Eldsvåda vid hampfabriken.

Lager av avfall antändes – skador för ett par tusen kr.
Vid halvtretiden i går middags upptäckte kontorspersonalen vid hampfabriken, att eld och rök trängde ut från nordvästra hörnet av den gamla torvladan inne på fabriksområdet, vilken byggnad f n användes som upplag för avfall från hampberedningen.
Brandkåren alarmerades kl. 2,40, och samtidigt satte fabrikens egen personal i gång med släckning bl a med tillhjälp av en motorspruta. Även artillerikårens brandkontingent anlände till platsen. Elden hade som nämnts uppstått i en stack hampavfall i det ovannämnda hörnet av ladan, där dessutom en mindre stack hampa förvarades. Till denna hann dock elden aldrig fram. Rökutvecklingen var synnerligen besvärlig, varför brandmännen måste använda rökmasker under arbetet med att dels skyffla ut och dels lämpa om den antända stacken. Den omedelbara faran för eldens spridning var snart avvärjd, men släckningsmanskapet kunde dock icke återvända förrän vid halvsextiden, då man också lämnade kvar en del slagar o d att ha till hands ifall elden åter skulle blossa upp.
Polisutredningen har givit vid handen, att ingen person under dagen uppehållit sig i skjulet, varför elden tydligen uppkommit genom att en sten eller en järnbit kommit in i den plåttrumma genom vilken hampavfallet medelst en fläktanordning från fabriken blåses in i ladan, samt förorsakat gnistbildning. Avfallet är givetvis ytterligt lättantändligt.
Under branden skadades bl a en del av takstolarna till byggnaden, som i övrigt är uppförd av betong under plåttak, varjämte elden slog ut genom en glugg på norra gaveln, varvid en där befintlig byggnadsställning fattade eld och delvis förstördes. Dessutom rasade en fläktanordning, som använts för utblåsning av dammet i lokalen, ned i golvet och blev något skadad. Branden förorsakade givetvis också en tids driftsavbrott, varför den totala ekonomiska förlusten kan uppskattas till omkring 2,000 kr.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Militärambulans på vådligt äventyr.

På söndagskvällen gjorde en av kronans ambulanser en halsbrytande kullerbytta ute i Bro – dessbättre utan att vare sig förare eller patient skadades.
Olyckan skedde i en svag och genomskinlig kurva, där ambulansen framfördes med icke mindre än 80 km hastighet. Just i kurvan kom en cyklist, och då föraren skulle väja för denna kom bilen i våldsam sladdning samt hamnade i diket efter att ha rullat runt. Då åkande klarade sig som nämnts och ej heller ambulansbilen blev svårare skadad. Den kunde sålunda med egen maskin ta sig ifrån platsen.
Föraren torde icke undgå efterräkningar, då bilens fart uppenbarligen varit för hög. Det rörde sig nämligen icke om något brådskande sjukdomsfall, då patienten endast skulle till krigssjukhus för att vårdas för påssjuka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Illa klämd under bältande traktor.

En svårartad olyckshändelse inträffade i går kväll vid Ejmunds i Mästerby, då 38-årige jordbruksarbetaren Sven Lindblom, anställd hos hemmansägare Alert Löfgren, under plöjningsarbete råkade välta med traktorn och blev illa klämd under denna.
Lindblom hade kommit för långt ut på åkerrenen och då denna gav vika slog traktorn runt och hamnade med hjulen i vädret nere i en mer än två meter djup kanal. Föraren hann inte komma undan utan klämdes fast under ena stänkskärmen. Några personer som just kommit hem från arbetet för dagen och som uppehöllo sig i närheten, hörde att traktorn stannade och samtidigt började Lindblom ropa på hjälp. Med förenade krafter fick man lyfta upp traktorn så pass mycket att den skadade kunde dras fram och samtidigt tillkallades ambulans som inom kort var på platsen och förde Lindblom till lasarettet.
Enligt vad lasarettsläkaren upplyser har Lindblom erhållit skador i bröstet bl a äro flera revben brutna och möjligen har också en blödning i lungan uppstått. Undersökningen av honom är ännu ej slutförd. Allmäntillstådet är i dag något bättre och någon direkt fara för livet synes inte föreligga.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Häftig skogsbrand på Lojsta hed.

50 tunnland eldhärjades i går. Flera hundra man i arbete.
Vid 3-tiden i går eftermiddag utbröt en häftig brand i kronoskogarna på Lojsta hed ungefär på gränsen mellan Hejde och Lojsta och först framemot kvällen kunde man begränsa elden, som då hade härjat omkring 50 tunnland delvis värdefull skog. Flera hundra man deltogo i släckningsarbetet, vilket försvårades genom den fullkomliga bristen på vatten, men tack vare några skogsdiken kring vilka arbetet forcerades lyckades man hindra eldens vidare spridning över det väldiga skogsområdet.
När rökpelaren höjde sig över skogen upptäcktes den samtidigt från flera håll och mycket folk började snart strömma till brandplatsen från både Hejde, Lojsta och Etelhem sedan man även klämtat i kyrkklockorna. Bland de första på platsen var ett 40-tal vägarbetare från vägbygget i Hejde, som genast grepo in med spadar och andra verktyg för att hejda elden. Denna spred sig emellertid med rasande fart, än som toppeld och än i markvegetationen, och situationen såg verkligt hotande ut. Intet vatten fanns att få på långa håll och man fick sålunda angripa elden med ruskor samt röja brandgator på lämpliga ställen.
Det dröjde därför flera timmar innan man fick herraväldet över elden och det skedde vid ett område där man grävt ett skogsdike och där skogen var gles och dålig. Här satte man in det mesta av det tillgängliga manskapet och med stora ansträngningar lyckades man här stoppa eldens framfart i vindriktningen. Det blåste nämligen en del på eftermiddagen och det underlättade givetvis brandens spridning. Hade elden inte hejdats på denna punkt så hade säkerligen en katastrof av stora mått uppstått, ty strax intill diket på andra sidan hade man värdefull storskog med inblandning av gran, vilket är särskilt farligt vid skogsbrand. Även i sidled av brandområdet fanns det diken och där kunde man på liknande sätt hejda elden efter ett styvt arbete. På ett håll var elden över i skogen på andra sidan, men man lyckades dock hålla elden nere och släcka den så gott som genast.
Vid 6-tiden anlände en kontingent militärer, som då avlöste släckningsmanskapet och togo i tu med eftersläckningen. Truppen har sedan hållit vakt hela natten och nu i dag äro sockenborna åter på platsen för att forska efter eventuella brandhärdar och fortsätta släckningen. Man kör vatten i bingar till brandområdet för att försöka få bukt med markbranden, som på sina håll är ganska besvärlig, då det ligger och pyr i torvjorden. Även tjärfabrikens lastbil forslar vatten i stora cisterner från fabriken och man hoppas därmed kunna hindra elden från att flamma upp på nytt.
Elden torde ha uppstått i samband med sprängning av stubbar, som f n pågår i detta område. Torligen har en stubintråd slungats i väg efter ett skott och sedan så småningom antänt den torra marken.

Brännflaskor antände skog i Lummelunda.
På söndagen uppstod en mindre skogsbrand i Lummelunda, vilken av allt att döma orsakats av brännflaskor. Man har nämligen funnit två sådana på platsen och det synes sålunda inte vara något tvivel om orsaken till eldens uppkomst. Branden upptäcktes lyckligtvis i god tid och man fick hjälp från kringboende, varigenom elden snart kunde dämpas. Marken tillhörde lantbr. J. Lindlöf, Nygranne, och det avbrända området utgör ungefär ett halvt tunnland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Skogsbrand i Levide.

Cirka 10 tunnland härjade.
En till en början synnerligen häftig skogdbrand utbröt igår morse öster om järnvägslinjen mellan Kaupe anhalt och Levide station cirka ett par km norr om den sistnämnda. Troligt är att morgontåget från Hablingbo som passerar platsen vid halv 8-tiden, antänt. Till en början har elden legat och pyrt och först vid 10-tiden på förmiddagen observerades den sedan den i den rätt kraftiga blåsten slagit ut i full låga. Branden tedde sig ganska hotande, men folk anlände tämligen snabbt från såväl Fröjel som Levide, varjämte extratåg med folk och vatten insattes från Klinte. Med vatten och ruskor gick man omedelbart till attack och lyckades ganska snabbt trycka ihop fronterna för att därefter koncentrera släckningsarbetet till områdets mitt. Tack vare det snabba ingripandet samt den omständigheten att landsvägen skär området cirka 400 meter från den ursprungliga eldhärden, kunde elden efter ett par timmar anses begränsad efter att då ha härjat c:a 10 tunnland. Det härjade området, som äges av ett par lantbrukare vid Pejnarve, var beväxt med tillskog med undervegetation av ljung och en. Någon egentlig toppbrand förekom inte utan elden höll sig mestadels längs marken, där stubbar lämnade elden god näring. Elden spred sig också snabbt i blåsten, men neddämpades energiskt och framgångsrikt. Ett boningshus jämte en ladugård, som låho cirka 300 meter från brandplatsen, voro inte hotade, då vinden som tur var låg ifrån dessa byggnader. Vakthållning är fortfarande anordnad på brandplatsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

En olyckshändelse

inträffade i går Bunge, då lantbrukaren Gustaf Karlsson, Ala i Rute, var sysselssatt med uppsättning av ett taggtrådsstängsel. Vid spännandet av tråden råkade han nämligen tappa taget i spännapparaten, varvid denna med våldsam kraft träffade honom i ansiktet.
Han fördes till lasarettet, där man konstaterade att dessbättre endast ytliga skador förelågo.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Den lilla fick fingrarna avslitna.

En hemsk olycka, som gjorde en fyraårig flicka till invalid för livet, inträffade i går eftermiddags i Lau.
Flickan, som är dotter till lantbrukaren A. Nyström, Gumbalde i Lau, stod och tittade på, då man på gården vinschade upp hö på logen medelst en s k hästvandring, varvid hon fått sträng tillsägelse att hålla sig på avstånd från vinschanordningen. I ett obevakat ögonblick var hon emellertid framme och fattade tag med ena handen i wiren alldeles i närheten av där denna gick runt en trissa, och sedan var det endast ett ögonblicks verk innan handen kommit i kläm mellan stållinan och trissan. För att komma loss grep hon tag i wiren även med andra handen, som därvid också kom i kläm. Båda händerna blevo sålunda svårt klämda, och den lilla fördes så fort sig göra lät i ambulans till lasarettet.
Skadorna voro dock så svåra, att amputation måste tillgripas, varvid samtliga fingrar utom tummen måste tas på ena handen, medan lillfingret och tummen kunde räddas på den andra. Fyraåringen kommer följaktligen att bli invalid för livet. Det kan nämnas, att flickan är föräldrarnas enda barn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Åldring omkommen vid eldsolycka söder om staden.

77-årig kvinna kvävd av röken.
Efter telefonalarmering utryckte en avdelning av brandkåren vid halv 7-tiden i morse till Länna, där eld utbrutit i ett uthus till fastigheten Lännavägen 14, som äges av änkefru Sigrid Runander. Elden begränsades snabbt efter vattenbegjutning och hann aldrig ta någon fart. Olyckan krävde emellertid ett dödsoffer i det 77-åriga fröken Selma Zakrisson, som ensam bebodde ett rum i ifrågavarande uthus, omkom, troligen genom kvävning.
Elden upptäcktes vid ovannämnda tidpunkt av en son till fastighetens ägarinna, sergeant Runander, I 18, då denne skulle bege sig till sitt arbete. Han såg visserligen ingen eld, men förmärkte däremot en ganska kraftig brandlukt på gården. Rent instinktivt öppnade han ytterdörren till det av fröken Zakrisson bebodda gårdshuset, varvid en stark brandrök slog emot honom. Telefonledes alarmerade han polisen, som jämte en avdelning av brandkåren omedelbart begav sig till platsen. Här möttes man av en mycket kraftig rökutveckling och sedan man slagit in fönstren begav sig brandmannen Nils Torndahl utan rökmask in i rummet, där han någon meter från dörren anträffade fröken Zakrisson liggande framstupa och till synes livlös på golvet. Han släpade ut henne i det fria och började genast med upplivningsförsök. Dessa visade sig emellertid resultatlösa och tillkallade läkare hade endast att konstatera dödsfallet. Den gamla, som blott var iförd morgonrock, hade tydligen omkommit genom kvävning, troligen på ett tidigt stadium eftersom en viss likstelhet redan vid brandkårens ankomst kunde konstateras.
Elden hade som redan nämnts inte hunnit få någon större fart. Den hade legat och pyrt i en divan, som var till hälften förkolnad. Även tapeten ovanför soffan hade angripits av elden, som dock tack vare att rummet var synnerligen väl tillbommat och syretillförseln ringa inte fått någon större spridning utan lätt kunde släckas.
Hur branden uppkommit vet man ingenting med visshet om. Fröken Zakrisson använde sig emellertid med förkärlek av stearinljus som ljuskälla trots att elektriskt ljus fanns installerat i rummet. På ett bord intill divanen anträffades också en omkullslagen ljusstake, i vilken endast veken fanns kvar.
Den under så tragiska omständigheter bortgångna efterlämnar som närmast sörjande en broder, bosatt i Ljugarn, samt en syster i Ekeby.
Brandkåren fick en stund senare göra ytterligare en utryckning sedan larm gått vid 8-tiden. Alarmet var emellertid falskt och hade uppstått genom kontakt förorsakad vid telegrafverkets kabelarbeten utanför norr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1943
N:r 47

Ledningsfel vållade brandalarm.

Vid halv 4-tiden i går eftermiddag alarmerades brandkåren, som på kort tid ryckte ut med båda vagnarna. Det var från skåpet invid Bryggeriet, som signalen kom, men vid närmare eftersyn visade sig skåpet vara orört och man kom alltså på det klara med att ett ledningsfel förelåg, varför brandmanskapet kunde återvända till resp. stationer. Vid undersökning visade det sig att en luftledning brustit och lagt sig över en annan ledningstråd, varigenom kontakt uppstått.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Eldsvåda i Mästerby.

Arbetarefamilj förlorade allt vad de ägde.
I fredags middag utbröt av ännu outredd anledning eld i en envåningsfastighet vid Skogs station, ägd av hemmansägaren Tyko Jönsson, Hablingbo. Huset beboddes endast av arbetaren Knut Thurgren, som hyrde ett rum och kök och som är i tjänst hos lantbrukaren Alert Löfgren. Thurgren befann sig ute i arbete med körslor och hans hustru var honom behjälplig. Då hustrun vid middagstiden återvände till hemmet fann hon de hemmavarande två småttingarna i åldern 4 och 2 år stående i förstugan och rummet bakom dem i ljusan låga. Sedan även mannen skyndat till och släckningsarbetet kommit i gång lyckades man begränsa elden till det nämnda rummet, som emellertid blev obeboeligt, varjämte familjens möbler och sängkläder och för övrigt allt lösöre blevo lågornas rov. Dessbättre kom ingen människa till skada. Hur elden uppkommit är som sagt icke klarlagt, men det finns anledning att förmoda, enligt vad landsfiskal Justus Jakobsson i Klintehamn, som har haft hand om utredningen, meddelar, att barnen lekt med tädstickor och därigenom vållat branden, som tycks ha började i ena sängen. På annat ställe i dagens tidning är ett upprop om insamling till familjen publicerat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1943
N:r 43