Dödsfall.

I går avled härstädes skräddaren Per Hallin i en ålder av 76 år. Den bortgångne var känd som en synnerligen skicklig yrkesman och var i sin krafts dagar anställd hos skräddarmästarna Laurin och Waller i Visby. Han sörjes närmast av maka, född Grönhagen, en son, som är typograf i Stockholm, två gifta döttrar samt en broder.

Änkefru Elvira Lund har avlidit i Torshälla över 80 år gammal. Hon har tidigare varit bosatt vid Kvie i Lojsta, där maken, lantbrukaren Anker Lund, ägde en gård. På senare år han hon varit bosatt hos en son i Torshälla, där hon nu avled. En annan son till den bortgångna är nämndeman David Lund, Fride i Lojsta.

I går kväll avled i Visby änkefru Emma Wallin. Hon var född i Kalmar men var bosatt i Visby sedan c:a 30 år tillbaka, då hennes make överkonstapeln vid Fångvården C. O. Wallin erhöll befattning här. Den nu avlidna var nära 84 år gammal och har aldrig under sitt långa liv varit sjuk, förrän hon nu för några veckor sedan måste intaga sängen på grund av ålderdomssvaghet. Hon sörjes närmast av fem söner, bosatta på fastlandet och utomlands, samt en dotter i Visby, gift med egendomsmäklaren Gustaf Ekström.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 juni 1940
N:r 139

Skolbarnens dag vid Lojsta slott.

Även i år blev det en skolbarnens dag på Lojsta slott och den hölls i lördags i ett strålande: väder. Trots svårigheterna med transportmedel blev det storartad tillslutning med c:a 150 barn och ett 10-tal lärare, de flesta skolklasserna kommo pr cykel från När i öster till Klinte i väster medan en del norr- och söderifrån togo tåget till Etelhem. Folkskollärare Blomqvist öppnade sammankomsten och sommarpsalmen sjöngs. Vidare blev det allsång under folkskollärare Alex Stengårds ledning och därefter hölls en allmänbildningstävlan mellan de olika skolorna. Tävlingen var emellertid lätt och svaren kommo i korus, varför det blev omöjligt att avgöra vem som egentligen var bäst. Att barnen voro duktiga över lag var emellertid fullt tydligt.
Sedan företogs en rundvandring under folkskollärare Blomqvists ledning, varvid man besåg fornlämningarna och vikingahallen. Efter dennå exkursion övergick man till lekar av mångahanda slag, man kastade varpa och lekte tunnelboll, ordnade ringlekar och mycket annat innan det blev tid att ge sig av hemåt igen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 juni 1940
N:r 125

Nya porträtt till Södra häradets tingshus.

Såsom tidigare meddelats har i Södra häradets tingshus vid Skogs i Levede i stora salen i andra våningen upphängts vackert utförda förstoringar av de häradshövdingar som alltifrån förra delen av 1800-talet haft ordinarie tjänst därstädes. Nu har porträttgalleriet ytterligare utökats, i det t. f. häradshövdingen, assessor Henning Nilsson, låtit anskaffa och vackert inrama samt upphänga porträtt av senare tiders landsfiskaler och häradsdomare, som ej längre äro i tjänst. De sålunda upphängda porträtten äro fotografier av kronolänsmännen och sedermera landsfiskalerna J. A. Lindström, som tjänstgjorde i Södra distriktet 1862-1900, M. E. Svallingsson Klintehamnsdistriktet 1877-1919, E. Eneman, Hemsedistriktet 1891-1927, S. J. Lindström, Södra, 1900-1932, och O. Hallin, Hemse, 1927-1938, samt häradsdomarna Georg Niklasson, Bjers i Lojsta, vilken tjänstgjorde som nämndeman under tiden 1863-1918, Johan Olsson, Rovalds i Eskelhem, 1898-1928, Ferdinand Johansson, Burge i Hablingbo, 1904-1929 samt Per Cederlund, Kälder i Havdhem, 1904-1934.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

Skogsauktion i FARDHEMS PASTORAT.

Lördagen den 3 december kl. 11 f. m. försäljes genom offentlig auktion i Lojsta skola i Fardhem, Linde och Lojsta församlingars ecklesiastika skogar utstämplad timmer- och vedskog (564 kbm. i 32 poster).
Betalningsanstånd till den 15 juni 1939. Kontrakt och godkänd borgen skall avlämnas. Övriga villkor tillkännagivas vid auktionen.
Stämplingslängder och övriga upplysningar hos pastoratskyrkorådet.
Pastoratskyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268

Vikarierande lärare.

Till vikarierande folkskollärare i Follingbo under tiden 15—29 aug. har utsetts f. folkskolläraren i Lojsta Rud. Blomqvist.
— Skolrådet i Västkinde har till vikarierande lärarinna vid småskolan för inst. hösttermin bland sex sökande antagit lärarinnan Margareta Törnerud, Valla i Södermanland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Pensionsnämnderna.

Till ordförande i Lojsta pensionsnämnd efter folkskollärare Rudolf Blomquist, som erhållit begärt entledigande, har för tiden intill 1941 års utgång utsetts lantbrukaren Gottfrid Larsson, Fride, med lantbrukaren Valdemar Niklasson, Bjers, som suppleant.
Till ordförande i Levede pensionsnämnd efter fjärdingsman. J. E. Sonnell, som.erhållit begärt entledigande, har för samma tid utsetts lantbrukaren Artur Jacobsson, Alskute.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Lösöreauktion

efter avlidna Wendla Kollberg, HALSARVE i FARDHEM, förrättas lördagen den 6 augusti kl. 2 e. m., varvid försäljes: byrå, säng, soffa, gungstolar, bord, kommod, sängkläder och linne, köksinventarier, mattor, den avlidnas gångkläder m. m.
Betalningen skall erläggas den 1 oktober 1938 eller vid anfordran.
Lojsta den 30 juli 1938.
J. NIKLASSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Skolan i Lojsta.

Skolrådet i Lojsta har bland två sökande antagit folkskollärarinnan fröken Birgitta Hoppe, Klintehamn, till vikarie för höstterminen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1938
N:r 166

När romarguldet lockade.

Föredrag å Lojsta slott midsommardagen av professor Sune Lindqvist.
II.

Sune Lindqvist.

Men vilka voro då de fiender, som vållat denna enastående krigiska katastrof? Man har ibland svarat: svearna, ibland: slaverna.
Att verkligen dessa trakter just vid den tid, som de många guldskatterna tillhöra, drabbats av en svår krigisk hemsökelse, har man också trott sig finna bevis för på annat sätt. Öarna Gotland och Öland skilja sig från alla andra svenska landskap genom den talrika förekomsten därstädes av i forntiden övergivna gårdar och odlingsmarker. De många lövängar, som ännu i dag pryda denna ö, och de många lövängar, som under de senaste mansåldrarna förvandlats till åkerjord, tyckas ju vara intet annat än i forntiden brukad, men också i forntiden övergiven odlingsmark. De vastar, som genomkorsa dem, äro rester av forntida hägnader kring åkerlotter och fållor. Tätast drar sig deras nätverk samman här och var kring grupper av grundvalar efter hus, som lagts öde samtidigt med jordarna däromkring. För envar gotlänning äro väl många dylika husgrunder — ”kämpgravar” — väl bekanta. Och för var och en, som nu lyssnar till mina ord, är det ju lätt att bilda sig ett fast begrepp om de forna kämpgravshusens utseende. Den egendomliga byggnad, som vi se strax härinvid, är ju uppförd på en riktig ”kämpgrav”. Den har fått just den form, som man på grund av skilda iakttagelser och jämförelser trott vara den för de många förödda forntidshuset karakteristiska. Den har ju kommit till, denna säregna, väsentligen av ett tak bildade byg gnad, endast för att ge vår tids människor en klarare föreställning om, ”hur man byggde och bodde här på ön för halvtannat årtusende sedan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1938
N:r 148

Till ordförande

i Lojsta sockens kommunalstämma, kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse har utsetts hemmansegaren Nils Pettersson Asa i Lojsta.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Augusti 1876
N:r 64