Extra sammanträde

hafva stadsfullmäktige i morgon afton med anledning af länsstyrelsens förfrågan huruvida staden skulle vilja deltaga med 1/3 uti konstnaden för Klintehamns utsändande på sätt finansministern föreslagit.
Det lär väl icke vara sannolikt att svaret härpå utfaller annat än nekande. Drätselkammaren, som idag beredningsvis behandlat ärendet, ha å också afstyrkt bifall.
Kammaren anser dervid till en början att, om ån det är af synnerlig vigt att postförbindelsen återknytas och att allvarliga försök dertill böra göras, saken dock gäller icke blott staden utan provinsen i sin helhet och äfven det öfriga riket.
Kammaren påpekar ock, att man kan tveka, om det är med kommunalförfattningen öfverensatämmande att en kommun öfvertager någon del af de förpliktelser, som hittills ansetts odeladt tillkomma staten, hvarefter kammaren erinrar om stadens stora uppoffringar för jernvägen, som för postväsendet måste vara af synnerligt gagn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 Mars 1888
N:r 25

Gotländska landthamnarne

ha under sistlidet år haft följande inkomster:

Inkomster af in-    
och utskeppade
varor.
Inkomster af
fartyg samt för
vinterlag etc.
Kappelshamn473:33898:08
Fårösund513:93317:88
Kylley13:49115:50
Slite1,955:311,159:84
Katthammarsvik44:5349:27
Ljugarn315:89440:83
Ronehamn2,875:38430:07
Burgsvik1,073:44351:83
Klintehamn2,166:49937:18
Vestergarn198:73208:57
Kr.8,720:524,701:83

Totalinkomsten, som för år 1886 belöpte sig till 14,258:53, har sålunda i fjor blifvit endast 13,422:35.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 Mars 1888
N:r 23

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister,

firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets aldelning tör enskilde näringsidkare m. fl. denna dag intagits anmälan af
Carl Smitterberg att han ämnar fortfarande idka skeppsrederi samt spanmåls- och diversehandel vid Klintehamn i Klinte socken under firma Carl Smitterberg;
Franz Smitterberg att han ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse vid Klintehamn i Klinte socken under firma Fz. Smitterberg;
Lars Johannes Cramér och Nils Gustaf Cramér att de fortfarande utöfva spanmåls- och diversehandel samt skeppsrederi vid Ronehamn i Rone socken under firma L. & G. Cramér;
Carl August Melin att han ämnar fortfarande idka handelsrörelse i Hemse socken under firma Duse & Melin.
Visby i Landskansliet 9 Mars 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 Mars 1888
N:r 21

Handelsregistret.

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare m. fl. denna dag intagits anmälan af
Johan Niklas Johansson att han ämnar fortfarande idka viktunliehandel vid Klintehamn i Klinte socken under firma John Johansson,
Valfrid Vestberg att han ämnar fortfarande utöfva handelsrörelse vid Kappelshamn i Hangvar socken under firma V. Vestberg.
Visby i Landskansliet 1 Mars 1888.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambraeus.
Johan Gardell.

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1337, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare m. fl. denna dag intagits anmälan af Mårten Reinhold Wittherg att han under firma Reinh. Wittberg fortfarande idkar spanmåls- och diversehandel i Hemse socken.
Visby i Landskansliet 29 Febr. 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets af delning för aktiebolag denna dag intagits följande anmälan:
Den 26 Juli 1887 antogs och den 14 Oktober samma år faststäldes af kongl. majt. bolagsordning för Levede Mejeriaktiebolag, som har till ändamål att vid ångmejeri, anlagdt i Levede socken, drifva mejerirörelse och i öfrigt åvägabringa sådana företag, som med nämda rörelse kunnat stå i sammanhang och af bolagsstämma beslutas. Bolagets styrelse har sitt säte i Levede socken. Det tecknade aktiekapitalet utgör 5,000 kronor, fördeladt i 100 aktier å 50 kr., stälda till viss man. Aktierna äro till fullo inbetalda. Tillkännaglivanden för aktieägarna införas icke i tidning, Styrelsen utgöres af arrendatorn Thor Vilhelm Hellerström samt hemmansägarna Olof Båtelsson, Boxarfve, Olof Olofsson, Sallmungs, Olof Niklas Larsson, Pejnarfve, och Carl Jakob Ludvig Norrby, Mallgårds, alla i Levede socken. Thor Vilhelm Hellerström eger ensam rätt att teckna firman.
Visby i landskansliet 29 Februari 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.

År 1888 d. 29 Februari intogs i handelsregistret för Visby stad anmälan af Claes Fredrik Beckman att idka sockerbagerirörelse under firma C. F. Beckman.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Dödsfall. Maria Wilhelmina

Att min älskade och trofasta maka Maria Wilhelmina, född Engedahl, stilla och fridfullt afsomnade på Klintehamn den 13 Februari 1888 efter en lefnad af 79 år, 3 mån. och 18 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, slägt och vänner varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
A. J. Engström.
Sv. Ps.-b. 484 v. 4, 5.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Dödsfall. Anders Nicklas Petterson

Att Gud efter sitt allvisa råd, hädankallat min älskade make Anders Nicklas Petterson, som efter ett kort lidande fridfullt afled å Klintehamn fredagen den 10 Febr. 1888 kl. 8,45 e. m. efter en lefnad af 65 år 26 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, har jag den sorgliga plikten att för slägt och vännner tillkännagifvn.
Maria Petterson.
Sv. Ps. 477 v. 8.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

I anseende till aflyttning

från stället låta sterbhusdelägarne efter aflidne sjökaptenen Karl Falk medels offentlig, frivillig auktion, som förrättas å Klintehamn lördagen den 25 dennes och börjas kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja all så väl fast som lös egendom, den senare bestående af guld, silfver, nysilfver, malm orb jernsaker; möbler, derat en schiffonier,en byrå, soffor sängar, toalett- och väggspeglar, bord, stolar, kommoder och en sjömanskista; porslin och glas; sängkläder och linne; den aflidoes gångkläder; en mängd husgeråds saker; en mjölkko; ett bodinrede med andra bodinventarier, hela bodvarulagret, deraf må nämnas kaffe, socker, sirup, såpa, hvetemjöl, fläsk, ett parti sill, bomullsgarn, sommarkapptyger, kambrik, mollskinn, kasinett, oblekt och tryckt domestik, äfvensom en oktant, 10 st. sjökort, en barometer samt 2:ne jagtgevär jämte annan egendom. Fastigheten, som utgöres af ett boningshus, inredt till fem rum, kök och handelsbod jämte uthusbygnader, allt beläget å Klintehamn, utbjndes till försäljning kl. 12 på dagen. Med betalningen lemnas fullt säkra inropare anstånd till den 1:ste nästkommande Augusti.
Othem den 8 Februari 1888.
Efter anmodan
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

En våldsam storm

med åtföljande yrväder, ja så våldsam, att vi icke på länge känt dess make, rasade hela lördagsaftonen och ett goda stycke in på natten öfver Visby och omnejd. Vid 8-tiden hade stormen nått en styrka, som gjorde det allt annat än behagligt att vistas utomhus. Snön yrde, så att man knapt såg handen för ögonen, drifvorna hvirflade upp sig till försvarlig höjd, luftdraget släckte lycktorna, och vandrarna, som tvungos att vara ute, måste gång efter annan stanna för att hämta anden, som blåsten gjorde sitt bästa att beröfva dem. Men älven inomhus hade man känning af ovädret. Kakelugnsventilerna slogos upp och igen, der de ej sutto dess säkrare fast, dragrutorna öppnades och släpte in ett helt yrväder af snö, det tjöt i skorstenar och knakade i väggar.
Stormen för älven ganska omildt fram bland vara telefonledningar. En stor mängd ledningar inom staden blefvo ramponerade. Bland landsledningarne kommo samtliga de norrut gående i olag, ehuru ej värre än att de redan igår hunno i ordningställas. Hufvadledningen till Klintehamn motstod stormens påkörning, men nästan alla lokalledningarna inom Klinte blefvo mer eller mindre skadade. Ledningen mellan Hemse och Burgsvik blef äfven afbruten.
Telegrafen vardt afbruten dels mellan Klintehamn och Kronvall dels å Öland, samt blef klar kl. 9,12 f. m. i dag.
Från flera olika håll på vår ö ingå underrättelser, som bekräfta stormens och yrvädrets våldsamhet. Så berätta, bland annat, mjölkbud, som i dag inkommit till staden, att de på ett par ställen sett åkdon ligga kullstjelpta i dikena med spår efter att hästarna blifvit frånskurna ur seldonen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11

Klintehamn

anlände till Stockholm först kl. 3/4 10 i går afton, som man antager hindrad såväl af snötjocka som af is. Ångaren gick denna resa vägen förbi Sandhamn, enär den vanliga förbi Landsort och Dalarö var hindrad af is.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Dödsfall.

Från Klintehamn ingår underrättelsen att kronolänsmannen Adolf Dahlbäck i fredags derstädes aflidit i en ålder af 46 år. Efter i Upsala 1863 aflagd kameralexamen tjenetgjorde Dahlbäck någon tid i embetaverken i hufvudstaden samt några år såsom extra lärare vid härvarande allm. läroverk, hvarefter han 1869 nämdes till länsman i Hejda och Fardhems ting, hvilken plats han till sin död innehade, tidtals förordnad till kronofogde.
I sin tjenet var Dahlbäck en nitisk, rättrådig och samvetsgrann man, som för öfrigt lifligt deltog uti och intresserade sig för det kommunala lifvet inom sin kommun. Mer än de fleate följde han dessutom med tilldragelserna inom den politiska verlden.
På de senaste åren har hans kraft varit bruten af ett hjertlidande. Dödsorsaken var hjertkramp. Redan dagen före sin död, angaf kan att slutet var inne och anbefalde i sina närmastes vård sina sex moderlösa, minderåriga barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9