Auktion.

Fredagen den 16:de innevarande Oktober låter firman Graham Brothers medelst offentlig Auktion, som hålles vid Sågby i Norrlanda och börjas kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja dess flerstädes uppförda sågbyggnader med deri varande ängsågsverk, såsom ångpanna, mashin, axelledningar, drifhjul och bälten allt i godt och komplett skick med tillhörande 2:ne större och en mindre långbänk, en patentbänk, en kross, 2:ne kantbänkar och 3:ne släfbänkar, äfvensom särskildt eller hvart för sig fem stycken större och ett mindre boningshus, en magasinsbyggnad och ett ladagårdsbus, samt diverse lösegendom, bestående af flera lösa cirkulärsågar, tvärsågar, kofötter, jernspett, nafvare, piskor, skyfflar, lampor, stegar, båtshakor, slipstenar, lycktor, block och kettingar, mjölbingar, vattenbingar, hackelsekistor, samt ett parti hö och halm, ett större parti sågad och stackad yt ved, diverse vrakvirke såsom bräder, ståt- och takspån, åtskillig smedjeredskap och husgerådssaker, bestående af fjäderfyllda sängkläder, stopptäcken, en säng, skrifpulpet, bord och stolar m. m. Med betalningen för lösörepersedlarna lemnas godkände köpare 4 månaders anstånd och kommer betalningsvilkoren för sågverket att vid Auktionstillfället tillkännagifvas.
Othem den 3:dje Oktober 1874.
Efter anmodan.
J. A. SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Oktober 1874
N:r 79

Gustaf Herman Tilén.

Gustaf Herman Tilén.

Gothem o. Norrlanda.
F. i Tiarp, Skarab. län, 1850 11/4. Stud. i Upps. 72. Prv. 86; kyrkoherde i Gothem fr. 88.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Offentlig auktion.

Tisdagen den 27 innev. April från kl. 10 f. m. låter Hemmansegaren Petter Jacobsson Björke i Norrlanda medelst offentlig auktion till den högstbjudande försälja något Husgerådssaker, Sängkläder och Linne, Körredskap såsom Vagnar, Kälkar, Foderhäckar, Plogar och Harfvar, Kreatur af en Hingst i 3:,je året, Oxar, Kor, Ungnöt och Lam m. m.; kände köpare lemnas anstånd med betalningen till den 1 September detta år.
Hörsne den 17 April 1875.
Efter anmodan
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1875
N:r 31.

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Östergans kompani.: Ardre socken lördagen den 7 kl. f. m.; Gammalgarns socken e. m. kl 11 f. m.; Östergarns socken s. d. kl. 3 e. m.

Eskelhems kompani: Eskelsems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Tofta socken s. d. kl. 12 midd.

Stenkumla kompani: Westerhejde socken söndagen den 8 kl. 8. f. m.; Stenkumla socken s. d. kl 2 e. m.; Träkumla socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.

Dede kompani: Follingbo socken s. d. kl. 3 e. m.; Akebäck socken s. d. kl. 1 i f. m.; Roma socken s. d. kl. 8 f. m.; Björke socken onsdagen den 11 kl. 8 f. Hogrän socken s. d. kl. 11 f. m.; Wall socken s. d. kl. 2 e. m.

Wisby infanteri komp.: 1:a afdelningen söndagen den 8 kl 7 f. m.; 2:a aldelningen den 8 kl. 8 f. m.

Endre kompani: Barlingbo socken torsdagen den 10 kl, 8 f. m.; Ekeby socken s. d. kl. 10 f. Endre socken s. d. kl. 12 middagen; Hejdeby socken s. d. kl. 2 e. m.

Bro kompani: Weskinde socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.: Bro socken s. d. kl. 11 f. m.; Fole socken s. d. kl. 2 e. m.; Lokrumme socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Halla kompani: Ganthem socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Halla socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Dahlhem socken s. d. kl. 3 e. m.

Lina kompani: Wallstena socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.; Gothem socken söndagen den 8 kl. 12 midd.; Hörsne med Bara socken måndagen den kl. 5 e. m.; Norrlanda socken s. d. kl. 1/2 2 e. m.; Källunge socken tisdagen den 10 kl. 11 f. m.

Bäls kompani: Bäls socken söndagen den 8 kl. 9 f. m.; Hejnum socken s. d. kl. 6 f. m,; Othem socken måndagen den 9 kl. 7 f. m.; Boge socken s. d. kl. 9 f. m.

Lummelunds kompani: Lummelunds socken söndagen den 8 kl. 2 e. m.; Stenkyrka socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Martebo socken s. d. kl. 2 e. m.

Tingstäde kompani: Hangvar socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Hall socken s. d. kl. 2 e. m.; Tingstäde socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Forssa kompani: Lärbro socken söndagen den 8 kl. 7 f. m.; Hellvig socken s. d. kl. 2 e. m.

Rute kompani; Fleringe socken s. d. kl. 9 f. m.; Rute socken s. d. kl. 2 e. m.; Bunge socken söndagen den 15 kl. 8 f. m.

Fårö; kompani: Fårö socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Blott de beväringsskyldige, som utehafva gevär, skola vid vapensynerna inställa och derstitdes uppvisa alla sina kronopersedlar.
Till inställelse vid de sålunda utsatta vapensynerna varda vederbörande beväringsskyldige härigenom kallade, med erinran om stadgandet uti Kungl. Brefvet den 19 Januari 1964, att beväringsskyldig, som utan laga förfall uteblifver från behörigen kungjord vapensyn, mönstring eller vapenöfving, skall vara underkastad vite för förste gången af 5 Rdr, andra gången af 10 Rdr-samt tredje och följande gånger till de belopp, som Konungens Befallningshafvande kan finna skäligt att i sådant afseende bestämma.
Wisby Landskansli den 11 Februari 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Auktion.

Lördagen den 27 innev. februari från kl. 10 f. m. låter Johan Edmark på Sågby i Norrlanda medelst offentlig auktion till den högstbjudande försälja Hästar, 2:ne par Oxar, Kor, 2:ne Tjurar, 3:ne Qvigor, hvaraf en snart skall kalfva, något Körredskap, ett större parti Takspån och på all tid en god Beteshage, omkring 15 tunnland kallad Storhagen belägen under Butors hemman i Hörsne socken, ett större parti Qvistved. Vid samma tillfälle låter Inspektoren J. Nilsson, i anseende till at flyttning försälja: Möbler såsom flera mat- och skrifbord, stolar, en soffa, skänkskåp, tvättkomod, toilettspegel, täckbåge, glas och porslin, en större gryta för inmurning, mansgångklädar, fönster och rullgardiner, m. m. Godkände köpare lemnas 4 månaders betalningsanstånd.
Hörsne den 16 Februari 1875
Eller anmodan.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Egendomsförsäljning.

Fabrikör Åhsberg lär sistl. tordag ha försålt sin egendom Lilla Hästnäs till landtbrukaren Hejdenberg från Norrlanda för 85,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Enligt inkomna anmälanden

hafva blifvit utsedda till ordförande i Norrlanda sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse husbonden Johan August Edmark Butrefs, och
till Ordförande i Östergarn sockens kommunalnämnd tullvaktmästaren och hemmansegaren N. P. Söderman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4