Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1940.

För hästar till: Lantbrukarna Sigurd Bendelin, Stenby i Lokrume, 590 kr.; Ragnar Pettersson, Åkra i Sjonhem, 240 kr.; Hjalmar Hansson, Hallute i När, 540 kr.; Olof Mörrby, Grausne i Lokrume, 420 kr.; Jakob Larsson, Hugreifs i Gammelgarn, 600 kr.; K. F. Gardell, Kejlungs i Lärbro, 290 kr.

För föl till: Lantbrukarna Gustaf Othberg, Stenstugu i Othem, 70 kr.; Adolf Johansson, Kopungs i Ardre, 70 kr.; Tore Bergström, Bjärges i Vänge, 70 kr.; Ingemar Andersson, Hagelheim i Guldrupe, 55 kr.; Gösta Eklund, Qviende i Othem, 64 kr.; Harald Cranér, Smiss i Eke, 70 kr.; A. Daniel Björkander, Björksarve i Björke, 75 kr.; Albin Veström, Källgårds i Atlingbo, 80 kr.; Hjalmar Friborg, Runne i Sanda, 42 kr.; Karl E. Segerdahl, Klinte i Follingbo, 42 kr.; Axel Lagström, Aumunds i Roma, 90 kr.; Richard Jacobsson, Smiss i Sanda, 95 kr.; Verner Hellgren, Norrbys i Ganthem, 70 kr.; Ingvar Larsson, Sigvalde i Etelhem, 144 kr. och Alert Löfgren, Ejmunds i Mästerby, 110 kr.

För nötkreatur till: Lantbrukarna Kristian Fohlin, Kisslings i Fole, 250 kr.; Martin Lindahl, Tibbles i Hangvar, 250 kr.; fru Ada Rydström, Mörby i Lokrume, 150 kr.; lantbrukarna Martin Lindahl, Tibbles i Hangvar, 250 kr.; Gustaf H. Eriksson, Alvena i Vallstena, 300 kr.; Petter Pettersson-Annas, Gannarve i Källunge, 200 kr.; And. A. L. Bodins stbh., Mattsarve i Gammelgarn, 200 kr. och fru Helena Paulsson, Kyrkbinge i Gothem, 100 kr.
För svin till: Lantbrukaren Emil Hansson, Hugleffs i Silte, 150 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Gotlänning avliden i Amerika.

Den 26 april avled i Spokane, Wash., från Gotland bördige Adolf Peter Stroum i en ålder av över 69 år.
Den avlidne var född vid Vidunge i Dalhem och kom till Amerika vid 27 års ålder. Han var först bosatt i Ashland, Wis., under ett kvarts sekel och därefter under 12 år i Spokane. Till yrket var han finsnickare och anställd vid Spokane Woodworking Co. Ett år efter sin ankomst till Amerika gifte han sig med Anna Wallin från Myre i Mästerby, vilken avled för ett år sedan. Under hela sin tid har han varit en verksam medlem inom Covenantkyrkan. Vid sitt frånfälle sörjes han närmast av en son och tre döttrar i Amerika, en broder därstädes samt här på Gotland av syster och broder, lantbrukare H. K. Söderström, Vidunge i Dalhem.
Jordfästningen blev en gripande och minnesrik stund, meddelar staden Spokanes svenskspråkiga tidning. Den förrättades av dr L. J. Person, pastor vid First Covenant Church, ock efter hans tal följde en sång, som den bortgångnes fyra barn under många år sjöngo varje söndag i söndagsskolan i Ashland. Gravsättningen ägde därefter rum i Riverside Park.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 juni 1940
N:r 137

Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 16 juli 1940 klockan 1 e. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den för Anton C. J. Pettersson senast lagfarna fastigheter Haga 139 i Mästerby socken.
Fastigheten, som är belägen invid Bander järnvägsstation omkring 1,5 km. från Mästerby kyrka och 15 km. från Klintehamn, innehåller omkring 0,35 hektar tomt och trädgård. A fastigheten finnes uppfört dels bostadshus av trä under spåntak, inrett till ett rum och kök, dels uthus, innehållande vedbod och hemlighus.
Fastigheten har saluvärderats till 1,500 kronor.
Den, som har fordran, för vilken fastigheten häftar eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 5 juni 1940.
OLA JEPPSSON.
Richard Laurin.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 juni 1940
N:r 134

Nya löner för 8 gotlandspastorat.

Vänge går samman med Sjonhem.
Kammarkollegiet har till k. m för fastställelse överlämnat förslag till nya löneregleringar för följande Gotlandspastorat, nämligen Vänge, Lärbro, Närs, Östergarns, Eskelhems, Sanda, Hangvars och Fårö. För Vänge pastorat föreslås lönregleringen erhålla provisorisk karaktär i avvaktan på pastoratets sammanslagning med Sjonhems pastorat. För de övriga pastoraten ifrågasättes ingen ändring, utan skola löneregleringarna för dessa gälla åren 1941-1960.
Kyrkoherdens i Vänge, Buttle och Guldrupe församlingars pastorat lön upptas till 4,630 kr. jämte reseanslag med 450 kr. och bränsleersättning med 200 kr. De allmänna gudstjänsterna i pastoratet skola uppehållas medelst duplikation varje predikodag i två av pastoratets tre kyrkor. Lönen för kyrkoherden i Lärbro och Hellvi församlingars pastorat föreslås till 5,355 kr. jämte reseanslag med 500 och bränsleersättning med 200 kr. Extra gudstjänster skola hållas till ett antal av minst 15 om året, varjämte särskild konfirmationsundervisning skall meddelas i Hellvi.
Lönen för kyrkoherden i Närs och Lau församlingars pastorat upptas till 4,560 kr. jämte reseanslag med 450 och bränsleersättning med 200 kr., kyrkoherdens i Östergarns, Ardre och Gammelgarns församlingars pastorat förmåner till resp. 5,200, 500 och 200, i Eskelhems och Tofta församlingars pastorat till resp. 4,630, 500 och 200, i Sanda, Västergarns och Mästerby församlingars pastorat till resp. 4,750, 500 och 200 kr., i Hangvars och Halls församlingars pastorat till resp. 4,650, 500 och 200 kr. samt för kyrkoherden i Fårö pastorat till resp. 4,170, 500 och 200 kr. samt dessutom ålderstillägg med 330 kr.
I Östergarns pastorat skall de allmänna gudstjänsterna uppehållas medelst duplikation i två av pastoratets tre kyrkor, varjämte skola anordnas 12 extra gudstjänster om året. Pastorsexpedition skall ? gång i veckan hållas öppen i Ardre, varjämte särskild konfirmationsundervisning skall meddelas där. I Eskelhems pastorat skall extra gudstjänster anordnas till det antal domkapitlet
efter förslag av kyrkoherden bestämmer. I två av Sanda pastorats tre kyrkor skall allmänna gudstjänster uppehållas medelst duplikation varje predikodag, och i Fårö pastorat skall anordnas minst 12 extra gudstjänster om året.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Nykterhetsnämndsanslaget för året

har nu fördelats av socialstyrelsen. I Gotlands län ha följande nykterhetsnämnder fått bidrag : Visby med 1,000 kr., Alva 50, Boge 40, Bunge 40, Dalhems 40, Ekeby 30, Etelhems 50, Fröjels 50, Fårö 50, Gothems 40; Halla 50, Hangvars 50, Hellvi 50, Hogräns 50, Klinte 85, Kräklingbo 50, Linde 50, Lärbro 50, Mästerby 50, Norrlanda 50, Rute 50, Sanda 50, Slite köpings 100, Stånga 35, Vall 35 och Viklau 50 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Statsbidrag till torrläggningsföretag.

K. m:t har anvisat statsbidrag med 5,000 kr. för delvis bestridande av de till 18,000 kr. beräknade kostnaderna till Roma och Store myrars torrläggningsföretag i Väte med flera socknar, med 1,000 kr. av de till 2,000 kr. beräknade kostnaderna för Kassle och Skälstäde myrars torrläggningsföretag i Hangvar och Halls socknar, med 1,000 kr. av de till 1,800 kr. beräknade kostnaderna för Norrlanda myrs torrläggningsföretag i Anga och Norrlanda socknar samt med 4,000 kr. av de till 9,000 kr. beräknade kostnaderna för Fjäle och Smiss myrars torrläggningsföretag i Mästerby m. fl. socknar. Samtliga dessa företag äro lämpliga att utföras som beredskapsarbete.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129

Biskopsvisitation i Sanda pastorat

tar sin början i morgon förmiddag, då biskop Ysander kl. 9,30 besöker Västergarn kyrka och därefter kl. 10,30 skolan i Västergarn. Kl. 1 inspekteras Mästerby kyrka och kl. 2 skolan i samma socken. På kvällen anordnas i Sanda kyrka förhör med årets och fjolårets konfirmander, till vilket anhöriga och andra intresserade även inbjudas.
Lördagen ägnas åt visitation i Sanda kyrka och skola och kl. 7 på kvällen hålles i Sanda samråd med samtliga tre socknars kyrkoråd, skolstyrelser, lärare, Organister och klockare.
Söndag kl. 11 förrättas installationsakten, som sedan följes av sammanlyst högmässa. Assisterande vid installationen bli följande prästmän: kontraktsprosten G. Reuser, prosten G. Sjöberg, kyrkoherdarna Thuresson, Ronqvist och Lilja, komminister Hallén och vice pastor Edlund.
Biskop Sandegren från Tamulkyrkan i Indien kommer även att medverka vid installationen och kommer att hålla ett föredrag i samband med högmässan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 juni 1940
N:r 128

Mästerby får låna.

Mästerby församling har fått k. m:ts tillstånd att upplåna 3,500 kr. på 15 år för reparation av lärarebostaden. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268

Handeln med ammunition.

Länsstyrelsen i Visby har till k. m:t yttrat sig över de av handlanden Folke Svensson i Sanda anförda besvären över att länsstyrelsen vägrat honor: tillstånd att idka handel med jaktanmunition. Mot klagandens personliga kvalifikationer har länsstyrelsen intet att anmärka. Jämlikt 57 mr. lagen angående explosiva varor nå emellertid tillstånd meddelas endast där verkligt behov förefinnes. Försäljningsställen för jaktammunition finnes i Klintehamn, Västergarn, Hejde och Mästerby. Försäljningsställena i Västergarn och Klintehann ligga alldeles intill sockengränsen. Sanda järnvägsstation ligger centralt inom kommunen, är närmade station till Klintehamn och har daglig tågförbindelse med denna ort. Avståndet mellan stationerna är 5 km Dessa synpunkter ha legat till grund för länsstyrelsens beslut.
Landsfiskalen i Klintehamn avstyrker för sin del besvären. Då det får anses synnerligen lätt för i Sanda boende jägare att erhålla jaktammunition anser han att något verkligt behov ej föreligger för det sökta tillståndet. Ur säkerhetssynpunkt bör ej heller enligt landsfiskalens mening ammunition finnas att tillgå på alltför många platser. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 November 1938
N:r 266

Gotlands Gille i Stockholm.

lördags samlades några och fyrtio ledamöter till Mårtensfest under ledning av ordföranden, direktör Herman Duse: Efter inval av fyra nya ledamöter och övriga förhandlingar bänkade sig vid middagsbordet omkring ordföranden och övriga hemmavarande styrelseledamöter bl. a. gillets hedersledamöter civilingenjör Henrie Wallk professor Henrik Munthe och bokhandlare Oscar Arweson, majoren friherre Erik Åkerhielra, som skulle hålla dagens föredrag, överfältveterinär Johan Ilederstedt, generalkonsulerna Jac Svensson och Erik Ljungberg m. fl.
Före middagen avsändes ett hälsningstelegram till Gotlands Nation i Uppsala med anledning av dess samtidiga inspektorsskifte, där Gillet representerades av sin vice ordförande undervisningsrådet Harald Wallin. Sedan klubbmästaren, försäkringsdirektör Karl Emil Smith, välkomnat alla till bords, utbragte ordföranden skålen för Gotland, beledsagad av hurrarop och åtföljd av Amiral Jacob Häggs Gotlandsvisa under ledning av bankkamrer Gustaf Holmquist. Sång förekom även i fortsättningen titt och tätt.
Ordföranden hyllade särskilt styrelsens efter en svår sjukdom återställde äldste ledamot direktör Niels Holst, och sekreteraren hälsade i övlig ordning de ledamöter, som voro första gången närvarande, varpå kamrer Vilhelm Engelke svarade.
Vid kaffet höll major Åkerhielm sitt med spänning motsedda kåserande föredrag om ”I Valdemar Atterdags fotspår”, belyst av kartor och scioptikonbilder. Med framhållande av att de historiska dokumenten äro få, men sägnerna om härnadståget desto flera, gav föredragshållaren en intressant och livfull skildring av sin på militära grunder fotade uppfattning, att landstigningen skett i Västergarn, där Valdemars koggar löpt in i Paviken, varifrån sedan marschen gått inåt över Mästerby (kustvägen över Tofta fanns ej då) och genom Träkumla mot Visby. Och i trakten av Ejmunds stod en första Strid, Varom enligt talarens åsikt det vackra korset där bär vittne. Återstoden flydde till Vis by i förhoppning att få skydd inom murarna, men de hanseatiska borgarna öppnade ej portarna. Och så kunde Valdemars soldater utföra den sorgligt ryktbara nedslaktningen av böndernas återstående skara, varom undersökningarna av massgravarna vid Valdemarskorset bära vittnesbörd.
Efter föredraget, som livligt uppskattades, vidtog en synnerligen animerad diskussion om detta svårlösta problem med intressanta inlägg, som oförtydbart gåvo vid handen, att många av de närvarande voro hemmastadda i ämnet. Bl. a. påvisades, att härtåget främst gällde en plundring av den rika gotländska landsbygden, varemot brandskattningen av Visby i själva verket ej var så svår, och även riktade uppmärksamheten på den svenske konung Eriks dubbelspel mellan Valdemar och gotlänningarna. Allt som allt var det åter en gotländsk afton, som ordföranden hade all heder av och vid hans sida även klubbmästaren.
Bror Tiberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 November 1938
N:r 264