Födelsedagshyllningar.

På sin femtioårsdag i måndags blev hr Ivar Olsson, Fide, föremål för hjärtliga hyllningar. Dessa började tidigt på morgonen och fortgingo sedan under dagens lopp. Familjen uppvaktade bl. a. med en rock, och av sin mor och sina syskon fick jubilaren mottaga en originell present i form äv en julgtan klädd med svenska riksbankens sköna sedlar. Grannar och vänner uppvaktade bl. a. med en fåtölj, blommor, skrivunderlägg av skinn samt presentkort, och ”1896 års sorkar” med skrivbordsuppsats: Av arbetarkommunen fick femtioåringen mottaga en fåtölj. Presenter ingingo även från andra håll liksom blommor och telegram. På kvällen gavs supé för ett 30-tal gäster, varvid jubilaren ytterligare hyllades.
— På sin femtioårsdag i måndags fick fru Anna Klintberg, Burs i Källunge, mottaga många bevis på vänskap och uppskattning. Uppvaktningarna för henne började tidigt på morgonen, då familjen hyllade. henne och överlämnade en fåtölj och ett bord. Av släktingar fick hon mottaga en penninggåva åtföljd av textad adress medan vänner och grannar överlämnade en porslinsservis med adress. Dessutom ingingo blomsterhyllningar och telegrafiska lyckönskningar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Förlovning

— mellan lantbrukaren Gunnar Jakobsson, Stockvika i Öja, och fröken Signe Melin, dotter till hemmansägaren Kärl Melin, Rudvier i Öja, och hans make, född Mårtensson;
— mellan bilmontör Josef Jacobsson, i Björke, och fröken Astrid Rondahl, dotter till fanjunkaren Årvid Rondahl, Rodarve i Hogrän, och hans maka, född Thimgren;
— mellan jordbruksarbetaren Ingemar Peterson, Ekeskogs i Källunge, och handelsbiträdet fröken Maj-Britt Jakobsson, Källunge, dotter till lantbrukaren Nils Jakobsson, Ryftes i Fole, och hans maka, född Pettersson;
— mellan kontoristen vid vägstyrelsen Begon Karlsson, Lärbro, och fröken on Månsson, dotter till byggnadsarbetaren Nils Månsson, Slängs i Lärbro, och hans maka, född Pettersson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Förlovade

Gerhard Ahlgren Viola Eilasson
Rute. Rone.

Åke Torkelsson Vera Björkqvist
Klintehamn.

Eegon Karlsson Inga-Britt Månsson
Lärbro.

Ingemar Peterson Maj-Britt Jakobsson
Källunge.

Thore Löfqvist Inga-Britt Lundin
Visby.

Axel Appelfeldt Karin Liljegren
Västerås. Hogrän.

Ernst Olsson Ingrid Stenbom
Roma. Ala.
Julafton 1946.

Lars Pettersson Maria Svensson
Slite. Gothem.
Julafton 1946.

Erik Pettersson Greta Olofsson
Rone. Burs.
Julafton 1946.

Börje Ivarsson Ing-Marie Levander
Krokek. Grötlingbo.

Thore Johansson Maj-Britt Kasterman
Hemse. Stockholm.

Lennart Sennemark och Ingrid Bergström
Stockholm, Slite.
Julafton 1946.

Axel Lindvall Lydia Söderholm
Lidingö 2.
Julafton 1946.

Evert Nordén och Inga-Lisa Yttergren
Visby.
Julafton 1946.

Hans-Rune Larsson Irene Nordin
Rute. Uppsala.
Rute julafton 1946.

Rune Öster och Lisbeth Forsberg
Visby.
Julafton 1946.

Gunnar Jakobsson och Signe Melin
Öja. Öja.
Julafton 1946.

Bror Karlsson Eira Lundin
Rute. Visby.
Visby Julafton 1946.

Sune Essemyr Barbro Lawergren
Fårösund, Boge.
Julafton 1946.

Arne Lundgren Gerd Petersson
Slite. Kvarn.
Julafton 1946.

Gösta Engström Anni Larsson
Garda. Lau.
Julafton 1946.

Karl Erik Karlsson Sara Engström
Skövde.
24/12 1946.

Josef Jacobsson och Astrid Rondahl
Björke. Hogrän.
Meddelas endast på detta sätt.

Stig Strandänger och Florence Hultqvist
Stockholm 22 dec. 1946.

Gösta Johansson och Margareta Larsson
Etelhem. Hörsne.

Hans Lutteman Gulli Möcklin
Enskede Julafton.

Harald Svensson Kerstin Bäcklund
Stockholm. Åre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Födelsedagshyllningar.

På sin sjuttioårsdag i går fick lantbrukaren Hjalmar Svensson, Björlunds i Källunge, mottaga många bevis på vänskap och uppskattning. Av släktingar och vänner fick han sålunda presenter av skilda slag liksom blommor och telegram. Vid en supé på kvällen blev han ytterligare hyllad i tal och på andra sätt.

Lantbrukaren Vihelm Jacobsson, Butvier i Sproge, som i lördags fyllde femtio år, blev med anledning av bemärkelsedagen livligt hyllad av släktingar och vänner samt nämnder och styrelser.
Uppvaktningarna började redan vid halv 5-tiden på morgonen, då familjen hyllade jubilaren och överlämnade en skrivbordslampa, läderportfölj och en blomsteruppsats. Senare infunno sig representanter för Burge erkända sjukkassa, som förärade vederbörande en subskriberad penninggåva med textad adress och läderalbum. Vidare uppvaktade deputationer från lärarkåren, kyrko- och skolråden med pengar i läderalbum, adress och en jättelik blomsterkorg. Boställsstyrelsen uppvaktade med blommor, och släktingar och vänner här och på fastlandet uppvaktade med gåvor av olika slag, däribland en, glasuppsats i kristall, skrivbordsuppsats m. m. Under dagens lopp ingingo dessutom blommor och telegrafiska lyckönskningar. På kvällen gavs supe för ett 70-tal personer, varvid femtioåringen ytterligare hyllades.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Nationalbeväringen ändrar namn.

Skall hädanefter heta Gotlands befälsutbildningsförbund.
Förbundet Gotlands nationalbeväring samlades i lördags till möte i lottornas lokal vid hamnen. Som främsta punkt på föredragningslistan stod förbundets antagande av nytt namn samt antagande av nya stadgar.
Såsom inledning gav överstelöjtnant Söderberg en kort historik över landstormsrörelsen på Gotland samt en orientering om de konsekvenser den nya försvarsordningen fört med sig ifråga om frivillig utbildning. Härvid anförde överstelöjtnanten i huvudsak, att landstormen numera försvunnit ur rullorna, och därmed har en av landstormsföreningarnas viktigaste uppgift – att utbilda landstormsbefäl – också upphört. Men härmed är inte sagt, att den frivilliga utbildningsverksamheten skall upphöra. Nej, den kommer tvärtom att få mycket större omfattning. K. m:t har nämligen uppdragit åt Centralförbundet att omhänderha all frivillig befäls- och ungdomsutbildning vid armén.
De värnpliktiga, som under sin tjänstgöring uttagits till befälsutbildning, komma att förordnas till befäl i de grader som motsvarar erhållen utbildning – vpl underbefäl, sergeanter och fänrikar. Förordnandet kommer att gälla för en tid av fyra år. För att detta härefter skall kunna förnyas, erfordras att vederbörande genomgår en kompletteringskurs. Denna fullgöres i två omgångar under de två sista åren av fyraårsperioden.
Möjligheter till förordnande i högre grader finnas också. Underbefäl kunna nämligen erhålla högre underbefälsgrad och underofficersgrad, sergeanter kunna bli fanjunkare och fänrikarna löjtnanter och så småningom även kaptener. Allt detta förutsätter emellertid, att stipulerade befordringskurser, genomgås. Såväl kompletteringskurser som befordringskurser skola genomgås på frivillighetens väg.
Att centralförbundet, som erhållit dessa utbildningsuppgifter, skulle kunna behålla sitt gamla namn – Svenska landstormsföreningarnas centralförbund – ansågs inte lämpligt. Efter flera olika förslag beslöts på centralförbundets årsmöte i våras, att förbundet fr. o. m. den 1/7 1943 skulle heta Centralförbundet för befälsutbildning. De gamla landstormsförbunden omdöpas till Befälsutbildningsförbund, och föreningarna komma i allmänhet att kallas för Befälsutbildningsföreningar Överstelöjtnanten framhöll även ungdomsutbildningens stora betydelse särskilt för hemvärnets rekrytering.
Efter denna orientering valdes överstelöjtnant Söderberg att leda dagens förhandlingar, och kapten. Tallqvist utsågs att föra protokollet. Ordföranden gav en orientering i namnfrågan, varefter man enkälligt beslöt att ändra namnet till Gotlands befäsutbildningsförbund. Styrelsen hade framlagt förslag till nya stadgar, vilka också godkändes efter några mindre justeringar.
Därefter företogs val av ny förbundsstyrelse. Härvid valdes överste Berggren, I 18, till förbundets och förbundsstyrelsens ordförande, medan nämndeman C. K. Gahnberg, Tofta, blev vice ordförande. Till övriga ledamöter valdes köpman C. O. Kolmodin och ombudsman Georg Pettersson, Visby, samt ing. F. Dehnberg, Slite. Suppleanter för dessa blev landstingsman H. Levander, Havdhem, folkskollärare S. Tingström och köpman N. Malmberg, Visby. Härutöver.ingår i styrelsen en ledamot från var och en till förbundet ansluten förening. Dessa bleve, riksbankskassör A. Borgström, Visby, landsfiskal B. Bonde, Slite, rektor B. Nordlander, Hemse, insp. C. A. Broander, Källunge, och fjärdingsman H. Hallgren, Klintehamn. Till suppleanter för dessa valdes ing. B. Fritz, Visby, köpman E. Broander, Havdhem och posttjänsteman J. Kristoffersson, Sanda.

Guldmedalj till överstelöjtnant Söderberg.
Härefter meddelade ordföranden, att den gamla styrelsen vid sitt sista sammanträde beslutat tilldela överstelöjtnant Söderberg förtjänstmedaljen i guld. Medaljen i silver tilldelades de landstormsofficerare som innehaft förordnande i minst fem år.
Efter förbundsmötet sammanträdde omedelbart den nyvalda styrelsen. Härvid utsågs egendomsmäklare K. Dassow, Visby, till kassaförvaltare och kapten Tallqvist till sekreterare. Ordförande i verkställande utskottet blev överstelöjtnant Söderberg. Detta består dessutom av kassaförvaltaren och sekreteraren samt hrr C. O. Kolmodin, Visby, S. Tingström, Visby, och C. A. Broander, Källunge. Suppleanter i VU blev hrr F. Dehnberg, Slite, B. Nordlander, Hemse, och B. Fritz, Visby.
Förbundet skall under verksamhet samarbeta med andra frivilliga försvarssammanslutningar och insätter härför en styrelseledamot med suppleant i var och en av dessas styrelse. Att ingå i Gotlands lottakåren valdes överstelöjtnant Söderberg med kapten Tallqvist som suppleant, i Gotlands skytteförbunds styrelse landsfiskal B. Bonde med insp. C. A. Broander som suppleant och i Gotlands luftskyddsförening riksbankskassör A. Borgström med folkskollärare S. Tingström som suppleant, närvarande välkomna följde en stunds förhandlingar. Bl. a. utsågs ledamöter till. lokalavdelning av Studieförbundet Medborgarskolan. Valda blevo sergeant Yngve Nilsson och kontorist Åke Kindblom. Vidare beslöts bildandet av en studiecirkel i kommunals kunskap, vilken skulle anslutas till S. F. M. 8 medlemmar anmälde sig under mötet för deltagande i densamma. Nästa möte kommer efter en inbjudan från kontorist Ellfors, Bungenäs, att hållas i dennes hem lördagen den 23 pkt. Efter förhandlingarna höll ombudsman Bertil Nordberg ett kort föredrag om vår försvarsfrågas behandling under de senaste 25 åren. Omedelbart efter föredraget visades den vackra filmen ”I tackel och tåg”, en film upptagen vid skeppsgosse-kåren. Vid samkvämet som följde serverades kaffe, varefter ett par timmars lek vidtog. Kvällstimmarna förflöt sålunda under trevligast tänkbara stämning. 2 nya medlemmar invaldes under mötet i föreningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 september 1943
N:r 222

Förlovning.

Mellan lantbrukaren Eric Hultberg, Stenstugu i Bäl, och fröken Edit Hansson, dotter till framlidne lantbrukaren Konrad Hansson och hans efterlämnade maka, Suderbys i Källunge.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 september 1943
N:r 217

Förlovade

Eric Hultberg och Edit Hansson
Bäl. Källunge.

Fritz Kullin Margaretha Ihrström.
Orrefors. Kristianopel.

Bror Stridh Margit Lindström
Ödeshög. Visby.
Visby 18/9 1943.

Ove Ohlin och Alma Nilsson
Visby. Väskinde.
18/9 1943.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Idrott och sport

Inför söndagens DM-orientering.
Som vi redan i går kunde meddela äro sammanlagt 245 deltagare anmälda till distriktsmästerskapstävlingen i. orientering om söndag. Och denna siffra är rekord. Antalet startande i seniorklassen utgör sålunda 171 man, i juniorklassen 34, i damklassen 15 och i oldboyklassen 23. Fjolårets siffror återfunnos i gårdagens tidning.

Vilka äro nu favoriterna i denna stora tävling?
Ja, det är ingen lätt sak att försöka utpeka segrarna i de olika klasserna, men vi kunna ju alltid nominera några segrareaspiranter, främst då i seniorklassen. Där återfinnas våra, förnämsta ”stjärnor” bland stigfinnarna – gotlänningarna förstås – och vi nämna några av dem. Gösta Löfquist, VIF, och Gösta Löfkvist, AIK, Robert Ahrling, AIK, Anders Dahlin, 118, Martin Kronlund, 1 18, och Åke Thor, 1 18. Den inbördes placeringen mellan dem kan ju tänkas bli den givna, och skulle så vara ha vi ju haft tur med tippningen. Den som lever får se.
I juniorklassen är svårt att nämna några särskilda, medan i damklassen märkas Dagny Larsson, VIF, och Lizzie Andersson, AIK. Som outsider märkes Karin Johansson, TTK. Slutligen märkas i ”de gamla gossarnas” klass Wilh. Jakobsson, AIK, John Eklund, VIF, Ivan Christiansson, VIF, Gunnar Tallquist, 1 18, och Jolly Georg, AIK.

Källunge J. U. F:s I. F.
hade söndagen den 5 sept. inbjudit Vallstena I. F. till tävlan om ett av de båda föreningarna uppsatt vandringspris. Det var första gången tävlan hölls om detta och de olika resultaten blev:

Löpning 100 m.: 1) Sture Larsson, Vallstena IF, 12,2 sek., 2) Albin Nordberg, Källunge JUF:s IF, 12,5, 3) Aron Larsson, V., 13,0, 4) Arne Nordberg, K., 13,09, Vallstena 7 poäng, Källunge 4. Löpning 400 m.: 1 )Albin Nordberg, K., 59,2, 2) Evert Ekelöv, 61,1, 3) Emil Vanström, V., 61,2, 3) Ingvar Larsson, V., 61,3. Källunge 6 poäng, Vallstena 5. Löpning 1,500 m.: 1) Allan Pettersson, V., 4,41 min., 2) Evert Ekelöv, K., 4,44, 3) Bengt Nordberg, K., 5,17, 4) Ingvar Larsson, V., 5,20. Vallstena 6 poäng, Källunge 5. Kulstötning: 1) Albin Nordberg, K., 10,78 m., 2) David Sandgren, K., 10,48, 3) Sture Larsson, V., 9,72, 4) Erik Pettersson, V., 8,88. Källunge 8 poäng, Vallstena 3. Diskus: 1) David Sandgren, K., 33,13, 2) Albin Nordberg, K., 32,55, 3) Aron Larsson, V., 28,20, 4) Erik Pettersson, V., 24,97. Källunge 8 poäng, Vallstena 3. Spjut: 1) Arne Nordberg, K., 40,00, 2) Sture Larsson, V., 37,15, 3) Rune Lundqvist, K., 34,80, 4) Evert Vanström, V., 25,85. Källunge 7 p., Vallstena 4. Höjdhopp: 1) Sigfrid Andersson, K., 1,40 m., 2) Aron Larsson, V., 1,40, 3) Emil Vanström, V., 1,40, 4) Rune Lundqvist, K., 1,35. Källunge 6 p., Vallstena 5. Längdhopp: 1) Sture Larsson, V., 5,61 m., 2) Sigfrid Andersson, K., 5,17, 3) Albin Nordberg, K., 5,06, 4) Aron Larsson, V., 5,02. Vallstena 6 p., Källunge 5. Trestegshopp: 1) Sture Larsson, V., 11,22, 2) Bengt Nordberg, K., 10,67, 3) Evert Vanström, V., 10,35, 4) Rune Lundqvist, K., 9,47. Vallstena 7 p., Källunge 4. 1 stafettlöpning 4X100 m. segrade Vallstena med 5 poäng mot Källunges 2. Summa poäng Källunge 55, Vallstena 51. Sålunda erhöll Källunge JUF:s I. F. första inteckningen i vandringspriset. Bravo Källunge!
Samma dag höll Källunge JUF-avd. sin årligen återkommande varptävlan, varvid noterades följande individuella resultat. Kl. 1: 1) Harald Olsson, 2) Sixten Larsson, 3) Sigurd Pettersson, 4) Martin Pettersson, 5) Hilmer Hejdenberg, 6) Birger Pettersson, 7) KarlErik Pettersson, 8) Lars Klintberg. Kl. II: 1) Torsten Johansson, 2) Ingvar Lindberg, 3) Artur Wigström, 4) Harry Olsson, 5) Yngve Hansson, 6) Einar Yttergren, 7) Nils Wigström. I centimeterskastningen blev resultaten följande: 1) Harald Olsson, 2) Martin Pettersson, 3) Hilmer Hejdenberg, 4) Sigurd Pettersson, 5) Sixten Larsson, 6) Birger Pettersson, 7) Lars Klintberg, 8) Karl-Erik Pettersson, 9) Torsten Johansson, 10) Bengt Nordberg.

Söndagens fotboll. VIF och Gute.
mötas i division 1-serien nu om söndag på Gutavallen kl. 13,30. Tiden är ändrad, vilket man bett oss påpeka. VIF:s laguppställning blir densamma som mot AIK nu senast med det undantaget att Erik Larsson träder in på högerhalven i stället för Svante Svensson, som är förhindrad deltaga.

AIK reser till Othem.
P. M. för söndagens DM iorientering.

Samlingsplats Etelhem station vid förmiddagstågets ankomst dit kl. 9,53. För militär med egna fordon samling vid samma plats kl. 9,30. För deltagare från Visby sker avresa med södertåget kl. 8,45 varvid biljett beställes till Etelhem station.

Kartblad: Roma-bladet. Visselpipa skall ingå i utrustningen.
Vid framkomsten till startplatsen skola de med lägre startnummer 1-60, vara omklädda. För militärer med egna fordon sker omklädning i resp. fyrdon.
Damer, juniorer och oldboys skola alla vara omklädda vid framkomsten.
För att möjliggöra en så snabb start som möjligt uppmanas resp. lagledare till tävlingsledningen, hrr Stig Kuhlau och Gust. J. G. Pettersson med röda armbindlar, under utfärden eller omedelbart vid framkomsten, anmäla om ev. någon från hans förening är förhindrad starta.
Ett utförligare PM för tävlingen kommer att utdelas vid starten. Vid målet kommer servering att ordnas, varvid varm mjölk utspisas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 september 1943
N:r 214

På hembygdsfest i Källunge.

Den nya hemkonsulenten talar om ”Hemmet”.

Karin Knutson

Hemkonsulenten Karin Knutson.
Det har varit hembygdsfest i Källunge i dagarna två. Denna Källunge JUF:s festlighet har som bekant tradition sedan flera år tillbaka, och då samlas Källunge och kringliggande bygdens ungdom — och äldre med för den delen — till möte vid den trevliga bygdegården, och då årets hembygdsfest kunde försiggå i ett ljuvligt sommarväder så hölls jämväl stämningen på toppunkten hos den talrika skara, som infunit sig.

Ett ”väl mött”.
Källunge JUF :s hedersordförande, agronom Waldemar Ericsson, även förbundets ordförande, inledde söndagens program med ett av varm fosterländsk känsla buret hälsningsanförande, i vilket han bl a. betonade den förmån vi svenskar ha att alltfort, trots det brinner i knutarna runt om oss, få samlas kring vår blågula flagga, frihetens och fosterlandets symbol, och att det höves oss att tacksamt anamma denna nåd. Vi kunna bl. a. visa denna vår tacksamhet genom att var och en i sin stad bidraga till att lämna hjälp åt våra lidande grannfolk genom gåvor o. dyl. Så höjdes ett fyrfaldigt leve för konungen och fäderneslandet och unisont uppstämdes ”Ur svenska hjärtans djup en gång”. Det blev en värdig och stämningsfull upptakt till söndagens fest.
Agronom Ericsson hälsade så alla hjärtligt välkomna och vände sig särskilt till länets nya hemkonsulent, fröken Karin Knutson, som i dagarna anlänt hit och som nu skulle hålla sitt första föredrag inför jordbrukareungdomen här. Han uttalade även ett tack till Gotlands läns hushållningssällskap, som anställt hemkonsulenten.
Bergs kapell underhöll därpå med musik, och så följde allsång. Man sjöng med liv och lust ”Vi gå över daggstänkta berg” och ”Sommarens soliga dagar m. fl., och det behöver väl knappast poängteras, att alla voro med på noterna Och att den gotländske JUF-generalen kan leda allsång lika bra som den riksbekante Sven Lilja är ju ett känt faktum

Hemmet skall hållas i helgd.
Därefter var det tid för dagens föredrag, som hölls av hemkonsulenter Karin Knutson, och ur vilket föredrag vi här göra ett kort utdrag. Hon hade valt som ämne ”Hemmet”, och citerad( inledningsvis Verner von Heidenstam ord att ”ett hem är fästet vi byggt mec murar trygga ..’.” Talarinnan fram. höll hur viktigt det är, att hemmet hålles i helgd. Hemmet får ej hotas får ej förfalla. Men ofta planeras doci ej ett hem nu förtiden som om däi skulle finnas några barn eller utföra: något arbete. Tal:n tänkte därvid närmast på de små stadsvåningar med deras ”primitiva” kök, som inredes. An norlunda är det på en lantgård. Där finns möjligheter att göra något, on man bara vill. Det talas så mycket om landsbygdens husmödrars stora ar betsbörda, men vad göres för att hjäl pa dem i tider, då industrien dragit till sig så mycket kvinnlig arbetskraft. Det kommer emellertid kanske en dag, di de unga kvinnor, som sökt sig till in. dustrien och som där sysselsättas vk maskiner av alla slag inte längre stå ut med detta arbete. Jag tror ej att en kvinna står ut med det slitande an betet i en fabrik. Hur skall det gå då arbetsglädjen försvinner? Det är dock den glädje som varar längst Fröken Knutsson hade själv varit an. ställd vid en fabrik, där 100-tals kvinnor arbetade, och hon visste därför hur det var. Det blir något själlöst : detta arbete, man arbetar mekaniskt för sitt levebröd, endast med tanke på fritiden. Och därmed är arbetsglädjen borta.
Tal.:n kom så in på de ökade krav som ställas på husmödrarna ifråga orr hemmets hygien o. s. v., och hon erinrade om att trångboddheten väl torde vara en av de primära orsakerna till att folksjukdomen tuberkulosen fått sådan stor spridning. Enligt vad hor från läkarhåll upplysts om var Got. land det landskap, där sjukdomen var mest utbredd. Hon uppmanade därför alla och envar att lojalt infinna sig till skärmbildsundersökningarna, där de ännu pågå.
Bostaden är till för familjen först och främst. I regel är det så, sade fröken Knutsson — hur det är på Gotland var henne ännu ej bekant — att ett eller flera rum stå på parad för att taga emot främmande, som eventuellt äro att vänta på besök. Så bör det inte vara, utan bostaden skall utnyttjas av familjen först och främst.
I samband med mathållningen erinrade talen om att jordbrukarna själva ha förmånen att kunna framproducera de livsviktigaste förnödenheterna. Hon ville nu uppmana dem till att odla så. mycket grönsaker som möjligt. Vi få även komma ihåg, sade hon, att inga mediciner i världen kunna ersätta en vällagad kost. Här ställes stora krav på en husmoder. Men hur få kunskap i näringslära o. dyl.? Fröken Knutson besvarade själv frågan genom att rekommendera läsning av skriften ”Lanthushållet”, där en husmoder kan inhämta råd om allt som rör hennes arbete. Fröken Knutson framhöll därjämte med skärpa, att man skall få barnen att inse att det är en helt naturlig sak att hjälpa till i hemmet med både diskning och uppassning m. m. Den arbetsplats, som är köket, är ännu i behov av många förbättringar. Det dagliga vattenbärandet t. ex. — nog vore det bättre att man försökte inrikta sig på att skaffa vatten och slask i köket än att få en fin fåtölj. Ju mera praktiskt ett kök är inrett, ju mera underlättas arbetet. Och fröken Knutson nämnde i detta sammanhang, att då något kök skall repareras eller byggas, så står hon gärna till tjänst med de råd och upplysningar hon har att ge rörande inredningen. Det hör bl. a. till hennes uppgifter.
Fröken Knutson slutade sitt intressanta föredrag med att frammana en tacksamhetens tanke för att våra hem blivit förskonade från skövling.

Teaterpjäs, skämttävlingar m. m.
Sedan agronom Ericsson uttalat ett tack till talarinnan, vilket tack underströks med hjärtliga applåder av åhörarna, fortsatte programmet med sång till luta av hr Åke Thomsson, Källunge, och därnäst blev det en teaterpjäs betitlad ”När Per blir storbonde”. De agerande skötte sig utmärkt, och publiken var hörbarligen mycket road. I fortsättningen bjöds det bl. a. på en dragkampsuppgörelse, som väckte oerhört jubel. Det var nämligen så, att fem karlar fått för sig, att det skulle vara en lätt sak att vinna mot dubbla antalet ”tösar” i en dragkampstävling, men ack… Även när det gäller dragkamp med rep visade sig denna gång ”tösarna” draga det längsta strået, eller rättare, dra till sig det längsta repet. De fem karlarna förlorade och även sedan man reducerat spinnsidan till endast fem damer, så blev resultatet negativt för de manliga representanterna. Damerna vunno och ändock var det inte fråga om någon triumf över några gamla gubbar, utan dragkampslaget bestod av medelålders män. Förutom denna punkt på programmet förekom solosång av hr Berg samt körsång av medlemmar från Kyrkosångens vänner.
Den mera officiella delen av dagens program avslöts med körsång och korum, som hölls av kand. G. Dyren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 september 1943
N:r 205

Källunge J. U. F:s hembygdsfest

i Källunge bygdegård i kväll och i morgon lovar att bli en som vanligt trevlig tillställning. Hembygdsfesten i bygdegården har ju blivit tradition numera sedan agronom Waldemar Ericsson — som bekant JUF-general på Gotland — tog initiativet, och alltsedan 1925 ha dessa fester årligen ägt rum och blivit efterlängtade av JUF :arna. Och såväl äldre som yngre torde komma att söka sig dit. Skulle det bli regn så finns även tält till förfogande, där då teaterpjäsen kommer att spelas.
På söndagens program står bl. a. upptaget ett föredrag av hemkonsulenten Karin Knutson. Hon har i dagarna börjat sin verksamhet här och nu blir det alltså tillfälle för landsbygdens ungdom att stifta den nya hemkonsulentens bekantskap. Fröken Knutson kommer att tala om ”Hemmet och ungdomen”.
Så är det alltså klart för hembygdsfesten 1943 i Källunge, och att det blir folkvandring .dit har man anledning att tro.
I kväll börjar festen kl. 8 och i morgon kl. 2.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 september 1943
N:r 203