Gotlands artillerikår.

Statskontoret har i likhet med de militära myndigheterna ingenting att erinra mot att regeringen medger styckjunkare Knut Eklund vid Gotlands artillerikår rätt till avsked med förtidspension från 1 oktober i år för att tillträda arvodesbefattning som kasernunderofficer vid regementet.

Gotlänningen
Tisdagen 29 Juli 1952
Nr 172

Militärbefälhavaren

har semester under tiden 20 juli till 10 augusti, då överste Haglund för befälet över VII milo och Gotlands Marindistrikt.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Från artillerikåren.

Löjtnant Hilding beordras som elev i motorofficerskurs vid Motorskolan 14 okt. 1952-24 april 1953.
Överfurirerna Johansson och Farnelid beordras som elever i instruktörskurs för underofficerare och överfurirer vid MS 16 okt.-18 december.
— Fänrik Lundkvist har tillgodogjort sig utbildningen vid anbefalld befälskurs för yngre reservofficerare.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Gotlands kustartillerikår.

Krigsmans erinran har i dag meddelats de värnpliktiga vid KA 3 som ryckte in till första tjänstgöring den 4 juli.
Sergeanterna Ljungholm och Broberg har kommenderats som instruktionspersonal vid KA befälsskola under tiden den 18/7 195218/4 1953.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Gotlands infanteriregemente.

Chefskapet över infanteriregementet föres av överstelöjtnant Nygren under tiden 16-31 dennes, medan överste Haquinius åtnjuter ledighet.

Gotlänningen
Fredagen 18 Juli 1952
Nr 163

Gotlands artillerikår.

Befälet över artillerikåren föres av major Lindgren under tiden 13-27 dennes och av överstelöjtnant Törnblom under tiden 28 juli-10 aug., medan överste Nils Söderberg åtnjuter semesterledighet.
— Sömmaruppehållet vid artillerikåren äger rum vid första, batteriet 13-27 juli och för övriga 27 juli-10 aug.

Gotlänningen
Lördagen 12 Juli 1952
Nr 158

Gotlands infanteriregemente.

F. d. musikfuriren vid I 8 Sven Erik Elis Grönlund har anställts som musikfurir vid regementet. Som musikvolontär har antagits Boris Larsson, Halmstad, och som musikelev Ulle Knut Erik Enström.
— Som vpl löjtnant har förordnats 941-12-42 Hallen.
— Sommaruppehållet blir i år 27/7-10/8.
— Vid tävlan om GHT:s pokal 1952 har regementet placerat sig som nr 23 av 43 deltagande förband.
— Första och andra bataljonens kompanier kommer i mitten av månaden att ha övningar utom förläggningsplatsen med bivackering på olika badstränder. Även musikkåren skall ut på övning och ikonsertera för de olika kompanierna. Den 16 blir det konsert i Ljugarn och dans på bryggan.

Gotlänningen
Fredagen 11 Juli 1952
Nr 157

Artillerikåren.

Löjtnant Engström har med godkända vitsord avlagt examen A i ryska och tillerkänts 300 kr i premie.

Gotlänningen
Lördagen 5 Juli 1952
Nr 152

Från armélottaskolan på I 18.

Furirerna Agnete Köhler (vänster) och Ylva Berner trivdes utmärkt på lottakursen och ville inte ännu åka hem. Att sitta i växlarna var skojigast och de hade tidigare fått en förberedande lottautbildning, så de var inga noviser. Befälen var kalas-bra, sade de båda furirerne som här flankerar skolchefen, överstelöjtnant Löwenborg.

Bivacksugning ingick även i utbildningen och lottorna kunde i det fallet konkurrera med de värnpliktiga och säkerligen också besegra dessa. Den här gruppen ser tämligen nöjd ut med tillvaron och undra på det — när man satt nytt rekord i tältresning.

Gotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151