Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Sanda: födde 19, döde 16, inflyttade 45, utflyttade 74; minskning 26; folkmängd 838.
Mästerby: födde 10, döde 8, inflyttade 23, utflyttade 48; minskning 17; folkmängd 398.
Vestergarn: födde 3, döde 3, inflyttade 29, utflyttade 25; ökning 4; folkmängd 341.
Hafdhem födde 11, döde 19, inflyttade 35; utflyttade 42; minskning 8; folkmängd 687.
Näs: födde 8, döde 9, inflyttade 8, utflyttade 15; minskning 8; folkmängd 419.
Hörsne (pastorat): födde 3, döde 9, inflyttade 32, utflyttade 25; ökning I; folkmängd 379.
Gröttlingbo födde 15 döde 14, inflyttade 27, utflyttade 34; minskning 6; folkmängd 626.
Fide: födde 4, döde 15, inflyttade 17, utflyttade 12; minskning 6; folkmängd 319.
Ejsta: födde 9, döde 11, inflyttade 35, utflyttade 26; ökning 7; folkmängd 625. Sproge: födde 5, döde 3, inflyttade 12, utflyttade 11; ökning 3; folkmängd 358.
Levide: födde 10, döde 12, inflyttade 33, utflyttade 44; mjukning 13; folkmängd 576.
Gerum: födde 2, döde 2, inflyttade 12, utflyttade 9; ökning 3; folkmängd 193.
Burs: födde 17, döde 19, inflyttade 45, utflyttade 61; mjukning 18; folkmängd 844.
Stånga: födde 10, döde 9, inflyttade 41; utflyttade 51; minskning 9; folkmängd 658.
Fole: födde 7, döde 4, inflyttade 48, utflyttade 56; minskning 5; folkmängd 460.
Lokrume födde 5, döde 5, inflyttade 28. utflyttade 45; minskning 17; folkmängd 398.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Januari 1889
N:r 3

Mönstring nr 188.

Beväringsmän från Hafdhems kompaniområde nr 188.
Mönstring vid Sandesrum den 14 dennes kl. 10 f. m. med alla från Hablingbo, Silte, Hafdhem, Näs, Grötlingbo och Fide socknar, och
å Lingsarfve i Vamlingbo den 15 dennes kl. 10 f. m. med dem från Öja, Hamra, Vamlingbo och Sudre socknar.
Fide & Burgsvik den 6 Dec. 1888.
Hugo Wennemo,
Befälhafvare för Hafdhems kompaniområde nr 188.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98

Från landsbygden. Näs.

NÄS, 16 dec.
Tidningsafton hölls i Betana lördagen den 15 dec. av ungdomsföreningen. Sedan de närvarande hälsats välkomna av ungdomsföreningens ordf. Gust. Johansson, hölls föredrag av pastor O. Häggström över ämnet: »Det skrivna, ordet». Även förekom sång och musik, solosång samt poem- och berättelseläsning. Mötet avslöts med tal och bön av lantbr. Oscar Lindkvist, Sixarve. Tidningen Ungdomsvännen delades ut till deltagarna gratis.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 December 1928
N:r 297

Från landsbygden. Näs.

NÄS, 28 dec.
Söndagsskolfest hölls i Betania tredje dag jul. Festen öppnades med välkomsttal och bön av söndagsskolförettåndare Leonard Pettersson. Tal till barnen och till de äldre nöds så av pastor J. O. Häggström. När julgranen tändes läste barnan var sitt bibelord.
Poem- och berättelseläsning och sång av barnen, sång och musik av sångföreningen omväxlade sedan. Till barnen utdelades godsaker och jultidningar samt biblar till pojkar som slutat skolan. Pastor Häggström avslöt festen med tal och bön. Lokalen var fullsatt.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 December 1928
N:r 305

Skatteutjämningsbidrag åt ytterligare 7 kommuner?

Länsstyrelsen i Visby har med tillstyrkan till k. m:t överlämnat av ytterligare 7 synnerligen skattetyngda kommuner inom länet gjorda ansökningar om bidrag av skatteutjämningsmedel, nämligen från Eke, Eksta, Fröjel, Lojsta, Lye, Näs och Rone kommuner. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 December 1928
N:r 301

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt
har i dag haft att handlägga endast några mindre civilmål. Urarfvsansökan efter afl. konsul G. T. Romnahl inlemnades i dag till härvarande rådhusrätt, som förordnade handl. A. Palm till god man.

Norra häradsrätten.
För djurplågeri dömdes vid det nu afslutade vårtinget arbetaren Kristen Karlsson från Lickerskamn att böta 75 kronor. Han hade sistlidna vår vanvårdat, plågat och misshandlat en get samt två hästkreatur.

Ett mera uppseendeväckande mål är det sons nu afslutats mellan länsman Smedberg såsom åklagare och barnmorskan Kristina Katarina Viberg från Lärbro socken, hvilken stått till ansvar för vårdslöshet och oskicklighet i utöfningen af barnmorskeyrket.
Under ransakningen har framgått, att Viberg 7 April 1887 på kallelse infunnit sig hos hemmansägaren Carlberg från Hammars i Lärbro för att biträda vid hans hustrus förlossning. Påföljande dag hade hon flere gånger försökt att med tång uttaga fostret under förhållanden, som enligt medicinalstyrelsens utlåtande varit synnerligen egnade att förorsaka fostrets död, om det varit vid lif, och kunnat gifva upphof till sådan skada å modrena födslodelar som kunnat lägga grunden till den barnsängsfeber, hvari hustru Carlberg aflidit. Tillika hade hon underlåtit att efter förloasningen rätta sig efter medicinalstyrelsens cirkulär till rikets barnmorskor 13 Juni 1881, samt hade, ehuru hon under förlossningens lopp insett att fara fans för hustru Carlbergs lif, ej anderrättat dennas anhöriga och begärt läkarehjelp eller biträde af annan närboende barnmorska. Genom dessa försummelser hade hon gjort sig skyldig till ansvar för vållande af hustru Carlbergs död — och dömdes på grund häraf att böta för vårdslöshet och oskicklighet i yrket 100 kronor samt för vållande genom försummelse till hustru Carlbergs död 200 kronor eller tillsammans 300 kronor.

Södra häradsrätten.
För oloflig utskänkning dömdes hemmansägaren Johansson-Sandelius, Källgårds i Stenkumle, att böta 75 kronor samt att erlägga 56 kronor 25 öre i utekänkningsafgift. Han hade söndagen 26 Februari sålt 2 qvarter bränvin för 60 öre

För ärekränkning, beskyllning för olofligt förhållande till en qvinna, mot hemmansägaren J. G. Jacobsson, Bockas i Fröjel, dömdes hemmansägaren Lars Nyman och dennes hustru Jakobin likaledes från Bockas, att hvardera böta 15 kronor.

För skymford och smädliga yttranden hade handlanden Johan Bokström instämt arbetaren August Olsson och skomakaren Karl Jakobsson, dels samme Olsson instämt handl. Bokström. Olssons talan mot Bokström ogillades och dömdes Jakobsson och Olsson att hvardera för ofvannämda brott böta 30 kronor.

Till äktenskapsskilnad har häradsrätten dömt mellan Katarina Andersson, Sandqvie i Öja, och hennes man Jakob Andersson, enär denne icke inom utsatt tid infunnit sig för att fortsätta äktenskapet.
Likaledes har till äktenskapsskilnad dömts mellan hustru Augusta Gahnström, Kyrkebys i Etelhem, och hennes man snickaren Olof Vilhelm Gahnström, enär denne underhållit oloflig förbindelse med ogifta Emma Vahlström från Ronehamn.

För barnuppfostringshjelps erhållande hade pigan Sofia Lundgren från Näs instämt drängen Johan Nyström från Vamlingbo. Lundgrens talan ogillades, enär Nyström gått den föreskrifna värjomålseden.

Edgång ålades emedan Axel Lutteman, hvarigenom han skulle svära sig fri från faderskapet till ett af pigan Johanna Fredrika Gardstedt, Sandegårda i Sanda, 16 Oktober 1887 framfödt gossebarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Juli 1888
N:r 57.

Regleringen af länsmansdistrikten på Gotland,

beaktad 14 December 1877, har nu, på grand af dödsfall, trädt i verkställighet inom länets södra fögderi. På grund häraf utgöres nu: länsman J. A. Lindströms distrikt af Hobugs, Grötlinge och Hemse ting. samt Habblingbo pastorat af Habblinge ting, eller socknarne Habblingbo, Silte, Hemse, Alfve, Eke, Rone. Grötlingbo, Hafdem, Näs, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre;
kronolänsmannen Enemans distrikt, af Fardhems, Garda och Burs ting, jämte Ejsta pastorat af Habblinge ting, bestående at socknarne Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum, Burs, När, Lau, Stånga, Etelhem, Garda, Alskog, Lye, Sproge och Ejsta; samt
kronolänsmannen M. E. Svallingssons distrikt af Stenkumla, Banda och Hejda ting, eller socknarne Stenkumla, Vesterhejde, Träkumla, Vall, Hogrän, Atlingbo, Eskelhem, Tofta, Sanda, Mästerby, Vestergarn, Hejde, Väte, Klinte och Fröjel samt Visby södra landsförsamling.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1888
N:r 46

Från landsbygden. Näs.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Näs, 26 Maj.

Ett störande uppträde
ägde rum efter slutad gudstjenst i Näs kyrka andra dag pingst. Då folket kom ut ur kyrkan, ankom till stället en person, som med häftiga ord och åtbörder gaf sin närvaro tillkänna. Personen i fråga, som i förbigående sagdt är en känd poliskund, aflägsnade sig efter en stund under högljudda svordomar.

En ovanlig syn
fick man se enligt hvad för eder meddelare berättats sistl. Kristi himmelsfärdsdag. En landtman har i trakten var näml. då ute på sin åker sysselsatt med såningsarbete. Af andra personer underrättad om att det var helgdag, ville han först icke tro det, men en titt i almanackan gjorde honom öfvertygad om förhållandet.

Många delägare
i ett hemman kan det finnas på somliga ställen. Så t. ex. vid Skåls i Näs finnas icke mindre än 20, säger tjugu, hemmansägare.

Grönt korn
kan man nu få se på somliga ställen här i trakten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Från landsbygden. Näs.

NÄS, 12 dec.
Fredsföredrag hölls förliden måndagskväll i missionshuset härstädes ev Svenska freds- och skiljedomsföreningens reseombud pastor Arv. Palmgren från Stockholm. Som om synlig frukt av föredraget bildades en fredsförening med ett medlemsantal av 9 personer.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 December 1928
N:r 294

Från landsbygden. Näs.

NÄS, 10 dec.
Jordfästning förrättades sönd. den 9 dec. å kyrkogården, då stoftet efter lantbrukare Johan Olof Mattsson, Martarve, vigdes vid jorden. Kl. 1 e. m. samlades begravningsgästerna i sorgehuset och kl. 3 e. m. förrättades jordfästningen av pastor J. O. Häggström, Burgsvik. Tal hölls vid graven av lantbr. Johan Mattsson, Sixarve, som nedlade en krans från friförsamlingen i Näs, och blommor och kransar lades vid graven av släkt och vänner. Även förekom sång. Tillslutningen vid graven var stor och stämningen mäktigt gripande.
Kl. 7,30 e. m. hölls minnesgudstjänst i Betania efter J. O. Mattsson, som i många år varit medlem av friförsamlingen. Högtidstalet hölls av pastor J. O. Häggström över Hebr. 10: 35-39. Även förekom tal av lantbrukaren Joh. Mattsson, Sixarve, och Holgersson från Hamra samt sång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 December 1928
N:r 291