ledningen med 8,92 i första kastet, Erik Hellström låg närmat till en början men blev sedan passerad av Arne Möllerström. Larsson försökte förgäves öka i de följande kasten, han tog till för mycket och orkade aldrig över. Desto bättre lyckades Möllerström som i sista försöket lyckades få stången runt vid 9-metersgränsen och vann därmed tävlingen. Inte mindre än 14 man startade i denna gren.
Femkampen följde sedan omedelbart och tio man ställde upp varför det blev två man utslagna varje gång. På 100 m. föllo Broman, Fårö, och Gannholm, Burs, ur och detta öde drabbade sedan Bertil Möllerström, Roma, och Evald Ronström, Othem, i längdkastet. K. G. Larsson hade längsta kastet och därnäst följde Dahlström.
I höjdhoppet blev det en jämn tävling, där alla sex klarade upp till 1,40. På 1,45 klarade Larsson med mycket luft emellan och även Krusell, Levide, och lille Dahlström seglade över. K. E. Jakobsson, Levide, Arne Möllerström, Roma, och Nordström, Fårösund revo alla försök och det blev skiljehopp, där Jakobsson klarade sig vidare. I fjärde grenen, stångstörtning, blev K. G. Larsson bäste man och Dahlström låg två ända till sista kastet, i vilket Krusell tog hem andraplatsen och således gick till finalen i ryggkast tillsammans med Larsson.
Här hade Levidebon inte mycket att säga till om och snart låg han där i gräsmattan på föreskrivet sätt. Jakobsson och Dahlström tävlade om tredjeplatsen och där måste Dahlström ge sig på grund av en sträckning. Segrare blev liksom i fjol K. G. Larsson och det kan nämnas att samtliga fyra man i ryggkastet blevo pristagare även förra året.
I fortsättningen blev det extratävlingar i ryggkast samt skämttävlingar, vilka givetvis blevo upphovet till många hjärtliga skratt.

Prisutdelning av kommendör Hägg.
När samtliga klasser i varpa avverkat sitt program och den spännande finalen i bakpärk avslutats i skymningen drog sig allt folket till dansbanan, där dansmusikens sprittande toner steg över sorlet. På kvällen stillnade det ut alldeles och den stora folkfesten fortgick ännu några timmar fram på nattkröken innan det var alldeles lugnt på valplatsen Gumbalde äng.
Under kvällen hölls prisutdelning för dagens tävlingar och det var som vanligt en ståtlig och värdefull prissamling som bytte ägare. Allt som allt beräknades samtliga priser vara värda något över 3,000 kr. Som prisutdelare fungerade kommendör Arv. Hägg och hr Dahlgren erinrade i sitt avslutningstal om hur kommendör Hägg under Stångaspelens tidigare år varit en synnerligen välvillig prisdonator, som bl. a. skänkt pris till bästa lag och till bäste man på plan i fram- och bak-pärk. Hr Dahlgren framhöll också det stora pärkintresse som kommendör Häggs far, amiral Jaques Hägg, visat under hr Dahlgrens pojkår i östergarn och som sporrade till stordåd vid pärken.
Kommendör Hägg avslutade prisutdelningen med ett anförande om den gotländska idrottens betydelse när det gäller att stärka kroppen så att den som rätt bedriver sin idrott kan få kraft och beslutsamhet för mera betydelsefulla uppgifter som svensk medborgare.
Hr Dahgren riktade ett tack till kommendör Hägg och tackade alla idrottsmän för att de kommit till Stånga samt uttalade också sin stora glädje över att den gotländska idrotten gjort en sådan framryckning och uppvisat ett sådant pånyttfött intresse.

Bakpärk.
Mästareklassen.
Grupp I.
1) Hablingbo, Pärkkarl Manne Booberg, Nya A/B Visby Bryggeriers hederspris, Visby Bollklubbs vandringspris, Stefanigillets vandringspris, Mästerskapsplaketter till varje man i laget.
2) Burs, pk Albert Alvengren, Hederspris, Gotlands Idrottsförbunds vandringspris; 3) Visby Bollklubb, pk Erik Lundgren.
Grupp II:
1) När II, pk Fritz Pettersson, Konsul E. Lundbergs hederspris; 2) Lau, pk
Ragnar Larsson.
Grupp III:
1) Alva, pk Hugo Gardell, Apotekare Niklas Sandströms hederspris; 2) Stånga, pk Allan Pettersson.
Grupp IV:
1) Gothem, pk Gösta Hellberg.

Klass II.
Grupp I:
1) Fårösund, pk Gustaf Keliström, Gotlands Allehandas hederspris; 2) östergarn, pk Magnus Bendelin; 3) Fårö, pk Herbert Liljegren.
Grupp II:
1) Silte, pk Rune Hansson, Slite cements hederspris; 2) Näs, pk Hans Karlsson.
Grupp III:
1) Levide, pk Alfons Nilsson; 2) I 18 107:e komp., pk vpl K. G. Berg.
Grupp IV:
1) Vänge, pk Hans Persson.

Juniorer.
Grupp I:
1) Sanda, pärkkarl Tore Karlsson,. Gotlänningens hederspris; 2) Stånga, pk Sixten Wallin.
Grupp II:
1) Lye, pk Martin Hansson, Gotlands Andedsmejeriförenings hederspris; 2) När III, pk Ture Häglund.
Grupp III:
1) östergarn, pk Rune Nilsson.
Frampärk.
Grupp I:
1) Hablingbo, pk Rune Mattsson, Konsul C. G. Björkanders hederspris, Kungapokalen i vandringspris, Mästerskapsplakett till varje man i laget.
2) När I, pk Ivar Häglund, Hederspris, Gotlänningarnas i Gävle vandringspris; 3) Burs, pk Hilding Havdell.
Grupp II:
1) Lau, pk Ragnar Larsson, Gotlands Mejeriförbunds hederspris; 2) När II, pk Ture Nilsson.
Grupp III:
1) Visby Bollklubb, pk Erik Lundgren, A/B 0. S. Björkmans hederspris; 2) Stånga, pk Erik Karlsson; 3) Got-hem, pk Henning Gahnström.
Till bäste pärkkarl i bakpärk, mästareklassen, A/B Gust. Lövqvists hederspris (fåtölj) tilldelades Albert Alven-gren, Burs.
Dir. Carl E. Degermans hederspris till bäste pärkkarl i bakpärk klass II har tilldelats Rune Hansson, Sina,
Dir. Degermans hederspris till bäste pärkkarl i juniorklassen: Tore Karlsson, Sanda; d:o d:o i frampärk Hilding Havdell, Burs.
Knut Östergrens vandringspris till den socken som deltagit med största antal lag gick till Närs I. F.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Medborgarkursen i Östergarn har avslutats.

Välbesökt och uppskattad kurs.
I går kväll avslutades den medborgarkurs, som sedan tre veckor pågått i Östergarn, och det var nu liksom under hela kursen mycket talrik anslutning. Som föreläsare hade man fått överstelöjtnant Arvid Eriksson och denne kände talare hade givetvis lockat fullt hus, d. v. s. drygt 125 personer. Föreläsningarna ha överhuvudtaget mottagits med stort intresse och det har aldrig varit mindre än 40 personer någon kurskväll.
Kursens sista kväll inleddes med ”Modersmålets sång” unisont, varefter folkskollärare Folke Gauffin höll ett kort hälsningsanförande. Ordet överlämnades sedan till överstelöjtnant Arvid Eriksson, som i sin första föreläsning talade om det som under krigsåren gjorts för Sveriges försvar och hur världsläget i stort utvecklat sig. Den andra föreläsningen ägnade han våra förpliktelser i framtiden och vad vi särskilt böra iakttaga beträffande vårt försvar. Under pausen mellan föredragen medverkade en damkör, som sjöng ”Framåt, framåt på ljusets bana” samt ”Aftonklockan”.
Kvällens föreläsare avtackades av ABF-instruktören Erik Nilsson, som talade å Folkbildningsförbundets vägnar, och efter detta sjöng damkören ”Slumrande toner”. Fröken Britta Södergren utförde sedan en solosång ”Vad jag älskar” av Geijer.
Man var därefter redo för själva avslutningen och vid denna höll hr Erik Nilsson ett anförande, varvid han bl. a. framhöll att det inte varit genom någon tillfällighet, som kurserna förlagts till Östergarn och När. På dessa platser har man nämligen visat ett livligt intresse för folkbildningssträvandena. Tal. tackade även de personer som givit ekonomiskt stöd åt kurserna samt tackade kursbestyrelsen för gott arbete, särskilt då fiskeriinstruktör Torsten Gustafsson, som tagit initiativet till det hela. Han uppmanade kursdeltagarna att alltjämt hålla samman i bildningsverksamheten och framkastade som förslag att man borde bilda en föreläsningsförening på platsen. Till sist riktade sig hr Nilsson till alla deltagare — en kurs kan vara hur välorganiserad som helst, yttrade han, men det är dock ytterst på deltagandet det beror om kursen skall bli lyckad. Han anknöt slutligen till överstelöjtnant Erikssons föredrag och utbringade ett kraftigt besvarat leve för Sverige, vilket åtföljdes av ”Du gamla du fria”.
Tillfredsställelsen med kursen har varit stor och allmän och besöksfrekvensen vid föreläsningarna har varierat mellan 40 och 125 deltagare. Särskilt uppskattade voro hembygdsföreläsningarna i onsdags och torsdags, då amanuens Gunnar Svahnström och konstnären David Ahlqvist talade, och mycket talrikt besökta voro också dr Tore Almqvists hälsovårdsföredrag samt de inledande och avslutande föreläsningarna på kursen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1943
N:r 36

Medborgarkurserna i När och Östergarn

närma sig nu sin avslutning. Intresset har hela tiden varit mycket gott och föreläsningarna ha varit väl besökta.
I går kväll föreläste amanuensen Svahnström i Östergarns ta det forntida Gotland, och de båda föregående kvällarna har föreläsningar hållits av fil. dr H. Alander om fiskeribiologi. Dr Alander besöker kursen i När på torsdag och fredag. I kväll talar konstnären David Ahlkvist i östergarn om hembygdsvård.
Kursen i östergarn avslutas på fredag och kursen i När på lördag då överstelöjtnant Arvid Eriksson förelåser om Sverige inför fjärde krigsåret. Det blir dessutom sång och avslutningsanförande av representant för folkbildningsförbundet. På båda platserna börjar programmet kl. 7 e. m.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1943
N:r 34

VARNING

Skjutning med lätta och tunga infanterivapen äger rum torsdagen den 11 februari kl. 0800—kl. 1600 i trakten av Sysne i Östergarn.
Farligt onfråde (enligt fältkartan, Romabladet): Sysnehalvön samt till havs 7,000 m. inom ett område begränsat i norr av en linje genom Sandagårdarna—Rodarfve södra (ostsydostlig riktning) och i väster av en linje genom Sandagårdarna—k i Sandviken (sydvästlig riktning).
Under tid då vägen förbi Sysnegårdarna ej kan passeras är denna avstängd av poster.
Upphittade ammunitionseffekter få ej vidröras utan skola anmälas till Tygoff., I 18.
Chefen för I. utbbat, I 18.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1943
Nr: 31