Pensionsstyrelsens ombud.

Pensionsstyrelsen föreslår, att arvodet till styrelsens ombud i Gotlandsområdet, e. o. hovrättsnotarien F. Åberg i Ljugarn, för nästa budgetår bestämmes till 2,600 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

Idrott och sport.

Till Idrottsmän på Gotland.
Den fria idrottens dag star för dörren. I år är tillfället för oss gutar att ta ett steg mot toppen av ärans tinnar. Grenarna äro i år utmärkta och lätt avverkade. Någon idrottsplats synes ej behövlig för tävlingens avhållande. Löpningarna kunna lätt anordnas på landsväg, kast och hopp i någon skogsbacke. Vi ha i år, liksom tidigare, fyra dagar att tävla på. Någon av dessa bör kunna passa. Anmälningar om ordnandet av tävlingar bör göras snarast, då det till en viss del underlättar arbetet.
De idrottsmän, som äro inkallade till militärtjänstgöring och som på förläggningsorten deltaga i tävlingen, äger rätt att få sina därvid uppnådda resultat tillgodoräknade sin civila förening, om han före tävlingens början anmäler till tävlingsledningen att han önskar tävla för sin civila förening.
I övrigt hänvisas till P M för Fria Idrottens Dag.
På alla platser där det finns två eller flera bör tävling hållas. Alla äga rätt att deltaga, även sådana, som ej tillhöra någon förening. Visa kamplusten efter allt fältsportande. Ett fåtal föreningar har redan anmält sig som arrangörer, flera emotses de närmaste dagarna. Fatta beslutet omedelbart och insänd anmälan till K. Eklund, Fältpostar 18311, Ljugarn. Telefon 50.
Jag återkommer senare med förteckning över anmälda arrangörer så att ”klubblösa” deltagare och övriga idrottsmän kunna välja närmaste tävlingsplats.
Ljugarn den 1 juni 1940.
K. Eklund ombudsman.

Märkesprov i Visby Cykelklubb.
Visby Cykelklubb hade igår anordnat prov för Svenska Cykelförbundets olika märken, såväl för brons, silver, guld och elitmärket på 5 mil, som för cykelturistmärket. Cykelturistmärket, vilket i dessa fältsporttider bör bli populärt, kan erövras av varje svensk medborgare som fyllt 15 år. Fordringarna äro att man å cykel åker antingen 2 eller 5 mil på en tid av högst 50 min. resp. 2 tim. 30 min, för herrar och 55 min. resp. 2 tim. 30 min.
för damer.
I det vackra vädret i går hade ett ganska stort antal cyklister mött upp för att avlägga prov. Sålunda var det ett tjugotal som klarade provet för turistmärket. Den hårda blåsten gjorde emellertid att tiderna särskilt för dem som körde 5 mil inte blevo så goda som man hoppats.
Ingen lyckades klara den för guldmärket stipulerade tiden av 1 tim. 25 min., men Gunnar Forsman och Egon Nilsson överskredo den med endast 10 sekunder. Däremot erövrades en del silver- och bronsmärken.
Cykelturistmärket erövrades av följande.
På 5 mil:
Egon Nilsson 1,25,10,0, Gunnar Forsman 1,25,10,0, K. E. Carlsson 1,31,12,6, Lars Andersson 1,31,12,6, Bertil Johansson 1,34,52,2, Gustav Adolf Rask 1,34,52,2, Karl Gustaf Johansson 2,08,05.

På 2 mil:
Ejnar Svensson 0,37,35,6, Erik Lind 0,41,02,2, Sven Franzén 0,42,48,5, Alert Björkqvist 0,43,26,8, Ingrid Gyllenberg 0,43,51,0, Mats Vesterberg 0,44,20,4, Lillemor Elford 0,45,20,5.
Nästa tävling hålles tisdagen den 11 juni och banan är den s. k. Hejdebybanan vilken köres av klasserna B. och C. tre varv och av klass D. två varv. Start kl. 7 vid Skarphäll. Anmälningar mottagas pr tel. 318.

AIK vann enkelserien.
Slog Gute med 9—1.

I och med gårdages brakseger över Gute säkerställde AIK sin seger i enkelserien. Trots det siffermässigt alltför stora nederlaget gjorde det unga Gutelaget ett gott intryck och kommer säkert att bli att räkna med ett annat år. Särskilt utmärkte sig snabbe Unghammar och ch. Palm.
AIK malde på i gammal känd stil och torde: vara oslagbart här på ön f. n.
Bästa lagdelen var försvaret med de i alla väder pålitliga stöttepelarna Sandberg och Eriksson. Allan Persson spelade med framgång center och svarade ensam för fyra påpassliga mål. Trots många ypperliga målchanser och goda anfall lyckades Gute endast göra ett mål genom Erik Andersson. I halvtid var ställningen 6—1. Vad spelet beträffar var det betydligt jämnare än vad målsiffrorna utvisa.

VIF—A 7 4—2.
VIF vann klart över A 7 med 4—2 efter att ha haft spelet i sin hand hela matchen igenom. Artilleristerna med flera reserver spelade ovanligt tamt och den fräåmåtanda, som de vunno så mycket på i början av säsongen, syntes föga av. Samtliga mål inspelades i första halvlek.
Ställningen är nu följande:
AIK 3 3 0 0 14—3 6
VIF 4 3 0 1 7—5 6
A 7 3 1 0 2 6—7 2
I 18 3 1 0 2 4—5 2
Gute 3 0 0 3 3—14 0

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 juni 1940
N:r 125

Dödsfall Ida Hallberg.

Vår älskade mor och mormor Ida Hallberg insomnade lugnt och fridfullt i dag, i en ålder av 73 år, innerligt sörjd av oss och vänner, i ljust minne bevarad.
Ljugarn den 21 november 1938.
ROSA o. ERNST SVARTLING.
ULLA.

Sv. Ps. 569, 4 v.
Jordfästningen äger rum i Ardre kyrka söndagen den 27 nov. kl. 1,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN.
Torsburgs erkända sjukkassa hade i går afton anordnat ett offentligt möte. Som man av gammalt visste att folk vanligen äro tröga att gå på möten av dylik karaktär, hade man som dragplåster gratis bilskjuts för de i andra kommuner boende intresserade, samt yttermera gratisfilmvisning. Och detta hade till följd att societetssalongen var fullbesatt.
Talare var dr E. O. Viklund och han började med att som ett givet faktum framhålla, att det onda som kallas sjukdom och som kan drabba vem som helst inte alltid är av kort varaktighet. Då gäller det för den enskilde att gardera sig mot följderna ekonomiskt sett. Folk ha vanligen tagit ställning till denna sak på andra områden. Så försäkrar man sina kreatur, sin egendom o. a., men vad det gäller försäkring mot ekonomiska förluster vid inträffade sjukdomsfall, därvidlag har det varit mycket övrigt att önska. Försäkringen är en ekonomisk hjälp för den sjukes anhöriga, och dessutom ofta en lättnad för de kommunala -myndigheterna, och .åsskapar skapar den fram större ansvarskänslå hos medlemmarna i samhället. Man kan påstå, att när ansvarskänslan odlas, sjukkasseverksamheten då blir till en fostrande inrättning. Talaren berörde de nya reformer som kommit till i och med de erkända sjukkassorna, hur som barnförsäkringen ger vem som helst möjligheter att, omedelbart kosta på läkarhjälp åt de barn som äro sjuka, en åtgärd som får vida följder och som nog i en framtid kommer att visa verkningar, som äro goda. Och den uppgift kassorna ha att hjälpa kan och blir förbättrad, men det kräves då av vårt folk att de visa samhörighetskänsla, och den visar man bäst med anslutning till sjukkassa.
Till sist lämnade talaren några stickprov på kassans hjälpverksamhet; i flera fall där familjeförsörjarens sjukdom åstadkommit misär, där har kassan trätt hjälpande fram för familjemedlemmarna. Talaren slöt sitt föredrag med en uppmaning till aktivt arbete i kassan. Det beror på oss själva, i vad mån kassan skall kunna bli till ännu större hjälp i nöden, än vad den nu är.
Till sist visades några filmer: prins Vilhelms Yttersta skären, där vi fingo se och höra prinsen och en del scenerier från de stolta böljornas värld och av det folk, som rider ut stormarna, när det gäller att lysa och bispringa sjöfolket. Och så var det ännu en film, ”Över ån efter badvatten”. I den fingo vi se Gotland och Visby från luften. Till sist blev det en liten propagandafilm, vari pläderades för anslutning till de erkända sjukkassorna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 November 1938
N:r 270

Om den statsunderstödda sjukkasserörelsen

talar dr O. E. Wiklund, Stockholm, och tjänstemannen i Östra Sveriges erkända centralsjukkassa, Einar Lindh, på en turné på Gotland. Denna börjar i dag med föredrag av E. Lindh i sockenstugan i Gothem. På torsdag talar dr Wiklund i societetssalongen i Ljugarn kl. 19, fredag i Levede skola kl. 19 (Wiklund), lördag kl. 19 i godtemplarlokalen i Fårö (Lindh) och på söndag kl. 15 talar dr Wiklund i kommunala mellanskolans aula i Slite.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 November 1938
N:r 266

I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
Karl Fredrik Hugo Johansson och Lars Gustaf Sigvard Johansson ämna i Lokrume socken, postadress Visby, i bolag. idka handelsrörelse under firma Hugo. Johansson & Son. Firman tecknas av bolagsmännen var för sig;
Eddy Ellen Oskaria Nilsson ämnar i Roma socken, postadress Roma kloster, idka handelsrörelse under firma Ellen Nilsson;
Olof Fredrik Walther Wetterström ämnar inom Ljugarns samhälle i Ardre socken, postadress Ljugarn, idka handelsrörelse under firma Walther Wetterström:
den av Anna Stengård i Follingbo socken under firma Martin Stengård idkade handelsrörelsen har upphört;
Karl Rickner och Sigurd Hesselsten, båda i Visby, ämna i Hemse municipalsamhälle, postadress Hemse, i bolag idka handelsrörelse under firma Hemse Oljeimport, Rickner & C:o. Firman tecknas av Rickner ensam.
Visby i landskansliet den 8 november 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262

Lösöreauktion å Ljugarn.

Genom offentlig auktion, som förrättas lördagen den 12 dennes från kl. 12 på dagen i det s. k. Karlssonska huset å Lotsbacken, kommer att för vederbörandes räkning försäljas: en byrå, flera bord och stolar, lavoarer och tvättställ, flera stycken turistsängar, stopptäcken, huvudkuddar, madrasser och tvättserviser, diverse karaffiner och glas m. m.
Äganderätten till försåld vara förbehålles tills full likvid erlagts. Fullt vederhäftiga köpare erhålla 3 månaders betalningsanstånd.
Ljugarn den 4 november 1938.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1938
N:r 257

Trollkarlen Ramis turné

på landsbygden fortgår alltjämt till omkring den 15 nov., och som av annons i dagens tidning framgår gästar Rami åter Hemsebio måndagen den 7 dennes. På tisdag blir det föreställning i Roma godtemplarlokal, onsdag Västkinde bygdegård, torsdag Väte godtemplarlokal, fredag Ljugarns turistpaviljong.
Lördagen den 12 kl. 11 e. m. blir det nattin på Reginabio här i Visby, vartill biljetter kunna köpas i kassan fr. o. m. torsdag. Slutligen gästar turnén Malmgard i Stånga söndagen den 13.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1938
N:r 257

Idrott och sport.

Gotlandsfotbollen.
Slite upp till fjärde plats.

AIK mötte i går I. 18 på Gutavallen och tog i första halvlek ledningen med 3-0. Efter pausen ökade AIK på med ytterligare ett mål. Spelet var ingalunda vackert och blev stundtals hänsynslöst och hårt.
Slite utjämnade det stora underskottet i sin målkvot i ett tag genom en 7-0-seger över Hemse och gick direkt upp till fjärdeplatsen. Roma och Othem delade poängen genom att spela 1-1. Othem fick därmed sin första poäng medan Hemse fortfarande är utan.
I södra serien blevo resultaten följande:
Alva—Burgsvik 3-0
Drott—Hablingbo 1-7
Fardhem—Grötlingbo 1-1
Ljugarn—Rone 3-2
I norra serien nåddes följande resultat i matcherna:
Västkinde—Stenkyrka 2-1
Klintehamn—Bro 4-3
Martebo—Vänge 5-0
Reservlagsmatcherna:
AIK—A. 7 1-4
Gute—VIF 0-4
Matchen I. 18—Hemse blev uppskjuten och kommer att spelas efter det att det ordinarie serieprogrammet slutförts.

Tabellerna.
Div. I.
AIK 3 3 0 0 21-3 6
VIF 2 2 0 0 10-2 4
I. 18 3 1 1 1 7-6 3
Slite 2 1 0 1 7-7 2
Roma 3 0 2 1 5-10 2
Othem 3 0 1 2 2-16 1
Hemse 2 0 0 2 2-10 0

Södra.
Hablingbo 3 3 0 0 18-3 6
Alva 3 3 0 0 10-5 6
Ljugarn 3 1 1 1 7-12 3
Rone 3 1 0 2 12-9 2
Burgsvik 3 0 2 1 2-5 2
Drott 3 1 O 2 5-14 2
Fardhem 3 0 2 1 1-4 2
Grötlingbo 3 0 1 2 3-6 1

Norra.
Västkinde 3 3 0 0 11-2 6
Klintehamn 3 2 1 0 9-5 5
Martebo 3 1 2 0 7-2 4
Bro 3 1 0 2 6-13 2
Stenkyrka 3 0 1 2 3-5 1
Vänge 3 0 0 3 1-10 0

Reservlagsserien.
A. 7 3 3 0 0 29-3 6
VIF 3 2 0 1 9-4 4
AIK 3 2 0 1 11-6 4
I. 18 2 1 0 1 5-7 2
Gute 3 0 0 3 4-19 0
Hemse 2 0 0 2 2-21 0

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222

Idrott och sport.

Det skulle vara intressant
att veta hur många mål det blir på Vallen om söndag när AIK möter I. 18.
AIK bör nog vinna med ett par tre måls övervikt, om allt utvecklar sig normalt. Roma spelar mot Othem, som har hemmaplan, och vi gissa att Othem rycker upp sig en smula och tar chansen till poäng. Slite får åka till Hemse och det gäller för Slite att ordna sitt spel på ett bättre sätt än i söndags så att det inte får ett nytt nederlag på halsen. Slite bör vinna, men oavgjort är inte heller omöjligt.
I södra serien spela Alva—Burgsvik, Drott—Hablingbo, Fardhem—Grötlingbo och Ljugarn—Rone; i norra mötas Västkinde—Stenkyrka, Klintehamn—Bro och Martebo—Vänge. Slutligen spela reservlagen från AIK och A. 7 kl. 10,20, I. 18 möter Hemse kl. 2 och Gute spelar mot VIF kl. 4,30.
De som äro intresserade av motorsport ha en viktig dag om söndag, då årets andra jordbanetävling äger rum på A. 7-banan. Det blir en förnämlig samling svenska raceråkare som kommer hit, bl. a. Gunnar Bartelsson och Bertil Karlsson, som båda varit med om årets EM-tävlingar. Börje Haag var här i våras också och även han kommer nog att gasa på vad han kan för att slå Fritz Lövqvist, som inte hade någon respekt för honom sist utan slog Sigtunabon. Fritz får det svårare att klara sig den här gången; men han kommer säkert att återfinnas någonstans i toppen på prislistan.

Och så var det skolungdomens. Med all säkerhet kommer den lilla gruppen från Visby inte att göra något väsen av sig bland storstädernas stjärnor, varav några redan varit landslagsmän, men bara det att vara med i högen bör ge en knuff framåt för pojkarnas fortsatta framgångar inom idrotten.

Till rundbaneloppet om söndag
på A 7:s idrottsplats har Gotlands motorcykelklubb träffat överenskommelse med följande fastlandsförare: Gunnar Barthelson, Erik Berglind och Lennart Östberg från Stockholm, Bertil Karlsson och Eskil Karlsson från Djursholm samt Börje Haag från Sigtuna.
Bertil Karlsson och Barthelson deltogo i söndags i E. M. i Prag och fingo då hedersamma placeringar, och Karlsson segrade f. ö. i juni vid tävlingar i Gislaved över Englands bästa förare. Eskil Karlsson nådde vid S. M. i Gävle samma tid som segraren Torsten Sjöberg, varför dessa två måste köra ett extra heat, där den senare segrade med endast någon tinodedels sekund. Även Berglind och Östberg ha gjort goda prestationer denna säsong, och Haag har särskilt begärt få komma hit till Gotland, då han har revansch att fordra över Fritz Lövqvist. Han blev f. ö. svensk mästare i 350 cc.klassen i Gävle. Av gotländska förare starta Fritz Lövqvist, A. Blomgren, Sven Pettersson och Sven Johansson, vilka samtliga nu ha fått sina maskiner så pass vältrimmade, att de av allt att döma inte behöva ligga i kön utan komma att placera sig.
Det ser alltså ut att bli spännande taävlingar från början till slut, och för publikens information svarar en Aga-Baltic högtalareanläggning. Musiken börjar kl. 12 och tävlingarna kl. 1. Man har bett oss uppmana publiken att inte infinna sig i sista minuten, så att det.inte blir rusning just i startögonblicket.

Orienteringsträning
— söndagens lösen.

Om söndag, som för orienterarnas del är fri från större evenemang, passa dessa emellertid på att skaffa sig den sista avslipningen före D. M.-tävlingen den 2 okt. Gute och VIF ämna träna på en gemensam bana under det AIK avverkar en ny etapp i sin serie, med förra söndagens segerherre, ”Löken”, som banläggare. Träningssugna Klintehamnare ha inbjudits att starta med och kunna således infinna sig kl. 8 vid Österport, där AIKarna samlas. De senare medförande cykel. Visbybladet eller förläggningsorterna kunna användas.
Löken lägger även en kortare bana för flickor och som vanligt är även övriga föreningars töser välkomna till en liten luffning. Samma utrustning, förstås.
Roligt att se att även flickorna tycks fångas av orienteringssportens dragningskraft. I motsats till en del grabbarhade i söndags ingen enda tös försovit sig, utan fulla antalet anmälda ställde upp. Roligt var också att se hur pigga de voro vid målet. Samtliga flickor passade på tillfället att efter fullbordad löpnig få sig ett dopp i Östersjöns för dagen synnerligen svala böljor. Endast drygt hälften av grabbarna gjorde likadant. Det är inte farligt med ett litet dopp så här års även om man är svettig och uppvärmd, bara man kravlar sej upp med detsamma. Och har torra kläder till hands. Uppe i kolmårdsskogarna, där vintern kommer tidigare än här, har undertecknad många gånger efter fullbordad löpning med svetten ångande om kroppen hoppat i bland isstyckena i närmaste tjärn. Jämför kallduschen efter badstubad. Kall avrivning är nyttigt, men som sagt, det skall hållas måtta.
Sign. Gebe skrev i veckan i Gotlänningen att bakom AIK:s seger i söndags ligger säkerligen mycken träning. Det gör det visst, men frågan är väl om vi gotlänningar i allmänhet träna med den intensitet, som till slut gör det till sådant nöje att kilometer efter kilometer sprniga både länge och fort. Det räcker inte med bara söndagsträningen, en ordentlig gnuggning ett par kvällar i veckan skall det nog också till.
Kom ihåg grabbar, och flickor med för den delen, att på ”Älgjakten” den 9 okt. ställas ni mot verkliga konditionsfenomen! Passa på att ni kunna hänga med där.
Bk.

Gutes och Visby IF:s orienterare
samlas till söndagens träningslöpning kl. 8 vid Österport. Visbybladet skall användas och dessutom behövs det cykel, ombyte och baddräkt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220