Femtioåring

Tage Björklund

Söndagen den 3 aug. fyller polisman Tage Björklund i Lärbro 50 år.
Jubilaren är född i Lärbro. I sin ungdom ägnade han sig åt byggnadsyrket men övergick sedan till polisväsendet, i det han 1933 blev fjärdingsman i Lärbro socken samt erhöll ordinarie polismansbefattning när Kappelshamns polisdistrikt bildades. Hans tjänst omfattar nu Lärbro storkommun. Med intresse har han gått in för sin uppgift och hans goda omdöme har gjort honom till en god polisman.
Men även i det kommunala arbetet har Björklund under årens lopp tagit intresserad del. Som medlem av arbetarkommunen har han under en lång följd av år varit dess representant i Lärbro kommunalfullmäktige och är nu med i storkommunens fullmäktige. Inom storkommunen är han ledamot i pensions- och nykterhetsnämnderna samt är länsnykterhetsnämndens ombud inom kommunen. Björklund är även kyrkligt intresserad och sedan många år ledamot i kyrkorådet samt vice ordförande i kyrkofullmäktige.
Han har också tagits i anspråk inom föreningslivet. 1934 var han med om att bilda Gotlands läns polisförening och har sedan dess tillhört dess styrelse med undantag för endast ett år, törst som sekreterare och under senare år som kassör. Nykterhetsarbetet har legat jubilaren varmt om hjärtat, och från tidig ungdom är han livligt verksam inom Godtemplarorden, de senaste 20 åren som storlogens ombud inom lokallogen. Han är vidare MHF:s kontaktman och medlem av Polismännens helnykterhetsförbund. Även i sångföreningen är Björklund intresserad medlem. Vidare kan nämnas, att han tillhör sparbankens och erkända sjukkassans styrelser.
Jubilaren har genom sin duglighet och sina goda personliga egenskaper tillvunnit sig aktning i vida kretsar och fått många vänner, vilket helt säkert också kommer att visa sig på högtidsdagen.

Gotlänningen
Tisdagen 29 Juli 1952
Nr 172

Födelsedagar

NITTIOTRE ÅR fyller på torsdag änkefru Amanda Törner, Södra Hansegatan 20 B, Visby. Hon är änka efter hamnmästaren Kasper Törner.

ÅTTIO ÅR fyller på torsdag förre hemmansägaren Rudolf Strömbäck, Petsarve i Ardre. Han är född vid Petsarve och har i många år innehaft fädernegården, vilken han nu överlämnat till dotter och måg.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på onsdag fru Elin Cederwall, maka till framlidne snickaren Jakob Cederwall, Fardhem. Hon är född i Rone och anslöt sig till Baptistsamfundet och har sedan dess varit en verksam medlem inom flera församlingar. Hon bodde ett 40-tal år i Fardhem, men har de sista 10, åren varit bosatt på en del platser på fastlandet. Numera bor hon hos sin son, f. baptistpastor Elias Cederwall i Våmhus.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag änkefru Elin Veström, Kyslings i Vall. Hon är ansluten till baptistförsamlingen.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag fru Magda Gadd, maka till arkivtjänsteman David Gadd, Linnegatan 6, Visby

Fru Lilly Johansson, maka till lantbrukaren Allan Johansson, Lilla Bjärs i Lärbro, fyller på torsdag femtio år. Jubilaren tillhör SLKF och syföreningen.

Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171

Glad idag

var herr Olle Wallin, som igår korades till Gotlands stjärnamatör. Gotlänningen fångade upp honom och hr Wallin, som är en 29-årig murare från Skövde, talade om att han började sjunga redan vid 15 års ålder. Sedan dess har han sjungit i folkparkerna runt omkring Skövde och har även provsjungit för Sune Waldimir. — Den gången var det tal om radiodebut, jag skulle nämligen vara med i ett »Dansa med mej»-program, men har ännu inte hört något därifrån, sade stjärnamatören. Jag är visserligen inte gotlänning till börden, men låg på I 18 ett och ett halvt år 1944/45. Här nere har jag sjungit bl.a. på en luciafest i ex-huset på I 18, på Lärbro sjukhus och på Follingbo sanatorium. Jag skulle bra gärna vilja studera sång på allvar men det lär ju vara svårt att komma in på akademin nu, så man får väl se.
I samband med intervjun med hr Wallin kan nämnas att han efter gårdagens seger fick ett anbud att sjunga på Murgrönan så det blir alltså tillfälle att höra Gotlands stjärnamatörer på nämnda ställe i kväll.

Gotlänningen
Lördagen 26 Juli 1952
Nr 170

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på söndag förre småbrukare Per Svensson, Dibjers i Hörsne med Bara. Han är född i Småland men kom till Gotland för mer än ett halvsekel sedan.

ÅTTIO ÅR fyller på söndag fru Hulda Jakobsson, Björkvägen 13 i Visby. Född i Vissefjärda, Kalmar län, kom hon i unga år till Gotland, där hon ingick äktenskap med jordbrukaren John Jakobsson. Makarna har innehaft olika gårdar och flyttade för några år sedan till Visby.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på söndag änkefru Karolina Lindell, Lindarve i Ekeby. Hon är sedan många år änka efter småbrukaren Viktor Lindell.

SJUTTIO ÅR Tyller på söndag fru Hedvig Persson, Södra Murgatan 43 i Visby. Hon är bördig från Småland och maka till byggmästaren Karl Persson.

Diversearbetaren Emil Selander, Skogslund i Visby, fyller på lördag sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på lördag förre hemmansäg. Edvin Östergren, Angelbos i Lärbro. Sextioåringen, som tidigare innehaft gård vid Lilla Åby i Bro, kom 1949, sedan han sålt gården till Lärbro, där han inköpt en villa. Under sin tid i Bro var han bl. a. revisor av kommunalkassan samt befälhavare för hemvärnet.

FEMTIO ÅR fyller på söndag lantbrukaren Gustav Lodnert, Medebys i Martebo.

På söndag fyller fru Ebba Johansson, maka till lantbrukaren Einar Johansson, Unsarve i Halla, femtio år. Makarna är nyligen inflyttade från Lummelunda.

På lördag fyller kommunalarbetaren Algot Dannesjö, Djuplunda i Visby, femtio år. Han är bördig från Västra Husby i Östergötland.

Gotlänningen
Torsdagen 24 Juli 1952
Nr 168

Jordfästningar

I lördags ägde en högtidlig begravningsakt rum i Mästerby kyrka, då stoftet efter hushållerskan Maria Söderberg fördes till den sista vilan. Efter en andaktsstund i hemmet, som leddes av past. S. Nahlbom, fördes kistan till kyrkan där den inbars under det att stilla orgelmusik utfördes av kantor T. Bjergegård. Efter psalmen »Jag vet en port som öppen står» höll past. S. Nahlbom tal med text från Uppb. 1: 17-18, och förrättade jordfästningen enligt frkyrklig ritual. Sedan psalm »Så skön går morgonstjärnan fram» sjungits utbart kistan och sänktes i graven.
Bland den rikliga skörden av kransar märktes en krans från Silte Baptistförsamling som nedlades av föreståndaren Josef Kviberg. Den bortgångna hade i över 40 år tillhört Silte baptistförsamling, och där tjänat som vaktmästare och även under en lång följd av år förestått Silte telefonväxel. Lärarinnan Ingegärd Bergström uppläste vackra verser till den bortgångnas minne och efter en gemensam sång lyste officianten frid över griften.
Efter begravningsakten hölls en andaktsstund i hemmet hos handl. Gunnar Norrby, Bander, där den hänsovnas minne ytterligare hedrades genom tal och sång.

Fru Maggie Perssons jordfästning ägde rum i söndags. En ovanligt rik blomstergärd smyckade Östra gravkapellet, där anhöriga och vänner samlades medan organist Lennart Olsson utförde sorgemusik på orgel. Fru Maria Nordin, en systerdotter till den avlidna, sjöng »Jag lyfter mina ögon», varefter psalmen »1 himmelen, i himmelen» sjöngs. Pastor Eric Linden, Klintehamn, höll griftetal med text från Luk. 10:42. Han påminde om hur den avlidna förstått att bland det mångahanda som livet bjuder utvälja »den goda delen» och det hade givit innehåll och kraft åt livet. Pastor Sven Frisk förrättade sedan jordfästningen, efter vilken sjöngs psalmen »Han leder mig, o, vilken tröst». Metodistförsamlingens kör sjöng »Om än änglars språk jag talte», och kistan bart ut medan organist Olsson utförde Pilgrimskör av Wagner.
Vid graven frambars en rik och vacker blomsterskörd. Köpman Sem Andersson nedlade en krans o. talade för de närmaste, pastor Sven Frisk nedlade metodistförsamlingens och dess syförenings krans, fröken Ingagreta Ögnello talade för metodistförsamlingens ungdomar, maskinmästare Harry Ericsson förde Blåbandsföreningens talan, och dessutom nedlades kransar av grannar och vänner. Sedan sången »0, må ingen bli tillbaka» sjungits lyste pastor Frisk frid över griften.
Minnesgudstjänst hölls sedan i Metodistkyrkan, där stud. Sven-Inge Frisk, fru Maria Nordin och metodistförsamlingens kör medverkade med sång och musik, pastor Frisk höll predikan och flera av den avlidnas vänner talade till hennes ljusa minne.
— Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter förre banvakten Karl Svensson, Visby. Jordfästnings-akten ägde rum i Östra gravkapellet o. inledde med musik. Efter ps. 3361-2 höll domkyrkokomminister Nils Öberg: griftetalet med ledning av orden i Matt. 11:28 samt erinrade om den bortgångnes långa och trogna arbete. Efter jordfästningen sjöngs ps. 400: 10-11, varpå kistan bars ut och gravsattes på Södra begravningsplatsen. En myckenhet kransar och blommor, däribland en krans från gamla Gotlands järnväg och en från Järnvägsmannaförbundets avdelning nedlades.

Stoftet efter änkefru Hulda Westberg, Visby, har vigts till griftero. Jordfästningen, som omramades av musik och psalmsång, förrättades i Östra gravkapellet av pastor Nils Öberg, som även höll en betraktelse.

Stoftet efter snickaren Fridolf Nilsson, Västerhejde, har vigts till den sista vilan. Samling ägde rum i sorgehuset där en kort andaktsstund hölls under ledning av .komminister Einar Töldsepp. I kyrkan omramades den högtidliga akten av psalmsång och sorgemusik och Västerhejde kyrkliga sångkör sjöng »Jag är en pilgrim» samt »Jerusalem». Jordfästningen förrättades av pastor Töldsepp.
I koret paraderade arbetarekommunen och ungdomsklubben med sina standar och fanor, liksom ute vid graven på Västerhejde kyrkogård, där en stor och vacker blomstergärd nedlades. För arbetarepartiet talade K. G. Lind och för arbetarkommunen Rickard Berggren. Ungdomsklubbens talan fördes av Ragnar Lindgren och för Folketshusföreningen talade Karl Johnsson. Vidare talade pastor Töldsepp för barnavårdsnämnden i Stenkumla storkommun och godsägare Carl Munthe talade på sockenboinas vägnar och för kommunalfullmäktige i Västerhejde, som den bortgångne tillhört många år. Dessutom märktes bl. a. en krans från patienterna på Follingbo sanatorium.
En broder till den avlidne, Sven Nilsson, framförde de anhörigas tack för visat deltagande.

Till gravens frid vigdes i lördags stoftet efter fru Anna Nyberg, Lärbro. Efter en andaktsstund i bårhuset ägde jordfästningen rum i Hangvars kyrka, där akten inleddes med sorgemusik. Efter ps. 572 höll kyrkoherde Gunnar Lönnqvist en betraktelse, utgående från Jes. 46: 4. Efter jordfästningen sjöngs ps. 575: 6, varpå kistan utbars under sorgemusik. Före och efter jordfästningen sjöng fru B. Nyberg, Visby, ett solo till orgelackompanjemang.
Efter gravsättningen nedlades en rik och vacker gärd av kransar och blommor.

Stoftet efter fru Laura Karlsson, Skoge i Öja, har vigts till den sista vilan. Den högtidliga akten omramades av psalmsång och sorgemusik. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Fridolf Termeus, som även utförde begravningsmässan. En vacker gärd av kransar och blommor smyckade den bortgångnas sista vilorum.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Bil fällde telegrafstolpe.

En telegrafstolpe fälldes men fordonet fick obetydliga skador när en bilist från Lärbro natten till torsdagen vid vägkorset i Othem körde i diket. Den skadade telegrafstolpen medförde en hel del trassel för abonnenterna inom Othemars. Situationen klarades dock hjälpligt via andra stationer. Bilisten avvek först från platsen men anmälde sig senare för polisen som befarat rattfylleri. Något sådant var det dock inte.

Gotlänningen
Fredagen 18 Juli 1952
Nr 163

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på lördag änkefru Ida Budin, Bosarve i Lye. Hon är född i Bara och änka efter hemmansägaren Valter Budin. Hon har i många år tillhört kyrkliga syföreningen och är för övrigt mycket kyrkligt intresserad. Hon är trots den höga åldern vid mycket god vigör och deltar ännu i hushållsarbetet.

SJUTTIOFEM ÅR fyller fru Emma Josefina Johansson, Oscarsvägen i Slite, i dag.

På lördag fyller änkefru Antoinetta Gardell, Smedjegat. 4, Visby, sjuttiofem år.

Förre byggnadssnickaren Karl Jakobsson, Botvalda i Stånga, fyller på lördag sjuttiofem år. Han är född i Linde men har i ett femtiotal år varit bosatt i Stånga.

SJUTTIO ÅR fyller på lördag fru Gunhild Söderdahl, maka till förre handlanden Oskar Söderdahl, Stora Vägome i Lärbro.

Sjuttio år fyller i dag hr K. V. Erlandsson, Närs i Othem. Han är född i Madesjö församling, Kalmar län. Sedan 1919 är han anställd vid Slite cement samt tillhör köpingens hemvärn.

FEMTIO ÅR fyller på lördag hemmansäg. Otto Blomberg, Nickarve i Hejdeby. Han är född vid St. Tokby i Fole och övertog gården i Hejdeby efter sitt giftermål.

Färjeman John Albert Manfred Johansson, Fårösund, fyller på lördag femtio år.

På lördag fyller stenarbetaren Oskar Nilsson, Biskops i Bunge, femtio år. Han är anställd vid Bungenäs kalkbrott.

Gotlänningen
Torsdagen 17 Juli 1952
Nr 162

Bröllop

I lördags vigdes i Lärbro kyrka förman Sven-Erik Karlsson, Mjölby, och fröken Karin Larsson, dotter till f. snickaren Gottfrid Larsson och hans maka, Vägome i Lärbro. Brudparet med uppvaktning tågade in i kyrkan med spelmannen Karl Fredrik Bergklint, Slite, i täten. Vigselförrättare var kyrkoherde Anders Wernberg. Efter den högtidliga akten i kyrkan ställdes färden till Bygdegården där middag gavs. Trots regn, så hade en hel del folk samlats för att se brud och de nygifta hyllades med leven och salut.
Uppvaktande tärnor och marskalkar var: Emmy Larsson — Stig Nordlander, Lisa Larsson — Edvard Herlitz, Kerstin Gustafsson — Sven Larsson, Kerstin Engström — Rolf Larsson, Marianne Larsson — Rolf Holmström. Brudnäbb var Hjördis och Inger Larsson. Bruttbonde och bruttöverska var Lennart Engström, Lummelunda, med fru. Som värd och värdinna fungerade Bror Larsson, Othem, och Sigrid Holmström, Lärbro.

I Väskinde kyrka vigdes i lördags lagerarbetaren Knut Axel Jonsson, Örebro, bördig från Väskinde, o. fröken Gunhild Kristina Nordkvist, Örebro. Vigselförrättare var kyrkoherde Einar Ihrmark.

I lördags vigdes i Väskinde kyrka tandteknikern John Åke Norrby, Solna, och fröken Valborg Persson, Skäggs i Väskinde. Kyrkoherde Einar Ihrmark förrättade vigseln.
I söndags vigdes i Klinte kyrka trafikchauffören Evald Wiberg, Klintehamn, och fröken Inga Lundgren, dotter till konduktör Helmuth Lundgren och hans framlidna maka. Vigseln för rättades av brudgummens broder stiftsadjunkt Åke Wiberg.

Gotlänningen
Tisdagen 15 Juli 1952
Nr 160

Jordfästningar

I Lärbro kyrka jordfästes på söndagen stoftet efter den i stenbrottet vid Storugns omkomne John Högvall. Efter samling vid bårhuset fördes kistan in i kyrkan medan Lärbro arbetarkommun bildade häck. Den högtidliga akten inleddes med ps. 424: 6-9. Kyrkoherde Tore Heldtander utgick i griftetalet från orden i 1 Kor. 3:11 och förrättade jordfästningen som avslutades med ps. 540: 1-3. Då kistan bars ut bildade arbetarkommunen åter häck. En stor mängd kransar nedlades vid graven, bl. a. märktes kransar från arbetskamraterna och arbetarkommunen samt från företagsledningen vid Storugns. Vid graven paraderade även arbetarkommunens florbehängda fana.

F. lantbr. Edvard Karlsson, Lilla Vägome i Lärbro, jordfästes på söndagen. Efter en andaktsstund under led, ning av kyrkoherde Tore Heldtander fördes kistan in i kyrkan medan stilla sorgemusik spelades på orgeln. Akten omramades av ps. 555: 1-3 och 552: 7-8 och i griftetalet utgick kyrkoherde Heldtander från orden i Ps. 63:4. Vid graven nedlades en rik och vacker gärd av kransar.

Gotlänningen
Tisdagen 15 Juli 1952
Nr 160

Föreningen Gotlands kontrollassistenter

höll i lördags i samband med en utflykt sitt årsmöte vid Sudersand på Fårö under ledning av John W. Andersson, Lärbro, som även omvaldes till ordf. Ragnar Sjödell, Halla, blev vice ordf., C.-E. Calamnius, Stenkyrka, kassör, och Arel Kahl, Endre, styrelsesuppl. Till revisorer valdes Karl Bengtsson, Hörsne, och Gillis Gustafsson; Sanda.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159