Bröllop

I Klinte kyrka vigdes i går fil, mag. Lars-Åke Åkesson och fröken Margit Sahlström, Trollhättan. Vigseln förrättades av prosten Gustav Sjöberg. Efter vigselakten sjöng brudgummens syster fröken Ingrid Åkesson en solosång. Uppvaktande tärna var fröken Anne-Marie Thorsell och kyrkomarskalk var kandidat Åke Sjöberg.
Efteråt gavs middag på Klintegården. Ett stort antal telegram anlände under dennas lopp. Kapten Struve läste en dikt, som brudgummens mor hade diktat till brudparet och tal hölls dessutom av brudgummens far, vigselförrättaren och av kyrkomarskalken.
På kvällen hade en stor mängd folk från bygden samlats för att hylla brudparet.

På lördagen vigdes i Bunge kyrka butiksföreståndare Helge Juniwik, Visby, med fröken Laila Pehrson, dotter till bergsprängaren Edvin Pehrson och hans maka, född Johansson, Bungenäs. Vigselförrättare var kyrkoadjunkt E. Percival. Spelmän var hrr Gösta Andersson och Karl Nyström, Fårösund, samt Herbert Söderdahl, Fårö.
Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: Elsa Karlsson —Gustav Johansson, Berit LittäienenGustav Larsson, Lilian Sjölin—Sture Hartberg. Brudnäbb var Eva Larsson.
Efter vigseln gavs middag på Bungenäs för ett 40-tal inbjudna. Värd och värdinna var resp. hemmansägaren Karl Gustav Larsson, Burgsvik, och skolkökslärarinnan Gertrud Jakobsson, Bungenäs.
Vid bröllopsmiddagen hölls tal av vigselförrättaren, värden, hr Bertil Larsson, butiksföreståndare Gustav Johansson och verkmästare Ivan Jakobsson. Ett 40-tal telegram upplästes.
De nygifta hyllades på kvällen av bygdens ungdom med leven. Ett vackert fyrverkeri avbrändes

I Fårö kyrka har vigts tulltjänsteman Gunnar Bäckman, Fårösund, och fröken Gunnel Blesell, dotter till jordbrukaren Gunnar Blesell, och hans maka, Lauters på Fårö. Vigselförrättare var kyrkoherde Sten Burstedt. I kyrkan spelade hr Sigurd Jansson, Stockholm, på violin Merikantos Folkvisa. Efter vigseln gavs middag i brudens hem för ett antal inbjudna.
Uppvaktande tärnor och marskalkar var Britt-Louise Lang—Eddy Bäckman, Klara Andersson—Rune Jakobsson, Birgitta Jansson—Nils Sjöblom. Brudnäbb var Tommy Andersson och Maj-Lis Jansson. Som bruttbonde och bruttöverska fungerade hr Lars Ekelund, Klintehamn, och fru Dagny Andersson, Stockholm.

I lördags vigdes i Hamra kyrka herr Viktor G. E. Ödahl och fröken Gunhild Wahlby, dotter till hemmansägare Artur Wahlby och hans maka, Skogs i Hamra.
Gästerna samlades i bröllopsgården och därifrån tågade brudföljet till kyrkan företrätt av spelmännen Mauritz Ödahl och Martin Karlsson. Kantor Erik Esklund, Vamlingbo, sjöng ett solo, varpå pastor Thure Åberg förrättade vigseln. Under bröllopsmusik tågade brudföljet ut ur kyrkan och fortsatte med spelmännen till bröllopsgården. Här hälsades brudparet av värden hr Helmer Jakobsson som i ett hjärtligt tal inbjöd alla till bröllopsfest.
Värdens tal besvarades av bruttbonden kantor Axel Gislestam. Under bröllopsmiddagen utfördes musik av spelmännen och tal hölls av vigselförrättaren, bruttbonden och bruttöverskan fru Gunvor Ahlström-Nilsson, Visby. Ett stort antal telegram anlände.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Ingrid Wahlby—Axel Karlkvist, Britta Wahlby—Jonas Karlkvist, Berit VestbergHugo Wahlby, . Margit Melin—Lars Wahlby, Lisbet Lind—Erik Larsson och Maja Tiberg—Thure Lind. Värdinna var fru Agnes Jakobsson och brudnäbb Inga-Britt och Ulla Ahlqvist och Inger Häglund.
På kvällen var en stor skara ungdomar från trakten samlad på bröllopsgården för att hylla brudparet på sedvanligt sätt.

Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171

Till vik. folkskollärare

och kantor i Klinte under höstterminen har antagits folkskollärare Per Nanstad, Vemdalen, och i Sanda folkskollärare Per Westin, Tingstäde.

Gotlänningen
Lördagen 26 Juli 1952
Nr 170

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på fredag hemmansägaren Nils Österholm, Rembs i Vamlingbo. Han är född vid Rembs och innehar alltjämt fädernegården.

SEXTIO ÅR fyller på fredag änkefru Signhild Nilsson, Smiss i Grötlingbo. Sextioåringen, som är änka efter hemmansägaren Emil Nilsson, som avled i fjol, är bl. a. ansluten till SLKF.

FEMTIO ÅR fyller på fredag montör Alvar Fohlström, Norrbackagatan 8 i Visby. Han är född i Bara och blev 1931 montör vid Visby stads elverk, en befattning som han alltjämt innehar. Jubilaren är ledamot av hälsovårdsnämnden, taxeringsnämnden och samarbetsnämnden. Vidare är han intresserad i kooperationen och tillhöf. medlemsrådet.

Femtio år fyller på fredag snickaren Nils Nilsson, Åvalla i Klinte. Femtioåringen, som är född i Västerhejde, men i många , år varit bosatt i Klinte, är delägare i Klinte snickerifabrik.

På fredag fyller fiskaren och jordbrukaren Herbert Arweson, Suders i Gothem, femtio år. Född i Slite har han sedan 1908 varit bosatt i Gothem. Han tillhör bl. a. fiskförsäljnings-laget i Gothem.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Lärartjänsterna.

En ord. folkskollärar- och kantorstjänst i Klinte med placering vid Klinte kyrkskola söks av folkskollärare Nils Åkerbäck, Stenkyrka.
— En liknande tjänst vid Sanda folkskola söks av folkskollärare Per Westin, Tingstäde.

Gotlänningen
Torsdagen 17 Juli 1952
Nr 162

Läraretjänsterna.

Till den ledigförklarade förenade ordinarie folkskollärare- och kantorstjänsten vid Klinte kyrkskola hade en sökande anmält sig vid ansökningstidens utgång i går. Vakansvikariatet för samma tjänst för höstterminen 1952 fick två sökanden.
— Den ordinarie manliga folkskollärartjänsten vid Sanda skola, som utlysts till ansökan ledig, hade lockat en sökande, vilket också vakansvikariatet för samma tjänst för höstterminen 1952 hade gjort när ansökningstiden utgick.

Gotlänningen
Lördagen 12 Juli 1952
Nr 158

Ungdomslägret på Varvsholm slut.

I går kväll avreste den sista kontingenten ungdomar från DUF:s juniorläger vid Varvsholm, sedan de övriga i olika etapper tagit farväl av Gotland under söndagen och på måndagsmorgonen. Den stora officiella avslutningshögtiden hölls på söndagseftermiddagen.
Sammanlagt har ca 350 ungdomar från hela landet deltagit i den nu avslutade lägerveckan. Söndagens avskedshögtid omfattade högmässa dels i tältkyrkan på lägerplatsen dels i Klinte kyrka, där inte mindre än 304 ungdomar gick till nattvardsgång. Vid lägret hölls tal av bl. a. samtliga lägerledare samt prosten Gustaf Sjöberg o. distriktsföreståndare Emil Lindh. DUF:s hornmusikkår från Norrbotten spelade och lägerkören sjöng, och högtiden blev en värdig avslutning på en alltigenom lyckad lägersamling.

Gotlänningen
Tisdagen 8 Juli 1952
Nr 154

Bröllop

Ett ståtligt bröllop firades i lördags i Vall, då köpmannen Karl-Olof Dahlström, Vall, och fröken Sonja Lindqvist från Alvena i Vallstena sammanvigdes. Vigseln förrättades i Valls kyrka av komminister Elmar Töldsepp, och då brudföljet tågade till kyrkan gick spelmännen Yngve Hansson och Uno Veström från Vallstena i spetsen och spelade en gotländsk brudmarsch.
Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskälkar: Barbro Widin—Hans Dahlström, Kerstin Johansson — Gillis Lindqvist, Mary Wedin—Tryggve Johansson, Barbro Lindqvist—Erik Ohlsson, Gun Riggert—Einar Veström, Berit Pettersson—Arvid Holm och Margaretha. Widen—Herman Johansson., Bruttöverska var brudens syster fru Aina Larsson, Vallstena, och bruttbonde dir. Åke Berg, Stockholm. Brudnäbb, var. Eva Har-dinge och Göran Olsson.
Efter vigseln gav brudgummens föräldrar middag för den närmaste-släkt- och vänkretsen. Som värd fungerade hr Nils Hardinge och som värdinna fru Margit Richard. Ett stort antal lyckönskningstelegram ingick. På kvällen samlades massor av folk, både unga och gamla, utanför bröllopsgården, och brudparet hyllades på hävdvunnet sätt. Ett praktfullt fyrverkeri avbrändes, hurraropen skallade, saluten vår öronbedövande, och i den vackra ljusa sommarkvällen tråddes dansen kring ungmansstången.

I lördags vigdes i Hejde kyrka chaufför Karl-Henry Karlsson och fröken Liljegren, Klinte i Follingbo. Vigseln förrättades av brudparets konfirmationslärare, kyrkoherde Bernt Bergdahl, Hejde.

Gotlänningen
Måndagen 7 Juli 1952
Nr 153

Tullverket.

Till förste tulluppsyningsman vid tullkammaren i Visby har utnämnts tillförordnade tullöveruppsyningsmannen vid tullstationen i Klinte, kustuppsyningsmannen i Södra kustdistriktet C. A. Sjögren.

Gotlänningen
Torsdagen 3 Juli 1952
Nr 150

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
8 fyllerister fingo idag böta em 20 kr. en annan 15 kr. och de öfriga hvar sin tia.

För snatteri stod en 26-årig murare från Småland tilltalad. Denne, som icke förut varit idelo med rättvisan, erkände, att han lördagen 15 mars från landtbrukaren M. R. Larssons från Lokrume vagn inne åhandl. J. O. Petterssons gård. tillgripit en korg med diverse varor till ett värde af kr. 12:60. Han hade vid tillfället varit berusad. Stadsfiskalen yrkade ansvar för första resan snatteri. Svar. dömdes till 10 kr. böter.

Staden dömd att utgifva marklösen. I P. Löfstedts och några andra jordägares mål mot Visby stad förpliktades staden att lösa det omstämda jordområdet med belopp som skall bestämmas af expropriationsnämd.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets 4:de sammanträde. Ordf. not. Aug. Toll.) Rätten har idag meddelat, bl. a., följande

utslag:
— I det segslitna fiskevattensmålet mellan Loggarfve i Klinte och Stenhuse i Sanda hemmans åboar. Käromålet ogillades, och kostnaderna kvittades mellan parterna.
— För fylleri å allmän väg i Hemse fingo tre personer böta hvardera 10 kr.
— Automobilmålet mot landtbruk, K.
P. E. Christersson från Medebys i Vall afgjordes så, att svar, dömdes att böta 80 kr. samt att ersätta vittneslönerna.
— I bernuppfostringsmålet mellan tjänsteflickan Ellen Johansson från Isums och husbondesonen Torsten Hansson från Lilla Atlings i Atlingbo meddelades beslut om uppskof till nästa sammanträde.
— Det under rubriken »Nyärsfirandet i Öja» förut refererade målet mot husbondasönerna Klas och Karl Vestborg, Syffride, samt Fridolf Holmberg, Binge, Sigfrid Lindgren, Stockvika, och drängen Ivar Dahling, Burge i Öja, tilltalade för hemfridsbrott och misshandel hos O. N. Lindberg, Barkarfve i samma socken, uppsköts till 5:te sammanträdet, Svar:na Lindgrens och Dahlings yrkanden att bli skilda från målet ogillades.

Norra häradsrätten.
(Allekvia 7 april.)
För uppsåtligt skadande af jordbalansnätet vid gniststationen i Tingstäde tilltalade hemmansägaren Emil Pettersson i Träskvälder dömdes att böta 50 kr., att för den uppkomna skadana afhjälpande 35 kr, samt att ersätta förskjutna vittneslöner.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 April 1913
N:r 78

Skepps-Lista.

Inklarerade: Dec. d. 17, N. P. Lindström från London till Wisby med barlast, L. A. Hammarström från Svinemiinde till Slite med dito, G. F. Husander från Libeck till Slite med barlast och styckegods. Den 29, L. Weström från Neustadt till Klinte med barlast, B. C. Siggelin från Lübeck till Klinte med dito.

Gotlands Läns nya Tidning.
7 Januari 1859
No 1