Skolnytt.

Folkskolläraren i Mästarby G. Kalström anhåller hos skolöverrstyrelson enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — att bli förklarad behörig att undervisa i yrkesbestämd fortsättningsskola i anslutning till jordbruk.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79

Landstingsmannaval

för södra häradet har i dag förrättats inför domhafvanden. Fem ledamöter voro i tur att afgå. Af dessa återvaldes riksdagsman Norrby (med 25 röster), nämdeman O. R. Petterson (22) och hemmansägaren J. Uddin, Ungbåtels i Stånga (14). Till de öfriga två platserna splittrades rösterna, så att omval måste ske, hvarvid utsågos hemmansäg. M. Cedergren, Hulte i Hemse (18) och hemmansäg. O. Pettersson, Hallute i När (15), båda nyvalde efter postmästare Lagergren och hemmansäg. Åkerbäck i Hejde.
Till ersättare omvaldes de afgående: fanjunkaren L. Jakobsson, Hallvans i Garda, hemmansäg O. Hallbom, Hägdarfve i Silte, och nämdem. J. F. Sahlsten, Sallmunds i Mästerby.
Till ersättare efter O. Pettersson, Hallute, som uppflyttades på ordinarie plats, utsågs hemmansäg. Pettersson, Odvalls i Linde.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37

För skolväsendets ställning

inom södra häradet under det gångna året har folkskoleinspektören R. Uddin i en 26 April afgitven berättelse lemnat en redogörel:
Skoldietriktens antal i södra häradet är som förut 42. Inom dessa 42 skoldistrikt finnas 43 fasta folkskolor (2 i Klinte distrikt), 2 fasta mindre folkskolor sch 26 fasta småskolor. När till dessa 71 skolor lägges högre folkskolan i Klinte, bli läroanstalterna för folkbildningen inom häradet 72.
I dessa 72 skolor äro anstälda 39 ordinarie lärare, 4 ordinarie lärarinnor, 1 e. o. lärarinna (i Tofta), 2 lärarinnor i mindre folkskolor, 1 småskolelärare (i Lojsta), 25 småskolelärarinnor och 1 fil. kandidat (i högre folkskolan), eller tillsamman 73.
Söndagsskolor hafva hållits i 14 skoldistrikt. Sockenbibliotek finnas i 37 distrikt med inalles omkring 5,500 band.
Fortsättningsskolor med statsbidrag halva under året varit anordnade i Hablingbo, Fardhem och Mästerby, hvardera med 6 veckors undervisningstid, de 2 första med 4 veckor, den sista med 2 veckor atom skolans lärotid. Fortsättningsskolor utan statsbidi ag eller s. k. repetitioneskolor hafva under första månaden af skolans läsetid hållits i 15 distrikt.
Slöjdundervisning för gossar har med delats i 11 folkskolor (8 i medel- och 3 i södra kontraktet), af skolans lärare i 7, af särskilda slöjdlärare i 4. Alla slöjdskolor hafva erhållit bidrag af staten med 75 kronor hvardera samt at hushållningssällskapet samma belopp. I alla skolorna har undervisningen meddelats utom folkskolans läsetid.
Slöjdundervisning för flickor har förekommit i 20 folkskolor, och har undervisningen i dem alla (utom den i Alskog) meddelats af småskolans läsarinnor.
Vakanta lärareplatser vid årets slut funnes inga. Af lärarekåren vid folkskolorna bar ord. läraren i Eke under året af-gått med pension.
Nya skolhus hafva invigts under året i Hablingbo, Garda och Stenkumla, de två sista af biskopen.
Antalet barn i skolåldern utgjorde 31 Dec. 1887 3,450. Af dess s hafva nn der året undervisats: i folkskolor, mindre folk- och amPtakolor 2,972; i högre folkskolan (13) allm. läroverk och specialskolor 40; i enskilda skolor (86) och i hemmen (67) 153, eller tillsammans 3,165.
Barn, sona under året ej åtnjutit undervisning äro till antalet 254, nämligen: 183 efter afelatad läskers; 21 till följd af sjukdom eller naturfel och 50 af annan anledning. Om 31 barn saknas uppgifter.
Medeltalet barn på kvads; lärare utgjorde i folkskolorna 49, och i småskolorna 25. Utgifterna för skolväsendet belöpte sig för året till 79,818 kronor, hvaraf staten lemnat 25,000 (d. v. s. nära 32 proc.) ock hushållningssällskapet 825. Medelkostnaden för hvarje barn har varit kr. 23:13 (kvartil’ staten bidragit med kr. 7:39) men i högre folkskolan har hvarje barn kostat 100 kronor, deraf staten betalt kr 66:67.
Skoldietriktene bidrag till skolväsendet, jämt fördeladt på folkmängden (23,611 pers.) belöper sig i jämt tal till kr. 2:16 på hvarje person.
Inspektioner ha ander året hållits i distriktee alla skolor. Summan af inekrifna barn i samtliga skolorna (högre folkskolan undantagen) var vid inspektionstillfällena 2,579, hvaraf 2,139 (d. v. s. nära 83 proc.) vore närvarande.
De anmärkningar, som kunnat göras mot åtskilliga skolor rörande olämpliga lokaler, bristande renhållning, snygghet och ventilation, underhaltig materiel och oäudamålsenliga skolmöbler, hoppas inspektören så mycket snarare få afhjelpta, som skolråelsordförandena utan undantag visat ett glädjande tillmötesgående. En annan vigtig angelägenhet är att få till stånd en jämnare skolgång. Skolförenm melseprocenten har vid uträkningen efter de inkomna uppgifterna varit sådan, att det synts inspektören nödvändigt att för framtiden årligen utarbeta ock offentligen framlägga en skolgångsstatistik, innehållande en jämförelse mellan skolgången i samtliga skolorna inom inspektionsområdet. Genom detta vädjande till hederskänslas hoppas inspektören kunna åtminstone i någon mån uppväcka de försumliga skoldistrikten, till ädel täflan med de distrikt, der skolgången är jämn. Men för detta ändamål och i ordningens intresse bör hvarje lärare, sin plikt likmägtigt, noga skilja och 1 dagboken anteckna, hvilka barn som nteblifvit med giltigt förfall och ulan giltigt förfall; och skall som giltigt förfall betraktas endast sjukdom, natnrhinder och lof.
Skrifvelser halva under året afsändts till 10 skolråd om skolbyggen, materiel, skolmöbler m. m.
Högre folskolan i Klinte inspekterades i Maj. Barnen voro då till antalet 15. Som skolan icke syntes iakttaga de i kungörelse 16 Juni 1875 och i skolans reglemente gifna föreskrifter, utan mera liknade en pedagogi, än en högre folkskola, påyrkade inepektören i skrifvelee till skolrådet rättelse. Denna skrifvelse har skolrådet hörsammat. Åtskilliga ändringar i skolans reglemente ha under året företagits och delvis vunnit k. m:t stadsfästelse.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Marschordningen

får företa klassene beväringsmöte i är innehåller:

Norra bataljonen:
Visby kompani samlas onsdagen 23 Maj kl. 8 f. m. vid Söderplan och marscherar derifrån till Visborgs slätt, der kompaniet inträffar kl. 8 f. m.
Roma kompani samlas onsdagen 23 Maj kl. 8 f. m. på Visborgs slätt;
Tingstäde kompani samlas tisdagen 22 Maj kl. 7 e. m. vid Tibbles i Hejdeby, der kompaniet öfvernattar, hvarefter uppbrott sker 23 Maj, då kompaniet afmarscherar till Visborgs slätt, der det intäffar kl. 8 f. m.;
Lärbro kompani samlas annandag pingst 21 Maj kl. 7 e. m. vid Othems kyrka, öfvernattar der, bryter upp 22 på morgonen och marscherar till trakten af Bro kyrka, der andra nattqvarteret tages. På morgonen 23 sker uppbrott till Visborgs slätt.

Södra bataljonen:
Klinte kompani samlas tisdagen 22 Maj kl. 7 e. m. vid Ejmunds i Mästerby, der nattqvarter tages. 23 på morgonen anträdes marschen och inträffar kompaniet på slätten kl. 10 f. m.
Garda kompani samlas onsdagen 23 Maj kl. 7 f. m. vid Buttle jernvägestation och afgår med morgontåget till Visby och deritrån till Visborg.
Hemse kompani samlas onsdagen 23 Maj kl. 6 f. m. å Stånga malm och afgår med tåget till Visby.
Hafdhems kompani samlas tisdagen 22 Maj kl. 1 e. m. vid Korsby, hvarifrån marschen går till Hemse, der kompaniet öfvernattar för att sedan med morgontåget 23 afgå till Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35

Auktion vid Långgutes i Mästerby.

Genom offentlig auktion, som fredagen d. 27 April från kl. 10 f m. förrättas vid Långgutes i Mästerby, försäljes Aug, Petterssons konkursmassas fasta och lösa egendom, bestående lösegendomen af guld-, silfver-, koppar, jern- och blecksaker, glas och porslin, sängkläder och linne; möbler af bättre och sämre beskaffenhet, goda jagtredskap, kör- och åkerbruksredskap, tröskverk, väderyvarn, snickare- och smedjeverktyg; hästar (2:ne ston) kor, får, svin och höns, halm m. m. m. m. Fastigheten, som utbjudes kl. 2 e.m., utgöres af 1/4 mt. Långgutes och 1/16 ut. Ringome, bestående af åker, naturlig äng och betesmark i ett skifte, väl bebygdt och väl beläget, 24,181/320,000 mt. Sallmunds och 45/2048 mt. Thomsarfve. Betalningsvilkoren och öfriga upplysningar rörande egeadomarnes beskaffenhet bestämmas och lemnas före utropet.
Inropare af lösegendom, som kunna anses vederhäftige, erhålla 4 mån. anstånd med betalningen; andre betale vid anfordran.
Mästerby d. 18 April 1888.
Sysslomännen.
Obs.! Samtlige borgenärer torde infinna sig.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Borgenärerna i August Petterssons,

Långgutes i Mästerby, konkurs, kallas att sammanträda å Långgutes torsdagen den 3:dje Maj kl. 11 f. m. för att afgifva yttrande öfver gäldenärens klagan i anledning af borgenärernas beslut om hans underhåll.
Klinte den 12 April 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 April 1888
N:r 31

Borgenärerna i August Pettersson,

Läuggutes i Mästerby, konkurs, kallas att sammanträda å Muggens torsdagen den 3:dje Maj kl. 11 f. m. för att afgifva yttrande öfver gäldenärens klagan i anledning af borgenärernas beslut om hans underhåll.
Klinte den 12 April 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Dalhem socken: födde 7, döda 8, inflyttade 47, utflyttade 45; ökning 1; folkmängd 493.
Ganthem socken: födda 7, döda 6, inflyttade 17, utflyttade 26; minskning 8; folkmängd 293.
Halla socken: födda 5, döda 2, inflyttade 23, utflyttade 26; folkmängd 221.
Lärbro socken: födda 27, döda 19, inflyttade 75, utflyttade 105, vigda 9 par; minskning 22; folkmängd 1,357.
Hellvi socken: födda 12, döda 9, inflyttade 8, utflyttade 36, vigda 1 par; minskning 25; folkmängd 480.
Sanda socken: födda 18, döda 13, inflyttade 55, utflyttade 66, minskning 7; folkmängd 864,
Mästerby socken : födda 10, döda 6, inflyttade 37, utflyttade 29; ökning 13; folkmängd 416, Vestergarn socken: födda 6, döda 4, inflyttade 26, utflyttade 41; minskning 11; folkmängd 337.
Eskelhem socken: födda 7, döda 12, inflyttade 52, utflyttade 57, vigda 7 par; minskning 10; folkmängd 796,
Tofta socken: födda 19, döda 13, inflyttade 17, utflyttade 25, vigda 2 par; minskning 2; folkmängd 755.
Fole socken: födda 8, döda 8, inflyttade 47, utflyttade 39, vigda 3 par; ökning 6; folkmängd 465.
Lokrume socken: födda 9, döda 6, inflyttade 45, utflyttade 47, vigda 2 par; ökning 2; folkmängd 415.
Klinte socken: födda 22, döda 11, inflyttade 86, utflyttade 102 (deraf 18 till Amerika), vigda 6 par; minskning 5; folkmängd 1,173.
Fröjel socken : födda 11, döda 16, inflyttade 25, utflyttade 34 (der af 12 till Amerika), vigda 1 par; minskning 14; folkmängd 812.
Stenkumla socken: födda 9, döda 6, inflyttade 52, utflyttade 80; minskning 25; folkmängd 457.
Träkumla socken: födda 2, döda 3, inflyttade 23, utflyttade 28; minskning 6; folkmängd 209.
Vesterhejde socken: födda 5, döda 21, inflyttade 42, utflyttade 72; minskning 21; folkmängd 483.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Dödsfall. Anna Josefina Kristina

Tillkännagives att Gud behagat hädankalla min kära maka och vår moder Anna Josefina Kristina född Larsson, som efter ett svårt lidande stilla avled i dag kl. 1 e. m. i en ålder av 74 år och 10 mån.; djupt sörjd och i ljust minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Grens i Mästerby den 7 April 1920.
August Wittberg.
Arvid och Ida.
Margit.
Henrik och Hermanna.
Henning. Helga. Gustaf.
Sv. Psb. 469. v. 7-8.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81