En stämma i Norrlanda.

Beslutet om längre lästid föranleder kontrovers.
Extra kyrkostämma hölls den 15 d:s i Norrlanda. Enligt kungörelsen skulle stämman yttra sig över en klagoskrift, som inlämnats till länsstyrelsen och nu remitterats till behandling av stämman. På oktoberstämman hade beslutats att lästiden vid skolorna 1 socknen skulle förlängas från 34 % veckor till 36 % veckor under läsåret 1937-1938. Over detta beslut hade hemmansägaren Gustav Nikolausson, Bringes, anfört klagomål på följande grunder:
1) Om stämmans beslut skulle verkställas så komme skolan att en tid ha två reglementen; 2) Stämmans beslut kom att betyda extra utgifter och för beslutets giltighet erfordras 2/3 majoritet och röstsiffrorna vid oktoberstämman var 11 för och 6 emot; 3) Några medel för täckande av dessa utgifter hade ej anvisats av stämman.
Folkskollärare Edgert förklarade, att man ej behövde befara att två reglementen skulle komma att gälla för Norrlands folkskola och framhöll att det fattats liknande beslut i andra skolor och där på ett utmärkt sätt realiserats. Angående punkt två meddelade han att det ej blev någon utgift för kommunen, varför enligt punkt tre ej några medel behövde utdebiteras. Han föreslog att stämman skulle lämna klagoskriften utan avseende.
Hemmansägaren Kristian Ahlby, Amungs, höll ett anförande som även utmynnade i en önskan att stämman skulle lämna klagoskriften utan avseende. Handlande Emil Larsson anhöll om sluten omröstning, om det skulle vara förlängd lästid eller icke. Detta föranledde folkskollärare Edgert att framhålla, att något sådant beslut ej kunde fattas på denna extra kyrkostämma, ity ärendet vore avgjort på oktoberstämman. Här hade stämman endast att säga sin mening om den ansåg klagandens tre punkter vara skäl nog för oktoberstämmobeslutets upphävande.
Ordföranden, kyrkoherde Johan Munthån, uppläste en längre skrivelse däri han försökte utreda för de närvarande det felaktiga i oktoberstämmans beslut, som han tyckte vara fattade i det blå och omöjliga att realisera.
Folkskollärare Edgert förklarade, att det enligt hans mening ej vore beslut fattade ”i det blå”, utan beslutet vore fullt genomförbart; man kunde se exempel därpå i t ex. Sjonhem.
Diskussionen började nu mattas och man skulle skrida till omröstning. Folkskollärare Edgert föreslog, att stämman skulle behandla klagoskriftens tre punkter 1 tur och ordning, alltså för det första: Är det sant att det blir två reglementen i Norrlanda skola ?; för det andra: Är det sant att oktoberstämmans beslut orsakar kommunen extra utgifter ?; för det tredje: Behövs någon extra utdebitering, när staten betalar hela lönen? Detta förslag upptogs dock ej till prövning, utan kyrkoherde Munthstn avfattade en proposition, så lydande: ”De, som stödja klaganden, rösta ja, de, som inte stödja klaganden, rösta nej. Segrar nej, har stämman bifallit andra kyrIcostämmans beslut” (d. v. s. oktoberstämmans beslut). Folkskollärare Edgert menade att denna proposition vore olaglig därför att denna extra kyrkostämma kunde ej genom röstning påverka oktoberstImmans beslut. Stämman godtog dock propositionen, varvid folkskoll. Edgert anförde reservation.
Vid företagen röstning avlämnades 22 jaröster och 6 nejröster. Något svar på klagoskriften hade stämman därmed egentligen ej givit, åtminstone ej på något sätt motiverat sitt ställningstagande, skrives till Gotlands Allehanda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 december 1937
N:r 294

Landsbygden. Norrlanda.

NORRLANDA, 12 dec.
De sedvanliga decemberetämmorna höllos härstädes söndagen den 12 december.
Kyrkostämman hade att behandla ordinarie ärenden. Till revisorer att granska kyrkans och skolans räkenskaper utsågos hemmansägarna Kristian Ahlby, Aurungs, och Olov Jacobsson, Broa. Suppleanter för dessa blevo fabrikör Karl Bergkvist, Broa, och hr Karl Jacobsson, Butreifs. Kyrkostämman beslöt även enhälligt att kommande decemberstämma skulle hållas som sen gammalt varit vant fjärdedag jul.
Därefter vidtog kommunalstämma under hemmansägare Arvid Björkkvists ordförandeskap. Till revisorer att granska de under kommunalnämnden stående kassorna utsågos folkskollärare Josef Edgert och fabrikör Karl Bergkvist. Suppleant för dessa blev hr Karl Jacobsson, Butreifs. Till ombud att närvara vid inkomsttaxeringen utsågos hr Karl Bergkvist, hemmansäg. John Larsson samt kommunalstämmans ordförande hemmansäg. Arvid Björkkvist. Suppleanter blevo hemmansägaren Johan Larsson, Björke, handlanden Emil Larsson och hemmansäg. Henry Larsson, Lista. Till ombud att närvara vid virkesdeklaration utsågs hemmansäg. Arvid Björkkvist.
Till ombud vid fastighetstaxeringen utsågs hemmansäg. Arvid Björkkvist, Björke, och John Larsson, Burs. Suppleant blev hr Karl Bergkvist. Ordföranden i barnavårdsnämnden kyrkoherde J. Munthn hade undanbett sig återval och om han trots detta skulle bli vald önskade han ett arvode av 100:- kr. Till ordförande i barnavårdsnämnden valdes kyrkoherde Johan Munthön, men frågan om arvodet var ej uppe till diskussion. Till ledamöter i barnavårdsnämnden utsågos lärarinnan Rakel Jarl och handlanden Emil Larsson. Suppleant blev hem-mansäg. Josef Williamsson, Petsarve. Till ledamot i fattigvårdsstyrelsen valdes hemmansäg. Olov Jacobsson, Broa.
Ledamöterna i pensionsnämnden omvaldes och blevo fattigvårdsnämndens ordförande Edvin Nyström, Bringas, och hemmansäg. Adolf Jacobsson, Leifstäde, suppleanter blevo hemmansäg. Adolf Norrby och Gustav Nikolausson, Bringas. Till ordförande i magasinsstyrelsen valdes hemmansäg. Olof Jacobsson, Broa. Till ledamöter i samma styrelse utsågos hemmansäg. Adolf Jacobsson, Lepstäde, och Gustav Nikolausson, Bringas. Till brandfogde valdes hemmansäg. Gustaf Nikolausson, Bringas. Till brandstodsvärderingsmän utsågos hemmansäg. Karl Andersson, Lista, Wilh. Lövgren, Lista, hemmansäg. Kristian Ahlby, Aurungs, o. Alfred Ahlby, Aurungs.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 december 1937
N:r 292

Landsbygden. Norrlanda.

NORRLANDA, 16 juni.
Årsavslutning har dag hållits vid härvarande folk- och småskola. Som vanligt hade barnens föräldrar och målsmän jämte andra intresserade infunnit sig. Examen inleddes med psalmen 394 varefter förhöret vidtog. Efter examensförhöret följde betygsutdelning. Avslutning förrättades sedan av skolrådets ordförande, som talade till barnen och avtackade lärarna. Till slut sjöngs psalmen 500. Sedan samlades samtliga i skolparken, där kaffe serverades.

Sextio år fyllde detn 13 dennes hemmansägaren Olov Hanson, Hammars i Norrlanda, och blev med anledning därav livligt uppvaktad. Uppvaktningen började redan i arla morgonstunden då goda vänner överlämnade en ståtlig silverbägare. Under dagens lopp fick han av släktingar och andra vänner mottaga många dyrbara presenter bland vilka märktes en förgylld väggspegel med bord, flera silverfat, ett divansbord i björk, kravattnål i guld m. m. Dessutom hade en ståtlig blomsterskörd sänts honom.
På kvällen hade släktingar och goda vänner till den avhållne 60-åringen inbjudits för att i festligt lag fira hans högtidsdag. Ett hundratal personer voro närvarande.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138

Landsbygden. Norrlanda.

NORRLANDA, 9 juni.
Sextio år fyller den 13 d:s hemmansägaren Olof Petter Hansson vid Hammars i Norrlanda.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Landsbygden. Norrlanda.

NORRLANDA, 19 april.
Föredrag hölls fredagen den 18 april i Norrlanda folkskola om ägghandelns ordnande på Gotland. Föredragshållare var hr Bergström från Visby såsom ombud för äggcentralen. Mycket folk hade samlats. Intresset för hönsaveln har på senaste tiden märkbart tilltagit och efter föredraget torde intresset bli ännu större. Som avslutning visades filmen ”Hur Andersson kom på grön kvist”. Meningen med uet hela var att i Norrlanda skulle bildas en underavdelning av äggcentralen. En försöksteckning ägde också rum men något beslut fattades icke.

Årets första kommunalstämma hölls lördagen den 17 april.
Kommunalnämdens, fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämdens och magasinskassans räkenskaper upplästes och godkändes. Till ledamöter i valnämden omvaldes hemäg. Adolf Jacobsson och Edvin Hejdenberg, Leipstäde, Olof Jacobsson, Broa, och Arvid Björkkvist, Björke.
Omedelbart efter kommunalstämmans slut höll Norrlands trädgårdsodlare! broning sitt årssammanträde. Under det sistförflutna året hade medlemsantalet ökats till 24. Till ordförande utsågs folkskoll. Josef Andersson och till kassör Gustav Larsson. övriga styrelseledamöter blevo hemmansägarna Adolf Jacobsson och Emil Hejdenberg, Leipstäde , samt Patrik Rohndal, Ekeskogs. Årsavgiften bestämdes till 50 öre.
På kvällen höllo Fralsningsarmöns officerare från Slite en sånggudstjänst i skolan härstädes. Skolsalen var till trängsel fylld av en andäktigt lyssnande skara.
Det är ju ganska ovanligt i dessa trakter med några som helst nöjesanordningar. I dessa dagar gästas emellertid Norrlanda av zigenare, vilka försöka avhjälpa bristen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Dödafall.

På Visby lasarett avled tidigt i morse handlanden Alfred Carlsson, Etelhem, efter någon tids sjukdom. Den avlidne, som var född i Norrlanda och vid sin död 64 år gammal, utvandrade i unga år till Amerika men återvände vid sekelskiftet till hembygden och ägnade sig åt affärsrörelse i Etelhem. Han var mycket uppburen i sin hemsocken för sitt redliga och vänsälla sinnelag, varför hans mänskligt att döma alltför tidiga bortgång väckt deltagande och förstämning. Närmast sörjande äro två bröder, byggmästare Gustaf Gardell i Etelhem samt förman Karl Karlsson i Visby, svägerska samt brorsbarn.
Här i Visby avled igår efter en kort sjukdom handlanden Sigurd Jacobsson. Dödsorsaken var blodförgiftning i samband med lunginflammation. Den avlidne var född i Stenkyrka, där fadern var fiskare. Sedan fadern omkommit under sitt arbete kom sonen tidigt i handelslära hos J. O. Pettersson i Visby, varifrån han kom som biträde till en handlande vid Storugns. För ett par tiotal år sedan övertog han en affär i Martebo, vilken han innehade till i fjol, då han i stället köpte en affär på Södervärn. Denna har han nyligen också överlåtit. Under sin Martebotid gjorde han sig aktad och omtyckt i vida kretsar och lämnade ett verkligt tomrum efter sig när han flyttade till staden. Här skördades han nu av liemannen, endast 54 år gammal. Han sörjes närmast av maka, född Hejdenberg samt en dotter.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av den s. k. Lina myr med sänkning av Råby och Lina träsk för torrläggning av sanka marker tillhörande hemmanen Hintzer, Busarve, Kopungs, Fjärdinge, Botvalda, Fredvalds, Gervede Stora, Nybingels, Västerbjers, Hägleips, Kyrkebinge, Bäntebingels, Haga, Kyrkebjers, Suderbys, Vijby, Jusarve, Botare, Magnuse, Vaters, Suders, Hangre, Tommungs, Svalings och Spänarve uti Gothems socken, Lina, Smitts, Tidemans, Buters, Bunna, Sudergårda, Hallgårds, Norrbys, Snovalds, Anninge, Mattsarve, Möllegårda, Mörby Lilla, Dibjers och Nybjers uti Hörsne med Bara socken, Grinds, Medebys, Nygårds, Råå, Oppegårds och Slumbra ud Vallstena socken, Björke, Lista, Leipstäde, Bjers, Butreips och Bours uti Norrlanda socken samt Boticker, Liffride, Änggårda, Hemmungs och Bendix uti Anga socken av Gotlands län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas i S. L. U:s bygdegård i Hörsne med Bara fredagen den 30 april 1937 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
Med anledning av ett av fiskeriintendenten E. Dahr avgivet yttrande, som i 10 kap. 43 vattenlagen Sägs, beträffande inverkan å fisket vid ifrågasatt torrläggning av Lina myr, varvid skada anses uppstå icke blott å idfisket i Lina och Råby träsk samt Gothemsån utan även å idfisket vid Gotlands kuster jämte en tioårig skada å kräftfisket i nämnda å, kallas även härmed samtliga härav berörda fiskerättsinnehavare i nämnda träsk och å samt yrkesfiskare utmed Gotlands kuster för bevakande av sin rätt.
Vid sammanträdet kommer jämväl val av arbetsstyrelse för handhavandet av med förslaget förenade angelägenheter att företagas.
Visby den 7 april 1937.
På tjänstens vägnar:
GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Inbrottsstöld

har enligt gjord anmälan föröfvats hos arbetskarlen Karl Johansson vid Ösarfve i Bähl socken, hvarvid bortstulits ett cylinderur med kedja och nyckel af silfver, förfärdigadt af Siltberg, för hvilken stöld förre fästningsfången Hans Mattsson från Norrlanda skäligen misstänkes.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 8 Juli 1876
N:r 54

Körkortsbesvären ogillades.

Regeringsrätten har ogillat de av bilföraren Per Erik Johannes Stenmark i Bringes, Norrlanda, anförda besvären över länsstyrelsens beslut den 11 febr. i år att för en tid av åtta månader, räknat från den 26 nov. 1936, återkalla hans körkort, sedan han av Gotlands norra domsagas häradsrätt ådömts en månads fängelse fört rattfylleri i Gothems socken. Stenmark hade hemställt, att tiden måtte nedsättas till sex månader.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73

Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38