Födelsedagar.

I morgon fyller f. konsuln och grosshandlaren Hjalmar Klint, Visby, 75 år.

Femtio år fyller söndagen den 30 juni fru Hanna Ahnqvist, Lärbro.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

En kraftig åskby

gick mellan 12 och 1 i natt över Visby och delar av landsbygden. Skrällarna voro på sina håll ganska kraftiga och åtföljdes även av regnskurar, som dock i det stora hela voro alltför obetydliga för att ge den törstande jorden någon lisa. Det är egentligen blott inom ett litet område på ön man fått någon nederbörd att tala om, nämligen i Lye, Garda, När och trakterna däromkring, där det blev ett veritabelt skyfall, som nog gav jorden tillräcklig fuktighet åtminstone för några dagar framåt. Det lär t. o. m. ha stått blankt med vatten på vägarna där nere, och ännu i morse syntes färska spår av vätan.
I övrigt blev Gotland – som vanligt – missgynnat av regnets makter. Söderut t. ex. i Vamlingbo kom det bara några stänk, i Stånga hade man 0,4 mm., Roma 0,2 och här i Visby 0,4, vilket föll i en kort men iniensiv skur vid halvettiden. Norrut i Slite, Lärbro och på Fårö har man inte fått en droppe regn, och åskan har heller inte hörts annat än som ett mycket avlägset mullrande.
Väderleksrapporten i morse lovade emellertid nederbörd över stora delar av landet inklusive Gotland, varför vi väl få hoppas, att det blåser ihop till en verkligt välgörande rotblöta inom en icke alltför avlägsen framtid., I annat fall går förvisso växtligheten dystra framtidsutsikter till mötes. Senare meddelas, att Hörsne fått hela 12 mm. regn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1940.

För hästar till: Lantbrukarna Sigurd Bendelin, Stenby i Lokrume, 590 kr.; Ragnar Pettersson, Åkra i Sjonhem, 240 kr.; Hjalmar Hansson, Hallute i När, 540 kr.; Olof Mörrby, Grausne i Lokrume, 420 kr.; Jakob Larsson, Hugreifs i Gammelgarn, 600 kr.; K. F. Gardell, Kejlungs i Lärbro, 290 kr.

För föl till: Lantbrukarna Gustaf Othberg, Stenstugu i Othem, 70 kr.; Adolf Johansson, Kopungs i Ardre, 70 kr.; Tore Bergström, Bjärges i Vänge, 70 kr.; Ingemar Andersson, Hagelheim i Guldrupe, 55 kr.; Gösta Eklund, Qviende i Othem, 64 kr.; Harald Cranér, Smiss i Eke, 70 kr.; A. Daniel Björkander, Björksarve i Björke, 75 kr.; Albin Veström, Källgårds i Atlingbo, 80 kr.; Hjalmar Friborg, Runne i Sanda, 42 kr.; Karl E. Segerdahl, Klinte i Follingbo, 42 kr.; Axel Lagström, Aumunds i Roma, 90 kr.; Richard Jacobsson, Smiss i Sanda, 95 kr.; Verner Hellgren, Norrbys i Ganthem, 70 kr.; Ingvar Larsson, Sigvalde i Etelhem, 144 kr. och Alert Löfgren, Ejmunds i Mästerby, 110 kr.

För nötkreatur till: Lantbrukarna Kristian Fohlin, Kisslings i Fole, 250 kr.; Martin Lindahl, Tibbles i Hangvar, 250 kr.; fru Ada Rydström, Mörby i Lokrume, 150 kr.; lantbrukarna Martin Lindahl, Tibbles i Hangvar, 250 kr.; Gustaf H. Eriksson, Alvena i Vallstena, 300 kr.; Petter Pettersson-Annas, Gannarve i Källunge, 200 kr.; And. A. L. Bodins stbh., Mattsarve i Gammelgarn, 200 kr. och fru Helena Paulsson, Kyrkbinge i Gothem, 100 kr.
För svin till: Lantbrukaren Emil Hansson, Hugleffs i Silte, 150 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Lösöre- och fastighetsauktion i Lärbro.

LÖRDAGEN DEN 29 JUNI kl. 12 p. d. låter PETTER EKMANS dödsbo, RINGVIDE i LÄRBRO, genom offentlig auktion försälja all boets lösa egendom, varibland främst märkes: en mångfald snickeriverktyg, hyvelbänk, skomakeriverktyg samt redskap m. m.
Fastigheten Ringvide 111, taxerad till 1,200 kr., utropas kl. 2 e. m. Kontant vid klubbslaget skall erläggas 200 kr. Närmare villkor vid auktionen.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till 1 sept. 1940 eller vid anfordran.
BERTHIL BONDE.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Kyrkliga förordnanden.

Kyrkoherde J. Munthén i Gothem har beviljats tjänstledighet under tiden 26 juni-4 juli.
Kyrkoadjunkten H. Jacobsson har förordnats att uppehålla pastoralvården i Gothems pastorat och venia att beträda med gudstjänsterna där har lämnats predikanten Karl Haverman, Visby.

Kyrkoherde Ivan Lilja, Stenkumla, har beviljats tjänstledighet 22-29 juni och domkapitlet har som ersättare förordnat komminister E. Amer i Vall.

Vidare har kyrkoherden i Lärbro Georg Coldemo beviljats tjänstledighet 28 juni-18 juli och kyrkoherde A. Wernberg i Othem har förordnats att jämte egen befattning uppehålla pastoralvården i Lärbro pastorat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Landsbygder. Lärbro.

LÄRBRO.
Lärbro lantmannaförening hade i söndags sitt årsmöte vid Vägume under nämndeman Percy Falcks ordförandeskap. Års- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Av verksamhetsberättelsen inhämtades bl. a. att medlemsantalet under året ökats till 70 samt att den totala omsättningen uppgått till 52,939: 14.
Till ledamot av styrelsen omvaldes nämndeman Percy Falck och till suppleant hr G. H. Wallén, Koparve. Revisorer blevo hrr Emrik Söderström, Vägume, och Th. Östman, Glästäde, med hr H. Hellgren, Vägume, som ersättare. Till ombud vid Centralföreningens stämmor utsågos hrr H. Hellgren och G. Gradelius.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Gotlands ekonomiska kartläggning.

enlighet med av k. m:t fastställd plan för kartverkets arbeten under år 1940 komma inom Gotlands län en hel del arbeten att utföras under månaderna juni-september med början den 26 juni. Dessa ”fältarbeten för ekonomisk kartläggning i skalan 1: 10,000” utföras under ledning av byråchefen N. O. Olsson och förste statskartografen P. V. Lindell och omfatta i sommar Bro, Lokrume, Lummelunda, Västkinde, Hall, Hangvar, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Fole, Hejdeby, Källunge, Barlingbo, Ekeby, Endre, Dalhem, Sjonhem, Ganthem, Norrlanda, Boge, Bäl, Ånga, Kräklingbo, Gothem, Hörsne med Bara, Vallstena, Slite köping, Rute, Lärbro, Hejnum, Hellvi, Bunge, Fårö och Fleringe. Härutöver kommer även Gotska Sandön att kartläggas.
Det kan nämnas, att kartverkets tjänstemän under fältarbetet komma att bära av k. m :t fastställd uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Egnahemsnämnden.

Amanuens Hellman egnahemsdirektör.
Till ledamöter i Gotlands läns egnahemsnämnd för en tid av fyra år från och med den 1 juli 1940 har regeringen förordnat major Fred. Nyström, Visby, tillika ordförande, lantbrukare J. Malmros, Martebo, lantbrukare Aug. Jacobsson, Havdhem, och redaktör C. O. Nilsson, Visby, med lantbrukare Reinh. Kahlström, Atlingbo, landstingsman J. O. Geselius, Lärbro, överlantmätare G. K. L. Hillert, Visby, och riksdagsman K. F. Söderdahl, Visby, som suppleanter.
Till egnahemsdirektör hos Gotlands läns hushållningssällskap fr. o. m. den 1 juli har regeringen utnämnt amanuens K. T. Hellman, Stockholm: Hr Hellman, som är född 1900, tjänstgör f. som förste amanuens hos egnahemsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Dödsfall Albertina Nordström.

Min älskade maka Albertina Nordström född Nordström, avled hastigt idag i sitt 83:dje år. Djupt sörjd och saknad samt i tacksamt minne bevarad av mig, släkt och vänner.
Storungs, Lärbro, 14 juni 1940.
FREDRIK NORDSTRÖM

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 juni 1940
N:r 136

Dödsfall.

I en ålder av 77 år avled i går änkefru Mina Hultberg.
Fru Hultberg, som enligt gamla papper i rakt nedstigande led var ättling till Kristoffer Polhem, var född på Mellings i Eksta, vilken gård hon också själv brukade som välbeställd hemmansägare, sedan hennes make, lantbrukaren Karl Hultberg, för cirka 40 år sedan avlidit. Sedan gården i början av 1920-talet sålts, har hon varit bosatt i Visby. Under sin krafts dagar var fru Hultberg icke blott en duglig jordbrukare utan hon vir även synnerligen beläst och intresserade sig livligt för studier av olika slag.
Som närmast sörjande efterlämnar hon två döttrar.

Fröken Amalia Nilsson har avlidit i Stockholm. Fröken Nilsson var född i Visby år 1847 och var under en lång följd av år föreståndarinna för Andelsmejeriets mjölkaffär i Wismargränd. För omkring tolv år sedan flyttade hon till Stockholm, där hon sedan dess varit bosatt hos släktingar.

Efter endast en dags sjukdom avled i går fru Albertina Nordström, Storungs Lärbro. Den avlidna, som vid sitt frånfälle var 82 år gammal, efterlämnar som närmast sörjande make f. d. timmermannen Fredrik Nordström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 juni 1940
N:r 136