Lösen för fynd

att lyftas å Landskansliet:
af arbetaren Joh. Nordberg 14 kronos, gossen L. G. A. Larsson 6 kr., Carl Joh. Djurman 116 kr., Frans Nyberg 5 kr., skomakaren Österholm 5 kr., And. Pettersson 3 kr., arbetaren Joh. Fullin 5 kr., drängen Lars P. Stenström 6 kr., Lars Larsson Uppenbys 3 kr., J. Stengård Smiss i Stenkyrka 1 kr. 50 öre, L. Persson Lynngs 1 kr., drängen L. Gustafsson 1 kr., Albert Dahlström i Klinte 18 kr., Ad. Engström i Bro 10 kr, Jac. Sjögren Gervik i Sjonhem 3 kr., F. Endrell Granskogs i Dalhem 20 kr., A. Pettersson Hulte i Endre 75 öre, P. Söderberg Swiss i Hörsne 8 kr., A. Pettersson Båtels i Lojsta 4 kr., Jak. Jacobsson 4 kr., H. Carlqvist Gudings i Wallstena 2 kr., E, Segerström Kullsarfve 3 kr., A. P. Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem 4 kr , A. Ahlberg Broa i Halla 6 kr., C. Westergren Sigvalds i Eskelsem 10 kr., N. P. Nordström Norrbys i Ganthem 10 kr., P. Malmqvist Wallstenarum 10 kr, Hemmansegaren Hansen Dungårda i Dalhem 5 kr., N. P. Danlelsson Hulta i Endre 156 kr., M. Källström Norrgårda i Wallstena 6 kr., C. Nygren Wallstenarum 8 kr., arbetar Österberg Burge i Hafdhem 4 kr., P. Guteuberg Wallstena 4 kr., P. Malmqvist Wallstenarum 4. kr., densamme 12 kr., N. Johansson Sorbys i Gothem 2 kr., arbetar Rask i Sjonhem 15 kr., G. Malmqvist Mors i Stenkyrka 5 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Ernst Otto August Heuman.

Fardhem, Linde o. Lojsta.
F. i Halmstad 1858 9/7. Stud. i Upps. 77; fil. kand. 80; fil. lic. 86; fil. dokt. i Köpenhamn 94. Missionär i Indien 86-98; prv. 99; komminister i Fardhem fr. 1900; lär. vid Fjellstedtska skolan i Upps. 02-03; förestånd, för Sv. tamulmissionens högskola i Puducotah i Indien fr. 03.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Klas Petter Havren.

Klas Petter Havren.

Fardhem, Linde o. Lojsta.
F. i Hablingbo, Gotl. län, 1859 16/12. Stud. i Upps. 82. Prv. S6; domkyrkoadj. i Visby 88; kom-min. i Östergarn 89; kyrkoherde i Fardhem fr. 94.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Georg Edvard Alfvegren.

Georg Edvard Alfvegren.

Hejde o. Väte.
F. i Lojsta, Gotl. län, 1846 19/9. Stud. i Upps. 68. Prv. 70; kyrkoh. i Ejsta 79; kontr.-prost 89-1903; kyrkoherde i Hejde fr. 92. Utg. predikningar öfver 3 årg. högmässotexter o. de gamla episteltexterna samt öfversättningar o. tidningsuppsatser; minnestecknare vid prästmötet 07.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Igår inträdde,

såsom bekant, omfattande förändringar med afseende på öns postföring. Flere poststationer äro indragna och komma att ersättas genom de af oss förut nämde landtbrefbärarne. Uppdraget att mottaga och utlemna de genom landtbrefbärarne befordrade posterna hafva vederbörande kommuner lemnat åt följande personer:
Hangvar: fanj. J. N. Smith, Suderbys,
Fole: skolläraren K. J. Linder,
Stenkyrka: kyrkoherden K. J. Reuser,
Martebo: skolläraren Robert Bolin,
Hörsne: kyrkoherden K. J. A. Kahl,
Bäl: skolmästaren Fredrik Nordin,
Källunge: fröken Elisabet Flodenberg,
Vallstena: fjerdingsmannen Anton Olofsson Stora Gudings,
Gothem: skolläraren V. Carlsson (som äfven åtagit sig mottaga försändelser till personer inom Norrlands socken),
Gotlands Vänge hemmanseg. Lars Kalmén Bjerges,
Guldrupe: ordföranden i Kom:stämman Nils Larsson,
Vall: skolläraren H. O. Norrby,
Atlingbo: kyrkoherden K. Ihre,
Mästerby: skolläraren Joh. Nyström,
Sproge: kyrkoherden Karl Bolin Botvide,
Ejsta: skolläraren JOh. Gottberg,
Hejde: skolläraren K. P. Blomberg,
Lojsta: Komminister J. N. Kalström,
Fardhem: skolmästaren Nils Lindgren,
Burs: skolläraren K. H. Löfveberg,
När: fanjunkaren J. Romdahl,
Lummelunda: landtbrefbäraren Otto Vallin.
Af de poststationer, som förut var beslutadt skulle 1 Januari indragas, komma Weskinde, Stenkunda, Hejde och Hablingbo att bibehållas. Äfven Wamlingbo poststation torde komma att bibehållas (ärendet är nu under pröfning hos poststyrelsen), hvadan landtbref bäringen är tills vidare instäld å linien Wamlingbo—Burgavik.
För att bereda ytterligare beqvämlighet åt allmänheten, komma breflädor att anbringas vid följande 23 kyrkor: Stenkyrka, Martebo, Fole, Bäl, Källunge, Vallstena, Gothem, Hörsne, Endre, Vänge, Guldrupe, Mästerby, Atlingbo, Vall, Fardhem, Linde, Lojsta, Rista, Sproge, Alskog, Burs, När och Grötlingbo. Brefladorna vid Alskogs och Endre kyrkor omhänderhafvas af postförarn, breflådan i Grötlingbo af postiljonen och den vid Fardhem af både postiljonen och landtbrefbäraren i alls de öfriga lådorna omhänderhafvas endast af landtbrefbärarne.
På annat ställe i dagens nummer återfinnas de för posterna upprättade tidtabeller.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1

Skogseld.

Enligt rapport från vederbörande kronolänsman, utbröt skogseld den 9 d:s uti en i närheten af Asa hemman i Lojsta socken belägen beteshage, tillhörig landtbrukaren L. Mürer vid Rungsarfve i Linde. Omedelbart efter rapport derom begaf sig kronolänsmannen Dahlbäck till brandstället. Genom det från Fardhems pastorat uppbådade manskapets raska släckningsarbete blef elden spärrad och till större delen släckt, så att de omkring liggande, flera hundra tunnland vidsträckta skogarne numera lyckligtvis äro utan all fara. Oaktadt torkan och den rikliga skogstillgången blefvo likväl icke mera än omkring 2:ne tunnl. till någon nämnvärdare grad förstörda. Rörande uppkomsten af elden, så har vid förhör, som den 10:de dennes hållits, någon säker upplysning ej kunnat erhållas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46

Till ordförande

i nedannämnda socknars kommunalnämder och fattigvårdstyrelserna äro utsedde: i Lye, Hemmansegaren Petter Lydahl Mannegårds, i Weskinde, Hemmansegaren Johan Olsson Mickelgårds, i Gothem, Husbonden Carl Sedergren Wibby, i Wall, Hemmansegaren Petter Pettersson Kulstäde, i Lau, Husbondon Lars Ahlaqvist Husarfve, i Lojsta, Klockaren Olof Petter Wahlby, i Endre, Landtbrukaren Fredrik Jacobsson Lilla Halta, i Guldrupe, Husbonden Nils Larson Hastings, i Ahlskog, Husbonden Jacob Jacobsson Rommungs, i Mästerby, i fattigvårdstyrelsen Komministern R. Uddin, Fjäle, i kommunalnämden J. F. Sahlsten Sallmunds, i Barlingbo, Hans Nicklas Pettersson Lillåkra.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Januari 1875
N:r 3.