Bröllop

firas i dag i Klintehamn mellan tjänstemannen vid statens reservförrådsnämnd Inge Jacobson och fröken May Pettersson, dotter till Orvar Pettersson, Klintehamn, och hans maka, född Hellberg. Vigseln förrättas kl. 4 i Klinte kyrka av prosten Gustaf Sjöberg, varefter brudens föräldrar ge middag på Klinte hotell för ett antal inbjudna gäster.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Klintehamn.

Kommunalfullmäktige
höllo onsdag kväll extra sammanträde i kommunalrummet under handelsföreståndare Wilh. Anderssons ordförandeskap. I anledning av dagens ärende beträffande sjuårig folkskola i Klinte hade en del av skolstyrelsens ledamöter infunnit sig som åhörare.
Sju ledamöter av fullmäktige voro frånvarande med godkänt förfall.

Ny kvinnlig ledamot i fullmäktiges krets.
Vid öppnandet av dagens sammanträde hälsade ordföranden fröken Sigrid Lindbom välkommen i fullmäktiges krets. Fröken Lindbom, som är fullmäktiges andra kvinnliga ledamot, efterträder ingenjör Eric Gunnarsson, som avflyttat.

Sjuårig folkskola beslutad.
Det av fullmäktige den 4 juni bordlagda ärendet beträffande folkskolestyrelsens förslag om införande av sjuårig folkskola m. in., var uppfört å dagens föredragningslista till förnyad behandling.
Skolstyrelsen hade till sammanträdet inkommit med närmare utredning beträffande dels kostnaderna härför, dels beräknade barnantalet i distriktets folkskolor under närmaste åren.
Av utredningen framgick bl. a., att engångsavgiften för inredningsarbeten, möbler etc. beräknas till kr. 1,200 och den årliga ökningen av utgifter till kr. 578. Lärarens lön, kr. 4,600, utgår av statsmedel.
Skolpliktiga barn i distriktet under 1943-1949 beräknas approximativt årligen till i medeltal i sexårig skola 117 och i sjuårig 125.
Samtliga distriktets barn i 7:de klassen skola hänvisas till undervisning i Klinte kyrkskola, där utrymmena för småskollärarinnans bostad omändras till klassrum. Den sjuiriga skolformen införes fr. o. m. läsåret 1943 44. Ettårig fortsättningsskola anordnas som påbyggnad på 7-åriga folkskolan och anordnas såsom yrkesbetonad fortsättningsskola. Den skall taga sin början omedelbart efter folkskolans slut i juni och fortgå G veckor i följd.
Sedan utredningen föredragits begärdes ordet av hr Erik Ahlström, som önskade några upplysningar bl. a. huruvida den föreslagna nya lärosalen komme att godkännas av myndigheterna.
Skolstyrelsens ordförande, prosten Gustaf Sjöberg, som erhöll fullmäktiges medgivande att yttra sig, meddelade, att skolstyrelsen erhållit den inspekterande myndighetens löfte om godkännande av ändringsarbetena. Skolstyrelsen hade funnit det framlagda förslaget beträffande klassrummet som det billigaste utförbara. Klasserna 1-7 vid kyrkskolan kommer att delas i tre avdelningar.
Sedan ytterligare några frågor besvarats beslöto fullmäktige att i skoldistriktet skall inrättas 7-årig folkskola. Skolstyrelsen fick även fullmäktiges uppdrag framlägga förslag till nytt reglemente för Klinte skoldistrikt.

Handel med begagnade cyklar.
Länsstyrelsen hade begärt fullmäktiges yttrande över firma Hj. Anderssons anhållan om rätt att idka handel med begagnade cyklar och cykeldelar.
Fullmäktige beslöto tillstyrka ansökningen.

Avloppsledningen i Valla-kvior.
Till dagens sammanträde hade hälsovårdsnämnden överlämnat tvenne inkomna anbud å utförande av arbetet med den tidigare beslutade avloppsledningen i Vallakvior.
Fullmäktige beslöto antaga ott av hr Alfr. Holmberg inlämnat anbud å kr. 11,850. Arbetet skall vara slutfört den 1 augusti 1944.
Till arbetskommitté utsågs hälsovårdsnämnden jämte vägmästare Lars Dahlström.

Upprensning av avloppet i södra delen av Klintehamn.
Hr Emanuel Karlsson efterlyste en upprensning av avloppsdiket i södra delen av Klintehamn.
Hr Wilh. Pettersson ansåg det lämpligast att hälsovårdsnämnden fick i uppdrag undersöka de sanitära olägenheter som kan uppstå med nuvarande anordning, samt inkomma med förslag över eventuella förbättringar och kostnaderna härför. Förr eller senare, menade hr Pettersson, framtvingas dock ordnandet av avlopp för samhällets södra del i enlighet med tidigare uppgjorda förslaget över samhällets avloppsnät.
Fullmäktige beslöto i enlighet med hr Wilh. Petterssons förslag att uppdraga åt hälsovårdsnämnden att utreda ärendet.
Till sist bad skolstyrelsens ordförande, prosten Sjöberg, till fullmäktige få framföra skolstyrelsens tack för visad förståelse för det framlagda, av fullmäktige välvilligt behandlade förslaget om 7-årig folkskola i Klinte distrikt. Prosten Sjöberg uttalade som sin övertygelse, att det i dag fattade beslutet kommer att verka till skolväsendets höjande i Klinte.

Klinte fullmäktige utmanar Hemse fullmäktige till fotbollsmatch?
Till förmån för Norgehjälpen hade en anonym brevskrivare föreslagit Klinte kommunalfullmäktige att exempelvis utmana Hemse kommunalfullmäktige till en vänskapsmatch i fotboll.
Fullmäktiges ledamöter, som diskuterade saken efter sammanträdets slut, beslöto uppdraga åt hrr Justus Jakobson, Erik Ahlström och Gösta Johansson att undersöka möjligheterna anordna en inkomstbringande fotbollsmatch inom närmaste tiden i Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Läkarna.

Provinsialläkartjänsten i Klintehamns distrikt har nu ledigförklarats och får sökas inom 20 dagar. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Klintehamn

Klintehamns missionskyrkas söndagsskolor
firade i söndags sin sommarfest hos hemmansäg. H. Jacobsson, Valla. Efter sång och inledningsanförande höll kamrer E. Lundblad ett kortare tal med barnen över orden: ”Allt är redo”. I programmet medverkade elever från båda skolorna med dels uppläsning, dels sång. Såväl barnen som de många övriga deltagarna serverades kaffe med dopp. Till barnen överlämnades därjämr te sommartidningar och diverse godsaker. Rikligt med lämpliga ungdomslekar förekom under en paus i festen. En insamling av missionsmedel inbringade kr. 29: 86.

Levide pingstförsamling
som jämväl bedriver predikoverksamhet i samhället hade till i lördags an6tdnat ett missionsmöte i Salemkapellet med föredrag av pastorerna Vald. Fäldt, Nynäshamn, och Knut Eriksson, Vilhelmina. Publiken var relativt talrik.

Årsmöte med Klintekretsens föreläsningsförening
hölls måndag kväll i kommunalrummet under hr Aug. Lindqvists ordförandeskap.
Av den föredragna styrelseberättelsen framgick bl. a., att föreningen under senaste verksamhetsåret anordnat 8 föreläsningar med i medeltal 130 åhörare. Åhörareantalet per föreläsning har ökat med 49 jämfört med föregående år. Orsaken härtill torde vara bra föreläsare och ämnen.
Föreningens medlemsantal är f. n. 40 st. Utgifter och inkomster balansera med kr. 1,247: 73. Bland inkomstpostema märkas statsbidrag kr. 125: —; årsavgifter kr. 81: —; inträdesavgifter kr. 295: 75 (kommunalt anslag kr. 200 ingår i nästa års räkenskaper). Bland utgiftsposterna märkas arvoden m. m. till föreläsare kr. 437: 87; lokalhyra kr. 50: —. Kassabehållning vid verksamhetsårets slut kr. 694: 06.
Styrelseberättelsen godkändes och,ansvarsfrihet beviljades.
Årsmötet beslöt att årsavgifterna skulle utgå med samma belopp som tidigare år.
Till styrelse omvaldes fröken Mina Fredriksson, hrr Aug. Lindqvist, Karl Kahlström, Albin Åkesson, Ragnar Smith och H. Dahlgren. Suppleanter: fröken Sigrid Lindbom, hrr Gösta Johansson, Hugo Broden och Anders Pettersson.
Föreningens ordförande utses av kommunalfullmäktige.
Till revisorer utsågos hr A. Hj. Wigsten och den kommunale revisorn och till suppleanter hr Emil Lindholm och den kommunale revisorsuppleanten.
Härefter diskuterades det kommande verksamhetsårets föreläsningsprogram. Mötet uppdrog åt föreningens föreståndare att med övriga föreningar på Gotland närmare diskutera lämpliga föreläsare och ämnen. Årsmötet uttalade sig för en konsert av den kände pianisten W. Witkowski. Konserten skulle om möjligt hållas i Klinte kyrka under november månad.
Antalet föreläsare nästa år fastställdes till omkring 10.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

En simkurs

har i dag tagit sin början i Klintehamn med deltagande av ett 30-tal pojkar och flickor. Simledare är folkskollärare Allan Klofelt.
Man har i år kunnat ta en ny badbrygga i bruk och det finns plats för flera deltagare. Vattentemperaturen är 17 grader och man väntar nu att det skall bli varmare så att allt flera ungdomar komma med.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 juli 1943
N:r 147

Tjänstelörening.

Skolövrestyrelsen har medgivit rätt för rektorn vid högre folkskolan i Klintehamn Albin Åkesson att t. v. intill utgången av 1945 vara ledamot av och ordförande i styrelsen för A.-B. Svenska handelsbankens kontor i Visby. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46

Bibelkursen i Klintehamn.

Den andra kursdagen vid bibelkursen i Metodistkyrkan tog sin början kl. 10,30 f. m. med morgonbön som leddes av pastor Eric Anderzon, Östergarn. Med utgångsord från Matt. 14: 27, ”Varen vid gott mod, det är jag”, betonades hur tryggt det är att veta att på tidens upprörda hav Kristus är med och giver oss styrka och kraft.
Kl. 11 f. m. höll past. Bergsten dagens föredrag som han rubricerat ”Kan en modern människa vara en kristen?”
För att kunna giva svar på den frågan, sade talaren, måste vi först söka klarhet i vad som menas med en modern människa. På detta område har det ofta varit begreppsförvirring. Vi mena ofta att en modern människa är en som är modernt klädd och som följer tidens rytm. Här döma vi ytligt, ty det kan vara så att det yttre kan vara välvårdat, men den inre halten vara vanvårdad. Vi kan ej döma efter det yttre, ty nutidsmänniskan har ej någon yttre enhetlig livsåskådning.
Men den moderna människan finns. Och hennes olycka är att hon menar sig ej blott vara skapelsens krona, utan skapelsens herre. Och det är detta som gör det så svårt för henne att bliva en kristen. Men även om det är svårt kan hon bliva en kristen. Detta tam vi dömer efter det yttre. Men gå vi till rätta med frågan och ser saken från en modern människas inre livssammanhang blir ställningstagandet ett annat. Ty denna människa är framförallt estetisk. Inte så att hon är skönhetsälskande i första hand, utan styres av lust- och olustsynpunkter. Man anlägger smaksynpunkter på sin själs ställning istället för saksynpunkter, och därför blir man liknöjd med själens ställning. Det jag inte vill, befattar jag mig inte med. Även på moralinställningen lägges dessa synpunkter och därför går just nu en våg av brottslighet fram ibland oss. Den moderna människan som lever efter dessa principer är en kontrast till en kristen personlighet. Hon kan visserligen vara religiös, tilltalas av den religiösa konsten och litteraturen, men hon kan ej vara en kristen. Ty den kristne har tagits ut ur detta snedvridna livssammanhang och ledes av Guds vilja. Detta måste även bliva den moderna människans erfarenhet om hon vill bliva en kristen.
Efter past. Bergstens givande föredrag serverades kaffe för kursdeltagarna och kl. 12,30 f. m. samlades man igen för att lyssna till past. Lindell som höll dagens andra föredrag över ämnet ”Brinnande hjärtan”. Även detta blev ett innehållsrikt och tankeväckande budskap.
Även på fredagskvällen var offentligt möte anordnat i Metodistkyrkan och detta inleddes efter psalmsång av past. Östlund. Vidare talade past. Lindell och efter strängmusiksång och solosång av fröken May Johansson talade past. Göte Bergsten över 1 Mosb. 17: 17 med ämne ”Det leende tvivlet”.
Möten voro även anordnade i Tofta metodistkapell, där past. Törnqvist ledde och pastor och fru Blomqvist medverkade med tal och sång, samt i missionshuset i Eskelhem, där past. E. Anderzon predikade och evangelisten N.-E. Ohlsson sjöng ett flertal sånger.
På lördagen fortsatte bibelkursen med morgonbön, som leddes av past. N.-E. Ohlsson. Past. Göte Bergstens föredrag var över ämnet: ”Hur blir man en kristen?”. Över ämnet ”Saknar vår ungdom kampvilja?” talade past. L. Blomqvist och på em. talade past. Bergsten om ”Bön och medidation”. Kvällens möte hade samlat en talrik menighet, och tal höllos av samtliga pastorer, samt vittnesbörd, av kursdeltagarna, som även framförde ett flertal sånger.
Söndagen var kursens sista dag och till avslutningen hade samlats många tillresande från Gotlands metodistförsamlingar. Vid gudstjänsten kl. 11 f. m. predikade past. Bergsten över dagens text i Matt. 20: 1-16. Vidare förekom medlemsintagning och nattvardsfirande.
Kl. 3 e. m. hölls högtidsmöte med föredrag av past. Bergsten samt sång av Gotlandsmetodisternas Sångarförbund. Vid detta tillfälle framförde församlingens pastor ett tack till kursens ledare past. Göte Bergsten, för hans gedigna insats och för de berikande föredrag han hållit.
Slutligen kom kursens sista möte, som blev ett varmt evangeliskt framförande i vittnesbörd och sång. Med känslan av att ha upplevt Guds nåd skiljdes kursens deltagare för att i hemföreningen förverkliga vad bibelkursen givit.
I fortsättningen kommer dock några kvällar evangeliska möten att hållas i Metodistkyrkan under medverkan av past. Eric Anderzon, Östergarn, och past. Sam. Törnqvist samt sångarna.
Zäta.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Överhettning vållade brand i kronförråd.

Värnpliktiga räddade materiel för stora värden.
Tisdagen en 19 jan. eldhärjades en kronan tillhörig förrådsbyggnad i Katthammarsvik, varvid betydande skador uppstodo. Krigspolisen har nu verkställt utredning och hållit förhör med ett antal personer. Säker kännedom om sättet för brandens uppkomst har icke kunnat erhållas men det synes sannolikt att orsaken är att söka i överhettning av en torr trävägg. Chefen på förläggningsplatsen har vid utredningen meddelat att han vid det tillfälle då eldsvådan utbröt varit på väg till förläggningsplatsen, där han fick veta att eld utbrutit i närheten. Han gav order om hämtning av eldsläckningsmateriel. En del andra hade försökt rädda en del av förråden i byggnaden, vilket också lyckats, tills man tvingades lämna platsen på grund av den starka röken. Elden spred sig mycket hastigt och räddningsarbetet kunde pågå endast omkring fem minuter. Vid denna tid anlände en motorspruta, men elden stod icke att hejda och räddningsarbetet fick inriktas på andra byggnader i närheten.
Ett annat vittne till branden har framhållit att eldslågorna slagit ut genom ett fönster invid den plats där militärspisar vor placerade och han hade krupit in genom ett annat fönster för att söka dämpa elden men funnit att den redan fått för stor fart. Koktrosschefen har den uppfattningen att spisarna varit placerade på betryggande sätt och rören isolerade. Han kunde icke förklara på. vilket sätt elden uppkommit. Visserligen hade han sett att avståndet mellan spisarna och väggen varit mycket kort men då han visste att kokinrättningen använts under längre tid hade han inte ansett sig böra vidtaga någon åtgärd.
Vid utredningen har krigspolisen fått ett bestämt intryck av att eldsläckningsarbetet kommit igång mycket raskt efter det branden upptäckts samt att vidtagna åtgärder synas ha varit de enda möjliga med. hänsyn till rådande förhållanden. Särskilt synas de värnpliktiga, som utan order ingripit och fört ut materiel av betydande värden från förrådslokalen, ha utfört ett berömvärt arbete. Den brunna byggnaden tillhör Slite cement & Kalk A/B.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1943
N:r 42

Deklarationsmålen dominerade vid Södertinget går.

Andra allmänna sammanträdet med Gotlands södra tingslag
hölls i går vid Skogs i Levide. På uppropslistan stod 56 mål, därav 48 åklagarmål. Landsfiskal Jakobsson i Klintehamn hade 31 mål och tillförordnade landsfiskalen i Hemse Paul Önnered 15 mål. Till tinget hade samlats en ovanligt stor skara människor. Den digra uppropslistan var dock genomgången till kl. 16, då middagsrast hölls. Efter denna vidtog rättens enskilda överläggning och vid 18-tiden var rättens utslag framlagda. Att dagens sammanträde blev så fort undanstökat berodde på att hela 32 mål var s. k. taxeringsmål.
Rättens ordförande var häradshövding Pfeiffer och notarie Lennart Lilja.

Vägmästare som bristat i redovisning av avlöningslistorna.
Detta mål var dagens mest omfattan de och pågick från tingets början kl. 11 och pågick till inemot tvåtiden med avbrott för en halvtimmes kafferast Åklagare var landsfogde Broms och denne hade till dagens sammanträde inkallat sju vittnen och svaranden två vittnen, samtliga hördes. Vidare hördes tre målsägare. För vägstyrelsen hade dess ordf. f. nämndeman Palmquist samt flera av vägstyrelsens ledamöter infunnit sig. Målet har som bekant förekommit vid tidigare rättegångstillfälle.
Först hördes var för sig tre lantbrukare, som levererat olika kvantiteter krossad sten eller skärv till vägstyrelsen genom svaranden under åren 1933 —1937. Vittnena hade genom svaranden erhållit betalning för stenen med varierande belopp. Samtliga vittnen hade dock icke erhållit så stora belopp, som redovisningslistorna upptog för respektive- leverantörer. Kvitteringen på listorna hade i en del fall gjorts av vittnena eller av någon av deras familjemedlemmar. I en del fall hade svaranden själv kvitterat beloppen utan nämnda lantbrukares tillstånd eller vetskap. De belopp, som svarandena på detta sätt skulle ha utfått, var endast något hundratal kronor. Svaranden framhöll att det var svårt att nu så långt efteråt komma ihåg, hur det låg till med de olika posterna. Han ville icke bestrida, att de summor, som vittnena uppgivit, var oriktiga, de medel, som utkommit utöver dessa, hade antingen återlevererats till vägstyrelsen eller använts till att betala andra leverantörer med.
Nästa vittne var en trafikbilägare, som kört för vägstyrelsen under svaranden. Intill tiden 1937, då svaranden fått en varning av vägstyrelsen för bristande redovisning, hads vittnet endast sällan erhållit sina tillgodohavanden månadsvis, utan i de flesta fall hade pengarna erhållits i omgångar, och vid vissa tillfällen hade vittnets tillgodohavande varit ända till 1,500 kr. När bilägaren varit tvungen att ha pengar till någon större utbetalning, hade han måst tillsäga svaranden flera gånger för att få pengar. Ibland hade dessa helt uteblivit och vittnet hade måst skaffa pengar från annat håll. På avlöningslistorna är upptaget flera förskott men vittnet vidhöll att det var mera sällan som han uttagit sådant. Kvitteringen på avlöningslistorna hade endast i vissa fall gjorst av vittnet och hans hustru, utan av svaranden utan vittnets tillstånd, ej heller har svaranden fått lov att låna dessa medel av bilägaren. Svaranden framhöll att han betraktat dessa medel, som vittnet ej fått i tid, som lån och ansåg sig ha vittnets tysta medgivande till dessa lån. Förövrigt ha dessa medel sedermera återbetalats till fullo. Efter 1937 har vittnet fått sina tillgodohavanden månadsvis.
Nästa vittne var en broder till den förre och likaså trafikbilägare. Det var detsamma förhållande som i förra fallet. Men hos den senare har de hos svaranden innestående medlen uppgått till hela 3,000 kronor vid ett tillfälle. Nästa vittne var även trafikbilägare och precis samma förfarande hade även här förekommit. Beloppet var endast 700 kr. Dessa hade vittnet utfått sedan han gjort hänvändelse till vägstyrelsen. Samtliga trafikbilägare har så småningom erhållit full betalning.
Sedan hördes tre målsägare, som för levererad sten och grus ej erhållit full betalning. Skillnaden mellan de belopp, som dessa utfått och de som listor na upptar, är endast något över 100 kr. Svaranden framhöll att i ett fall det levererade gruset icke kommit i tid, då det behövts varför det ännu ligger kvar på samma plats. Käranden skulle därför ej ha ersättning. I nästa fall ansåg svaraden att den levererade kvantiteten ej var så stor som målsägaren ville påskina, utan att han erhållit, vad han skulle ha. Åklagaren hade dock själv uppmätt kvantiteten och funnit den riktig.
Den tredje målsägaren hade erhållit, vad han skulle ha, men svaranden hade i listorna debiterat ett högre pris på kubikmeter sten som levererats. Detta högre pris ville nu käranden ha.
Vägstyrelsen framhöll, att de tre målsägarna borde utfå de belopp, som de blivit uppförda för. Svaranden framhöll, att de pengar, som utkvitterats utöver våd målsägaren erhållit, återredovisats samt till en del använts till att betala frakter och dylikt med. Detta har ej framkommit vid bokföringen. Bl. a. hade stora summor till frakter utbetalats vid Stånga station. Bevisa att detta var riktigt kunde dock icke svaranden då den person, vilken var kassör då, har avlidit.
Rättens ordf. framhöll att ett sådant förfaringssätt att utbetala frakter och dylikt med medel, som utkvitterats på leverantörer utan att bokföra dessa utbetalningar, ju skulle ha medfört fullständigt kaos i räkenskaperna, varför uppgifterna förefalla otroliga.
Efter kafferasten hördes ytterligare ett åklagarvittne, även i detta fall, trafikbilägare. Hans vittnesmål var av samma innehåll som de tidigare avlagda. Sedan hördes två svarandevittnen, först en vägmästare. Vägstyrelsen hade i stämningen framhållit, att det var endast i svarandens distrikt, som det förekommit, att vid utbetalningar andra fått utkvittera dessa. Vittnet medgav, att det vid vissa tillfällen tidigare förekommit, att inom arbetslagen arbetare fått utkvittera avlöningar för sina bortavarande kamrater. Andra vittnet en vägarbetare vitsordade även detta samt framhöll, att den skrivelse, som ingivits, vari man ansåg, att svaranden blivit orättvist behandlad, tillkommit helt spontant och utan påtryckningar. Rätten beslöt att uppskjuta målet till nästa ting för vidare utredning.

Två mån. fängelse för fylleri m. m.
En 21-årig sjöman inställde sig vid dagens sammanträde under poliseskort från Göteborg. Ynglingen i fråga hade i juli 1941 gjort sig skyldig till fylleri och förargelseväckande beteende under resa på Klinte—Roma järnväg, bråk med konduktören samt krossat en spegel å tåget. Svaranden hade haft sällskap med ett par kumpaner, vilka ej ännu påträffats. Vid anhållandet i Klinte hade svaranden satt sig till våldsamt motstånd mot polisman. Svaran. den erkände vad som lades honom till last, utom den sönderslagna spegeln, vilken han ersatt då han var den ende som hade pengar. Spegeln hade skallats sönder av en av kamraetrna. Spriten som förtärts hade de båda andra medfört. Orsaken till att svaranden icke inställt sig tidigare uppgavs vara hans arbete till sjöss. Han hade dock tidigare erhållit stämning, samt nu fasttagits i Göteborg och införpassats hit. Sedan ordf. förhört sig om den åtalades ganska trista levnadsomständigheter, framhöll han, att dylika ”busaktigheter” fick svaranden låta bli i framtiden. Svaranden Evert Ahlby från Norrlanda dömdes till 2 månaders fängelse för fylleri och våldsamt motstånd mot polisman.

Bristande omsättningsskatt.
En handlande från sudret hade ej erlagt omsättningsskatt inom föreskriven tid. Vid föregående ting ålades han vid vite av 150 kr. inställa sig vid detta ting för förklaring. Han hade icks så gjort och vitesbeloppet utdömdes.

Bilkollision i Lojsta.
Ett mål från tidigare ting mellan åklagaren önnered och en chaufför från Visby angående vållandet till en bilkrock vid Klints i Lojsta avdömdes i går.
Svaranden, som inställde sig genom ombud, lät höra två vittnen, av vilka den ene hade ganska detaljerade uppgifter att lämna, den andre mera svävande. Svaranden dömdes till att böta 10 dagsböter å 2 kr. för vårdslöshet, att utge ett jämkat skadestånd på 157:50 samt vittnesarvode m. m.

Senapsmål.
Dagens trevligaste mål var mellan A.-B. Uppsala ättikfabrik och en lantbrukare på mellersta Gotland. Svaranden hade levererat ett parti senap till nämnda bolag och erhållit likvid. Sedermera hade partiet återlämnats till svaraden. Denne hade vägrat mottaga detta samt att erlägga frakter och återbetala erhållna pengar. Svaranden framhöll, att fabriken ej motiverat varför senapen återskickats. Senapen hade varit av prima beskaffenhet och svar. framlade intyg på detta. Han hade även med sig såväl omalen som färdiglagad vara. Den senare lovade rättens ordf., att man, skulle avsmaka vid middagen. Käranden, som företräddes av advokat Kjällman, ingav till rätten ett intyg från driftschefen och en s. k. senapsmästare vid fabriken, att senapen ej skulle ha varit som uppgivits holländsk brunsenap utan vanlig svensk vildsenap. Målet uppsköts på två månader. Under denna tid skall prov tagas på partiet, som ligger upplagt vid järnvägen samt skickas till en fröodlingsanstalt för undersökning.

Hästaffärer.
En livdjursuppköpare hade av en lantbrukare köpt ett sto, som såldes under garanti, att det var fritt från dolda fel. Efter övertransport till fastlandet hade djuret visat sig alldeles omöjligt att köra. Uppköparen yrkade nu, att köpet skulle gå tillbaka. Svaranden samt två vittnen framhöll att djuret hade varit mycket fromt och troget, endast som treåring hade det varit oroligt. Målet uppsköts för vidare utredning.

Tvist om lönevillkor.
Målet mellan en jordbruksarbetare och en godsägare angående löne- och anställningsvillkor var återigen före. Den segslitna tvisten kommer igen vid nästa ting.

Fyllerimål.
Två unga män var av landsfiskalen i Hemse instämda för fylleri, förargelseväckande beteende samt misshandel. Detta hade svarandena låtit komma sig till last under besök i Hemse i oktober förra året. Svarandena erkände, att de varit upprymda samt kommit i krakel den ene med en trafikchaufför och den andre med en furir. Vidare hade de åstadkommit mindre åverkan på en bil. För dessa tilltag dömdes vardera till 25 dagsböter å 3 kronor.

Utan trafikkort.
En chaufför fick böta 10 dagsböter av 1: 50 kr. för att kört trafikbil utan trafikkort. Samma belopp fick en person böta för att han ej haft motorcykeln försäkrad.

Radiolicens.
Två personer fick för utebliven radiolicens böta. Den ene 10 dagsb. å 1:25, den andre 10 dagsb. å 2 kr.
Utövat tandläkarpraktik utan tillstånd hade en tandläkare gjort sig skyldig till. Han blev även vid förra tinget dömd för samma sak. Den här gången kosta det 40 dagsböter å 1: 50 kr.

Deklarationsmålen.
Av landsfiskal Jakobson, Klintehamn, hade inte mindre än 23 personer instämts för att de undanhållit större eller mindre belopp i sin deklaration. I samtliga fall utdömdes olika belopp beroende på den undanhållna summans storlek samt andra omständigheter. Lägsta beloppet blev 25 kr. och högsta 200 kr. böter.
Landsfiskal önnered var åklagare i 10 liknande mål. I nio fall utdömdes böter till samma belopp som föregående, i ett fall blev det frikännande.

Lyktlösa
hade två cyklister varit, vilket kostade dem vardera 12 kr. i böter.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 19 februari 1943.
N:r 41

Dopförrättning i Klintehamn.

I söndags firade Baptistförsamlingen i Klintehamn dophögtid i samband med förmiddagsgudstjänsten. Evangelist Signhild Åslund inledde gudstjänsten, och predikan hölls av pastor J. Gustafsson. Rätt många människor hade samlats i Salemkapellet för att övervara den högtidliga akten. Det var en juniorflicka, som genom dophandlingen upptogs i baptistförsamlingen. Efter dophögtiden samlades församlingen till Herrens Heliga Nattvard.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1943
N:r 40