Dödsfall.

I en ålder av endast 31 år har lantbrukaren Gösta Olofsson, Björnungs i Lokrume, avlidit. Han hade sedan i mars i år lidit av en magåkomma och vårdats bl. a. på Visby lasarett och Radinmhemmet i Stockholm, men sjukdomen förvärrades och livet stod inte att rädda. Den bortgångne efterlämnar minnet av en duktig och arbetsam ung man, som biträtt sin fader i jordbruket. Han var bl. a. medlem av SLU-avdelningen i Lokrume. Närmast sörjande vid den mänskligt att döma alltför tidigt redda båren stå föräldrar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Dödsfall Gösta

Tillkännagives härmed att vår käre son och broder GÖSTA lämnade oss lugnt och stilla i dag i sitt 32:a levnadsår, i ljust och tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Björnungs i Lokrume den 14 juli 1943.
EMILIA o. OLOF OLOFSSON
Valter och Märta
Karl-Olof
Ida Martin Anna Percy

Sorgeklockors dova ljud genom tiden skalla ingen undgår dödens bud graven väntar alla.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Dödsfall.

en ålder av nära 84 år — födelsedagen skulle inträffa den 16 dennes — av, led i lördags lantbrukaren och byggmästaren Oskar Olofsson, Kroks i Lokrume. Närmaste dödsorsaken torde ha varit hjärtförlamning. Den nu bortgångne var emellertid i förra veckan utsatt för ett olyckstillbud när han med hästskjuts var på väg till kvarnen. Vid möte med en bil skyggade hästen, varvid det inte bar sig bättre än att hr 0. kastades i diket.. Några synbara blessyrer kunde dock inte upptäckas och han fortsatte efter en stund den avbrutna resan till kvarnen. Här blev han emellertid dålig och skickades hem i bil samt underkastades läkarvård. Men i lördags avled den gamle som nämnts. Innan han för någon vecka sedan insjuknade, var han pigg och arbetsför och deltog i en hel del sysslor på sitt lilla lantställe vid Kroks. Han sörjes närmast av syskonbarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Dödsfall Jakob Oskar Olofsson

Min käre uppoffrande morbroder Jakob Oskar Olofsson född den 16 juli 1859 har efter en olyckshändelse, men med tålamot buret lidande, stilla avlidit, sörjd och
saknad av mig, broder, släkt och vänner tillkännagives härmed.
Kroks i Lokrume 10 juli 1943.
ANNIE KINDBERG
Sv. Ps. 331.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

JUF-diplom till 48 släktgårdar på ön.

Utmärkelserna utdelas på kamratmötet i Källunge.
Som tidigare omnämnts ha ägarna av åtskilliga gotländska släktgårdar tillerkänts diplom av Jordbrukarungdomens Förbund och dessa diplom överlämnadgs till de gotländska representanterna vid JUF-stämman i Uppsala i juni. På söndag samlas de gotländska JUF-arna till ett kamratmöte i Källunge och därvid komma de diplom, som icke tidigare kommit ägarna till handa, att utdelas. Vi återge här förteckning över samtliga de gårdsägare som erhållit JUF :s diplom.

A. E. Forslund, Stora Klintogårda Väskinde, minst 300 år,
Theodor Lickander, Ejvide i Eksta, Stjärnarve, minst 250 år,
Jacob G. Jacobsson, Likmide, Hemse, 240 år,
Lars Gustav Medbom, Kvie i Fardhem, 293 år,
Oskar Artur Edberg, Eksta; 224 år, Harald Jacobsson, Hulte i Hemse, omkr. 300 år,
Gustaf Nikolausson, Bringas, Norrlanda, 318 år,
Klas David Lund, Fride i Lojsta, minst 300 år,
Dagmar Marie Hansson, f. Larsson, Källunge, omkr. 342 år,
Knut Johannes Thomsson, Lövas i Hejde, 218 år,
Oskar Reinhold Kristiansson, Nederburge i Fardhem, omkr. 292 år;
Alfred Hansson, Sutarve i Hamra, minst 200 år,
Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga, 285 år,
Hugo Pettersson, Stumle i Alva, minst 243 år,
Gustaf Wessman, Jusarve i Gothem, 275 år,
Viktor Florström, Hegsarve i Hablingbo, omkr. 283 år,
Gustaf Pettersson, Uggårds i Eksta, minst 293 år,
Hans Petter Zackarias Hansson, Nora i Vamlingbo, minst 329 år,
Adolf Ekström, Austers, Fårö, omkr. 273 år,
Carl Jacob Valfrid Haglund, Harqvie i Björke, 238 år,
K. A. Larsson, Ganne i Burs, 231 år, Sven Melin, Maldes i Stånga, 260 år, Johan Gunnar Boberg, Petes i Hablingbo, minst 293 år,
Valter Nilsson, Gannarve i Lokrume, 209 år,
Reinhold Kahlström, Atlingbo, 334 år, Axel Karl Johannes Pettersson, Salmans i Burs, 208 år,
Olof Hjalmar Hederstedt, Mölner i Väte, omkr. 343 år,
Axel Nyman, Myre i Fardhem, 265 år, Emil Petter Laurentius Jakobsson, Rone, 231 år,
Karl Anton Niklas Dahlström, Ducker i Bunge, 298 år,
Anton Olofsson, Ducker i Bunge, 297 år, Gunnar Ruthberg, Hägur i Bunge, 290 år,
Hugo Haglund, Hägur i Bunge, 290 år, Lennart Broman, Biskops i Bunge, 320 år,
Ida Stenberg, f. Blomgren, Fårösund, 320 år,
Anton Niklas Stenström, Stenstu i Bunge, 290 år,
Julius Petter Nordström, Stenstu i Bunge, 289 år,
Ingvar Jacobsson, Stucks i Bunge, 303 år,
Juliette Masreliez, Stucks i Bunge, 303 år,
Wilhelm Ringbom, Stucks i Bunge, Anna Maria Lovisa Pettersson, Änge i Bunge, 255 år,
Erik Jansson, Audungs i Bunge, 248 år, Lorens Pettersson, Lunderhage i Fleringe, omkr. 351 år,
Edvin Nilsson, Fröjel, omkr. 350 år, Helmuth Jacobsson, Sproge, omkr. 200 år,
Harald Jacobsson, Gerum,
Konrad Olsson, Gervalds i Vamlingbo, omkr. 450 år,
Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, 256 år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Landsbygden.

MÄSTERBY.
Söndagsskolfest hölls i söndags vid Mästerby missionshus. Den trevliga och välbesökta festen stod under ledning av söndagsskolans föreståndare, lantbr. Edv. Wallin, Myra, vilken hälsade de närvarande välkomna. I programmet medverkade studeranden Karl Messing från Missionsskolan med tal till barnen, fru Anna Messing, Stockholm, berättade om ett par negerpojkar i Kongo. Dessutom medverkade barnen med sång och fröken Edith Andersson, Hogrän, sjöng ett flertal sånger. Både barn och äldre bjödos på kaffe. Barnen fick roa sig en stund i det fria med lek. En god insamling företogs till förmån för söndagsskolans hednamission. Past. Herbert Nordanås avslutade med ett kort tal riktat till de äldre.

VÄTE.
Söndagsskolfest. Väte Missionsförsamlings söndagsskola hade i söndags inbjudit till sin traditionsenliga sommarfest. Samlingen skedde vid den vackra ängen hos Timans. Förutom barnen hade en talrik skara äldre även samlats. En stor del av programmet skötte barnen på ett utmärkt sätt. Församlingens sångare bidrog även med en del sånger och pastor Bloom talade till barnen. Alla de närvarande bjödos på förfriskningar och under den pausen gavs det tillfälle för barnen att leka. Till att göra festen lyckad bidrog även det strålande sommarväder som rådde. Glada och kanske en aning trötta skildes barnen åt igen för att när hösten kommer återigen börja söndagsskolarbetet.

FOLE.
Avslutningsmöte på G. M. U:s tältmöten. Under den senaste tiden har en serie möten hållits i GMU:s missionstält som varit uppsatt vid Krarnpebro. Denna mötesserie som letts av evangelist Artur Eriksson, Hemse, blev redan från början uppmärksammad och tillslutningen till mötena har varje möte varit god, somliga möten har tältet varit fullsatt av en allvarligt lyssnande skara. Vid mötena har en mängd olika krafter medverkat, bl. a. har flera civilvpl. pastorer och sångare från Slite och Visby medverkat med tal och sång. Vidare har Dalhems missionsförsamlings sångare medverkat med sång och musik vid nästan varje möte.
Söndagens avslutningsmöte inleddes av GMU:s sekr. Arnold Sandberg med bön. Efter inledningen följde sång av Dalhems-sångarna samt flera solosånger och duettsånger av Artur Eriksson och Berthil Söderström. Pastor Gösta Arnström, Dalhem, predikade om huru Gud kan lyfta människan upp ur syndens djup och mörker. Sekr. Sandberg vittnade om korset, vilket världen anser som en dårskap. Evangelist Eriksson avslöt till sist varvid han tackade markägaren som upplåtit platsen för tältet samt alla dem som medverkat i mötena med tal, sång och missionsoffer. Sist sade han några manande ord till de talrikt församlade åhörarna om hemmet till vilket varje människa kan få gå.
Under de två och en halv veckor som mötena pågått har till GMU insamlats cirka 150 kr. Sist kan sägas, skrives till redaktionen, att många av dem som gått på mötena tyckte, att serien ännu , en tid skulle ha pågått, dock hoppas man snart få samla till liknande möten i missionshus eller kanske i tält ett annat år.

LOKRUME.
Luth. söndagsskolan hade i söndags sin sedvanliga sommarfest. Festen, som hade samlat en stor del övriga intresserade, hölls i den vackra och lummiga trädgården vid Stenby.
Som inledningssång sjöngs: ”Sabbatsdag, hur skön du är”, varefter barnen samlades kring orgeln och stämde upp ett par vackra sånger.
Predikant Em. Olsson hälsade alla välkomna, nedbad Guds välsignelse över samvaron och talade över dagens evangelietext i Luk. 14 om huru vi äro kallade redan som barn till det himmelska gästabudet. ”Allt är redo”. Så följde åter ett par sånger av barnen. Därefter samtalade fru Helga Olsson, Bjärges, med barnen om ”Änglavakt” och berättade om ”011es skyddsängel” samt sjöng en sång.
En god kollekt upptogs till söndagsskolans verksamhet. Små trevliga barnböcker utdelades av söndagsskolans föreståndarinna och mottogs med glädje av hennes elever.
Villiga händer hade också ordnat med kaffeservering i det gröna, och alla bjödos på gott kaffe.
Predikant Olsson avtackade till sist alla, sam på ett eller annat sätt medverkat för att glädja barnen. Den trevliga festen avslöts med en solosång och bön.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1943:
För hästar till: Henry Rosendahl, Binge i Alva, 1,700 kr., John Blomgren, Gaustäde i Bunge, 810, Olov Häglund, Gandarve i Vänge, 530, Karl Johansson, Jaxarve i Rone, 680.
För föl till: Emil Karlsson, Kals i Tingstäde, 70, Gottfrid Hansson, Koparve i Lau, 58, Eric Hansson, Unghanse i Eskelhem, 150, Kjell Wiman, Stora Hästnäs, Visby, 100, A. Olofsson, Kräklings i Kräklingbo, 56, Svea Frigren, Hästg. 5, Visby, 80, Helmer Andersson, Västninge i Lärbro, 80, Helge Grevberg, Tomase i Lokrume, 150, Artur Söderdahl, Valda i Eskelhem, 50, Herman Andersson, Ringome i Alva, 85, R. Petetrsson, Vellarve i Roma, 108, Arne Pettersson, Havor i Havdhem, 150.
För nöt till: Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, 175, Valdemar Boman, Gautarve i Tingstäde, 250, H. Gustaf Hägg, Hejdegårda i Hejde, 600, Emma Rosvall, Hassle i Östergarn, 500.
För svin till: Uno H. Sandkvist, Mejeriet, Fide, 65, Herman Larsson, Lingvide i Havdhem, 50, Verner Gustavsson, Prästgården i Eksta, 75.
För hund till: Leo Wennberg, Smedjegatan 5-7, Visby, 100.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Födelsedagshyllningar.

— På sin femtioårsdag fick fru Agnes Wahlgren, Annexen i Lokrume, mottaga varma hyllningar. Hon har, som vi tidigare nämnt, i omkr. 25 års tid skött klockaresysslan i sin hemsocken, och bevisen för att hon rönt allmän uppskattning voro många och hjärtliga. Lokrume sångförening uppvaktade sålunda redan vid 4-tiden på morgonen med sång och blommor, och blommor fick hon även mottaga från bl. a. kyrkliga ungdomskretsen och de ungas syförening m. fl. Representanter för kyrkorådet gratulerade med en subskriberad gåva från sockenborna, bestående av en sparbanksbok med insatt belopp, en väggklocka, ett tennfat med sockenkyrkan ingraverad samt en kontant penningsumma. Vänner överlämnade en s. k. tändstickstavla av kyrkan, och vidare gratulerade släkingar med gåvor och blommor. Förutom presenter och blommor i mängd anlände även telegram. På aftonen voro ett antal gäster inbjudna till samkväm i hemmet.
— På sin femtioårsdag på måndagen blev förman Karl Nordström, Kyrkbyn i Rute, föremål för många och varmhjärtade hyllningar från skilda håll. Redan kl. 3 på morgonen hälsades jubilaren med salut, och sedan uppvaktade under dagen representanter för arbetskamrater, släkt och vänner, för tygförvaltningen och tyg, verkstäderna vid KA 3, och därvid överlämnades penninggåvor och presenter jämte textade adresser samt en myckenhet blomsteruppsatser, varjämte även telegrafiska lyckönskningar kommo femtioåringen till del från minnesgoda vänner.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1943.
N:r 38

Födelsedagar.

— Femtio år fyller den 12 februari fru Agnes Malmqvist, maka till befallningsman F. Malmqvist, Prästgården, Väskinde.

— Om lördag fyller fru Agnes Wahlgren, maka till lantbrukaren Olof Wahlgren, Annexen i Lokrume, femtio år. Fru Wahlgren har i omkr. 25 års tid skött klockaretjänsten i sin hemsocken på ett förtjänstfullt sätt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1943
N:r 34