Bröllop

firas i dag i Klintehamn mellan tjänstemannen vid statens reservförrådsnämnd Inge Jacobson och fröken May Pettersson, dotter till Orvar Pettersson, Klintehamn, och hans maka, född Hellberg. Vigseln förrättas kl. 4 i Klinte kyrka av prosten Gustaf Sjöberg, varefter brudens föräldrar ge middag på Klinte hotell för ett antal inbjudna gäster.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Utfärd för stadens gamla planeras även i sommar.

Vädjan till den välvilliga allmänheten om bidrag.

Prosten Sjöberg i samtal med den äldste resenären,
93-årige August Pettersson från Nygatan.
På väg från Klinte kyrka till prostgården.

Blir det någon utfärd för oss gamla i sommar? Många av stadens åldriga medborgare spörjer varandra med väntan och förhoppning. Det var inte bara de många som fingo vara med förra året på resan till Klinte den 6 augusti utan också andra som av utrymmesskäl blevo nekade förra året eller som inte kommo sig för att anmäla sig. Den vackra solskensdagen förra året är ännu inte glömd. Själva resan, det hjärtliga mottagandet i Klinte prostgård, sången och musiken, middagen på Varfvsholm och högtidsstunden i Västergarns kyrka, allt detta bevaras som ett av ålderdomens ljusaste minnen. Det blir utfärd också i år. Preliminärt är bestämt att den äger rum onsdagen den 4 augusti och då skulle vi våga oss ut på en något längre färd. Målet blir denna gång Havdhem på södra Gotland. Efter gudstjänst i Havdhems kyrka tar kyrkoherde och fru Hoffman emot i prästgården och bjuder på kaffe ute i trädgården. Sedan blir det middag på hotellet i Hemse. Till programmet skall vi återkomma senare. För att bereda möjlighet för ett större antal gamlingar att deltaga i utfärden än vad som var fallet förra året färdas vi denna gången med tåg i abonnerade vagnar.
Dessa planer kunna förverkligas endast om allmänheten visar samma välvilliga intresse givmildhet som förra året. Vad som framför allt behöves är pengar. Stadsmissionen förfogar redan över en del medel som skänkts till detta ändamål, men det räcker inte på långt när. Gåvor mottagas av stadsmissionären kyrkoadjunkt E. Holmedal, Solbergagatan 14, eller på Visby pastorsexpedition. Dessutom kommer insamlingslistor att läggas ut på bankerna. Gåvorna komma att redovisas i tidningen längre fram. Förutom pengar behöves socker samt restaurangkuponger för bröd och smör.
Alla gamla, som önska deltaga i utfärden, både de som voro med i Klinte förra sommaren och de som av någon anledning inte kunde resa den gången uppmanas att anmäla sig. Anmälan, som upptager namn, adress och födelsedata, göres skriftligen eller muntligen till pastorsexpedition i Visby eller till pastor Holmedal, Solbergagatan 14. Vi hoppas kunna bereda möjlighet för ett betydligt större antal än förra året o att alla som så önska få följa med. Skulle någon gallring behöva göras så skall den i så fall ske med största möjliga rättvisa.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Det kyrkliga flicklägret på Varvsholm

öppnades i dag på middagen, då ett 25-tal deltagare mötte upp. Ledare äro syster Inga-Lisa Thunberg, Ersta, och fru Ingegerd Lundell, Visby. På fredag företas en utfärd till Sanda med aftonbön i kyrkan kl. 19. En lekafton anordnas om lördag kl. 19 på planen vid Klinte kyrka, vilken avslutas med aftonbön i kyrkan kl. 21. Vid söndagens högmässa i Klinte kyrka kl. 11 predikar biskop Ysander. Efter högmässan sker samling på kyrkplanen till missions- och ungdomsmöte. Vid mötet serveras mjölk, saft och bullar. Lägrets avslutning sker måndagen den 12 juni.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 juli 1943
N:r 153

Födelsedagar.

Förre kronojägaren i Lojstaheds bevkningsrakt J. E Landers, Klinte fyller torsdagen den 8 dennes sjuttio år. Han är född i Kuddby socken, Östergötlands län, och blev efter anställning vid andra livgrenadjärregementet samt studier vid Bjurfors skogsskola vid sekelskiftet antagen som extra skogsvakt inom Östkinds härads allmänning i Södermanland. Kronojägare på Gotland blev han 1901 och var såsom sådan under en lång följd av år bosatt i Hejde. När han för några år sedan lämnade tjänsten flyttade han till Klinte. Jubilaren åtnjuter stor aktning och har genom sitt redbara väsen och sina personliga egenskaper i övrigt förskaffat sig sympatier och uppskattning i skilda läger.

Hemmansägaren Arvid Olsson, Bjärges i Lau, fyller på torsdag sjuttio år. Han är född i Lau och övertog i unga år Bjärges, som han för några år sedan överlämnade till en son. Denne dog emellertid för något år sedan och hr Olsson brukar nu en del av gården tillsammans med sonhustrun. En del är utarrenderad. Jämsides med jordbruket har sjuttioåringen skött en hel del kommunala och allmänna uppdrag. Sålunda har han varit ordförande i valnämnden, kommunalnämnden och pensionsnämnden, i vilken senare han skötte ordförandeklubban i inte mindre än tjugo år. Vidare har han tillhört fattigvårdsstyrelsen och skogsvårdskommittén samt var på sin tid även under flera år ordförande i lokalavdelningen av bondeförbundet. Också i taxeringsnämnden, barnavårdsnämnden och byggnadsnämnden har han varit ledamot. I skolstyrelsen har han varit kassör ett dussin år.

Sextio år fyller på torsdag den 8 dennes fru Emma Pettersson, Bjers i Lärbro, änka efter lantbrukaren Arvid Pettersson. Jubilaren, som gjort sig känd som en duktig husmor och gästfri värdinna i det trevna hemmet vid Bjers, är en arbetsmänniska som få. Hon har helt ägnat sig åt sitt hems skötsel och vård och i hemmet utför hon fortfarande sin dagliga gärning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Årsmöte med Klintekretsens föreläsningsförening

hölls måndag kväll i kommunalrummet under hr Aug. Lindqvists ordförandeskap.
Av den föredragna styrelseberättelsen framgick bl. a., att föreningen under senaste verksamhetsåret anordnat 8 föreläsningar med i medeltal 130 åhörare. Åhörareantalet per föreläsning har ökat med 49 jämfört med föregående år. Orsaken härtill torde vara bra föreläsare och ämnen.
Föreningens medlemsantal är f. n. 40 st. Utgifter och inkomster balansera med kr. 1,247: 73. Bland inkomstposterna märkas statsbidrag kr. 125: —; årsavgifter kr. 81: —; inträdesavgifter kr. 295: 75 (kommunalt anslag kr. 200 ingår i nästa års räkenskaper). Bland utgiftsposterna märkas arvoden m. m. till föreläsare kr. 437: 87; lokalhyra kr. 50: —. Kassabehållning vid verksamhetsårets slut kr. 694: 06.

Styrelseberättelsen godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Årsmötet beslöt att årsavgifterna skulle utgå med samma belopp som tidigare år.
Till styrelse omvaldes fröken Mina Fredriksson, hrr Aug. Lindqvist, Karl Kahlström, Albin Åkesson, Ragnar Smith och H. Dahlgren. Suppleanter: fröken Sigrid Lindbom, hrr Gösta Johansson, Hugo Brodon och Anders Pettersson.

Föreningens ordförande utses av kommunalfullmäktige.
Till revisorer utsågos hr A. Hj. Wigsten och den kommunale revisorn och till suppleanter hr Emil Lindholm och den kommunale revisorsuppleanten.
Härefter diskuterades det kommande verksamhetsårets föreläsningsprogram. Mötet uppdrog åt föreningens föreståndare att med övriga föreningar på Gotland närmare diskutera lämpliga föreläsare och ämnen. Årsmötet uttalade sig för en konsert av den kände pianisten W. Witkowski. Konserten skulle om möjligt hållas i Klinte kyrka under november månad.
Antalet föreläsare nästa år fastställdes till omkring 10.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Auktion i Klinte Prästgård

TORSDAGEN DEN 11 MARS kl. 11 f. m. låter Anton Åckander, Sicklings, på grund av arrendets upphörande försälja all yttre lösegendom varav nämnes kreatur: ett kraftigt ardennersto, 12 år, ett högdräktigt varmblodssto, prem. AB och 15 år, ett remontsto, 4 år, 2 st. vallacker, ard., resp. 2 och 1 år, 5 st. kor i olika kalvställningar, 1 kviga. Nötkreaturen reaktionsfria och fria från smittosam kastning 1 sugga med grisar, 2 st. 5 mån. grisar.
Redskap: självbindare, slåttermaskin, såningsmaskin, hästräfsa, 2 arbetsvagnar, 1 lastdragare (2 ton), 1 mindre åkvagn, 2 par kälkar 1 plog, sladdar, harvar, slät- och ringvältar, Hästhacka, transportflas kor, en del handredskap, selar, svänglar, foderhäck, trösklott, betmassa, melass m. m., m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till 1 nov 1943 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1943
N:r 47

Deklarationsmålen dominerade vid Södertinget går.

Andra allmänna sammanträdet med Gotlands södra tingslag
hölls i går vid Skogs i Levide. På uppropslistan stod 56 mål, därav 48 åklagarmål. Landsfiskal Jakobsson i Klintehamn hade 31 mål och tillförordnade landsfiskalen i Hemse Paul Önnered 15 mål. Till tinget hade samlats en ovanligt stor skara människor. Den digra uppropslistan var dock genomgången till kl. 16, då middagsrast hölls. Efter denna vidtog rättens enskilda överläggning och vid 18-tiden var rättens utslag framlagda. Att dagens sammanträde blev så fort undanstökat berodde på att hela 32 mål var s. k. taxeringsmål.
Rättens ordförande var häradshövding Pfeiffer och notarie Lennart Lilja.

Vägmästare som bristat i redovisning av avlöningslistorna.
Detta mål var dagens mest omfattan de och pågick från tingets början kl. 11 och pågick till inemot tvåtiden med avbrott för en halvtimmes kafferast Åklagare var landsfogde Broms och denne hade till dagens sammanträde inkallat sju vittnen och svaranden två vittnen, samtliga hördes. Vidare hördes tre målsägare. För vägstyrelsen hade dess ordf. f. nämndeman Palmquist samt flera av vägstyrelsens ledamöter infunnit sig. Målet har som bekant förekommit vid tidigare rättegångstillfälle.
Först hördes var för sig tre lantbrukare, som levererat olika kvantiteter krossad sten eller skärv till vägstyrelsen genom svaranden under åren 1933 —1937. Vittnena hade genom svaranden erhållit betalning för stenen med varierande belopp. Samtliga vittnen hade dock icke erhållit så stora belopp, som redovisningslistorna upptog för respektive- leverantörer. Kvitteringen på listorna hade i en del fall gjorts av vittnena eller av någon av deras familjemedlemmar. I en del fall hade svaranden själv kvitterat beloppen utan nämnda lantbrukares tillstånd eller vetskap. De belopp, som svarandena på detta sätt skulle ha utfått, var endast något hundratal kronor. Svaranden framhöll att det var svårt att nu så långt efteråt komma ihåg, hur det låg till med de olika posterna. Han ville icke bestrida, att de summor, som vittnena uppgivit, var oriktiga, de medel, som utkommit utöver dessa, hade antingen återlevererats till vägstyrelsen eller använts till att betala andra leverantörer med.
Nästa vittne var en trafikbilägare, som kört för vägstyrelsen under svaranden. Intill tiden 1937, då svaranden fått en varning av vägstyrelsen för bristande redovisning, hads vittnet endast sällan erhållit sina tillgodohavanden månadsvis, utan i de flesta fall hade pengarna erhållits i omgångar, och vid vissa tillfällen hade vittnets tillgodohavande varit ända till 1,500 kr. När bilägaren varit tvungen att ha pengar till någon större utbetalning, hade han måst tillsäga svaranden flera gånger för att få pengar. Ibland hade dessa helt uteblivit och vittnet hade måst skaffa pengar från annat håll. På avlöningslistorna är upptaget flera förskott men vittnet vidhöll att det var mera sällan som han uttagit sådant. Kvitteringen på avlöningslistorna hade endast i vissa fall gjorst av vittnet och hans hustru, utan av svaranden utan vittnets tillstånd, ej heller har svaranden fått lov att låna dessa medel av bilägaren. Svaranden framhöll att han betraktat dessa medel, som vittnet ej fått i tid, som lån och ansåg sig ha vittnets tysta medgivande till dessa lån. Förövrigt ha dessa medel sedermera återbetalats till fullo. Efter 1937 har vittnet fått sina tillgodohavanden månadsvis.
Nästa vittne var en broder till den förre och likaså trafikbilägare. Det var detsamma förhållande som i förra fallet. Men hos den senare har de hos svaranden innestående medlen uppgått till hela 3,000 kronor vid ett tillfälle. Nästa vittne var även trafikbilägare och precis samma förfarande hade även här förekommit. Beloppet var endast 700 kr. Dessa hade vittnet utfått sedan han gjort hänvändelse till vägstyrelsen. Samtliga trafikbilägare har så småningom erhållit full betalning.
Sedan hördes tre målsägare, som för levererad sten och grus ej erhållit full betalning. Skillnaden mellan de belopp, som dessa utfått och de som listor na upptar, är endast något över 100 kr. Svaranden framhöll att i ett fall det levererade gruset icke kommit i tid, då det behövts varför det ännu ligger kvar på samma plats. Käranden skulle därför ej ha ersättning. I nästa fall ansåg svaraden att den levererade kvantiteten ej var så stor som målsägaren ville påskina, utan att han erhållit, vad han skulle ha. Åklagaren hade dock själv uppmätt kvantiteten och funnit den riktig.
Den tredje målsägaren hade erhållit, vad han skulle ha, men svaranden hade i listorna debiterat ett högre pris på kubikmeter sten som levererats. Detta högre pris ville nu käranden ha.
Vägstyrelsen framhöll, att de tre målsägarna borde utfå de belopp, som de blivit uppförda för. Svaranden framhöll, att de pengar, som utkvitterats utöver våd målsägaren erhållit, återredovisats samt till en del använts till att betala frakter och dylikt med. Detta har ej framkommit vid bokföringen. Bl. a. hade stora summor till frakter utbetalats vid Stånga station. Bevisa att detta var riktigt kunde dock icke svaranden då den person, vilken var kassör då, har avlidit.
Rättens ordf. framhöll att ett sådant förfaringssätt att utbetala frakter och dylikt med medel, som utkvitterats på leverantörer utan att bokföra dessa utbetalningar, ju skulle ha medfört fullständigt kaos i räkenskaperna, varför uppgifterna förefalla otroliga.
Efter kafferasten hördes ytterligare ett åklagarvittne, även i detta fall, trafikbilägare. Hans vittnesmål var av samma innehåll som de tidigare avlagda. Sedan hördes två svarandevittnen, först en vägmästare. Vägstyrelsen hade i stämningen framhållit, att det var endast i svarandens distrikt, som det förekommit, att vid utbetalningar andra fått utkvittera dessa. Vittnet medgav, att det vid vissa tillfällen tidigare förekommit, att inom arbetslagen arbetare fått utkvittera avlöningar för sina bortavarande kamrater. Andra vittnet en vägarbetare vitsordade även detta samt framhöll, att den skrivelse, som ingivits, vari man ansåg, att svaranden blivit orättvist behandlad, tillkommit helt spontant och utan påtryckningar. Rätten beslöt att uppskjuta målet till nästa ting för vidare utredning.

Två mån. fängelse för fylleri m. m.
En 21-årig sjöman inställde sig vid dagens sammanträde under poliseskort från Göteborg. Ynglingen i fråga hade i juli 1941 gjort sig skyldig till fylleri och förargelseväckande beteende under resa på Klinte—Roma järnväg, bråk med konduktören samt krossat en spegel å tåget. Svaranden hade haft sällskap med ett par kumpaner, vilka ej ännu påträffats. Vid anhållandet i Klinte hade svaranden satt sig till våldsamt motstånd mot polisman. Svaran. den erkände vad som lades honom till last, utom den sönderslagna spegeln, vilken han ersatt då han var den ende som hade pengar. Spegeln hade skallats sönder av en av kamraetrna. Spriten som förtärts hade de båda andra medfört. Orsaken till att svaranden icke inställt sig tidigare uppgavs vara hans arbete till sjöss. Han hade dock tidigare erhållit stämning, samt nu fasttagits i Göteborg och införpassats hit. Sedan ordf. förhört sig om den åtalades ganska trista levnadsomständigheter, framhöll han, att dylika ”busaktigheter” fick svaranden låta bli i framtiden. Svaranden Evert Ahlby från Norrlanda dömdes till 2 månaders fängelse för fylleri och våldsamt motstånd mot polisman.

Bristande omsättningsskatt.
En handlande från sudret hade ej erlagt omsättningsskatt inom föreskriven tid. Vid föregående ting ålades han vid vite av 150 kr. inställa sig vid detta ting för förklaring. Han hade icks så gjort och vitesbeloppet utdömdes.

Bilkollision i Lojsta.
Ett mål från tidigare ting mellan åklagaren önnered och en chaufför från Visby angående vållandet till en bilkrock vid Klints i Lojsta avdömdes i går.
Svaranden, som inställde sig genom ombud, lät höra två vittnen, av vilka den ene hade ganska detaljerade uppgifter att lämna, den andre mera svävande. Svaranden dömdes till att böta 10 dagsböter å 2 kr. för vårdslöshet, att utge ett jämkat skadestånd på 157:50 samt vittnesarvode m. m.

Senapsmål.
Dagens trevligaste mål var mellan A.-B. Uppsala ättikfabrik och en lantbrukare på mellersta Gotland. Svaranden hade levererat ett parti senap till nämnda bolag och erhållit likvid. Sedermera hade partiet återlämnats till svaraden. Denne hade vägrat mottaga detta samt att erlägga frakter och återbetala erhållna pengar. Svaranden framhöll, att fabriken ej motiverat varför senapen återskickats. Senapen hade varit av prima beskaffenhet och svar. framlade intyg på detta. Han hade även med sig såväl omalen som färdiglagad vara. Den senare lovade rättens ordf., att man, skulle avsmaka vid middagen. Käranden, som företräddes av advokat Kjällman, ingav till rätten ett intyg från driftschefen och en s. k. senapsmästare vid fabriken, att senapen ej skulle ha varit som uppgivits holländsk brunsenap utan vanlig svensk vildsenap. Målet uppsköts på två månader. Under denna tid skall prov tagas på partiet, som ligger upplagt vid järnvägen samt skickas till en fröodlingsanstalt för undersökning.

Hästaffärer.
En livdjursuppköpare hade av en lantbrukare köpt ett sto, som såldes under garanti, att det var fritt från dolda fel. Efter övertransport till fastlandet hade djuret visat sig alldeles omöjligt att köra. Uppköparen yrkade nu, att köpet skulle gå tillbaka. Svaranden samt två vittnen framhöll att djuret hade varit mycket fromt och troget, endast som treåring hade det varit oroligt. Målet uppsköts för vidare utredning.

Tvist om lönevillkor.
Målet mellan en jordbruksarbetare och en godsägare angående löne- och anställningsvillkor var återigen före. Den segslitna tvisten kommer igen vid nästa ting.

Fyllerimål.
Två unga män var av landsfiskalen i Hemse instämda för fylleri, förargelseväckande beteende samt misshandel. Detta hade svarandena låtit komma sig till last under besök i Hemse i oktober förra året. Svarandena erkände, att de varit upprymda samt kommit i krakel den ene med en trafikchaufför och den andre med en furir. Vidare hade de åstadkommit mindre åverkan på en bil. För dessa tilltag dömdes vardera till 25 dagsböter å 3 kronor.

Utan trafikkort.
En chaufför fick böta 10 dagsböter av 1: 50 kr. för att kört trafikbil utan trafikkort. Samma belopp fick en person böta för att han ej haft motorcykeln försäkrad.

Radiolicens.
Två personer fick för utebliven radiolicens böta. Den ene 10 dagsb. å 1:25, den andre 10 dagsb. å 2 kr.
Utövat tandläkarpraktik utan tillstånd hade en tandläkare gjort sig skyldig till. Han blev även vid förra tinget dömd för samma sak. Den här gången kosta det 40 dagsböter å 1: 50 kr.

Deklarationsmålen.
Av landsfiskal Jakobson, Klintehamn, hade inte mindre än 23 personer instämts för att de undanhållit större eller mindre belopp i sin deklaration. I samtliga fall utdömdes olika belopp beroende på den undanhållna summans storlek samt andra omständigheter. Lägsta beloppet blev 25 kr. och högsta 200 kr. böter.
Landsfiskal önnered var åklagare i 10 liknande mål. I nio fall utdömdes böter till samma belopp som föregående, i ett fall blev det frikännande.

Lyktlösa
hade två cyklister varit, vilket kostade dem vardera 12 kr. i böter.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 19 februari 1943.
N:r 41

Klinte Bio

Onsdag 17 febr. kl. 8,15
Fredag 19 och lördag 20 kl. 8,15
Söndag 21 kl. 5,30 och 8,15
FILMEN SOM GÅR FÖR FULLSATTA HUS.
Dimmornas Bro.
Vivien Leigh
Robert Taylor
m, fl.
Filmen som alla frågat efter.
Barnförbjuden.
Beställning av biljetter tel. 1 Klintehamn.
Beställda biljetter skola vara hämtade 20 min. före varje föreställnings början.
— KOM I TID. —

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1943.
N:r 38

Lösöreauktion i Klinte.

Genom offentlig auktion tisdagen d. 16 innev. februari kl. 12 midd. försäljes i dödsboet efter framlidna fru Karolina Alfvegren hennes efterlämnade lösegendom, varav nämnes: en vit salsmöbel, skrivbord och andra bord, skåp, byrå, korgstol och andra stolar, sängar o. soffa, väggur, trädgårdsmöbler, glas och porslin, kökskärl samt linne och sängkläder och en del handredskap m. m. Betalningsanstånd till den 1 september 1943. Vanligt äganderättsförbehåll.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1943
N:r 35