Ett tågmissöde

inträffade på norra linjen i förmiddags i det att en hjulring på en finka i ingående godståget sprang sönder i närheten av Västkinde station. Några andra skador uppstodo inte. Ett extratåg avgick från Visby och hämtade passagerarna, varefter ett arbetståg beordrades till Västkinde för reparation av skadan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Gotlänning räddad från Tilia Gorthon.

Saknad livbåt i hamn med 11 man.
Hälsingborg. (TT.) Enligt till rederiet i Hälsingborg ingånget meddelande har den ena av livbåtarna från ångaren Tilia Gorthon av Hälsingborg, som den 21 dennes torpederades utanför engelska kusten, nu nått engelsk hamn med elva man ombord. De räddade, äro, enligt vad rederiet meddelar förste styrmannen Alf Börjesson, Hälsingborg, förste maskinisten Anders Edvin Hansson, Hälsingborg, kocken Johan Tving, Kalmar, mässuppassaren Lennart Örnkvist, Uråsa, båtsmannen Gustav Nilsson, Höganäs, sjömannen Stig Andeson, okänd hemort, jungmannen Gunnar Larsson, Östersund, och eldaren Karl Vilhelm Rasmusson, Västkinde, samtliga svenskar. Vidare befinna sig bland de räddade tredje styrmannen Alf Jensen och stewarden Henri Sjuersen, båda norrmän, samt eldaren Nyroinen, finne. Alla de övriga av besättningen hade gått i den andra livbåten, om vars öde man ännu ingenting vet. I denna båt befunno sig kaptenen J. F. Günther, Kalmar, övermaskinisten John Lindblad, Malmö, samt ytterligare åtta man. De elva räddade voro alla välbehållna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Grundstötning på Salvorev.

Tysk skonare ute för lindrigt missöde.
Strax före kl. 6 igår Morse strandade tyska motorseglaren Anna Elisabeth på inre delen av Salvorev. Förmodligen har befälhavaren trott sig kunna passera revet, där utprickningen dock för närvarande är något ”förenklad”. Anna Elisabeth, som mätte 122 nettoton och var hemmahörande i Kiel, kom från Sundsvall med trälast och var på väg till Hamburg.
På eftermiddagen vid 2-tiden kom fartyget åter flott, och då skadorna tydligen icke voro av det svårare slaget, fortsattes färden omedelbart söderöver. Vid 3-tiden passerades Fårö fyr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Ett dödande åskslag.

Gotlänning i Stockholm omkom vid sitt sommarställe.
Under åskväder, som i går gick fram över stockholmstrakten, dödade blixten direktören Rudolf Ekström, Stockholm. Den omkomne var 33 år gammal och bördig från Gotland.
Ekström vistades, då olyckan inträffade, vid sitt sommarställe i Aspvik vid Gustafsberg. Tillsammans med en morbroder satt han i sin badhytt, då blixten slog ned i en björk strax intill hytten och fortsatte in i denna. Blixten träffade Ekström i hjärttrakten, att döma av märken på kläderna. Även morbrodern träffades troligen, ty han svimmade av, men kom efter en stund, åter till sans.
Den omkomne var född i Norrlanda, men kom i unga år till Stockholm, där han kom in i biograffacket. Hans verksamhet på detta område har varit ganska framgångsrik och han var vid sitt frånfälle innehavare av biograferna Cameo vid Ringvägen, Lido vid Hornsgatan, Mona vid Götgatan och Saba å Midsommarkransen.
Den så hastigt bortgångne efterlämnar maka och tvenne barn samt här i Visby moder och styvfader förutom andra släktingar såväl här på Gotland som på fastlandet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Bil och cykel i kollision.

Vid halvåttatiden i går kväll inträffade en trafikolycka i Ljugarn, då en cyklist kolliderade med en bil och skadades.
Olyckan inträffade på den öppna planen utanför Ohlins affär, då cyklisten – sjuttonårige Arne Ardell från Ljugarn skulle svänga av från vägen in till sitt hem, som ligger vid nämnda plats. Härvid blev han emellertid påkörd av en kronans lastbil, som fördes av en fanjunkare, varvid han givetvis barkade i vägen och skadades. Ett första förband anlades på platsen, men då Ardell klagade över svåra smärtor i huvudet, ansåg man det säkrast att forsla in honom till lasarettet, varför ambulansen efterskickades.
Utredningen om olyckan är ännu icke klar, men det vill synas som om båda trafikanterna hade sin del i skulden. Cyklisten tycks sålunda ha brustit i uppmärksamhet, medan bilföraren hållit en hastighet på cirka 50 km/tim., vilket är alldeles för mycket inom ett tättbebyggt samhälle.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Ett allvarligt skogseldstillbud

inträffade vid Buttle station på torsdagen. Elden uppstod av tändning från norrgående godståget. Så fort elden upptäcktes, kom folk snabbt till platsen och elden begränsades dessbättre till ett område å cirka 14 tunnland. Järnvägen var ute med folk och vattenvagn varvid elden nära nog släcktes. Vakter var dock utsatta i natt för eftersläckning och även i dag behövs det tillsyn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Flicka påkörd av bil.

I lördags eftermiddags inträffade en olyckshändelse på Hagbylund mitt framför Löfveberg och Peterssons affär. En 6 å 7-årig flicka Maj-Britt Lundqvist blev då nämligen påkörd av en DKW-bil och skadad så svårt, att hon måste föras till lasarettet. Olyckan inträffade, då flickan oförmodat sprang Ut. i körbanan, varvid chauffören icke hann stoppa bilen. Hon slungades i vägbanan och erhöll en del skrubbsår, varför ambulansen efterskickades och hon fördes till lasarettet, som hon dock fick lämna efter att ha blivit förbunden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 juni 1940
N:r 137

Skogsbranden i Stånga.

Äntligen släckt. — Motorsprutan gick tre dygn i ett kör.
Igår afton hade man slutgiltigt gått över hela det av skogsbranden i Stånga härjade området och konstaterat att elden var släckt. Skollärare Dahlgren, med vilken Gptlands Allehanda haft ett samtal, förklarar, att det är endast tack vare motorsprutan från Hemse samt den rikliga tillgången på vatten, som man så snabbt kunnat få bukt med elden. Denna blossade upp gång på gång och rätt som det var kunde man t. ex. få se hur elden slog upp i någon torr fura.
Det var ju vid 12-tiden i måndags middag, som elden upptäcktes och på tisdagen fick man motorsprutan till hjälp. Den har sedan dess gått natt och dag och man har tidvis haft ända till 900 meter slang ute. Elden hade trängt djupt ned i ljungmarken och utan den rikliga vattentillgången hade man icke kunnat få bukt med elden. Man tog sig sedan för att systematiskt gå igenom hela det avbrända området för att kontrollera att inga eldhärdar funnos kvar och detta arbete var avslutat igår afton. Från järnvägens folk finnes emellertid avdelat vaktmanskap, som ännu en tid håller ett vakande öga på området för den händelse någon djupt liggande eldhärd skulle ge sig tillkänna.
I släckningsarbetet ha manskap från alla kringliggande socknar biträtt och man frågor ännu beredvilligt om man skall in på ny tjänstgöring, vilket emellertid icke är behövligt nu. Folk ha sålunda infunnit sig från Stånga, Linde, Burs, Hemse, Rone, Lye, Etelhem, Garda, Lojsta, När, Lau, Alskog och Fardhem och de ha haft ett drygt arbete i skogen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 juni 1940
N:r 136

Ett tack för rådigt räddningsarbete.

Det snabba och rådiga ingripande som visades vid släckningen av skogselden i Stånga av såväl militär som civila var beundransvärt och tack vare detta kunde elden begränsas och en katastrof avvärjas. Ett tack riktas därför härmed till alla, som gjort sin plikt och goda insats i släckningsarbetet från det eldhärjade området.
Skogsägare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 juni 1940
N:r 134

Bilolyckan vid Hallfreda,

då försäkringsinspektör Gustaf Johansson svårt skadades, är ännu föremål för krigspolisens utredning. Av allt att döma har olyckan förorsakats av att ett parallellslag hoppat ur kulan, varför bilen icke kunde styras. I stället för att följa högerkurvan gick vagnen således rakt fram och av vägbanan, som här ligger en dryg meter högre än den omgivande terrängen. Den värnpliktige chaufför, som förde bilen har förklarat, att han vid tolvtiden på förmiddagen druckit två pilsnerdricka till frukosten men att han f. ö. icke under dagen förtärt några spritdrycker. Verkmästaren, som beordrade provturen med bilen, hade icke heller förmärkt några som helst tecken på berusning hos chauffören, i vilket fall han givetvis icke tillåtit denne föra bilen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133