Gotlands lantarbetsgivareförening

hade i lördags ett talrikt besökt årsmöte på Stadshotellet i Visby under ordförandskap av godsägare Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, varvid styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades.
Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes de i tur avgående, nämligen hrr Esaias Norman, Möllbos i Halla, Stig Wikström, Stora Tollby i Fole, och Sven Jesperson, Varplösa i Björke. Kvarstående i styrelsen äro hrr Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, Åke Munthe, Tjouls i Lummelunda, Henning den, Vallbys i Hogrän, och Nils Larsson, Skäggs i Väskinde. Till styrelsesuppleanter för två år återutsågos hrr Torsten Wiman, Nygårds i Västerhejde, och Erik Wedin, Björkebos i Follingbo. Kvarstående styrelsesuppleanter äro hrr Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, och Anders Hermansson, Havor i Havdhem. Till revisorer omvaldes hrr Ivar Sillén, Myre i Martebo, och Ernfrid Hansén, Hällhage i Barlingbo, med hrr Hans von Corswant, Stava i Barlingbo, och Sten von Corswant, Möllbos i Halla, som suppleanter. Till fullmäktige i huvudorganisationen och underhandlingsdelegerade utsågos hrr Carl Munthe och Stig Wikström med hrr Esaias Norman och Torsten Wiman som suppleanter.
Vid sammanträdet representerades Svenska lantarbetsgivareföreningen av direktör Carell och agronom Stenberg. Efter årsmötet hade styrelsen konstituerande sammanträde, varvid hr Carl Munthe utsågs till ordförande och hr Esaias Norman till vice I ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Auktion å kreatur, maskiner och redskap

hålles i MARTEBO PRÄSTGÅRD FREDAGEN DEN 26 FEBR. kl. 10,30 f. m. varvid på grund av arrendets upphörande försäljes 24 st. nötkreatur, reaktions- och kastningsfria, S. R. B., arbetshästar, svin, maskiner och redskap samt en del inre lösegendom.
Fritiof Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1943
N:r 45

Gotlands tillgång på bränntorv måste utnyttjas.

Bränsleförsörjningen kräver extra åtgärder.
Det alltmera bekymmersamma läget ifråga om bränsleförsörjningen kräver oundgängligen att alla tänkbara åtgärder vidtagas för att tillgodose behovet av bränsle till nästa vinter. Särskilt här på Gotland med dess begränsade skogstillgångar ha de senaste årens kraftiga avverkningar åstadkommit stora svårigheter att utan framtida men för skogsbestånden få fram tillräckliga kvantiteter ved. Import från fastlandet ställer sig mycket dyrbar och kan för övrigt stöta på andra svårigheter. Vi äro dock icke enbart hänvisade till skogarna, när det gäller att få fram bränsle här på ön. Vi ha även våra torvmossar.

Maskintorvtillverkning redan i fjol.
Redan förra sommaren sattes torvupptagningen i gång på allvar. Det var framför allt Slita Cement och Kalk A.-B. samt Gotlands Kraftverk som gemensamt hade maskin-torvtillverkning på Martebo myr. Visserligen var väderleken mycket ogynnsam med ideliga regn, men den kvantitet torv, som producerades, har ändock i vinter varit ett mycket värdefullt bränsletillskott för både industrier och enskilda. Till i vår står man ännu bättre rustad och förhoppningen är att Martebo myr skall bli vår största bränsleleverantör. I Stånga ha även arbeten börjat för en maskintorvtillverkning i sommar. Det är här Centralföreningen och Andelsmejeriet, som stå för rusthållet. Dessutom kommer förra sommarens torvkampanj att fortsättas i vår på åtskilliga andra håll.

Sticktorvtillverkning på småmossar.
Men även mindre torvmosseägare, som ej ha råd att anskaffa dyrbara maskiner torvupptagning större skala, kunna lämna ett värdefullt bidrag till bränsleförsörjningen genom sticktorvsupptagning. Ett sådant arbete kräver inga kostsamma redskap och kan utföras av ägaren själv och hans familj. Om man har en lämplig torvmosse så bör man i första hand ta upp sticktorv för eget behov. Därigenom kan ytterligare bränsle frigöras för andra ändamål, samtidigt som ägaren antingen slipper köpa bränsle eller också kan sälja mer ved från sin egen skog och därigenom få ökad inkomst från densamma. Även sådana konsumenter, som icke själva ha någon mosse kunna arrendera mark eller på annat sätt ordna med sticktorv. Det kan vara skönt i dessa tider att åtminstone ha en del av sitt bränslebehov säkrat till nästa vinter.

Särskilda torvmöten anordnas.
I syfte att intressera ägare till mindre mossar att sätta igång sticktorvtillverkning komma särskilda torvmöten att anordnas under nästa vecka och första dagarna i mars. Programmet för en sådan sammankomst upptar främst förevisning av en ljudfilm som speciellt behandlar sticktorvberedning, från uppgrävning till hemtransport av den färdiga varan. Därefter blir det tillfälle för den intresserade att framställa frågor om tillverkningen och hithörande problem till torvinstruktör Göte Bengtsson. Tid och plats för dessa torvmöten har framgått av tidigare annons. Bränslekontoret vill till sist vädja till alla ägare av lämpliga torvmossar — och sådana finns det fler av på Gotland än man kanske föreställer sig — att ägna en kväll åt denna filmförevisning samt i god tid planera för en sticktorvproduktion i vår och sommar till gagn både för sig själva och för hela länets bränsleförsörjning till nästa vinter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1943
N:r 42

Auktion å prima kreatur,

maskiner och redskap.
FREDAGEN DEN 26 FEBR. kl. 10,30 f. m. låter John Johansson, Martebo prästgård, på grund av arrendets upphörande genom auktion försälja samtl. synnerligen värdefulla invent. varav nämnes. Hästar: 3 st. ardennerhästar, därav ett prem sto. Nötkreatur S. R. B.: 17 st. huvudsakligen yngre mjölkkor, 6 st. kvigor, varav 3 betäckta, 1 tjur, 1 1/2 år. Nötkreaturen äro reaktionsfria samt enl. blodprov den 1 febr. d. å. fria från smittosam kastning och hava sådana sjukdomar aldrig förekommit inom besättningen. Medelmjölkning under de senaste 10 åren 4030X4.16 = 168. Svin: 1 dräktig sugga, 5 st. 7 och 2 st. 3 mån. grisar.
Maskiner och redskap: självbindare, slåtter- och såningsmaskiner, enskärig 16″ traktorplog, traktorharv, konstgödningsspridare, hästräfsa, hästhacka, kultivator, slätharvar, vält, vänd- och spetsplogar, vagnar, kälkar, arbetsselar, 1 par nickelselar, vindmaskin, betningsapparat, våg, säckkärra, transportflaskor, div. handredskap m. m. 1 parti foderbetor, betmassa, potatis, halm, 1 fat melass.
Inre lösöre: matrumsmöbel, sängar, soffor, bord och stolar, skänk, radio, mangel, lampor m. m., m. m.
Djuren utbjudas kl. 1 e. m. Katalog över desamma kan erhållas på begäran pr tel. Lummelunda 6 eller Visby 283. Köpare, som så önska, få hava djuren kvarstående å gården till den 13 mars.
Betalningsanstånd till den 1 sept. 1943 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 19 februari 1943.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 19 februari 1943.
N:r 41

Auktion å prima kreatur,

maskiner och redskap hålles i MARTEBO PRÄSTGÅRD fredagen den 26 febr., varvid på grund av arrendets upphörande försäljes 25 st. nötkreatur, reaktions- och kastningsfria, S. R. B., 3 st. arbetshästar, svin, maskiner och redskap samt en del inre lösegendom.
Utförlig annons framdeles.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1943
N:r 35

Konkursauktion i Martebo å fastighet och lösöre.

Fredagen den 12 febr. kl. 11 f. m. låter förvaltaren i Ragnar Lindströms, Kvie, konkurs genom offentlig auktion försälja boets lösöre och fastigheter:
Lösöre: 2 hästar, 1 ko, självbindare, såningsmaskin, slåttermaskin, hästräfsa, 2 arbetsvagnar, 3 selar, häck, skrov, svänglar, slipsten, diverse handredskap m. m., m. m., cirka 5 ton hö och 10 ton halm.
Byrå, bokhylla, böcker, trädgårdsmöbler.
Kl. 12 midd. utbjudes fastigheterna Kvie 122 och 123 i Martebo socken om cirka 30 har åker och 17,05 har skogsmark, bebyggt. Villkoren tillkännagivas före utropet.
Å lösegendomen betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till 1 juni 1943 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1943
Nr: 31

Konkursauktion i Martebo

å fastighet och lösöre.
Fredagen den 12 febr. kl. 11 f. m. låter förvaltaren i Ragnar Lindströms, Kvie, konkurs genom offentlig auktion försälja boets lösörE och fastigheter:
Lösöre: 2 hästar, 1 ko, självbindare, såningsmaskin, slåttermaskin, hästräfsa, 2 arbetsvagnar, 3 selar, häck, skrov, svänglar, slipsten diverse handredskap m. m., m. m., cirka 5 ton hö och 10 ton halm.
Byrå, bokhylla, böcker, trädgårdsmöbler.
kl. 12 midd. utbjudes fastighet Kvie 1.22 och 1.23 i Mortebo socken om cirka 30 har åker och 177,05 har skogsmark, bebyggt. Villkoren tillkännagivas före utropet.
A lösegendomen betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till 1 juni 1943 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1943
N:r 27

18 gymnasister anmälda till studentexamen.

Samtliga elever i läroverkets fjärde ring, inalles 18 stycken, ha nu anmält sig till vårens studentexamen. Eleverna i L IV äro Gustav Andersson, Visby, Hans Höjmar, Martebo, Wolfgang Mehler, John Odin, Visby, Lennart Stenqvist, Dalhem, Lars-Åke Åström, Visby, Rangi Ahlqvist, Hemse, Elisabet Enekvist, Visby, och Ulla-Britt
Ulriksfors, samt i R IV Anders Dahlgren, Stånga, Bo Dahlgren, Malmö, Gilbert Enekvist, Visby, Sven Gardell, Ala, Nils Jacobsson, Öja, Erik Nygren, Bertil Stålhandske, Astrid Hägg och Elisabet Pöpke, Visby
Till realexamen ha anmält sig från realexamen ha anmält sig från klass 55 Evert Engström, Hugo Struve, Gunvor Gröndahl, Kerstin Lundgren, Evy Nilsson och Barbro Wennberg, samtliga från Visby, samt från klass 44 Nils Buskas, Björke, Willy Engström, Lars-Erik Jacobsson, Visby, Bertil Jonsson, Tingstäde, Asta Andersson, Solveig Karlsson, Sigrid Nilsson, Fårö, Ulla-Britt Nilsson, Visby, Inga Norman, Halla, Margit Olofsson, Visby, och Valborg Olofsson, Lojsta.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 januari 1943
N:r 24

Idrott och sport.

Nya krafttag för gymnastiken.
Visby manliga gymnastikförening

höll också sitt årsmöte i går kväll, vilket förlagts till läroverkets gymnastikhus. Verkmästare Eric Ericsson valdes till att leda förhandlingarna, varefter han lämnade en kort redogörelse över anledningen till att arbetet inom styrelsen under de två senaste åren varit i det närmaste nedlagt. En orsak hade varit att ordf., veterinär Erik Hedin, avflyttat från Visby och en annan hade givetvis varit att styrelseledamöterna haft sina militärtjänstgöringar på så vitt skilda håll såväl på fastlandet som här på ön, att det mött mycket stora svårigheter att nå samtidig kontakt med varandra.
Eftersom det gymnastiska intresset från allmänhetens sida dessutom visat sig vara mera än lovligt svagt beslöt mötet att dels enskilt och dels medelst pressens hjälp propagera för ett större deltagande från speciellt ungdomen.
Därefter övergick man till val av styrelse, och till ordf. nyvaldes enhälligt gymn.-dir. Gösta Löfgren. Från kassörsposten fick Eric Ericsson flytta upp till v, ordf. Sekreterare blev Åke Enström och kassaförvaltare J. A. Kraft, båda nyvalda. Folke Alyhr blev materialförvaltare och styrelseledamöter utan funktion Bengt Persson och P. E. Johansson. Revisorer blevo Nils Fredriksson och Olle Andersson med Leif Jonasson och Stig Hultberg som suppleanter.
Ombud vid Gotlands idrottsförbunds årsmöte blev Gösta Löfgren med Eric Ericsson som suppleant, och ombud för årsboken blev Olle Andersson.

Gymnastiken startar i Roma.
Under de närmaste dagarna kommer gymnastikarbetet att tas upp inom Roma och lokalfrågan har lösts tack vare att godtemplarlogen kunnat ställa utrymmen till förfogande för gymnasterna. En pojk- och en flickavdelning komma att inrättas och det är främst eleverna i Hermodsskolan som anmält sig. Grupperna äro emellertid öppna för alla 14-16-åringar i trakten och därigenom hoppas den arrangerande idrottsföreningen att antalet aktiva gymnaster skall bli avsevärt större än vad som nu är fallet. Ledare för avdelningarna blir Yngve Mårtensson.

Sproge B. K:s årsmöte.
Lördagen den 9 januari höll Sproge B. K. sitt årsmöte vid Jakobssons, Butviers. Mötet öppnades av v ordf. fröken Britta Jacobsson. Att leda kvällens förhandlingar valdes Einar Jonsson med Ture Olofsson vid protokollet.
Årsberättelsen och revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Sedan full ansvarsfrihet beviljats styrelsen för det gångna året, företogs val av styrelse för 1943. Till ordförande valdes Herbert Jacobsson, Alvegårds, till vice ordförande Erik Dahlman, Annexen, till sekreterare Britta Jacobsson, Butvier, och till kassaförvaltare Erland Hemmander, Lindarve. Till suppleanter valdes Magda Jacobsson, Butvier och Sven Hemström, Tjängdarve.
Till revisorer valdes Astrid Dahlman, Annexen och Ingeborg Klintberg, Snoder, med Einar Jonsson, Snosarve, och Rune Hemmander, Lindarve, som suppleanter.
Till materialförvaltare valdes Axner Hedvall, Lindarve.

En festkommitté bestående av två man tillsattes.
Sedan en del föreningsangelägenheter diskuterats tog ordföranden till orda och tackade de avgående styrelseledamöterna möterna för deras arbete inom klubben.
Efter mötesförhandlingarna förekom allmänbildningsfrågor och till sist blevo samtliga medlemmar bjudna på extra förplägnad.
Martebo bollklubb höll i lördags årsmöte vid Medebys. Mötet öppnades kl. 20,30 av ordf., som i sitt hälsningsanförande erinrade om att klubben hade lagt en tioårsperiod bakom sig.
När revisions- och styrelseberättelserna upplästs och godkänts och ansvarsfrihet beviljats den avgående styrelsen, vidtog val av ny styrelse.
Till ordf. för 1943 omvaldes enhälligt Adolf Björkander, och till vice ordf. omvaldes Helge Jakobsson. Till sekr. nyvaldes Hubert Moberg, till vice sekr. Greta Malmros och till kassör Allan Johansson medan till krigskassör omvaldes Anna Björkander och till materialförvaltare Olof Johansson. Till revisorer valdes Georg Malmros och Karl Stenberg, suppleanter blevo Gillis Nilsson och Harald Nordström nyvalda.
Till gymnastik- o. idrottssektion valdes Olof Johansson, Helge Jakobsson, Greta Malmros och Astrid Nylander, ledare för fotboll Adolf Björkander, gångsektion Allan Johansson och Georg Malmros, orienteringssektion Olof Johansson och Greta Malmros. Till kontrollanter för allmän idrott valdes Olof Johansson, Helge Jakobsson och Hubert Moberg, till kontrollanter för gymnastik Olof Johansson och Georg Malmros och till kontrollanter för gång Allän Johansson, Helge Jakobsson och Georg Malmros. Som klubbens ombud vid Gotlands Idrottsförbunds årsmöte valdes Olof Johansson med Allan Johansson som ersättare, vid Gotlands Gymnastikförbunds årsmöte Olof Johansson med Harald Nordström som ersättare och vid Gotlands Fotbollsförbunds årsmöte Adolf Björkander med Helge Jakobsson som erättare.
Härefter lämnade sekreteraren en kort översikt över klubbens tioåriga verksamhet, varefter utdelades förtjänsttecken till nio medlemmar, som under den gångna tioårsperioden utfört ett oegennyttigt och förtjänstfullt arbete till klubbens förmån.
Innan mötet avslöts höll ordf. ett kärnfullt anförande, varvid han påpekade idrottens uppgift som karaktärsfostrare samt tackade alla dem, som stött idrottsverksamheten.
Efter mötets slut inbjöds samtliga mötesdeltagare till ett välförsett kaffebord.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 januari 1943
N:r 24

Till riksantikvariens ortsombud

för Gotland under år 1943 ha utsetts för Sanda socken lantbr. Carl Ahlberg, Bjestavs, för Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre nämndeman Arvid Berggren, Vamlingbo, för Eskelhem hemmansägaren Erik Bolin, Simonarve, för Lummelunda, Martebo, Stenkyrka och Tingstäde socknar folkskollärare Olof Bolin, för Lau och När folkskollärare Eric Cederlund, för Källunge agronom Waldemar Ericsson, för Hellvi poststationsföreståndare Carl Franzén, Tofta och Västergarn nämndeman C. K. Gahnberg, för Vallstena lärarinnan Ada Gardell, för Kräklinge ting omfattande Ala, Anga, Ardre, Gammalgarn, Kräklingbo och Östergarn, dir. K. A. Hall, för Fårö f. folkskollärare John Herlitz, för Hejdeby folkskollärare Gösta Hörling, för Gotska Sandön fyrmästare Ivar E. R. Karlsson, Fårösund, för Stenkumla, Träkumla och Västerhejde kyrko- herde Ivan Lilja, för Bäl, Vallstena och Hejnum lantbrukare Arvid Ohlsson, för Ronehamn med omnejd f. d. lotsförman Gustaf Ronström, för Klinte folkskollärare David Roswall, för Gotlandslän länsantikvarie Mårten Stenberger, för Burs folkskollärare Alex Stengård, för Alva, Gerum, Levede, Fardhem, Linde, Lojsta, Stånga och Etelhem landsfiskal R.-S. Tigerhielm, för Rone nämndeman Axel Vahlby, för Bro lantbrukaren Albert Vestergren samt för Hemse apotekare Ada Block. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 januari 1943
N:r 12