Idrott och sport.

Dyster och dimmig simborgarsöndag.
Endast ett fåtal prov under gårdagen.

Söndagens simborgarväder lämnade en hel del övrigt att önska, ty dagen bjöd som bekant på duggregn och dimma och kylig luft. Likadant var det på många andra håll i landet och talet om att sim-borgarveckorna förföljas av regn synes vara väl berättigat. Nu står hoppet till den avslutande veckan och söndagen den 25, då alla, såväl arrangörer som provtagare, måste försöka ta igen vad som förlorades i går.
En del arrangörer ha arbetat under veckan och i Slite har man kommit upp till 34 provtagare och 20 märken, därav fyra 5-års. I går blev det endast tre prov. Under denna vecka fortsätta proven i hamnen och söndagen den 25 blir det prov såväl vid badstranden som vid Tjelderviken, där man tar prov kl. 1-4.
Klintehamn har fått ihop 19 prov och märken, varav tre 5-årsmärken, 14 prov har man fått i veckan och under gårdagen blev det 5. Fortsättning följer nu på tisdag, torsdag och söndag.
I Etelhem har man f. n. 9 prov och i Ljugarn 4.
I Tingstäde har hittills ett 30-tal personer passat på att klara simborgarvärdigheten och man fortsätter nu i veckan på eftermiddagar och kvällar.
Detta är också fallet med Visby, där det finns möjligheter att ta simborgarmärket nere i Simstadion under simsällskapets kontroll.

Idrottsföreningen Varpa
hade i går sin traditionella tävling om hedersprispokalerna. 45 kastare ställde upp när uppropet förrättades kl. 12,15. Tävlingen som gäller kulkastning tillgår på följande sätt: Föreningens handicapslista följes varvid de medlemmar som vid uppropet befinna sig på den övre halvan av listan bilda klass I och övriga klass II. Sedan hopsättas lagen så, att när som i går 24 man gingo i klass I, de som ligga på 1, 16 och 24 plats bilda ett lag, de som ligga som resp. 2, 15 och 23 bilda ett o. s. v. Sedan mötas de nu bildade lagen en kula alla mot alla. Av dessa preludier framgår att tävlingen måste bli oerhört jämn och så var fallet även i år. Mycket vacker kastning presterades över lag och de s. k. ”billiga” huggen kunna säkert räknas på ena handens fingrar.
I klass I triumferade Folke Fredin, Henning Gardelin och A. Eklund, vilka genomförde tävlingen utan någon förlust. överlägsenheten kanske inte var så stor som prislistan utvisar, men laget tog sina tolvor också och det är ju det som är huvudsaken.
I klass II genomförde Henry Engström, Gottfrid Johansson och Gust. G. Johansson även tävlingen utan förluster och segrade klart.
Klass I: 1) Folke Fredin, Henning Gardelin, A. Eklund 7 segrar, 2) Villy Pettersson, Erik Söderdahl, Gustav Johansson 4 segrar, 79 stick, 3) John Palmgren, K. G. Karlsson, Karl Palmgren 4 segrar, 75 stick.
Klass II: 1) Henry Engström, Gottfred Johansson, Gust. G. Johansson 6 segrar, 2) Artur Björkman, Gösta Åstrand, Manne Hohnkr 5 segrar, 3) G. Wennerström, Karl Engström, Erik Lundberg 4 segrar.
De medlemmar som skola deltaga i Stockholm uppmanas infinna sig på ”Kajsarn” på tisdag kväll, då biljett- och logifrågan skola ordnas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Pensionsstyrelsens ombud.

K. m :t har bestämt årsarvodet för pensionsstyrelsens ombud i Gotlandsområdet, hovrättsnotarie Fr. Åberg i Ljugarn till 2,700 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Bisvärmen flög in i bussen.

Då Ljugarnsbussen i onsdags kväll var på väg mellan Etelhem och Ljugarn flög plötsligt en bisvärm in i bussen. Chaufför Zachrisson föll tydligen bäst i smaken och svärmen slog ned på honom, varvid han blev rätt illa stungen. Passagerarna i bussen brydde sig bina icke om. Chauffören förde emellertid bussen ned till ändstationen och var även igår i tjänstgöring men måste lämna denna och söka läkarvård, då svår svullnad inställde sig.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Kungörelse.

Sedan till Länsstyrelsen inkommit arbetsplan för omläggning och förbättring av vägen Sjonhems backe—Ala—Ljugarn å delen från vägskälet vid Gurfiles i Ala till omkring 1 km. söder om Ala kyrka, komma handlingarna i ärendet att hållas tillgängliga för allmänheten härstädes å landskansliet till och med den 17 mars 1943; och skola anmärkningar mot förslaget för att vinna beaktande vara, skriftligen avfattade, hit inkomna före utgången av nämnda tid.
Visby i landskansliet den 25 februari 1943.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1943
N:r 47

Auktion å en del möbler m. m.

förrättas i SJONHEMS PRÄSTGÅRD lördagen den 27 febr. kl. 1 e. m. Äganderättsförbehåll. Anstånd till 1 okt. i år.
Ljugarn den 20 febr. 1943.
ALB. N. SEGERLIND.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1943
N:r 45

Göta-Lejon-Biografen.

Gula Kliniken
FILMEN SOM GÅR FÖR FULLSATT HUS.
ESKELHEM den 17/2 kl. 8
KATTHAMMARSVIK 18/2 kl. 70.9
STENKYRKA d. 20/2 kl. 7 o. 9
HÖRSNE ad. 21/2 kl. 7 o. 9 :
HAVDHEM da. 22/2 kl. 7 o. 9
LJUGARN d. 23/3 kl. 8
Barnförbjuden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1943.
N:r 38

Epidemirapporten

för sista hälften av januari månad upptager av scharlakansfeber 3 fall i Visby distrikt samt 1 fall i vardera av Slite, Hemse och Ljugarns distrikt, 1 fall av smittsam gulsot i Visby distrikt och 15 fall i Slite distrikt samt 1 fall av rödsot i Hemse distrikt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1943
N:r 28

Skor kampanj för ungdomsidrotten.

Ett tiotal propagandamöten ingå i planerna.
Gotlands idrottsförbunds styrelse hade i går sammanträde på förbundets kansli under ordförandeskap av kapten Ivar Sellergren. Därvid behandlades bl. a. frågan om träningsverksamheten i sommar och man beslöt att försöka få hit en tränare som kunde stanna en längre tid och besöka även landsbygdsföreningarna efter ett i förväg uppgjort program.
Från ledaren för skolidrottssektionen, folkskollärare Ivar Larsson hade framlagts en detaljerad plan för att få i gång ungdomsidrotten och styrelsen beslöt att omedelbart försöka effektuera denna plan. För ändamålet tillsattes en kommitté med hr Larsson som ordförande samt Gustaf Dahlström och Gust. J. G. Pettersson som övriga ledamöter.
För att väcka intresset för ungdomsidrotten föreslår hr Larsson att agitationsmöten skola anordnas på tio platser, nämligen Fårösund, Lärbro, Tingstäde, Slite, Visby, Roma, Klintehamn, Hemse, Burgsvik och Ljugarn. Dessa möten skulle ordnas av idrottsföreningen på platsen utan kostnad för denna och samarbete skulle därvid sökas med andra föreningar. Till dessa möten skulle inbjudas ungdomsledarna från samtliga föreningar och samfund på platsen samt ungdom från kringliggande orter. Programmen skulle uppta föredrag om ungdomsidrott, underhållning av olika slag, bl. a. filmförevisning. På dessa platser skulle senare i sommar anordnas ungdomsidrottstävlingar.
Det är sålunda en stort upplagd plan som nu skall genomföras, och den är ytterst betydelsefull, då det hittills varit mycket svårt för idrotten att få kontakt med ungdomen i åldern 14-18 år, den ålderskategori som omfattas av den nu beslutade propagandaplanen.
Vid sammanträdet förelåg vidare en av tyngdlyftningssektionen uppgjord plan för ny rekordtabell i tyngdlyftning. Planen som innebär en del mindre justeringar av nu gällande rekord godkändes.

Junior-DM i brottning
kommer i år att anordnas av Slite IF på söndag. Det är nu två år sedan något JM i brottning arrangerades och därför väntar Slite ett talrikt deltagan, de från såväl stadens civila klubbar som från militärföreningarna. Det bör påpekas att en nyhet för året är bestämmelse att endast brottare födda 1918 eller senare äga rätt att delta. Anmälningstiden utgår på torsdag den 4 febr. Slite IF har flera goda juniorer att sända i elden på söndag och man hoppas nu att köpingens brottningssupporters samt övriga intresserade skola infinna sig mangrant på biografen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1943
N:r 26

Födelsedagar.

Åttiofem år fyller den 5 februari lantbrukaren Jakob Pettersson, Nybjers i Hörsne.
Åttio år fyller i dag fru Lina Johansson, f. d. innehavarinna av pensionat Bringsarve i Ljugarn. Hon var den företa, som öppnade pensionatsrörelse i Ljugarn och drev sedermera pensionatet på Bringsarve samtidigt som hon deltog i skötseln av gården. Ovanligt duktig och kry, som hon är för sin ålder, deltar hon ännu i sysslorna på gården.

Åttio år fyller den 4 februari förre hemmansägaren Niklas Melin, Tomsarve i Eksta. Åttioåringen är en kärnfrisk i gute av gamla stammen, som i unga år förvärvade sin egen torva och efterhand arbetade sig fram till oberoende och välstånd. I arla och särla har han varit i farten med hacka och spade och gått bakom plog och harv, och åttatimmars arbetsdag har varit honom främmande. Det har varit en gärning i det tysta, liksom fallet är med alla jordens idoga brukare. En honnör för åttioåringen!

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1943
N:r 26

Födelsedagar.

Sextio år fyller måndagen den 25 jan. Hemmansägaren Karl Pettersson, Hallute, Ljugarn.
Hr Pettersson har tidigare ägt Tälleby i Garda men flyttade för omkr. 10 år se, dan därifrån till. Ljugarn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 januari 1943
N:r 17