Lästiden vid folkskolan i Norrlanda.

I fredagens regeringssammanträde föredrogos de besvär hr Gustaf Nikolausson i Norrlanda anfört, över Visby domkapitels beslut den 9 febr. 1 år om utökningiav lästiden vid folkskolan i Norrlanda skoldistrikt. Regeringen beslöt att i ärendet inhämta regeringsrättens yttrande.(P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1938
N:r 202

Landsbygden. Norrlanda.

NORRLANDA.
Politiskt möte. Norrlanda fick i måndags åter der stora förmånen av ett politiskt föredrag med ty åtföljande filmförevisning. Det Allmänna valmansförbundet eller högerns riksorganisation hade nämligen anordnat en politisk afton med folkskollärare Simon Carlson, Hästnäs, som Huvudtalare.
De närvarande hälsades välkomna av högerns ombudsman på Gotland, hr Hellström, som i sitt anförande lovordade gotlänningarnas höga möteskultur, ja, de kunde sägas vara ett föredöme och föregångsmän för fastlänningarna. Därefter vevades filmen ”Från kon till konsumenten”, varefter hr Carlson höll ett föredrag, i vilket han påvisade högerns insatser i svensk politik. Han framhöll med skärpa, att högern hade och alltid haft ett program som visat sig vara hållbart genom tiderna. Högern har aldrig behövt, såsom vissa andra partier, frångått sina programpunkter och hr Engströms påstående att högern var ett parti utan idéer fick således stå för dennes egen räkning. Därefter påvisade talaren hur högern under de senast gångna riksdagarna framkommit med goda motioner, till vilka emellertid regeringspartiet sagt nej, men som sedermera av dem förvandlats till propositioner. Vidare påpekade tal. den brist på frihet och förståelse som i vissa avseenden förekomma i vårt land. Som exempel framdrogs förföljelserna mot vitgardisterna, som jagats ”som hundar”. Säkerligen voro dessa övertygade om att de kämpade för en rättvis sak, ja, lika övertygade som de svenska män, som i dag kämpa på regeringssidan i det spanska inbördeskriget, Vitgardisterna förföljas och trakasseras — .de svenska frontkämparna på regeringssidan mottagas i sitt hemland med stormande ovationer. Den fria utrikespolitik som utom regeringen bedrives av några socialdemokratiska pampar ansågs fördömligt. Sveriges deltagande i N. F. med ty åtföljande sanktionspolitik vore ej att anse som fullständig neutralitet, lika litet som bojkott av tyska varor m. m. Högern vill ett fullständigt neutralt Sverige och ett sådant försvar att det vid behov effektivt kan värna landet.
Vidare kom talaren in på samgåendet i regeringen mellan socialdemokrater och bondgförbundare samt påvisade därvid att de senare dragit det kortaste gtrået. Bandeförbundet hade varit med och ordnat lantarbetarfrågan och därvid av socialdemökratiska regeringen utlovats vissa kompensationer, men tyvärr hade det stannat vid fagra löften. Om nu socialdemakraterna vid höstens val till första kammaren få majoritet även där, komma de säkert att uppsäga bekantskapen med bondeförbundet. Vi skulle då i vårt land få socialdemokratisk diktatur med ”många påvar” som kanske skulle bli värre än envälde. Då skulle Sveriges bönder, fria företagare m. fl. få se vart den socialdemokratiska socialiseringspolitiken skulle föra vårt land. Talaren uppmanade envar att inför höstens val noga betänka det ansvar varje väljare har och uppmanade den att göra det enda riktiga: Rösta med högern!
Kraftiga applåder följde på föredraget.
Omkring 175 personer voro närvarande och dessa voro synbarligen mycket nöjda med vad de hört och sett.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Augusti 1938
N:r 200

Ungdomsdagar i Follingbo.

Under det sista söndagsdygnet har det socialdemokratiska ungdomsdistriktet haft sin traditionella ungdomsdagar anordnade i Follingbo Folkets park. Vid dessa ha förekommit de sedvanliga festanordningarna men dessutom har bjudits på ett program, vilket var synnerligen uppskattat av publiken. På lördagskvällen talade Hilding Basth om hur nödvändigt det är att alla äro med i arbetet för att skapå en ljusare tid. Bertil Hilbert föredrog på ett mästerligt sätt ett par dikter av Gustaf Fröding samt Ruben Nilsson. På söndagen medverkade Ingeborg Jakobsson och Gustav Dahlström, med anföranden. Båda anförandena mottogs med stort bifall av publiken.
Under dagen medverkade dessutom Harry Jakobsson, Norrlanda med mycket uppskattad uppläsning på gutamål samt Signild Werkelin, Fårö, och Einar Sundberg, Visby, med :deklamation. På kvällen sjöng de sjungande gesällerna några stycken till sina lutor. Allt mottaget med stormande bifall.
Det sammanlagda besökarantalet under de båda dagarna uppgick till omkring 1,500.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Många trafikmål på Allekvia.

Dödskörningen i Follingbo under behandling.
Vårtingets första allmänna sammanträde hölls i går. Rättens ordf.
voro häradshövding K.-F. Pfeiffer samt förste notarie S. Ljungholm.
På uppropslistan hade upptagits 108 mål, varav 65 åklagarmål.

Dödskörningen på Visby—Roma-vägen.
Fiskhandlaren Klas Erik Ohlander, Suderbys i Akebäck, som den 24 juni i berusat tillstånd med bil körde på och dödade mejeristen Arne Johansson från Sylfaste, stod igår inför rätta. Svar. berättade till en början att han nämnda dag på förmiddagen varit inne i Visby, där han fyllt på bensin och sedan återvänt till Akebäck. På eftermiddagen hade han gjort en ny tur till stan och på Stadshotellets tredje klass servering förtärt fyra pilsner under loppet av en timme. Därefter hade han startat mot Roma varvid farten varit omkring 40 km. i timmen. Emellertid hade högra framringen gått ned och bilen till följd härav kastat sig över åt höger just som Arne Johansson passerade. Så skedde olyckan, varefter Olander åkt fram till Roma, där han träffat en bekant och sedan gått in i en trädgård för att sova. Ingalunda för att han kände sig full på något sätt, men han hade ingenting annat att ta sig för just då. Av det inträffade hade han f. ö. förlorat fattningen och blivit upprörd. Förutom de fyra pilsnerna medgav han att han även på förmiddagen förtärt en kaffehalva. Han gjorde gällande att olyckan, som ju kom att kosta en människa livet, orsakats av Ek ringen gått ned och inte på att han varit överlastad av starka drycker och kört oförsiktigt. Blodprov utvisade emellertid att svar. ifrågavarande dag hade förtärt cirka 21 centiliter fyrtioprocentig sprit eller omkring 4 snapsar.
Uppskov till den 22 sept.

Spritpåverkade?
För att i spritpåverkat tillstånd den 1 juli i år ha framfört bil, som till på köpet hade dåliga bromsar, stod byggnadsarbetaren A. J. O. Olofsson från Visby åtalad. Svar., som bestred att han varit rörd av alkohol berättade att han, som arbetat i Roma, på morgonen varit inne i stan och köpt ut två liter brännvin, en till sig själv och en till en kamrat. Tillsammans med ett par bekanta hade svar. senare på dagen i samband med middag druckit ur den ena litern. Ehuru han fått i sig ungefär en tredjedels liter hade han inte känt sig påverkad, utan begivit sig ut med bilen. En person som tyckt att färden var något vinglig hade varskott polisen, som efter en stund också hejdade ekipaget. Tillfrågad om hur det förhöll sig med vinglingen uppgav svar. att det endast tillkommit på skämt. Man hade pratat och skämtat i bilen, men som sagt nämnvärt påverkad var han inte alls. Blodanalysen visade emellertid att svar. förtärt cirka 26 centiliter sprit.
Utslag den 22 sept.
— Påverkad av sprit hade en person, F. S. M. Dahlström i Sjonhem den 18 juni vid Timans i Roma med mötorcykel kolliderat med en hästskjuts, varvid såväl häst som vagn skadats. Svar. uppgav att han nämnda dag tagit ut en liter brännvin i tvenne halvlitersbuteljer. På kvällen hade han i Visby träffat en bekant, som fått medfölja till Stava. På den färden hade man emellertid tagit sig en paus vid Skrubbs, varvid den ena halvlitern kommit till heders och tömts. Kamraten tog emellertid brorslotten medan svar. själv endast druckit två snapsar. Sedan halvlitern sålunda var expedierad hade man efter någon timme fortsatt :den avbrutna färden: Farten hade varit så där 35 å 40 km. i timmen. I kurvan vid Timans stod hästskjutsen, vilken svar. dock upptäckte först när det var för sent. Emellertid hade han signalerat och även försökt bromsa in motorcykeln, vilket dock misslyckades. I stället körde han rakt in i skjutsen. Svar. bestred att han varit påverkad av sprit, medan hans passagerare uppgivit, att föraren varit både vinglig och: haft svårt att passera andra fordon på vägen. Målsägaren begärde nu skadestånd för selar, skaklor m. m. med 37 kr. samt förs minskad arbetsförmåga hos hästen i 45 dagar å 1:50 pr dag eller kr. 67:50. Körsvennen själv hade vid kollisionen fått någon skada i nackmuskeln med ty åtföljande nedsättning av arbetsförmågan, värderad till 30 kr.
För vidare beyisning uppsköts målet till den 22 sept.
— En. 19-årig yngling var instämd för det han den 18 juli i berusat tillstånd framfört en halvtons lastbil. Svar. medgav att han nämnda dag tillsammans med tre kamrater druckit ur en halv liter brännvin. Han hade fått ett par kaffehalvor tidigare på dagen och senare fyra pilsner och en. snaps, vilket förtärts i staden. När man på hemväg hunnit strax utanför stan hade spriten börjat verka och körningen blivit sådan att polisen varskotts. Och när svar. kom hem väntade honom fjärdingsmanhen.
Uppskov till 22 sept. för förundersökning.

Alldeles för bråttom.
En motorcyklist av den yngre årgången hade en kväll i juni haft alldeles för bråttom till dansen i Slite Folkets park . Han hade. inte, ens haft tid att bromsa in en smula i den ganska tvära kurvan vid Othems kyrka utan friskt gasat på, trots att det även var dålig sikt vid tillfället. Den kvällen blev det emellertid inget dansa av — i stället blev det lasarettet. Vederbörande råkade nämligen köra av vägen och slungas ut på ett gärde där han hittades medvetslös med hjärnskakning. Svar.
måste givetvis vidgå sin oförsiktighet, men högre fart än 50 km. hade han inte haft.
Han bötade 30 dagsböter å 2 kr.

— En byggmästare från landsbygden var instämd för det han en dag i november i fjol i Ala med bil kört med för stor hastighet och hamhat i ett dike. Svar. taxerade emellertid hastigheten till endast 30 kilometer i timmen. Anledningen till att farten varit så låg var den dåliga sikten och svar:s bristande kännedom om vägens beskaffenhet. Orsaken till dikeskörningen var en cyklist som kört på fel sida av vägen och för vars skull svar hastigt bromsat in vagnen. Denna hade därvid råkat i sladdning och fortsatt in mot ett staket som förstördes.
En passagerare har en annan version av fakta och har uppskattat farten vid olyckstillfället till cirka 60 km. i timmen. Detta bestred svar., som ansågdet hela vara en ren olyckshändelse.
Målet uppsköts till den 22 sept.
— Överdådig framfart med bil på vägen Visby—Etelhem hade åsamkat en grovarbetare stämning till tinget. Den höga hastigheten hade: vid Brogårds i Vänge tagit ett brått slut i och med en tämligen våldsam dikeskörning. Svar. antydde att en för löst pumpad framring varit skuld till olyckshändelsen.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

”To maa man vaere”” — dock icke på lättviktare.
Ett par herrar hade vid ett tillfälle ”samtidigt färdats” på en och samma lättviktsmotorcykel, ett i alla hänseenden billigt men dock förbjudet nöje. Den ene av dem hade redan förut erkänt och nu gjorde : kumpanen . detsamma. Den senare var dessutom åtalad för att det varit för dåliga bromsar på den bil han den 8 dennes från en gårdsväg backat ut på allmänna vägen för att vända medan kamratenbilägaren intagit middag. Dessutom saknade han körkort och hade vid tillfället ifråga haft oturen att kollidera med’ien motorcykel vilken han först för sent upptäckte. Skador hade uppstått på sistnämnda vehikel, men målsägaren hade för dagen inte kunnat prestera några preciserade krav.
För paråkningen bötade vardera 20 kr. medan målet i övrigt uppsköts till den 22 sept.

För diverse trafikförseelser,

såsom två på samma cykel, cykel utan lykta o. s. v., ådömdes ett antal cyklister dagsböter. Ett par personer hade utan vederbörligt tillstånd kört lastbilar i yrkesmässig trafik och ådömdes sedvanliga böter.
Kört bil utan körkort hade ett par herrar gjort medan ett par andra åtalats för liknande förseelse, men gällande motorcykel. Även här utdömdes dagsböter.
Ett antal andra förseelser mot motorfordonsförordningen renderade vederbörande dagsböter.
För brett halmlass hade en chaufför kört med en yrvädersdag i dec. i fjol. Därvid hade han i Slite kommit för nära och knäckt en varningstavla. Svar. uppgav att han på grund av blåsten måst lässa om halmen vid ett par tillfällern och att därvid lasset möjligen blivit bredare än det enligt gällande föreskrifter får vara. Det blev 5 dagsböter á 1:50.
För att ha kört en med diverse skavanker behäftad bil ådömdes en person
— En person som instämts för att ha kört utan körkort hade inte infunnit sig – vid förra rättgångstillfället. Ett vite å 50 kr. för utevaro utdömdes. Då svar. inte heller nu var närvarande utdömdes ett nytt vite å 75 kr.
Fylleri, förargelse och motstånd stod det på ett par herrars meritlistor. Uppskov för vidare utredning.

Hämnden är ljuv — men dyr ibland.
En hämndlysten herre hade för någon tid sedan då han i bil anlände: till den goda köpingen. Slite vid vägkantén upptäckt en skeppare som han hade ett horn i sidan till emedan sjöbjörnen vid något tidigare tillfälle skulle ha förtalat honom. Han lät stanna vagnen, hoppade ur och prickade utan några längre förberedelser in ett par s. k. dagsedlar i skeppardragen med sådan elan att ägaren till desamma stagvände. Följden av det hela blev polisanmälan, erkännande och 20 dagsböter å 2:50. Plus 50 kr. i skadestånd för en fläckad landgångsdress.
— En annan person hade likaledes tagit hämnden i egna nävar och vid en danstillställning vid Sandviken i. Bunge i början av juni förlänat en intet ont anande medmänniska, som en gång råkat kasta ut honom från ett näringsställe, s. k. fläskläpp, en effekt som uppnåddes efter trenne smockor.
Misshandeln kostade vederbörande 25 dagsböter á 2 kr.

För uppsåtlig misshandel
av en grannfru i Ljugarn var en medelålders herre instämd. Parterna, som kommit ihop sig om några vidlyftigt promenerande höns, hade stått på var sin sida om ett staket, varvid svar. enligt fruns mening skulle ha tilldelat henne ett slag i ansiktet. Detta förnekades av svar., som: endast sträckt fram armen i riktning mot damens ansikte, en gest rätt och slätt.
För vidare utredning uppsköts målet till den 22 sept.

En gammal träta
om en skuldförbindelse samt något trassel med en båt utlöste sig den 31 juli i det att en person i Bunge överföll och misshandlade en annan person så att blodvite uppstod.
Det blev 15 dagsböter á 3 kr. samt skadestånd med 67 kr.

För uppenbar grymhet
mot en häst hade en person erhållit stämning. Hästen, som gått lös, hade råkat komma i kläm mellan ett träd och en vägg. Svar. hade hjälpt den loss, bl. a. genom att inifrån såga av husknuten. Några större skador på djuret hade han inte upptäckt, varför han använt den till lättare körslor. Senare hade dock veterinär måst eftersändas då Hästen hade ett par stora sår i ländtrakten. Djuret hade då blivit ordentligt omskött, men åkl. ansåg att svar. redan på ett tidigare stadium bort inse att djuret var skadat. Svar. vidhöll emellertid sin mening och ansåg sig inte medvetet ha gjort sig skyldig till något djurplågeri.
10 dagsböter å 5 kr.

Lånat ut motböckerna
hade trenne personer gjort för att hjälpa en medmänniska till ett festligare begående av födelsedagshippan. Det blev 10 dagsböter á 2 kr.

För olovlig införsel av spritdrycker
från ett i Slite hamn liggande estniskt fartyg stodo ett par herrar tilltalade: Den ene av dem medgav att han sökt smuggla in en helbutelj sprit å 7 kr., som han dock kastat i sjön då en publikan närmat sig. Den andre åtalade bestred all smuggling. Visserligen hade han. varit ombord på båten, men sådana risker som äro förbundna med spritsmuggling ville han alls inte ta. Dock lär han vid det ovan omtalade tillfället: på tal om den i havet slängda buteljen ha yttrat att det gjorde ingenting. ”för vi ha tre kvar”. Detta yttrande var emellertid endast tomt skryt betingat av en viss feststämning.
Uppskov för inkallande” av vittnen till den 22 sept.
10 dagsböter á 5 kr.

Basarpilsnern i Endre.
Tidigare har avdömts ett mål om olaga pilsnerförsäljning vid en skyttebasar i Endre den 4—5 sept. i fjol. Svar. hade då uppgivit att han haft tvenne medhjälpare, vilka nu voro instämda. De förnekade emellertid, att de haft något med pilsnerförsäljningen att skaffa.
Några inkallade vittnen hade heller ingenting märkt i den vägen.
Målet överlämnades nu och utslaget lydde på frikännande.

För olaga pilsnerförsäljning
stod en pensionatinnehavarinna åtalad. Hon hade under åren 1936, 1937 och 1938 försålt den gula drycken till avhämtning och utan samband med måltid.
Utslaget lydde på 40 dagsböter á 1:50.

Hembränt.
En person, som erkände att han av hembrännaren i skogen inköpt en och en halv liter hembränt å 4 kr. halvlitern, erkände. Han ådömdes 30 kr:s böter.

För en utelöpande jakthund
hade en person från Norrlanda att stå till svars. Han bestred att hunden var en jaktdito och framhöll att krittret aldrig brukade löpa i skogen. Vittnen hade emellertid sett att hunden vid flera tillfällen sprungit lös i skogen, vadan sålunda uppgift kom. att stå mot uppgift.
Svar. bötade 25 kr.

Underlåten införsel
i lönen hos en anställd hade som bekant en lantbrukare att svara för. Vid förra rättegångstillfället hade han inte infunnit sig, men var nu tillstädes och erkände.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

Några fyllerister
bötade sedvanliga belopp.

Till högsta domstolen i virkesmålet.
Hemmansägare Jacob Stenström, Stenstugu, har hos högsta domstolen överklagat hovrättens och Gotlands norra häradsrätts utslag att döma honom till 30 dagsböter å 5 kr. för att han använt för husbehov avverkade virkespartier för annat ändamål än husbehov. Han hemställer, att högsta domstolen skall undanröja underrätternas beslut och bifalla hans i målet förda talan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Lästiden i Norrlanda.

Skolöverstyrelsen avstyrker k: m:ts bifall till de av hr Gustaf Nikolausson i Norrlanda anförda besvären över Visby domkapitels beslut den 9 februari i år om utökning av lästiden vid folkskolan i Norrlanda skoldistrikt. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Augusti 1938
N:r 174

Skolväsendet i Norrlanda.

Domkapitlet har i skrivelse till k. m:t avstyrkt bifall till hemmansägaren Gustaf Nikolaussons besvär över domkapitlets utslag i fråga om skolväsendets ordnande i Norrlanda församling. Till stöd härför åberopar domkapitlet innehållet i det överklagade utslaget och vidare torde kunna åberopas k. m:ts utslag angående skolväsendets ordnande i Örsjö distrikt.
Yttranden i målet ha inhämtats från skolrådet i Norrlanda, församlingens icke klagande medlemmar samt folkskolinspektören.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 14 Juli 1938
N:r 159

Skattekraften växer

betydligt i rikets landskommuner. I sin i dagarna framlagda berättelse över kommunernas finanser år 1934 omtalar statistiska centralbyrån, att det finns ett 20-tal landskommuner som kunna redovisa ett skattekrontal av över 50,000, den mest välsituerade — Solna i Stockholms län ej mindre än 221,492 skattekronor. Å andra sidan finns det jämnt 100 kommuner i landet, som ej förfoga över mera än 100-500 skattekronor. Av dessa ekonomiskt sett mindre bärkraftiga kommuner förekomma ej mindre än 24, alltså nära fjärdedelen, på Gotland. Dessa äro: Hall, Bäl, Vallstena, Hejdeby, Akebäck, Viklau, Guldrupe, Buttle, Ganthem, Norrlanda, Anga, Ala, Gammelgarn, Träkumla, Västergarn, Sproge, Silte, Gerum, Lojsta, Eke, Näs, Fide, Hamra och Sundre. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Dödsfall.

I en ålder av något mera än 80 år avled i morse änkefru Johanna Katarina Jacobsson, född Johansson, i sitt hem härstädes. Hon var född vid Burs i Norrlanda, där fadern var lantbrukare. Efter att en tid ha vistats i Bro, kom hon år 1910 till Visby, där hon sedan dess bott. Fru Jacobsson, som sedan några år var änka efter auktionisten Karl Jacobsson, sörjes närmast av en son, auktionisten Fritiof Jacobsson, samt en dotter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 mars 1938
N:r 72

Den avgående barnmorskan hyllad.

Barnmorskan fru Elin Danielsson i Kräklingbo fyller i dag femtiofem år och kommer att avgå från sin tjänst med pension från 1 april.
Med anledning av högtidsdagen har hon blivit föremål för hjärtliga hyllningar. Sålunda uppvaktades hon redan i förmiddags av en deputation från Kräklingbo församling. Sedan psalmen ”Härlig är jorden” sjungits, tog kyrkoherde A. Laurell till orda, varvid han i anslutning till Matt. 22: 39 erinrade om fru Danielssons arbete i människokärlekens tjänst, ett arbete, som hon utfört utan knot eller klagan. Han önskade henne lycka och välgång för framtiden samt överlämnade från vänner i Kräklingbo som minnesgåva två portföljer samt därjämte en blomsteruppsats.
På middagen har hon uppvaktats även från de övriga kommunerna i sitt distrikt, nämligen Ala, Anga och Norrlanda.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Folkmängden på Gotland.

Östergarns socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 28 (14 m. 14 k.), utflyttade 21 (13 m. 8 k.), vigde 7 par. Folkm. 31 dec. 590, ökning 2.

Gammelgarns socken: Födda 6 (3 m. 3 k.), döda 6 (2 m. 4. k.), inflyttade 13 (9. m. 4 k.), utflyttade 22 (10 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 402, minskn. 9.

Ardre socken: Födda 10 (3. m. 7 k.), döda 8 (5 m. 3 k.), inflyttade 43 (19 m. 24 k.), utflyttade 36 (18 m. 18 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec. 529, ökning 9.

Eskelhem socken: Födda 12 (8 m. 4 k.), döda 8 (3 m. 5 k.), inflyttade 28 (17 m. 11 k.), utflyttade 41 (20 m. 21 k.), vigde 3 par. Folkro. 31 dec. 642, minskn. 9.

Tofta socken: Födda 9 (6 m. 3 k.), döda 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 23 (9 m. 14 k.), utflyttade 15 (6 m. 9 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec. 490, ökning 7.

Kräklingbo socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 18 (8 m. 10 k.), utflyttade 25 (18 m. 7 k.), vigde 4 par. Folkm. 31 dec. 408, minskn. 5.

Ala socken: Födda 4 (1 m. 3 k.), ingen död, inflyttade 11 (5 m. 6 k.), utflyttade 17 (7 m. 10 k.). Folkm. 31 dec. 323, minskn. 2.

Anga socken: Födda 8 (1 m. 7 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 34 (17 m. 17 k.), utflyttade 26 (14 m. 12 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 278, ökning 11.

Roma socken: Födda 9 (4 m. 5 k.), döda 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 87 (35 m. 52 k.), utflyttade 68 (36 m. 32 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec. 807, ökning 18.

Björke socken: Födda 8 (4 m. 4 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 46 (21 m. 25 k.), utflyttade 35 (17 m. 18 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 407, ökning 16.

Närs socken: Födde 17 (10 m. 7 k.), döda 11 (5 m. 6 k.), inflyttade 16 (7. m. 9 k.), utflyttade 15 (5 m. 10 k.), vigde 4 par. Folkro. 31 dec. 864, ökning 7.

Lau socken: Födda 6 (4 m. 2 k.), döda 2 (2 k.), inflyttade 14 (4 m 10 k.), utflyttade 18 (5 m. 13 kv.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec. 469, oförändrat

Gothem socken: Födda 9 (5 m. 4 k.), döda 11. (8 m. 5 k.), inflyttade 21 (11 m. 10 k.), utflyttade 27 (11 m. 16 k.), vigde 4 par. Folkm. 31 dec. 618, minskn. 8.

Norrlands socken: Födda 10 (7 m. 3 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 24 (10 m. 14 k.). Folkm. 31 dec. 326, minsk. 5.

Stenkyrka socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 12 (4 m. 8 k.), inflyttade 39 (20 m. 19 k.), utflyttade 55 (21 m. 34 k.), vigde 7 par. Folkm. 31 dec. 696, minskn. 23.

Martebo socken: 7 (7 m.), döda 4 (2 m.), inflyttade 34 (18 m. 16 k.), utflyttade 34 (20 m. 14 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec. 359, ökning 5.

Tingstäde socken: Födda 7 (4 m. 3 k.), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 29 (15 m. 14 k.), utflyttade 57 (28 m. 29 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 473, minskn. 25.

Lummelunda socken: Födda 8 (6 m. 2 k.), döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 33 (14 m. 19 k.), utflyttade 33 (19 m. 14 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 877, ökning 2.

Västkinde socken: Födda 12 (6 m. 6 k.), döda 13 (5 m. 8 k.), inflyttade 81 (36 m. 45 k.), utflyttade 78 (39 m. 39 k,), vigde 3 par. Folkm 31 dec. 826, ökning 2.

Bro socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 4 (3 m. 1 k.), inflyttade 29 (15 m. 14 k.), utflyttade 25 (13 m. 12 k), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 326, ökning 9.

Fole socken: Födda 7 (4 m. 3 k.), döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 26 (16 m. 10 k.), utflyttade 39 (23 m. 16 k), vigde 1. par. Folkm. 31 dec. 458, minskn. 12.

Lokrume socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 7 (2 m. 5 k.), inflyttade 51 (26 m. 25 k.), utflyttade 49 (25 m. 24 k.), vigde 4 par. Folkm 31 dec. 474, ökning 3.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2