Kommunalskatterna.

Sproge kommun har sänkt utdebiteringen från 21:20 kr. till 17:85 kr. Näs kommun har däremot höjt från 14:— till 15:20 kr. Hablingbo har kunnat sänka skatten med ej mindre än 5 kr. från 15:10 till 10:10 kr. Akebäck har minskat uttaxeringen med 4:50 kr. från 14 till 9:50. Burs får 8:80 kr. mot 10:50 i år, Eskelhem 8:20 mot 8:30, Vall 6:45 mot 7:60 kr., och Hamra 12: 50 mot 15:09 kr. Roma har oförändrad uttaxering med 4: 50 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Pärkspelet i skolkretsarna.

Om måndag kommer den fjärde i ordningen av denna tidnings vandringspokaler att utdelas vid de pärktävlingar Som då. hållas i Havdhem mellan skolorna i Havdhem, Eke, Grötlingbo och Näs socknar. Tävlingen, som kommer att äga rum i Havdhem ledes av folkskollärare Valter Karlsson därstädes och börjar vid 12-tiden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

Till ordförande

i Havdhems och Näs församlingars kyrkostämmor för tiden intill utgången av år 1939 har efter kontraktsprosten G. Kellström valts vice pastor Josef Hoffman, Havdhem.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 September 1938
N:r 203

Landsbygden. Näs.

FIDENÄS.
Skördearbetet är nu till största delen avslutat härute och tröskningen pågår som bäst. Inbärgningen av skörden har i allmänhet skett före regnet och skörderesultatet kan betraktas som relativt gott, särskilt i kvalitativt avseende. De övriga jordbruksprodukterna: betor, potatis m. m, ha under de solvarma dagarna under förra delen av augusti månad varit hårt ansatta av torkan, men sedan regnet kommit ha rotfrukterna tagit ny fart. Fruktträdgårdarna lämna i år klent skörderesultat av såväl bär som frukt. Päron och äpplen äro småväxta och mycket angripna av mask och tillgången på frukt är i motsatt till föregående år minimal.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Augusti 1938
N:r 200

Landsbygden. Näs.

NÄS.
Ett ståtligt bröllop firades i lördags i Näs, då fröken Svea Cederlund, Sixarve, sammanvigdes med lantbrukaren Emanuel Larsson, Tomsarve.
Tärnor och marskalkar hade dagen innan, enligt gammal gotländsk tradition, dekorerat bröllopsgården med rader av björkar och en imponerande äreport. Bröllopsdagen ingick med strålande väder. Efter vigselakten anlände brudparet med svit till bröllopshuset vid Sixarve med spelmannen hr Artur Larsson, Havdhem, i spetsen. Hr Karl Norrby, Sproge, som tjänstgjorde som värd, vände sig först till brudparet i ett anslående hälsnings- och lyckönskningstal, vilket allt gav de närvarande en känsla av oförgätlig högtidlighet. Gästerna välkomnades i brudens hem med dukat kaffebord i ett i trädgården uppslaget tält. Under aftonens lopp hyllades brudparet ytterligare med tal av bruttbonden, som även deklamerade några för brudparet författade verser, samt pastor Nahlbom, Näs. Leven utbringades och telegram upplästes, medan utanför skottsalvorna brakade. Traktens ungdom hade på kvällen mangrant infunnit sig för att se en skymt av ståten. På natten avbrändes fyrverkeri och de kulörta lyktorna förhöjde ytterligare festglädjen.
De uppvaktande tärnorna och marskalkarna voro: Karl Gustav Larsson, Näs—Emmy Cederlund, Näs, Helge Pettersson, Visby—Ingrid Larsson, Näs, Iris Cederlund, Näs—Henning Nilsson, Havdhem, Maja Cederlund, Näs—Sture Larsson, Havdhem, Dagmar Norrby, Sproge—Folke Norrby, Näs.
Som bruttöverska tjänstgjorde fru Nahlbom och som bruttbonde lantbrukaren Emil Norrby, Sproge, varjämte som värdinna fungerade fru Elin Larsson, Havdhem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Dödsfall.

I sitt hem under Kungsladugården vid Visborgs slätt avled i dag byggnadssnickaren G. Karlström i en ålder av 55 år. Han har en längre tid varit sjuklig och oförmögen till arbete men dödsfallet: kommer dock för vänkretsen oväntat. Smålänning till börden var han tidigare anställd vid infanteriregementet innan han övergick till civilt yrke. Han var gammal medlem av Visby arbetareförening och Visby varpklubb. Alltid glad och god, kamratlig och vänfast, efterlämnar han ett gott minne hos en stor vänkrets, som deltager med de närmaste — maka och barn samt syskon — i sorgen.
— I en ålder av sextio år avled i dag på länslasarettet byggmästaren Johan Viktor Lindberg, Skåls i Näs. Den bortgångne, som ännu när han för cirka fjorton dagar sedan insjuknade, drev sin byggnadsrörelse, har gjort sig känd som en duktig karl, hjälpsam mot alla med råd och dåd. Han var också mycket anlitad som byggmästare, men har även tagits i anspråk för en del allmänna uppdrag. Sålunda tillhörde han bl. a. under många år fattigvårdsstyrelsen i kommunen, en post vilken han emellertid lämnade föregående höst. Den avlidne sörjes närmast av maka och två söner.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 augusti 1938
N:r 184

Dödsfall Johan Viktor Lindberg

Tillkännagives att vår käre make och fader, byggmästaren Johan Viktor Lindberg lugnt och stilla avled å Gotlands läns lasarett torsdagen den 11 augusti 1938 i sitt 61 år, djupt sörjd och saknad av oss, släktingar och vänner.
Skåls i Näs den 12 augusti 1938.
EMMA LINDBERG.
ALGOT. KARL.

O, Jesus, Davids son till dig
Min blick, mitt hjärta vänder sig.
Och mina händer sträckas:
Gör ångern sann fast den är sen,
Och två mig från de synder ren
Av dem min själ befläckas.
Ett villat får, som funnet är,
Ack, till den frälsta hjorden bär,
På hulda herdearmar,
O, du som dig förbarmar.
Ps. 280: 6.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 augusti 1938
N:r 184

Landsbygden. Näs.

NÄS.
Pastor Skogwik, som i två år tjänat Södra Gotl. missionsförening, höll i lördags kväll sitt sista möte i missionshuset. Församlingens medlemmar hade mangrant infunnit sig för att säga förväl till past. o. fru Skogwik. Sedan predikan hållits över Luk. 6: 36—42 och musikföreningen sjungit ett par sånger inbjödos samtliga till ett rikt dukat kaffebord. Efteråt framfördes församlingens tack till pastor och fru Skogwik av församlingens ordf., hr Oscar Lindqvist. Pastor Skogwik tackade för tid som gått och önskade Guds välsignelse . över församlingen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
Nomineringsmöte för höstens val hölls här i går av platsens B. F.- och S. L. U.-avdelningar. Man enades därvid om följande förslag:Riksdagsman Th. Gardell, Gans i Näs, landstingsmännen Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, och Karl Olofsson, Magnuse i Väte, lantbrukarne John Johansson, Gardarve i Fardhem, Anton Jacobsson, Bölske i Eke, K. Konradsson, Botvalds i Hablingbo, Rud. Olsson, Nora i Vamlingbo, Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, Gunnar Jacobsson, Robbenarve i Garda, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, nämndeman Anshelm Johansson, Änges i Burs, lantbrukarne Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, Arvid Karlsson, Sandegårda i Sanda, Rud. Larsson, Aningåkra i Alskog, arrendator Henning Widén, Vallbys i Hogrän, och lantbrukaren Gunnar Larsson, Norrqvie i Grötlingbo.
Till representanter vid nomineringsmötet i Hemse den 23 juli utsågos lantbrukarna Gunnar Boberg, Petes, och Olof Larsson, Kyrkebys, med Gunnar Johansson, Häxarve, som suppleant.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Idrott och sport.

Stångaolympiaden närmar sig.
En imponerande mönstring av. gotländska idrottsmän.

Stånga-Spelen, som år från år samlat allt större och större intresse omkring sig, lovar att även denna gång överglänsa sina föregångare. Den rekordartade tillslutningen av idrottsmän tyder därpå. Det blir verkligen en imponerande samling, som då mötas i fredag kamp:

i bakpärk 16 lag
i frampärk 10 lag
i varpa 165 lag
stångstörtning 12 deltagare
gotländsk femkamp 15 deltagare
haugstikel 7 deltagare
langstikel 5 deltagare
Klockan 9,30 börjar spelen med idrottsgudstjänst av kontraktsprosten G. A. Kronqvist: Psalmerna, som skola sjungas, äro nr 15 v. 1 i nya och 28 v. 1 i gamla psalmboken: Dig skall min själ sitt offer bära. N:r 24: 1 Allena Gud i himmelrik samt n:r 124: 4 Guds ord och löften skall bestå.
Gudstjänsten sändes genom högtalare.
Klockan 10 sker upprop, varefter tävlingarna omedelbart taga sin början.
Omkring kl. 3 e. m. börjar de individuella tävlingarna med lang- och haugstikel, stångstörtning och gotländsk femkamp. Sist anordnas skämttävlingar: Herre på vågrät stång, Ryggkast och ”Sparkä bleisträ” till vilka under dagen ett begränsat antal anmälningar mottagas av tävlingsledningen.
Omkring klockan 8,30 förrättas prisutdelningen av generalmajor G. M. Törngren.

Många organisatoriska nyheter. — SF skall talfilma.
Under större delen av dagen hålles publiken underrättad om spelens gång genom högtalare. Tryckta program tillhandahållas. vilka lämna en hel del upplysningar om spelen. såsom namn på alla deltagare, en del resultat i pärk samt uppgift om verkställd lottning i varpa m. m. Genom rapporter å anslagstavla underrättas publiken ävenledes om resultat, som uppnåtts. Svensk Filmindustri kommer att under spelens gång företaga filmupptagning, så envar besökande har kanske utsikt att bli en nyupptäckt filmstjärna.
Värdefulla prissamlingar.
— Två nyuppsatta vandringspris.
Prissamlingen är synnerligen storslagen. Bland skänkta pris kan nämnas: Konsul Åkerman till mästerskapslaget i bakpärk.
Gotlands Allehanda till segrare i klass A. i bakpärk.
Gotlänningen till segrare i frampärk.
Dir. Carl E. Degerman till segrare i rekrytklassen i bakpärk.
Konsul C. G. Björkander till bäste pärkkarl i fram- och bakpärk (två pris).
Dir. Ernst Lyberg till näst bäste pärkkarl i fram- och bakpärk (två pris).
Kommendör och fru Arv. Hägg till bäste man på planen i fram- och bakpärk (två pris).
Ångfartygs A:;-B.: Gotland till mästarelaget i varpa.
A.-B. Visby Nya Bryggerier 1:sta pris i varpa klass II.
A.-B. Gotlands Bank i varpa klass III A.
Gotlands Järnvägs A.-B. i varpa klass III B.
Grosshandl. E. Snöbohm i varpa klass IV.
Gotlands Hönsfoder A.-B: i varpa rekrytklassen A.
”En Idrottsvän” i varpa rekrytklass B.
Läkerolfabriken i Gävle i femkamp.
Juvelerare E. Swenson i stångstörtning.
Pixfabriken i Gävle m. fl.
Av vandringsprisen utdelas i år:
I bakpärk: Dir. Carl Cramérs vandringspris till det lag, som spelar ärligast och vackrast.
Till mästerskapsklassen i varpa har Dir. Herman Duse i Stockholm i år stiftat ett nytt vandringspris bestående av en synnerligen praktfull silverkanna.
Med säkerhet skall givarens önskan om att det måtte öka intresset för den gamla ”Gotlandsleken” förverkligas.
I Stångstörtning har doktor Nils Bohlin stiftat ett nytt vandringspris, en ståtlig pokal, även den syftande åt samma håll som den föregående.
Slutligen bör omnämnas, att samtliga första pristagare erhålla plaketter mästerskapstecken och att första pristagare i mästerskapsklassen i varpa få gratisbiljetter till Göteborg för att representera Gotland vid jubileumstävling i september i år.

Goda tågförbindelser till nedsatta priser.
Tågförbindelserna med — Stånga om söndag äro med ordinarie och flera extratåg ordnade på bästa sätt.
Från Visby avgår tåg till Stånga kl. 8,15, 12,15, och 18,00.
Från Stånga till Visby kl. 17,53.
Från Burgsvik kl. 7,05, 13,40, 17,00 20,17 och 23,15. och 19,24.
Från Stånga till Burgsvik kl. 13,35, 14,50, 19,18 och 23,00.
De lämpligaste tågen för åskådare, som önska vara med om att se slutuppgörelserna i pärk och varpa samt stångstörtning och gotländsk femkamp m. fl, äro de, som avgå från Visby kl. 12,15 och från Burgsvik kl. 13,40.
Biljettpriserna gällande fram- och återresa och lösta till Stånga tävlingsdagen äro nedsatta och gälla:

från Visby kr. 2: –
Barlingbo kr. 1: 50
Roma kr. 1: 25
Bjärges kr. 1: –
Buttle kr. 1: –
Etelhem kr. 0: 40
Hemse kr. 0: 60
Havdhem kr. 1: –
Fidenäs kr. 1: –
Burgsvik kr. 1: 20
Klintehamn kr. 2: 30
Slite kr. 2: 75

Av allt att döma lovar 1938 års Stångaspel att slåt alla rekord även då det gäller åskådare, ty överallt i bygderna är det samstämmiga uttalandet om målet för utflykten söndagen den 3 juli: STÅNGASPELEN.
För FÖFENINGEN GOTLÄNDSK IDROTT
R. Dahlgren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1938
N:r 148