Hembygdsfest i Fröjel.

Hembygdsfest var i går anordnad av Fröjel-Klinte SLU-avd. vid den så vackert belägna platsen vid Gustafs.
Vädret var från festsynpunkt det allra bästa, undantagandes den intensiva värmen, men tillfälle till bad gavs i den några hundra meter från festplatsen belägna stranden. Mycket folk hade infunnit sig och festens ändamål var gott. Behållningen skulle tillfalla insamlingen till Gotlands Vapen.
Festen inleddes vid 2-tiden med musik av Kungl. Gotlands infanteriregementes musikkår. SLU.-avd:s ordf. hr Gösta Stenberg, Stenstu, besteg så den med svenska flaggan prydda talarstolen och hälsade alla välkomna.
Efter att musikkåren spelat framträdde dagens huvudtalare, major Söderberg och höll ett intressant föredrag am Gotlands försvar.

Talaren gav en blixtöversikt över Gotlands försvar från 1700-talet till våra dagar, och påvisade hurusom försvaret av Gotland alltid blivit angeläget när det allmänna militärpolitiska läget i Östersjön skärpts. När Carl XI byggde ut sitt försvarssystem ansågs Gotlands försvar obehövligt och ön blev demilitariserad, men då Ryssland därefter kom i krig blev det brått att åter sätta ön i försvarstillstånd, den fick då bl. a. en slags bondebeväring. Men när ryssarna kommo 1808 var Gotland åter försvarslöst och prisgivet. Tal. erinrade sedan om nationalbeväringens tillkomst, om Krimkriget 1854 och Slites befästande med anläggningarna på Enholmen, och hurusom krigshotet 1885, då Ryssland och England höllo på att råka i krig, medförde Fårösunds befästande. Därefter blev också nationalbeväringen omorganiserad efter fastlandsmönster. När så världskriget 1914 kom färdigställdes också Tingstäde fästning, och från den tiden har Gotlands försvar växlat skepnad med försvarsviljans växlande i Sverige i övrigt. Gotlands försvar har nu på senare tid bragts upp i en kvalitet som aldrig förr, men den nya tidens krig har också skapat nya behov — nu gäller det framför allt luftvärnet, värnet mot flyg och fallskärmshoppare. I arbetet för skapandet av ett effektivt sådant har insamlingen Gotlands Vapen tillkommit som en verksam länk.

Han avslöt sitt anförande med utbringande av ett fyrfaldigt leve för fäderneslandet. Härpå följde: Du gamla, du fria.
Under den paus som följde togs festplatsen i närmare beskådande vad det gällde arrangemangen. I kaffeståndet rådde full brådska likaså i läskedrycks: affären och i ståndet dkr skjutning förekom tävlade både manliga och kvinnliga med eller mindre gott resultat. Feststämning rådde och vänner och kamrater från när och fjärran råkades och slog sig ned i skuggan vid en flaska ”blå-dricka” och upplivade gamla minnen.
Klinte—Fröjel kyrkokör under prosten Sjöbergs ledning sjöng så ”Vårt land” m. fl. andra sånger. Programmet, som var ganska omväxlande, bjöd även på skämttävlingar: ”Herre på vågrät stång” samt ”Täm stäut”. Att dessa tävlingar var ganska skrattretande behöver väl ej omtalas. Segrare i den förra blev hr David Pettersson, Klinte, och i den senare Ivar Sjögren, Sanda.
Efter att musikkåren spelat framträdde folkskollärare Simeon Jakobsson och sjöng till luta flera sångnummer. Vidare förekom solosång av kandidat Forsman.
Timmarna flydde hastigt och tiden för korum var inne. Det förrättades av prosten Sjöberg och inleddes med ps. 360 ”Jag lyfter mina händer” och som avslutning ps. 3 sista versen.
Ungdomen, och äldre med för resten, roade sig sedan med ringlekar och stämningen var hela tiden den allra bästa.
Vi tacka SLU:arna för en trevlig söndagseftermiddag och önska god fortsättning och hoppas att Gotlands Vapen genom dagens behållning får ett gott tillskott.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Klintens luftskyddsförening

hade i onsdags möte i Helgeandskyrkan, varvid föreningens ordförande hr Valentin Larsson redogjorde för styrelsens arbete sedan projektet om bildande av luftskyddsförening genomfördes i mars.
Enligt redogörelsen är det meningen att låta inrätta ett luftskyddsrum i Kyrkberget, vilket rum skall bli nio meter högt och bereda skydd såväl mot luftanfall och kanonad från sjö som ras och gasanfall. Kostnaden för hela inrättningen skulle bli endast cirka 125 kr. per person, varvid rummet skulle avses rymma 300 personer. Ritningarna ha utförts av civilingenjörerna Nils Nilsson och Folke Westman, och föreningen hade som bekant hemställt att staden skulle deltaga i kostnaderna för rummets byggande. Drätselkammaren hade emellertid avböjt under hänvisning till, att staden redan har utfört eller har under utförande skyddsrum för gatutrafikanterna.
Vid sammanträdet diskuterades frågan ingående, och man beslöt att styrelsen skall fortsätta med propagandan samt söka skaffa teckningar under hand, varefter ett nytt möte skall hållas onsdagen den 10 juli kl. 7,30.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146

Klinte Biografen.

Fredag, lördag och söndag kl. 8,15
ELOF AHRLE o. ADOLF JAHR i
Bara en trumpetare.
En glad och trevlig svensk film om militärlivet.
Barntillåten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

Nya löneregleringar

för Dalhems, Klinte och Roma pastorat.
Kammarkollegiet har till k. m:t för fastställelse överlämnat” förslag till ny lönereglering för Dalhems, Klinte och Roma pastorat att gälla 1941-1960. Någon ändring i pastoratens kyrkliga indelning och organisation ifrågasättes ej. Årslönen för kyrkoherden i Dalhem, Ganthem, Halla och Hörsne med Bara församlingars pastorat föreslås fastställd till 4,860 kr. jämte reseanslag med 450 kr., bränsleersättning med 200 kr. samt adjunktens årsarvode till 2,000 kr. jämte reseanslag med 250 kr. De allmänna gudstjänsterna skola uppehållas medelst duplikation på sätt domkapitlet efter förslag av kyrkoherden bestämmer. Särskild pastorsexpedition skall, en gång i veckan hållas öppen i Hörsne med Bara församling.
Kyrkoherdens i Klinte och Fröjels församlingars pastorat årslön föreslås till 5,060 kr. jämte reseanslag med 500 och bränsleersättnnig med 200 kr. De allmänna gudstjänsterna skola uppehållas medelst duplikation varjämte tolv extra gudstjänster skola anordnas pr än
Slutligen föreslås att årslönen för kyrkoherden i Roma, Björke, Follingbo och Akebäcks församlingars pastorat fastställes till 4,740 kr. I jämte reseanslag med 400 och bränsleersättning med 200 kr. samt adjunktens årsarvode till 2,000 jämte reseanslag med 300 kr. Adjunkten skall på eget ansvar sköta kyrkobokföringen för Follingbo församling. De allmänna gudstjänsterna skola uppehållas medelst duplikation. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Klinte Biografen.

En djärv och dramatisk film.
Andlöst spännande.
CIRKUS BARLAY
ANDRÉ BRULÉ
SYLVIA BATAILLE.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 juni 1940
N:r 134

Nykterhetsnämndsanslaget för året

har nu fördelats av socialstyrelsen. I Gotlands län ha följande nykterhetsnämnder fått bidrag : Visby med 1,000 kr., Alva 50, Boge 40, Bunge 40, Dalhems 40, Ekeby 30, Etelhems 50, Fröjels 50, Fårö 50, Gothems 40; Halla 50, Hangvars 50, Hellvi 50, Hogräns 50, Klinte 85, Kräklingbo 50, Linde 50, Lärbro 50, Mästerby 50, Norrlanda 50, Rute 50, Sanda 50, Slite köpings 100, Stånga 35, Vall 35 och Viklau 50 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Klinte—Roma järnvägsaktiebolag

har i dag hållit bolagsstämma i biograflokalen i Klintehamn. Stämman öppnades av styrelsens ordförande handelsföreståndare Wilhelm Andersson, som också valdes till ordförande för dagen. Vid stämman voro 3,392 aktier representerade, varav 2,635 röstberättigade. Styrelse- och revisionsberättelser föredrogos och balansräkningen fastställdes, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Valda i styrelsen för två år blevo handlanden P. S. Lindstedt, Klintehamn, omvald, disponent Fritsch, Roma, nyvald för ett år handlanden E. G. Ahlström, Klintehamn, nyvald. Suppleanter för två år blevo stationsinspektor Allan Wiman, Hablingbo, och lantbrukare Malkus Andersson, Eksta, nyvalda.
Till revisorer valdes folkskollärare H. Booberg, Hablingbo, lantbrukare Fridolf Wallin, och kamrer H. Dahlgren, Klintehamn. Suppleanter blevo nämndeman K. W. Palmkvist, Vall, samt lantbrukarna Victor Stenström, Sanda, och J. Båtelsson, Hablingbo.
Vid styrelsesammanträde konstituerade sig styrelsen och därvid omvaldes till ordförande och verkställande direktör handelsföreståndare Andersson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Klinte Biografen.

Fredag och lördag kl. 8,15
Söndag kl. 5,15 och 8,15
Den festliga militärfarsen
Kronans Käcka Gossar
Sigurd Wallén, Nils Poppe, Carl
Reinholdz, Carin Svenson m. fl.

”Trion Poppe-Reinholdz-Wallén
kommer publiken att tjuta av
skratt.” Jerome i D. N.
Barntillåten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

Högtidligt skoljubileum i Klinte.

Landshövding och biskop bevistade högre folkskolans 75:e årsdag.
För Klintehamns samhälle i allmänhet och för Klinte högre folkskola i synnerhet fick gårdagen sin speciella karaktär av högtidsdag med anledning av högre folkskolans 75-åriga tillvaro. Vädret var det härligaste som tänkas kunde med strålande sol och lätt bris, ungefär tillräcklig för att sträcka de många blågula dukarna, som höjde sig över den lummiga idyllen. De många fruktträden och prydnadsväxterna i trädgårdarna stodo i sin skönaste prakt, ja hela nejden såg ut som vore den klädd till fest.
Med landshövding och biskop i spetsen firades minneshögtiden i den vackra kyrkan, minnet av skolans stiftare hugfästes genom avtäckandet av ett porträtt, som man låtit utföra av denne, och som belöning åt skolans trogne tjänare under 34 år, f. rektor Herman Brodén, överlämnade landshövdingen riddartecknet av Vasaorden.

När högtiden i kyrkan vid 1-tiden skulle ta sin början var så gott som varje plats upptagen. På de främsta bänkarna i koret sutto ”jubileumseleverna” och sedan var det målsmän; forna elever och andra skolbarn från samhället, som bevistade den enkla men vackra högtidligheten.
Som inledning sjöngs några verser av psalmen 475 ”I denna ljuva sommartid” och rektor Albin Åkesson tog därefter till orda. Han vände sig därvid först till inspektor, landshövding Jeppsson, som skolan nu för första gången kunde hälsa välkommen. De förändringar, som kriget medfört, ha i viss mån rubbat det lugna arbetet i skolan, då vissa omflyttningar måste ske o. s. v., men alla elever i avslutningsklassen ha dock kunnat erhålla avgångsbetyg och alla förstaklassare ha även blivit flyttade, meddelade rektorn. De som nu lämna skolan äro följande 18 elever: Hans Dahlström, Bengt Englund, Sven Hallgren, Karl-Axel Olofsson, Per Ove Pettersson, Lars Rune Rosen, Per Axel Sjöberg, Bengt Åkesson, Eva Ahlqvist, Kerstin Björkqvist, Maj Engqvist, Gunnel Enström, Maj Jakobsson, Merith Krusell, Margit Möllerström, Berit Olofsson, Britta Smith och Marianne Vedin.

Utdelning av premier och stipendier.
I samband med utdelningen av premier och stipendier erinrade rektor Åkesson om skolans stiftare, konsul C. W. Herlitz, samt donatorerna och inspektor förrättade sedan utdelningen av de olika belöningarna. Köpman I. V. Odins stipendium på 25 kr. vardera tilldelades i klass II Kerstin Björkqvist, Margit Möllerström och Berit Olofsson samt i klass I till Ebba Lindqvist, rektor Brodkns stipendium om 15 kr. vardera delades mellan Bernt Pettersson och Irma Nyberg. Bokpremier för flit och intresse tilldelades Inga Åhlström och Britta Gunnarsson. Ett bokpremium från idrottsklubben tilldelades Per Ove Pettersson.
Rektor Åkesson manade de avgående eleverna till fortsatta studier, i synnerhet i de ämnen som mest in. tresserade var och en, ty konkurrera. sen på arbetsmarknaden är för hård för att låta böckerna och möjlighe. tema till fortsatt utbildning ligga obrukade. Troget och ärligt arbete är det enda som ger tillfredsställelse i livet. Vi ha ofta funnit ordet be. redskapstjänst i denna tid och för fyllandet av denna tjänst fordras det att en var som kan arbeta verkligen gör det. Vi få vara glada som kunna få arbeta i fredens välsignelse, värl. den omkring oss har ett dystert utseende, men det kommer säkerligen en gång att bli en förvandling bland människorna, Tal. erinrade slutligen sina elever om det fjärde budet. Den gamla vördnaden för föräldrarna har ändrats och vår ungdom håller på att mista den styrka som det innebär att vörda, hedra och lyda far och mor.

”En god skola ger inte bara kunskaper …”
En elevkör under fru Wanda Åkessons ledning utförde sedan flera vackra sångnummer och landshövding Jeppsson höll därefter högtidstalet.
När Klinte högre folkskola i dag avslutar sitt 75:e läsår, sade han bl. a., så är det en gagnerik verksamhet dess män utfört. 75 år är ingen lång tid historiskt sett men om man ser det mot bakgrunden av det arbete som nedlagts i skolan får man en annan respekt för tiden. Och det är så vi framför allt böra se dessa år.
Om vi skola värdesätta det resultat som skolan gett är detta ett mycket vanskligt problem. Dess värde kan ej mätas med den materiella mätare som vi ha i pengarna och därför är det omöjligt att på detta sätt få fram ett värde. Men om vi se hur det gått i livet för dem som besökt skolan, så kan man komma fram till ett värde och detta ligger mycket högt.
En skola har inte bara kunskaper att ge, sådana kan man skaffa sig ändå genom egna studier och ur livets skola, men vad en god skola kan ge det är fostran. I detta fall har Klinte högre folkskola stått högt och eleverna kunna vara tacksamma för detta. Ni unga växer upp i en händelserik tid men som också är en ond tid. Men ni böra därför ej se alltför mörkt på framtiden, ni har den framför er och den skall väl bli ljusare än en gång. Bland de många visdomsorden i Bibeln finns det ett som framför allt för er del har sin giltighet och det lyder: När livet är som bäst, är det möda och arbete. Betrakta det alltid som en välsignelse att få utföra gagneligt arbete.
Den skola som nu fyller 75 år är den enda i sitt slag i vårt land som uppnått denna ålder. Att det just var här som detta initiativ togs är ett av tecknen på att Gotland och gotlänningarna trots isolering och dåliga kommunikationer på den tiden följde med det som skedde och ej levde kvar i minnena från fordom. När vi i dag fira 75-årsminnet är det rätt och tillbörligt att masta en blick tillbaka och dröja vid minnet av initiativtagaren, konsul C. W. Herlitz, och därnäst och ej minst dem som träget arbetat i denna skola.
I första hand vilja vi då rikta blickarna till rektor Broden, som utfört en storslagen gärning i denna skola under längre tid än någon annan på denna plats. Landshövdingen riktade ett tack också till rektor Åkesson för hans arbete inom skolan, som medfört att skolans elevantal ökas från år till år, visande förtroendet för läroanstalten och lärarkrafterna.
Landshövdingen förrättade därefter framme vid altarrunden avtäckningen av det porträtt, söm skolstyrelsen låtit utföra av skolans stiftare, konsul C. W. Herlitz.
Sedan sade sig landshövdingen ha ett ”ärende” till rektor Broden och uppläste därvid Konungens beslut att tilldela f. rektorn vid Klinte högre folkskola Herman Brodén riddartecknet av Vasaorden, 1 klass, som erkänsla för hans storartade insats i skolans tjänst.

Korta historiska data om skolan och dess stiftare.
Kören sjöng därefter ytterligare några kompositioner, varpå prosten G. Sjöberg gav en historik över skolans uppkomst och utveckling. Han lämnade också en karakteristik av skolans grundare och hans släkt och citerade stycken ur de gåvobrev, som den framsynte och initiativrike konsuln skrivit. Skolan kan på sätt och vis också fira 80-årsjubileum i år, sade prosten, ty det första av konsul Herlitz’ gåvobrev till skolan är dag-tecknat den 12 dec. 1860. En senare donation år 1864 lade dock den egentligagrunden till skolan så att den året därefter kunde öppnas.
Prosten anknöt slutligen till rektorns maning till de unga att lyda och vörda sina föräldrar och nedkallade Herrens välsignelse över de församlade. Till sist sjöngs psalmen 12.
Efter kyrkohögtiden samlades man i prostgårdens vackra trädgård, där skolköksflickorna hade dukat upp kaffebord med försvarliga mängder kakor. Det var emellertid många av kyrkobesökarna som smakade på fägnaden och det allra mesta på borden torde ha fått avsättning.
De båda länscheferna, skolstyrelsen jämte en del andra inbjudna samlades senare till middag i rektor Åkessons hem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

Klinte högre folkskola

fyller idag 75 år och begår detta jubileum med skolavslutning och minnesfest efter särskilt program och under medverkan av bl a. landshövding Jeppsson. Vi återkomma i morgon till evenemanfet.
F. rektorn vid skolan H. Broden har idag utnämts till riddare av Vasaorden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126