Utmätningsauktion i Martebo.

Onsdagen den 20 nästkommande Juni kl. 10 före middagen förrättas å Alleqvia tingsställe utmätningsauktion till försäljning af landtbrukaren G. O. Thorells ägande 125/128 mant. Medebys och 17/64 mant. Qvie i Martebo socken, ägande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas att sin rätt dervid bevaka.
Dessa hemmansdelar, som ligga i sambruk och af hvilka endast Medebys är bebygdt med boningshus af sten samt ladugårdshus af trä jämte 2:ne andra boningshus samt redskapshus och källarebygnad, innehar vid Medebys: åker 44 hekt. 93 6 ar, äng 16 hekt. 53,9 ar, odlingsmark 31 hekt. 89,5 ar, af rösningsjord 56 hekt. 25,9 ar och impedimenter 21,2 ar, samt vid Qvie: åker 9 hekt. 53,2 ar, äng 7 hekt. 49,2 ar, odlingsmark 27 hekt. 46,3 ar, atrösningsjord 11 hekt. 81,8 ar och impedimenter 3,8 ar och halva blitvit saluvärderade, Medebys till 34,000 kronor samt Qvie till 10,000 kronor.
Gotlands norra kronofogdekontor den 16 Maj 1888.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

För skifteskostnaders bestridande

har kyrkoherde Gutenberg anhållit att få använda lösen för afstådd ståndskog å Martebo kyrkoherdeboställe. Jägmästaren i länet har tillstyrkt, att kyrkoherde Gutenberg måtte få af denna lösen använda 1862 kr. 89 öre för utflyttningskostnader m. m., hvarjämte domkapitlet för sin del dessutom förordat att 854 kr. 32 öre måtte få användas för väganläggningar samt hemställer till K. m:t, huruvida ej 277 kr. 31 öre måtte likaledes fä tagas af denna lösen för odlingskostnader.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Ekutstämpling

å Martebo kyrkoherdeboställe till ett antal af 20 med skyldighet till återplantering har såväl länsstyrelsen som domkapitlet tillstyrkt.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Borgenärerna uti J. N. Österdahls

på Qvie i Martebo socken konkurs kallas att sammanträda å Stadshotellet i Visby, måndagen den 14 nästkommande Maj kl. 11 f. m., för att öfverlägga och besluta i ärenden som boet och dess förvaltning röra, äfvensom för att höras om rättegång skall anställas om återvinnande af gäldenärens strax före konkursens början försålda lösa och fasta egendom.
Bro den 26 April 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35

Borgenärerna uti J. N. Österdahls

på Qvie i Martebo socken konkurs kallar att sammanträda å Stadshotellet i Visby, måndagen den 14 nästkommande Maj kl. 11 f. m., för att öfver lägga och besluta i ärenden som boet och dess förvaltning röra, äfvensom för att höras om rättegång skall anställas om återvinnande at gäldenärens strax före konkursens början försålda lösa och fasta egendom.
Bro den 26 April 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Auktion vid Medebys i Martebo.

I anseende till alflyttning från stället låter enkefru Elisabet Gardell, Medebys i Martebo, genom öppen frivillig auktion, tisdagen d. 1 Maj kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja, guld, silfver, koppar-, malm-, jern- och blecksaker, glas och porslin, möbler, schilonier, byråer, sängar, bord, stolar, skön kar, kommoders linne och sängkläder; mangs gångkläder m. m.; lagg- och träkärl af mänga slag, en inmurad gryta, en besparingspis; kör- och åkerbruks red.,k ap, såsom bättre och sämre vagnar, kälkar, vänd-, och spetsplogar en radsåningsmaskin, klös-, rak- och krokpinnharfvar, vrång- och foderhäckar; kreatur: hästar, oxar, tjurar, kor, ungnöt, lam; ett mindre parti potatis och ärter m. m. m. m. som ej så noga uppräknas. Kände och fullt tillförlitlige inropare erhålla 4 månaders betalningsanstånd, hvaremot andra böra vara beredda att ställa nöjaktig säkerhet.
Tingstäde den 19 April 1888.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Auktion vid Medebys i Martebo.

I anseende till utflyttning från stället låter enkefru Elisabet Gardell, Medebys i Martebo, genom öppen frivillig auktion, tisdagen d. 1 Maj kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja, guld, silfver, kopparv, malm-, jern- och blecksaker, glas och porslin, möbler, schiffonier, byråer, sängar, bord, stolar, skön kar, kommoder; linne och sängkläder; mangs-gångkläder m. m.; lagg- och träkärl af många slag, en inmurad gryta, en hesparingspis; kör- och åkerbruks redek ap, såsom bättre och sämre vagnar, kälkar, vänd-, och spetsplogar en radsåningsmaskin, klös-, rak- och krokpinnharlvar, vrång- och foderhäckar; kreatur: hästar, oxar, tjurar, kor, ungnöt, lam; ett mindre parti potatis och ärter m. m. m. m. som ej så noga uppräknas. Kände och fullt tillförlitlige inropare erhålla 4 månaders betalningsanstånd, hvaremot andra böra vara beredda att ställa nöjaktig säkerhet.
Tingstäde den 19 April 1888.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Följande Gotlands Hypoteksförening

tillhöriga fastigheter komma att å auktion utbjudas till försäljning: 3/8 mtl Forssa i Stenkumla den 2 nästa Maj kl. 10 f.m. på stället,
7/16 mil Stenstuga i Bäl den 3 nästa Maj kl. 10 f.m. på stället, och 1/4 mtl Lunds i Martebo den 4 nästa Maj kl. 10 f.m. å Stora Rombs. 1/8 mtl Stora Myra i Martebo den 4 nästa Maj kl. 10 f.m. å Stora Rombs. 3/32 int’ Stora Rombs i Martebo den 4 nästa Maj kl. 10 f.m. å Stora Rombs. De två förstnämda hemmaneu utbjudas dels i sin helhet och dels i mindre lotter, men de tre öfrige bar för sig odelade. Säljaren förbehåller sig rätt att antaga eller förkasta blifvande anbud; och derest antagliga anbud ej er hållas, utbjudas hemmanen pä arrende, hela eller delade, för instundande sommar.
Visby den 12 April 1888.
För Gotlands Hypoteksförening,
C. V. Gardell.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Borgenärer uti J. N. Österdahls

från Qvie i Martebo konkurs kallas att den 14 Juli 1888 före kl. XII midd. inför domaren i Gotlands norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordringar bevaka.
DOMARE-EMBETET.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Genom öppen, frivillig auktion

låter enkefru Elisabeth Gardell till den högst bjudande försälja hela lösöreboet hos landtbrukaren Johan Österdahl, Qvie i Martebo, tisdagen den 13 innevarande Mars, och för att allt må medhinnas å n dag börjas auktionen kl. 1/2 10 f. m.
Egendomen består af följande: silfver: såsom, förlägg-, mat- och teskedar, koppar, malm-, bleck- och jernsaker, husgeråd, 2:ne schiffonierer, byråar, flere bättre och sämre sängställen, bord, stolar, skänkar kommoder, vägg- och toalettspeglar, vägg- och fickur, lampor glas och porslin af många slag, linne, och fjäderfylda sängkläder m. m., lagg och träkärl såsom köttinor, bunnar, tunnor, baljor, spann, en vätstol med tillbehör, en stormangel, en handqvarn,
m., kör- och åkerbruksredskap: res- och arbetsvagnar, en ressläde, flera par arbetskälkar, klös- rak- och krokpinnhamar, mullfösor, vänd- och spetsplogar, långstegar, Bättrar, vrång- och foderhäckar, yx- och sigdstenar, rofskäringmaskin, hackelseknifvar, flere par bättre och sämre selar, grimmor, hästtäcken, ryktdon, oxok, jernkettingar; smedjeredskap såsom blåsbälg, skrafstycke, städ, släggor, hamrar, tänger; snickareverktyg, hylvelbänk, hyflar, sågar m. m. hötjugor, rifvor, stålgafflar, yxor, spadar, lior, sigdar; kreatur, hästar, oxar, kor, ungnöt, lam, svin, höns m. m.; ett i godt stånd varande tröskverk, 2:ne vindmaskiner, risslar, hälften i en vädermjölqvarn med dertill hörande en för evärdelig tid inköpt jordlägenhet, som utgör omkring 1/4 tunnl. jord, ett större parti torrt björke m. m. som ej så noga kan specificeras. Betalningsanstånd lemnas till den 13 nästkommande Juli för dem som äro kände och vederhäftige, hvaremot andra böra vara beredda att betala kontant eller ock ställa antaglig säkerhet.
OBS! Till vederbörandes kännedom meddelas att restauration kommer att på stället anordnas.
Tingstäde den 5 Mars 1888.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19