Landsbygden. Näs.

NÄS.
Friförsamlingens söndagsskola höll midsommarafton sin sedvanliga sommarfest under god tillslutning av såväl barn som äldre. Festen, som gynnades av strålande väder, hölls i den vackra trädgården vid Mattssons, Sigleivs. Efter inlednings- och välkomstanförande av söndagsskolans föreståndare Leonard Pettersson följde ett rikhaltigt och omväxlande program som till stor del utfördes av söndagsskolans elever. Sålunda förekom uppläsning, dialog och sång. Pastor Er. Lundblad höll ett lärorikt tal till barnen. Samtliga närvarande bjödos på kaffe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Gotländska landsbygds ungdomens årsstämmor.

SLU och SLS hällo sina möten midsommarafton.
De gotländska ortsförbunden av SLU och SLS hade midsommarafton sina ordinarie stämmor. Dessa höllos på Centralföreningen i Visby och leddes av landstingsman Henric Levander, Bois i Havdhem. Trots stämmodagens karaktär av helgdagsafton och trots de rådande förhållandena deltogo ett femtiotal personer av båda könen och från skilda trakter i förhandlingarna, vilka gingo i samhörighetens och enighetens tecken. De båda stämmorna kömmo i år att hållas jämförelsevis sent — under normala förhållanden pläga de ju äga rum redan på våren.
I SLU-stäniman voro 27 avdelningar representerade, medan 18 studiecirklar representerades vid SLS årsstämma. Jämfört med föregående år torde dessa siffror få anses som tämligen låga, men tar man hänsyn till kommunikations- och andra svårigheter utgöra de dock goda vittnesbörd om att intresset för de båda organisationerna alltjämt är livfullt och starkt.

SLU-stämman.
Först höll gotlandsdistriktet av SLU sin stämma. Denna öppnades av hr Levander med ett kort tal.
Vi mötas i dag under förhållanden som vi tidigare aldrig upplevat, sade han inledningsvis. Vi ha varit vana att på vår årsstämma se stora skaror av ungdomar, men i år är det annorlunda. Orsaken härtill liksom att vi icke vid en tidigare tidpunkt träffats till distriktsmöte är givetvis den oro som råder ute i världen och som gör att vi SLU-are — manliga som kvinnliga —nu äro mera bundna vid den plats där vi ställts och icke kunna lämna den när vi vilja. Dock kunna vi vara tacksamma över att vårt fosterland och vår väna ö hittills skonats från krigets förbannelse. Och när vi mötas i dag, göra vi detta i den förhoppningen att, oavsett vad framtiden än kommer att bära i sitt sköte, vår blågula svenska flagga alltfort skall vaja över våra svenska och våra gutniska bygder. Det förhållandet att vårt land ligger liksom inramat av ett väldigt eldhav, medför också stora påfrestningar när det gäller skyddandet och bevarandet av våra bygder, samt att hålla eldstungorna utanför våra gränser. Men vi hoppas, att vår svenska neutralitetsvakt skall kunna bemästra situationen och om så kräves skydda och värna vårt land.
När påfrestningarna blivit så stora som de nu äro för åtskilliga folk, måste var och en av ett lands innebyggare i högre grad än tillförne inse värdet av sammanhållning, inse att de behöva varandra. Vi ute på landsbygden måste nu mera än någons hålla samman, vara varandra till hjälp, och detta inte blott för vårt eket bästa. Vi måste med vårt arbete till vårt folk föra fram de så betydelsefulla livsförnödenheterna. Påfrestningen för den folkgrupp vi tillhöra Ur den ej minst hårda. Även om neutralitetsvakten kräver sin stora tribut av det manliga Sverige, blir påfrestningen för landsbygdens kvinnor måhända inte mindre. Många av våra kvinnor ha i dessa tider lämnats helt ensamma att sköta hus och hem. Emellertid är det min och allas vår fasta förhoppning att allt skall avlöpa lyckligt för vårt lands vidkommande.
I slutet av sitt anförande höll tal. parentation över senaste året avlidna personer, som på ett eller annat sätt stått SLU nära. Bland de namngivna bortgångna voro Åke Hansen, Sigurd Hellgren, Lärbro, och Bengt Larsson, Havdhem, kamrater vilka troget tjänat rörelsen. Vidare bringades minnet av f. riksdagsmannen Hugo Kahlström en hyllning. Helt säkert finnas flera av vänner och kamrater som under det gångna året gömts under mullen. Vi tacka dem alla för vad de gjort, sade tal. och pålyste en tyst minut.
Till sist hälsades samtliga vid stämman närvarande välkomna och förklarade 1940 års distriktsmöte öppnat.
Till stämmans ordförande utsågs därpå hr Levander, till vice ordförande hr Henning WieWn, Vallbys i Hogrän, till sekreterare hr Erik Larsson, Aningåkra i Alskog, och till vice sekreterare hr Vilh. Andersson, Visby.
Sedan upprop av ombuden förättats samt meddelats att ingen berättelse för sistlidna arbetsår förelåg, föredrogs revisionsberättelsen. Av denna inhämtades bl. a. att inkomster och utgifter balansn-ade på kr. 3,791: 35. Balansräkningen fastställdes och ansvarsfrihet beviljades. Stämman beslöt därefter att reseersättningen till förbundsstämmans ombud skall utgå ur distriktskassan, varjämte arvodena till ordföranden, sekreteraren och kassören fastställdes till samma belopp som förut. Sedan ordföranden meddelat att styrelsen ansett sig nödsakad att uppsäga avtalet med ombudsmannen för att på ett billigare sätt t. v. söka ordna denna fråga, beslöt stämman att, antalet styrelseledamöter skall utgöra åtta med lika många suppleanter.
Till ledamöter i styrelsen utom kretsarna utsågos därpå med acklamation hrr Levander och Erik Larsson med resp. fr. Britta Forslund, Västkinde, och hr Allan Larsson, Alskog, som suppleanter. Till övriga styrelseledamöter valdes: för södra kretsen hr Gösta Johansson, Rone, (suppl. Gösta Thomasson, Näs); för sydvästra kretsen fr. Hella Mattsson, Sproge, (suppl. Mathilda Olofsson, Båtels i Lojsta); för västra kretsen hr Nils Franzén.
Anglarve i Träkumla, (suppl. hr Vilh. Andersson, Visby); för mellersta kretsen hr Henning Jakobsson, Vallstena, (suppl. hr Gösta Lövqvist, Hörsne); för östra kretsen hr Ingvar Andersson, När, (suppl. hr Hilmer Pettersson, Etelhem); samt för norra kretsen hr Erik Forslund, Västkinde, (suppl. hr Gunnar Klintbom, Boge.
Till ledamot i bondeförbundets valkretsstyrelse utsågs hr Martin Laurin, Fardhem, med hr Erik Larsson, Al.. skog, som suppleant. Ombud vid årets förbundsstämma blevo hrr Henric Levander, Erik Larsson, Erik Forslund, Nils Franzen och Helmer Karlkvist, Lye, samtliga omvalda. Suppleanter för dem blevo hr Ragnar Lindkvist, fr. Hella Mattsson, fr. Karin Gansvik, Fröjel, fr. Britta Forslund och hr Henning Widen. Till ledamöter i förtroenderådet valdes hrr Levander och Erik Larsson, supplerade av hrr Nils Franzén och Erik Forslund, samtliga omvalda. Revisorer blevo hrr Bertil Klint, Stånga, och T. J. Svensson, Stenkyrka, samt hrr Gust. Pettersson, Stånga, och Arvid Haraldsson, Vall, som suppleanter.
Härmed var föredragningslistan genomgången. Sedan ordförande meddelat att det sedvanliga sommartinget inte torde komma att äga rum frambar han ett tack till stämmodeltagarna dels för att de infunnit sig till stämman och dels för det arbete de och andra medlemmar nedlagt och nedlägga ute i avdelningarna. Han manade till fortsatt intresseråt arbete samt förklarade därefter årets stämma avslutad. Han uttalade också den förhoppningen att SLU:s arbete alltjämt skall få fortgå i ett fritt Sverige. Till sist utbringades ett med kraftiga hurrarop besvarat leve för fosterlandet varpå folksången sjöngs unisont.
Sedan en paus hållits vidtog

SLS-stämman,
vilken öppnades av distriktsstudieledaren hr Erik Forslund. Till att leda dagens förhandlingar utsågs därpå hr Henric Levander med hr Forslund vid protokollet.
Först föredrogos års- och revisionsberättelserna och beviljades ansvarsfrihet. Inkomster och utgifter slutade på en summa av kr. 1,134: 82 med en behållning till innevarande år å kr. 562: 07.
Av årsberättelsen inhämtades följande:
Det oroliga utrikespolitiska läget har inverkat synnerligen svårt på alla ideella och kulturella rörelser inom landet och i synnerhet har detta varit fallet inom biblioteks- och studieverksamheten.
Utsikterna för denna rörelse vad vårt distrikt beträffar voro annars synnerligen gynnsamma på höstkanten. Nästan samtliga cirklar hade rapporterat att de påbörjat eller ämnade påbörja sin verksamhet och till och med nybildade cirklar rapporterades. För de flesta blev det kanske inte att hålla mer än ett par sammanträden förrän de många inkallelserna gjorde att cirklarna lades ner. På många håll ha emellertid flickorna ryckt in och hållit cirkeln i gång men på andra håll åter ha missmodigheten och kanske också den ökade bördan av arbete för de hemmavarande lagt hinder i vägen för cirkelns arbete.
Vid slutet av senaste arbetsår funnos inom distriktet 51 aktivt arbetande studiecirklar. Av dessa ha 35 varit i verksaniet under året, alltså nära 70 %, vilket- onekligen är en ganska vacker siffra. Av dessa 35 cirklar ha emellertid blott 23 fullföljt kursen medan 12 ha hållit två eller tre sammanträden. Sexton cirklar ha icke rapporterat.
Av studieämnena har kursen i luftskydd per korrespondens tilldragit sig största uppmärksamheten i det att 10 cirklar studerat detta ämne helt eller delvis. Fem ha studerat svenska språket, fyra matematik och tre bokföring. Övriga studieämnen ha varit växtodlingslära, ärftlighetslära, botanik, föreningskunskap, kommunalkunskap, sång m. m. 50 cirklar ha under året åtnjutit landstingsanslag med tillhopa 1,000 kronor. Kommunalt anslag har åtnjutits av åtta cirklar med tillsammans 190 kronor. Till följe många cirklars overksamhet har medlemsantalet sjunkit under året. Antalet betalande medlemmar utgjorde dock vid årsskiftet 240.
Beträffande biblioteksverksamheten har denna fortsatt sitt framåtskridande under året. Antalet bokband har ökat med 257 till 1,570, fördelade på 25 studiecirkelbibliotek. 490 låntagare ha gjort 1,936 boklån. Av statsmedel ha dessa bibliotek erhållit 523 kronor utgående i form av böcker.
I berättelsen uttalas slutligen den förhoppningen att när studieverksamheten åter skall sättas i gång i höst lyckligare förhållanden skola vara rådande ute i världen än vad nu är fallet. Ock om icke, så må alla hjälpas åt att föra vår sak framåt aldrig förglömmande att kunskap är makt.
Sedan stämman beslutat att arvodet m. m. till distriktsstudieledaren skall utgå med samma belopp som hittills, bemyndigades studieledaren att för avsett ändamål — understödjande av studiecirklar etc. — när läget så medger disponera de 100 kr. som anslogos vid fjolårsstämman men som ännu icke tagit i anspråk. Stämman beslöt vidare att reseersättning skall utgå till två ombud vid förbundskonferensen.
Härpå företogos en del val. Till ordförande i styrelsen utsågs sålunda hr Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, till vice ordförande hr Ragnar Lindkvist, Libbenarve i Havdhem, till distriktsstudieledare och kassör hr Erik Forslund, Västkinde, samt till övriga ledamöter hrr H. Johansson, Hablingbo, och Folke Gauf fin, Östergarn. Suppleanter blevo hr T. J. Svensson, Stenkyrka, fr. Vera Larsson, Rone, och hr Helge Bendelin, Lokrume. Revisorer hr Elis Olsson, Lokrume, och fr. Inga Löthberg, Västkinde, med hr Gunnar Klintbom, Boge, som ersättare.
Till ombud vid förbundsstämman utsågos hrr Erik Forslund och H. Levander, suppl. Erik Larsson och Nils Franzén.
Ombud vid Gotlands folkbildningsförbunds årsmöte blevo hrr Axel Sundberg, Ragnar Lindkvist och Gunnar H. Johansson, Hablingbo. Suppleanter för dem blevo hrr Folke Gauffin och Erik Larsson. Till ledamot i styrelsen för Gotlands folkbildningsförbund valdes hr Erik Forslund. Efter detta val förklarades stämman avslutad.

Vid konstituerande sammanträde
med styrelsen av SLU valdes hr Henric Levander till ordförande, hr Nils Franzén till vice ordförande, hr Erik Larsson till sekreterare och kassör samt hr Erik Forslund till vice sekreterare.
Efter förhandlingarnas slut samlades deltagarna i de båda stämmorna till gemensam middag å Burmeisters restaurang.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Födelsedagshyllningar.

Redaktören Edv. J. P. Sandbärj i Stockholm (förut i Visby), firade på lördagen sin 70-årsdag och fick motta en mängd hyllningar, bl. a. från Svenska Morgonbladet, där han under senare år varit anställd.

På sin femtioårsdag i fredags blev lantbrukaren Emil Johansson, Levide i Näs, föremål för hjärtliga hyllningar i form av blommor, presenter och telegram. Bland presenterna märktes en silverpokal, stolar, fåtölj, lampetter, presentkort m. m.
På kvällen gav jubilaren supe i sitt hem och där hyllades femtioåringen ytterligare med tal av bl. a. riksdagsman Gardell.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Födelsedagshyllningar.

På sin femtioårsdag i tisdags blev lärarinnan Maria Ekelund i Näs föremål för hjärtliga hyllningar. På morgonen uppvaktade skolbarnen med sång och senare infur no sig kyrko- och skolrådet med kyrkoherde Hoffman i spetsen och överlämnade en ståtlig kristallkrona från sockenbor, vänner och bekanta. Ett flertal telegram anlände under dagens lopp. På m. gav jubilaren supé för ett stort antal inbjudna och därvid fortsattes hyllningarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Födelsedagar.

Sextio år fyller tisdagen den 18 d:s snickarmästare Gustaf Vester, Ljugarn. Han är född i Ardre. Redan i unga år ägnade Vester sig åt snickeri, men tog därefter anställning vid Gotlands artillerikår. Efter några år återgick han till yrket och har sedan dess varit anställd bl. a. på Södertälje flygplansverkstad, fabriker i Visby m. fl. platser. De senare åren har jubilaren även ägnat sig åt byggnadsverksamhet.

Femtio år fyller tisdagen den 18 d:s småskollärarinnan fröken Maria Ekelund, Näs.

Femtio år fyller den 21 dennes lantbrukaren Emil Johansson, Levide i Näs.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 juni 1940
N:r 136

Biskopsvisitationen

i Havdhems pastorat har blivit framflyttad en dag och kommer sålunda att påbörjas redan i morgon eftermiddag. Kl. 3 avlägger biskop Ysander då besök i Grötlingbo skola, kl. 5 besökes kyrkan och kl. 7,30 hålles en aftongudstjänst i Grötlingbo kyrka med predikan av biskopen.
På torsdagsmiddagen besökes Havdhems skola och kyrka och under fredagen besökas skolor och kyrkor i Näs och Fide. På lördag kl. 5 samlas såväl årets som fjolårets konfirmander från hela pastoratet till Havdhems kyrka och kl. 7 samlas kyrkoråd, skolstyrelser, lärare och organister till överläggningar med biskopen i Havdhems kyrka.
På söndag kl. 11 tar installationen av kyrkoherde J. Hoffman sin början. Som assisterande vid denna förrättning ha utsetts kontraktsprosten A. Kronqvist, prosten G. Sjöberg, kyrkoherderna E. Hejneman.
Björkquist, F. Terneus, F. Thuresson och I. Lilja, domkyrkokomminister N. Öberg, t. f. kyrkoherde I. Mårtensson, komminister Erik Karlsson och vice pastor G. Enwall. Kl. 7 på söndagskvällen hålles aftongudstjänst i Havdhems kyrka med predikan av kontraktsprosten A. Kronqvist.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Landsbygden. Näs.

NÄS.
Missionsförsäljning hölls på lördagskvällen i Missionshuset. Sedan sången ”Du som av kärlek varm, blödde för mig”, unisont sjungits, inleddes sammankomsten av pastor F. Vinborg med bön och ett kort, men manande tal. Härefter vidtog försäljning av syföreningens arbeten, som tack vare den goda köplusten gick raskt undan och gav god ekonomisk behållning. Stunden avslöts med sång och bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Folkfest i Hemse.

Nationaldagen värdigt firad.
Man har ju varit van att se folkhögskolan som centrum för det traditionella sjättejunifirandet i Hemse, men i år hade rådande förhållanden lagt hinder i vägen härför. I stället hade kommunen åtagit sig nödvändigt arrangemang, och programmet var lika förnämligt som tillförne, om det också var något enklare.
I övrigt tog sig sjätte juni i år ungefär likadan ut som sjätte juni alla andra år. Vackert väder, flaggorna i topp överallt och så småningom gator fyllda med sommarklädd ungdom, som svalkade sig med en glasspinne i hettan. Ty varmt var det såvitt man kunde förstå på kronans karlar åtminstone…
Det officiella programmet tog sin början kl. 13 med de vanliga tävlingarna i gotländsk idrott. I varpa ställde 23 lag upp, i bakpärk 6 och i frampärk 5 lag. Och när de tävlande väl kommit igång såg man varpstenar och pärkbollar i luften intill sena kvällen, då prisutdelningen ägde rum nere på Bollklubbens festplats. Den förrättades av lantbr. Emil Hoffman, som även utbragte ett leve för den gotländska idrotten, kraftigt besvarat av den talrika publiken. Festen var arrangerad av Bollklubben och Varpklubben gemensamt, men hela nettobehållningen skulle gå till Föreningen Sudervallen som ett bidrag till idrottsplatsens iordningställande.
Den fosterländska festen denna dag nådde emellertid sin kulmen med fältgudstjänsten mellan kl. 4 och 5 på e. m., då biskop Ysander talade.

Fältgudstjänsten
inleddes av Dalströmska kvartetten med ett par sånger, Land, du välsignade… och Du, som världar har till rike…, varefter biskop Y sancler trädde upp på den flaggdekorerade talarstolen och höll ett allvarligt, manande och fosterländskt tal till den tusenhövdade skara, som hade slagit sig ned i gräset framför.
Tal. utgick från Jes. 40: 30-31, där det heter: ”Ynglingar kunna bliva trötta och uppgivas och unga män kunna falla; men de som bida efter Herren hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna”. Dessa ord sades till ett litet folk, trängt mellan stormakter, som kämpade inbördes. De gälla även oss, som i denna fagra tid fira vår nationaldag. Att vi ha en nationaldag att fira men till skillnad från så många andra folk ingen frihetsdag är en dyrbar Guds gåva till oss, det är lika underbart som om vårt folk skulle bli det enda utanför stormaktskrigets förbannelse. Det finns nog av karaktärens äkta guld i vårt svenska folk för att vandra den rätta vägen, blott Gud får makten. Vägen går utmed branta stup, men med Gud till ögonmärke går jag alltid i Fadrens ljusa rike, ty den som bidar efter Herren får ny kraft, en kraft som icke tröttas eller uppgives såsom sommarens fägring, vilken bär förgängelsens märke i samma stund som kulmen nås. Landet behöver män, som i Guds kraft förvalta det arv Herren givit oss. Flaggan är symbolen för allt vi fått att hålla kärt, den är symbolen för brödrasinne och gemenskap, och hur mycket som eljest skiljer oss, så samlas vi i enighet kring vår fana. Vi vill i trohet mot vad Gud givit oss bedja, att vi må stå samfällt som bröder och att Han må visa den rätta om ock trånga vägen. Om ej småsinnets och partisinnets skyttegravar grävas mellan oss skall vi också mogna till än större uppgifter, som Gud håller redo filr oss som enskilda och som folk.
Efter biskopens tal sjöngs unisont psalmen Härlig är jorden…, varunder en kollekt upptogs till förmån för soldathemmet i Hemse. Den inbragte något över 160 kronor,
Dalströmska kvartetten sjöng Sköna ö i östervågor… samt Sveriges flagga, varefter kapten Carleson i spetsen för sitt förband avslöt den enkla, värdiga fältgudstjänsten på krigarvis med ett ”Gud bevare Konungen och Fosterlandet!”
Vid fältgudstjänsten, som hölls på veterinärtomten, voro ungefär 1,500 personer närvarande, militären inräknad. Sist sjöngs unisont Du gamla, de fria…

Prislistan
för tävlingarna i gotländsk idrott fick följande utseende:
Varpa: Klass I: 1) Ture Pettersson, Rone: 2) Verner Eriksson, Hemse, 3) J. Wennerström, Fide. Tröstpris: 1) E. Olofsson, Hemse, 2) Knut Johansson, Hemse, 3) Runo Leander, När. Klass II: 1) Martin Molin, Havdhem, 2) J. E. Boberg, Burs, 3) Edvin Pettersson, Hemse. Tröstpris: 1) H. Johansson, När, 2) E. Alvin, Roma.
Bakpärk: 1) När II, pärkkarl H. Gardell, 2) Alva, pärkkarl Otto Siggelin, 3) Näs, pärkkarl Gunnar Jacobsson.
Frampärk: 1) Alva, pärkkarl L. Kristoffersson, 2) Näs, pärkkarl Gunnar Jacobsson, 3) När I, pärkkarl Arne Lindvall.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129

Missionsföreståndare Hj. Danielson

från Stockholm deltager i Gotlands distriktsförenings av baptistförsamlingar årsmöte, som hålles i Näs den 15-16 juni. Tidigare under veckan håller dr Danielson möten på olika, platser bl. a.: onsdagen den 12 kl. 3 e. m. här i Visby i mötestältet vid Söderport.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

Landsbygden. Näs.

NÄS.
Ungdomsföreningen ”Klippan” höll i söndags sitt årsmöte i Salemkapellet. Efter unison sång inleddes samvaron av föreningens ord förande med bibelläsning och bön, varefter han hälsade de närvarande välkomna. Efter ett kort anförande av evangelist Valter Fransson vidtogo års-mötesförhandlingarna. Års- och revisionsberättelserna upplästes och av desamma framgick att verksamheten i huvudsak bedrivits i likhet med föregående år. Medlemsantalet är oförändrat. Styrelsen, som omvaldes i sin helhet, har följande sammansättning: Karl Gustav Larsson, ordf., Gustav Söderlund, v. ordf., Erik Jakobsson, sekr., Emil Fransson, v. sekr., och Sven Cederlund, kassör. Sedan några verksamhetsfrågor ytterligare behandlats avslöts det av bästa stämning och största enighet präglade årsmötet med sång och bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126