I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
Sven Magne Boberg med hemvist i Hablingbo socken och Hans Oskar Samuel Björkqvist med hemvist i Visby ämna i Havdhems socken, postadress Havdhem, i bolag idka handelsrörelse under firma Havdhems Cykel- & Sportaffär, Boberg och pjörkqvist. Firman tecknas av bolagsmännen var för sig;
Karl Herman Brolin med hemvist i Visby ämnar i Västerhejde socken, postadress Hallvards, idka handelsrörelse under firma Herman Brolin;
Albin Levander ämnar med huvudkontor i Ala socken, postadress Kräklingbo, samt avdelningskontor utan självständig förvaltning i Lye socken idka handelsrörelse under firma Albin Levander;
Firman Strömma Yllefabrik, Hj. Medéen C:o i Stånga socken har upphört.
Visby i landskansliet den 26 juni 1940.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Stavningsreform för sockennamn.

Ålderdomliga former utrensas.
Stockholm. I samband med uppläggandet av ny liggare över rikets territoriella indelning har kammarkollegiet även gått i författning om genomförande av enhetlig stavning av en del sockennamn. Stavningen av namnen i jordeboken överensstämmer ej alltid med stavningen i de moderna, officiella uppslagsböckerna.
I de fall, där skiljaktigheter föreligga, har kollegiet hört ortsmyndigheterna om deras åsikt. Även ortnamnskommissionens utlåtande infordras i samtliga fall, och det troliga är att kollegiet följer kommissionens förslag.
I Årsbok för Sveriges kommuner förekommer sålunda namnet Hellvi, vilket i jordeboken stavas Helvig. Ortnamnskommissionen har föreslagit formen Hellvi. De lokala myndigheterna ha förklarat sig ingenting ha att erinra mot kommissionens förslag.
Även förekomma namnen Hogrän, Fröjel och Eksta, vilka i jordeboken stavas Hogren, Fröel och Eigsta. Ortsnamnskommissionen har föreslagit formerna Hogrän, Fröjel och Eksta. De lokala myndigheterna ha intet att erinra mot detta kommissionens förslag.
Slutligen förekommer Guldrupe, Buttle, Norrlanda och Kräklingbo, vilka i jordeboken stavas Guldrope, Butle, Norlanda och Kräklingebo. Ortsnamnskommissionen har föreslagit formerna Guldrupe, Buttle, Norrlanda och Kräklingbo. De lokala myndigheterna ha förklarat sig ingenting ha emot kommissionens Förslag, vilka former överensstämma med dem, som brukas i tal och skrift. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

Gotlands ekonomiska kartläggning.

enlighet med av k. m:t fastställd plan för kartverkets arbeten under år 1940 komma inom Gotlands län en hel del arbeten att utföras under månaderna juni-september med början den 26 juni. Dessa ”fältarbeten för ekonomisk kartläggning i skalan 1: 10,000” utföras under ledning av byråchefen N. O. Olsson och förste statskartografen P. V. Lindell och omfatta i sommar Bro, Lokrume, Lummelunda, Västkinde, Hall, Hangvar, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Fole, Hejdeby, Källunge, Barlingbo, Ekeby, Endre, Dalhem, Sjonhem, Ganthem, Norrlanda, Boge, Bäl, Ånga, Kräklingbo, Gothem, Hörsne med Bara, Vallstena, Slite köping, Rute, Lärbro, Hejnum, Hellvi, Bunge, Fårö och Fleringe. Härutöver kommer även Gotska Sandön att kartläggas.
Det kan nämnas, att kartverkets tjänstemän under fältarbetet komma att bära av k. m :t fastställd uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Hästpremieringarna 1940.

Visby torsdagen den 18 juli kl. 9 Löjtnant C. Thimgren, A 7, Visby.
Roma fredagen den 19 juli kl. 9 Sven Jesperson, Varplösa, Björke.
Tings i Kräklingbo lördagen den 20 juli kl. 9 M. Wiman, Tings, Kräklingbo.
Tingstäde måndagen den 22 juli kl. 9 Ch. Jesperson, Furubjers, Tingstäde.
Takstens i Lärbro tisdagen den 23 juli kl. 9 Percy Falk, Kännungs, Hellvi.
Lau onsdagen den 24 juli kl. 9 Lars Jakobsson, Koparve, Lau.
Hemse torsdagen den 25 juli kl. 9 Hugo Ahlsten, Gudings, Alva.
Sanda fredagen den 26 juli kl. 9 K. M. Pettersson, Ganne, Sanda.
Eksta lördagen den 27 juli kl. 9 Maik. Andersson, Stjärnarve, Eksta.
Burgsvik måndagen den 29 juli kl. 10 Efr. Larsson, Simunde, Vamlingbo.
Gerum Korsgata tisdagen den 30 juli kl. 11 G. Sjöberg, Ejmunds, Gerum.

Anmälningssedlar, som tillhandahållas av ovanstående ordnare samt på hushållningssällskapet skola senast den 26 juni vara insända till hushållningssällskapets expedition eller avlämnade till ordnarna, som omgående torde vidarebefordra desamma. För hingstar avlämnas anmälningar i två ex.
Handlingar rörande uppvisad hästs identitet (fölregistreringsbevis, språngsedlar) och tidigare premiering skola medföras till premieringspiatsen, liksom språngrullor för samtliga i länet tjänstgörande hingstar. Avgifter för ardennerston, som stamboksföres, skola erläggas vid förrättningen.
Hushållningssällskapet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 juni 1940
N:r 135

Nykterhetsnämndsanslaget för året

har nu fördelats av socialstyrelsen. I Gotlands län ha följande nykterhetsnämnder fått bidrag : Visby med 1,000 kr., Alva 50, Boge 40, Bunge 40, Dalhems 40, Ekeby 30, Etelhems 50, Fröjels 50, Fårö 50, Gothems 40; Halla 50, Hangvars 50, Hellvi 50, Hogräns 50, Klinte 85, Kräklingbo 50, Linde 50, Lärbro 50, Mästerby 50, Norrlanda 50, Rute 50, Sanda 50, Slite köpings 100, Stånga 35, Vall 35 och Viklau 50 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Kräklingbo pastorat.

Kyrkoherden i Kräklingbo pastorat A. Laurell har beviljats tjänstledighet för tiden 10 juni-6 juli. Kyrkoherde C. J. Björkander i Östergarn har förordnats att jämte egen tjänst uppehålla pastoralvården i Kräklingbopastoratet under nämnda tid med hjälp av predikobiträde.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 juni 1940
N:r 128

Svenska landskommunernas förbund

räknar nu 1,759 kommuner eller 74 proc. av samtliga såsom medlemmar. Senast gångna året ha ett 90-tal kommuner anslutit sig, därav i Gotlands län Kräklingbo och Sanda.
I länet äro f. n. 61 kommuner med c:a 36,400 invånare medlemmar av förbundet. Anslutningen från kommunernas sida är därmed ungefär 67-procentig. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126

Landsfiskalerna.

Biträdande landsfiskalen Erik Jonsson har av länsstyrelsen förordnats att under vakans fr. o. m. den 1 dec. tills vidare uppehålla landsfiskalstjänsten i Kräklingbo distrikt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

Fiskebåt på drift.

Lotspersonalen i Slite varseblev i förmiddags en fiskebåt drivande utan bemanning ute vid Enholmen. Man gick ut för att närmare undersöka saken och fann då en 18-19 fots gotlandssnipa liggande i marvatten och drivande för den sydliga vinden in mot. Slite. Båten hade ett stort hål i botten och på ena relingens tullar sutto stumpar efter förtöjningar. Det är sålunda tydligt att båten legat vid någon brygga, mot vilken förtöjningarna skavts av och sedan har båten råkat i drift. Av vindriktningen att döma torde den ha drivit från Östergarn eller Kräklingbo. Båten är helt svarttjärad och saknar märkning med initialer e. dyl.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

Landsfiskal Tigerhielm avtackad på Allekvia.

Landsfiskal Rolf Sewed Tigerhielm i Roma, som fr. o. m. nästa månad flyttar över till Hemse, fungerade vid tinget på Allekvia i går för sista gången som allmän åklagare där. Med anledning härav blev han efter ”rättegångstimmans slut” vid en kollation på tingshuset föremål för hjärtliga hyllningar.
På norra domsagans vägnar överräckte sålunda den vid de tigerhielmska målen fungerande domaren, hovrättsassessor Henning Nilsson, en silvertallrik på vilken tingshuset är ingtaverat. Vidare talade häradsdomare Gotthard Jacobsson, Kvie, som tolkade nämndens känslor inför avskedet, medan nämdeman Oskar Thomasson, Kärrmans, talade för de olika socknarnas befolkning. Så höll den avflyttande landsfiskalen i en ett svarstal, vari han bl. a. erinrade om de nämndemän som under hans tid som åklagare ”på norr” fungerat i rätten. Själv har han verkat som åklagare i norra domsagan sedan 1922, först som extra landsfiskal i Slite och sedan 1926 som ordinarie i Kräklingbo landsfiskalsdistrikt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268