Visby

Hamndirektionen har till ordförande för året återvalt bankkamrer Ant. Pettersson samt till vice ordförande disp. A. de Jounge och till kassaförvaltare grosshandl. Hj. Klint.

Länsmanstjänsten i norra fögderiets mellersta distrikt uppehålles af e. o. landskanslisten K. Liljeborg under den tid af två månader fr. o. in 16 d:s, hvarunder ord. innehafvaren landsfiskalen Ph. Budin sköter annan tjänst.

Såsom kommisionärer hos k bfhde äro tills vidare under innevarande år förordnade landskanslisten, notarie G. A. Broms och landskontoristen R. Svensson, den förre å landskansliet och den senare å landskontoret.

Till domkapitlet har teol. lic. A. Klint inkommit med ansökan om erhållande af långvakansförordnandet i Källunge pastorat.

För medborgerlig förtjänst K. m:t har tilldelat inspektionskonstapeln, vid stadens poliskår J. P. A. Jakobsson medaljen i silfver åttonde storleken med inskriften: »För medborgerlig förtjänst» att i högblått band bäras å bröstet.

Förordnande att verkställa växelprotest innehafves fortfarande af i Klintehamn folkskolläraren August Lingström, i Hemse förre folkhögskoleför eståndaren, d:r Th. A. Sätervall och i. Slite kontoristen Johan Olsson.

A. B. Gotlands Banks nettovinst för sistförflutna år utgör kronor 242,490:10 mot kr. 202,884:15 året förut.

Styrelsen lär komma att föreslå 6 proc. utdelning mot 5 1/2 procent föregående år.

Till besiktningsman, för automobiler kr fortfarande förordnad velocipedreparatören Hugo W igström i Visby.

Uppmuntran af vetenskapligt författarskap. K. m:t har af det på ordinarie stat för Sveriges geo logiska undersökning uppförda anslag å 1,000 kr. till uppmuntran af vetenskapligt författarskap tilldelat bl. a. statsgeologerna E. Hedström 315 kr. och H. Munthe 50 kr.

De prästerliga tjänsterna å Gotska Sandön. Lotsstyrelsen har meddelat domkapitlet, att den träffat öfverenskommelse med pastoratsadjunkt J. Söderberg, rörande åtgärder för tillhandagående åt befolkningen å Gotska Sandön nued erfordeirliga prästerliga tjänster.

Sökande till stadsarkitekts befattningen i Upsala, är bl. a. härifrån härdige arkitekten Carl R. Lindström därstädes.

Jordfästning. F. d. protokollssekreteraren Johan Wilhelm Bergmans jordfästning ägde rum i tisdags i Oscarskyrkan, dit kistan inbars under tonerna, af Chopins sorgmarsch. Officiant var kyrkoherden SvenNilson, och den stämningsfulla aktens högtidlighet förhöjdes’ med solosång af direktör Gentzel, som efter jordfästningen sjöng »Mina lefnadstimmar stupa» ’och Händels Largo. Medan så till slut Karl XV:s sorgmarsch spelades från orgeln, utbars kistan för att föras till Nya kyrkogården, där grafsättningen sedan ägde rum vid fackelsken i familjegrafven Lindhagens kulle. Till båren hade sändts kransar förutom från släktingar och vänner från Nedre justitierevisionen samt från allmänna hypoteksbankens styrelse och tjänstemän.

Lokalafdelningen n:r 250 af Svenska Arbetarres Allmänna Sjuk-och Begrafningskassa samt Begrafningsfond i Visby har under det gångna året utbetalat sjukhjälp i olika klasser med kr. 508. Kassans inkomat under året har varit 1,051 kr. 45 öre. Begrafningsfondens inkomster för året ha varit 324 kr. Som lokalstyrelse valdes för år 1913: ordf. A. V. Bokström, Södervärn, sekreterare trädgårdsmästare G. Karnell, nyvalde, kassör G. Andersson, Furulund. Suppleanter blefvo Albert Andersson och A. V. Haack, revisorer Olof Petters, son och Oskar Strömberg, sjukbesökare C. J. Persson, Furulund, V. Malan, Södervärn, Axel Andersson, Herman Nilson och fru Hulda Bokström.

Väghinder. I och för omläggning af en bro å bygdevägen från Ekes i Bro socken till Lokrume kyrka, är nämda väg aflyst från trafik under tisdagen 14 och onsdagen 15 d:s. Vägfarande äro under tiden anvisade att i stället taga landsvägen emellan Ekes i Bro och Hammars i Lokrume och därifrån bygdevägen till Lokrume kyrka.

50 aktier i Aktiebolaget Snäckgärdsbaden inköptes i går på den .auktion, som då hölls å Arbetareföreningen, af Visby bryggeribolag för 21 kr. pr styck.

Friluftsmuseet i Bunge har gjorts till föremål för en liten sympatiskt skrifven och rikt illustrerad uppsats, som linnes införd i fjolårets junihäfte af den berömda tidskriften »The British Museum’s Journal» och som har till författare den framstående och här på Gotland Väl bekante forskaren F. A. Bath er i Washington. T uppsatsen, som sedan utgifvits i särtryck, beskrifves museets tillblifvele och lämnas en ;redogörelse för dess kulturhistoriska samlingar. Museets skapare, »the parish schoolmaster» Th. Erlandsson, får af förf. ett ampelt erkännande för sitt verk.

Brefbäringen utanför norr tar sin början i instundande februari på sätt förut nänts. För ändamålet afsedda breflådor tillhandahållas allmänheten å postkontoret härstädes till ett moderat pris.

Jul- och nyårsmärkena. Försäljningen af Nationalföreningens mot tuberkulos jul- och nyårsmärken, hvilken nu torde kunna anses vara i det närmaste afslutad, har här på Gotland uppgått till 11,462 stycken, hvaraf å härvarande postkontor försålts 7,687 direkt till allmänheten.
Af föreningens välgörenhetsbrefkort ha 2,117 stycken gått åt.
Försäljningen i sin helhet har sålunda inbragt omkring 400 kr.

Lagfart beviljades af rådstufvurätten härstädes under sistlidna december månad å, följande fastigheter nära. liten: hus och tomt under n:r 16 i Strandrot. 3 kv. å fri grund, som mask. K. Andersson för 8.000 kr. köpt af garf. K. J. Jansson;
ett med n:r I betecknadt frijords-område om 692 kvm af ägefig. n:r 12 i nya sk., som Maria Ulrika Nilsson köpt för 7,500 kr. af byggmäst. J. A. Berglunds konkursbo;
ett frijordsområde om 1017 kvm af ägofig. n:r 1544 i nya sk., motsvarande tomten nr 4 i kv. II a söder om staden, som handl. Alex. Pettersson jämte annan fastighet köpt af handl. J. 0. Petter: zon för 28,000 kr;
ett med n:r 5 betecknadt frijords-område om 32,9 ar, utgörande delar af ägofig. nr 64 och 175 i nya sk. som landskamrer 0. Molin för 214 kr. köpt af frkn Ingrid Melin och ett med nr 12 betecknadt frijordsområde om 422 kvkm af ärofig. n:r 1265 i nya sk., som änkan Hilma gren för 5,500 kr. köpt af sågverksägaren J. A. Andersson.

Af vinterbåtarna hitlände ång. Polhem från Nynäs kl. 7 i morse, medan ångf. Hansa uppkom till Stockholm kl. 9,45 i förmiddags.

Från hamnen. I går e. m. afgick ång. Frode, kapt. T. Johansson, härifrån till Riga med cementlast.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 januari 1913
N:r 6

Dödsfall. Margareta Sofia Lindgren

Att vår älskade maka och moder Margareta Sofia Lindgren stilla och fridfullt afled i tron på sin Frälsare i en ålder af 72 år, 3 månader, djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, släkt och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Lokrume den 4 Januari 1913.
NIKLAS LINDGREN. ALGOT, ANNA. GUSTAF, FRIDA. HERMAN, AGDA. AUGUST, THORA. MINA.
Sv. Ps. 491, 3 v.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 januari 1913
N:r 5

Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd.

Gotlands landsbygd vid årsskiftet från 1912 – 1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Roma: Födda 18 (13 m. 5 k.), döda 9 (7 m. 2 k.); inflyttade 93 (37 m. 56 k.), utflyttade 78 (33 m. 45 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 675; ökning 24.

Björke: födda 11 (5 m. 6 k.), döda 2 (2 m.); inflyttade 44 (18 m. 26 k.), utflyttade 49 (26 m. 23 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 357; ökning 4.
Pastoratets folkmängd 1,032; ökning 28.

Grötlingbo: födda 10 (8 m. 2 k.), döda 9 (2 m. 7 k.); inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflyttade 17 (11 m. 6 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 624; minskning 3.

Fide: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 6 (3 m. 3 k.), utflyttade 27 (16 m. 11 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 269; minskning 21.
Pastoratets folkmängd 893; minskning 24.

Hafdhem: födda 10 (5 m. 5 k.), döda 11 (7 m. 4 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 45 (18 m. 27 k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 708; ökning 2.

När: födda 5 (1 m. 4 k.), döda 4 (4 k.); inflyttade 6 (2 m. 4 k.); folkmängd 31 dec. 385; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,093; ökning 3.

Burs: födda 12 (6 m. 6 k.), döda 5 (4 m. 1 k.); inflyttade 37 (21 m. 16 k.), utflyttade 26 (15 m. 11 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 838; ökning 18 personer.

Stånga: födda 15 (8 m. 7 k.), döda 10 (4 m. 6 k.); inflyttade 42 (21 m. 21 k.), utflyttade 62 (38 m. 24 k.); vigde 6 par; folkmängd 696; minskning 15 personer.
Pastoratets folkmängd 1,534; ökning 3.

Garda: födda 7 (5 m. 2 k.), döda 11 (4 m. 7 k.); inflyttade 20 (12 m. 8 k.), utflyttade 23 (11 m. 12 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 457; minskning 7.

Etelhem: födda 16 (9 m. 7 k.), döda 8 (7 m. 1 k.); inflyttade 76 (37 m. 39 k.), utflyttade 79 (33 m. 46 k.); vigde 4 par; folkmängd 603; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 1,060; minskning 2.

Atlingbo: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 13 (10 m. 3 k.), utflyttade 11 (4 m. 7 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 238; ökning 5 personer.

Hörsne med Bara: födda 15 (4 m. 11 k.), döda 2 (2 k.); inflyttade 44 (25 m. 19 k.), utflyttade 39 (23 m. 16 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 441; ökning 18.

Fole: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 8 (2 m. 6 k.); inflyttade 24 (10 m. 14 k.), utflyttade 34 (12 m. 22 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 441; minskning 7 personer.

Lokrume: födda 9 (4 m. 5 k.), döda 10 (5 m. 5 k.); inflyttade 43 (25 m. 18 k.), utflyttade 35 (17 m. 18 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 422; ökning 7 pers.
Pastoratets folkmängd 863; hvarken ökning eller minskning.

Hangvar: födda 30 (17 m. 13 k.), döda 18 (10 m. 8 k.); inflyttade 66 (35 m. 31 k.), utflyttade 88 (48 m. 40 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 889 (440 m. 449 k.); minskning 10.

Halls: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 8 (6 m. 2 k.), utflyttade 19 (8 m. 11 k.); vigde 1 par; folkmängd 223 (112 m. 111 k.); minskning 16.
Pastoratets folkmängd 1,112; minskning 26.

Othem: födda 28 (13 m. 15 k.), döda 13 (4 m. 9 k.); inflyttade 70 (25 m. 45 k.), utflyttade 92 (43 m. 49 k.); vigde 11 par; folkmängd 31 dec. 1,141; minskning 7.

Boge: födda 7 (2 m. 5 k.), döda 12 (5 m. 7 k.); inflyttade 17 (9 m. 8 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 459; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 1,600; minskning 15.

Lärbro: födda 31 (17 m. 14 k.), döda 33 (10 m. 23 k.); inflyttade 105 (49 m. 56 k.), utflyttade 95 (48 m. 47 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,300; ökning 8.

Hellvi: födda 19 (12 m. 7 k.), döda 13 (5 m. 8 k.); inflyttade 80 (41 m. 39 k.), utflyttade 34 (18 m. 16 k.); vigde 2 par; folkmängd 627; ökning 52.
Pastoratets folkmängd 1,927; ökning 60.

Rute: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 6 (3 m. 3 k.); inflyttade 35 (16 m. 19 k.), utflyttade 54 (24 m. 30 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 549; minskning 14.

Bunge: födda 17 (8 m. 9 k.), döda 9 (5 m. 4 k.); inflyttade 79 (46 m. 33 k.), utflyttade 84 (51 m. 34 k.); vigde 7 par; folkmängd 700; ökning 2.

Fleringe: födda 5 (4 m. 1 k.), döda 5 (1 m. 4 k.); inflyttade 27 (13 m. 14 k.), utflyttade 26 (11 m. 15 k.); vigde 1 par; folkmängd 375; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,624; minskning 11.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Födde.

En duktig pojke.
Nyplings Lokrume den 7 mars 1920
Fanny och Artur Andersson.

En dotter.
Alva prästgård den 9 mars 1920
Elsie och Ernst Hejneman.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 10 mars 1920.
N:r 58.

Fastighets- och lösöreauktion vid Hammars i Lokrume.

Fredagen den 23 april kl. 12 på dagen låter lantbrukaren herr Arvid Andersson, Hammars, försälja en Egnahemslägenhet. Fastigheten, som har ett bra läge gränsar utmed allmän landsväg och har goda åbyggnader, innehåller i areal 4 tunnland prima åker o. 10 tunnland god myr lydande under Lauks. Prövningsrätt förbehålles. 70 toitter prima bräder från 5-7 tum, 30,000 kg. kålrötter och foderbetor, 1 parti röda matmorötter och rödbetor, 1 remontsto, 3 år. För lösöret lämnas betalningsanstånd till den 1 okt. d. It. Av godkände köpare för fastigheten bliva villkoren tillkännagivna vid auktionen.
Veskinde i april 1920.
Thure Olofsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1920
N:r 91

Auktion vid Lauks i Lokrume.

Onsdagen d. 7 april kl. 1 e. n. låter lantbr. Oskar Nilsson genom offentlig auktion försälja 1 parti bräder från 4-9 tum, kantribb, 7 kaster tvetved och några kaster floved, 1 parti hö och halm, 5,000 kg. foderb., 3,000 kg. fodersockerbetor, 2,006 kg. potatis.
Samtidigt försäljes till bortrivning ett uthus av trä, uppbyggt för några år sedan, samt en flygelbyggnad av sten.
Betalningsanstånd till d. 1 sept. d. å.
Veskinde d. 31 mars 1920.
THURE OLOFSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1920
N:r 77

Dödsfall. Pehr Larsson

Tillkännagifves att min ömt älskade make Hemmansägaren Pehr Larsson efter en längre sjukdom stilla och fridfullt afled vid Stenby i Lokrume onsdagen den 28 Mars 1888 kl. 5 e. m. i en ålder af 77 år. 4 mån., 26 dagar; sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn, syskon, slägt och många vänner.
Margreta Larsson.
Davids 23 Ps. Uppb. 14:13 v.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

Genom öppen och frivillig auktion

låter landtbrukaren J. Pettersson, Lauks i Lokrume, fredagen den 23 Mars från kl. 10 f. m., med anledning af sina hemmansdelars öfverlemnande på hälftenbruk, till den högstbjudande försälja:
guld, silfver, koppar, malm, messing jern- och blecksaker, glas- och porslin; möbler såsom bord, stolar, schiffonier, soffor m. m.; bättre och sämre fjäderfylda sängkläder, linne, örongottsvar, handdukar, borddukar, servietter m. m.; kreatur såsom 5 st. hästar deribland 4 st. utmärkta sto (ett drägtigt) passande till såväl vagns- som draghästar, 3 par dragoxar, deribland ett par utmärkta 13 qv., kor, deribland 2 st. som skola kalfva i denna månad, får, svin, en större sugga, gäss, höns m. m.; kör- och åkerbruksredskap, såsom res- och arbetsvagnar, kälkar, en alldeles ny kälkrack med 3 sitsar, selar, oxok med tömmar, tåg, kettingar, block, segel; träkärl, såsom bunnar, tunnor, baljor, spann m. m.; en smedbälg, städ, snickaresaker, såsom en hyfvelbänk, sågar, stämjern; en bättre ringklocka; omkring 300 kbf. hafre, ett mindre parti probsteierhafre passande till utsäde, korn, goda kokärter m. m.
Godkände inropare erhålla 5 månadere betalningsanstånd, hvaremot andra betale kontant eller vid anfordran.
Tingstäde den 15 Mars 1888.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 Mars 1888
N:r 22

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våld var i dag instämd målaren Julius August Söderström. Svaranden skulle enligt stämningen hafva 11 Februari på Hästgatan tilldelat hemmansägaren Petter Malmqvist, Nycklings Lockrume, samt åkaren J. Jakobsson här i staden ett par knytnäfsslag och några piskrapp. Söderström erkände att kärandena hvardera fått en snyting med flata handen för munnen, men med piskrappen förhöll det sig så, att kärandena tagit i hästen för en bonde, som kom körande uppåt Österport, hvarpå bonden tilldelat dem piskrappen och då de fortsatte att bråka, hade svaranden trädt emellam, hvarpå snytingarne skett, då han fått skällning. Söderström dömdes till 20 kronors böter, 10 kr. för hvardera snytingen.

För oljud var svarfvaren K. N. V. Söderberg, Sjonhem, instämd af allmänna åklagaren. Svaranden inlemnade en skrift, hvari han begärde, att då han ej med afsigt fört oljud utan haft snufva och ondt i bröstet, han måtte undslippa med en varning, hvarpå han fortsatte:
Se, saken var den, att jag en afton gick hem från centralkafét, nöjd med min dag och nöjd med min afton. Då kom jag ned på Hästgatan invid bagare Lyberg och fick höra något stoj och stim såsom af några fruntimmer med tal och hög nysning. Jag förstod genast att det ej var något finare sällskap och fick sedan höra att det var några bagaregesällar som hade fest. Föröfrigt kan jag ej svara annat än att jag smitit mig och hade bröstvärk, som jag förresten har ännu i dag.
Åklagaren: Enligt uppgift skall Söderberg utanför kasernen halva ropat korpral ut! eller
i gevär!
Svaranden: Herr stadsfiskal, det är icke skäl i att tala om den snön som föll i fjor.
Åklagaren begärde uppskof för att styrka stämningen.
Svaranden (patetiskt): Ja, det må han göra. Tjenare, herr borgmästare och råd!

Oupphuggen gata. Målet mellan allmänna åklagaren och handlande Sandelius för denna förseelse förevar i dag ånyo. Åklagaren hörde 4 vittnen, som intygade dels att gatan den dag åtalet gälda varit vådlig för trafiken samt att inga åtgärder vidtagits från herr Sandelius sida. Herr Sandelius påstod fortfarande att han oaktadt han ansåg det vara stadens skyldighet att hugga upp gatan, likväl tillsagt sin gårdskarl att göra det, samt att han också påbörjat arbetet, men blifvit afbruten af arbete inne i boden.
För att höra vittnen begärde herr Sandelius uppskof, men rådhusrätten ansåg att målet borde förfalla.

Brott mot bygnadsstadgan. I de förut omnämda målen angående denna förseelse dömde rådhusrätten i dag handlanden Ax. Sjöström till 15 och fiskaren Nygren till 25 kronors böter.

I ärekränkningsmålet mellan snickaren Dahlgren och hattmakaren de Brun ansåg rådhusrätten icke sådan bevisning föreligga, att svaranden kunde till ansvar fällas.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Februari 1888
N:r 17

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Dalhem socken: födde 7, döda 8, inflyttade 47, utflyttade 45; ökning 1; folkmängd 493.
Ganthem socken: födda 7, döda 6, inflyttade 17, utflyttade 26; minskning 8; folkmängd 293.
Halla socken: födda 5, döda 2, inflyttade 23, utflyttade 26; folkmängd 221.
Lärbro socken: födda 27, döda 19, inflyttade 75, utflyttade 105, vigda 9 par; minskning 22; folkmängd 1,357.
Hellvi socken: födda 12, döda 9, inflyttade 8, utflyttade 36, vigda 1 par; minskning 25; folkmängd 480.
Sanda socken: födda 18, döda 13, inflyttade 55, utflyttade 66, minskning 7; folkmängd 864,
Mästerby socken : födda 10, döda 6, inflyttade 37, utflyttade 29; ökning 13; folkmängd 416, Vestergarn socken: födda 6, döda 4, inflyttade 26, utflyttade 41; minskning 11; folkmängd 337.
Eskelhem socken: födda 7, döda 12, inflyttade 52, utflyttade 57, vigda 7 par; minskning 10; folkmängd 796,
Tofta socken: födda 19, döda 13, inflyttade 17, utflyttade 25, vigda 2 par; minskning 2; folkmängd 755.
Fole socken: födda 8, döda 8, inflyttade 47, utflyttade 39, vigda 3 par; ökning 6; folkmängd 465.
Lokrume socken: födda 9, döda 6, inflyttade 45, utflyttade 47, vigda 2 par; ökning 2; folkmängd 415.
Klinte socken: födda 22, döda 11, inflyttade 86, utflyttade 102 (deraf 18 till Amerika), vigda 6 par; minskning 5; folkmängd 1,173.
Fröjel socken : födda 11, döda 16, inflyttade 25, utflyttade 34 (der af 12 till Amerika), vigda 1 par; minskning 14; folkmängd 812.
Stenkumla socken: födda 9, döda 6, inflyttade 52, utflyttade 80; minskning 25; folkmängd 457.
Träkumla socken: födda 2, döda 3, inflyttade 23, utflyttade 28; minskning 6; folkmängd 209.
Vesterhejde socken: födda 5, döda 21, inflyttade 42, utflyttade 72; minskning 21; folkmängd 483.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2