Järnvägen.

Till byråassistent i Ca 23 med t. oförändrad placering har bl. a. konstituerats förste stationsskrivaren vid 37:e driftssektionen, Visby, J. G. F. Kvarnstedt.
— Till stationsinspektor i Ca 25 har konstituerats bl. a. stationsinpektorn i Ca 23 H. P. A. Johansson, Visby.

Gotlänningen
Onsdagen 16 Juli 1952
Nr 161

Såldt lokomotiv.

För icke uppgifvet pris har Gotlands järnvägsaktiebolag försålt sitt växlingslokomotiv »Hamnen» n:r 8 till trafikaktiebolaget Västerhejde—Visby, som sålunda själft kommer att ombesörja trafiken å sin bana.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 April 1913
N:r 94

Järnvägen till sydvästra Gotland.

Väg- och vattenbygnadsstyrelsen har nu, liksom förut k. befhde härstädes, tillstyrkt koncession å den föreslagna järnvägsbygnaden från Klintehamn till Hacksarfve backe i Hablingbo, men afstyrkt koncession å linjen Hemse—Ejsta.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 April 1913
N:r 94

Trafikinkomsterna

å Gotlands järnväg under förra månaden, jämförda med intäkterna för mare 1912, utvisa följande:
Passagerare: Gods m.m. Summa:
1913 14,029:39 16,860:59 30,389:98
1912 12,064:23 18,041:94 30,108 17.
Totalinkomsten från årets början t. o. m. utgången af mars har uppgått till kr. 86,163:94 emot kr. 83,842:83 för samma tid ifjol, och inkomsten pr dag och bankilometer har utgjort: för senaste månaderna kr. 9:34 och frånårets början kr. 9:12 samt utgjorde för motsvarande tider af 1912 resp. kr. 9:25 ock 8:77.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 April 1913
N:r 88

Svea hofrätt

har 11 dennes gifvit utslag på besvär af tunnbindaren J. V. Wahlgrens änka Anna Viktoria Wahlgren m. fl. i mål mot Gotlands järnvägsaktiebolag, i hvilket mål härvarande rådstufvurätt meddelade beslut 4 november 1912.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 April 1913
N:r 85

Rörelsen å Gotlands järnväg

har för år 1912 lämnat eh nettovinst af kr. 101,913:07, och på vinst- och förlustkontot finnas därjämte från 1911 balanserade kr. 57,248:79.
Till bolagsstämmans (som är utsatt att hållas 3 juni) förfogande står alltså ett sammanlagdt beopp af kr. 159,161:86, hvilket styrelsen föreslår må på följande sätt disponeras:
Jämlikt §13 i bolagsordningen afsättas 10½ af 1913 års natto till reservfonden med kr. 10,191:31.
Till aktieägarne i bolaget med undantag af tecknearna för Bursgviksbanan utdelas emot aflämnande af kupong nr 15 fem kronor å hvarje eller å 7601 aktier kr. 38,005:-
Till kontot för ombygnad af Visby station öfverföres kr. 40,000:-
Återsteden öfverföres till 1913 års vinst- & förlustkonto kr. 70,985:55.
Rörande förvaltningen under 1912 meddelas i styrelseberättelsen bl. a. följande:
Kronofogde Wilhelm Cramér som 3om under åren 1903—1906 varit verkställande direktör i – bolaget samt åren 1907—1908 jourkafvande styrelseledamot och däret ber kvarstår i styrelsen, har, sedan han vid 1912 års bolagsstämma af hälsoskäl undanbedt sig återval, vid åreskiftet utträdt ur styrelsen. Om den förlust, som bolaget härigenom lidit oca den tacksamheteskuld, i hvilken det står till kronologde Cramér för homs insiktsfula och uppoffrande arbete till befrämjande af dess verksamhet och utveckling, har styrelsen låtit göra en anteckning i sitt protokoll för sammanträdet 19 december.
På föranledande af Svenska enskilda järnvägarnes arbetsgifvareförening har en allmän förhöjning af verkstadsarbetarnes timlöner ägt rum.
Hvad styreseberättelsen i öfrigt innehåller torde förut vara kändt för Gotl. Allehas läsare genom tid efter annan meddelade notiser från styrelsens sammankomster.
Ur den styrelseberättelsen åtföljände trafikberättelsen må följande meddelas:
Under 1912 har bolaget haft ett synnerligen tillfredställande trafikår, ett förhållande, som måste tillskrifvas årets rätt stora betskörd.
Bruttoinkomsten, som under året uppgått till 482,984:98 kronor, öfverstiger motsvarande inkomst för 1911 med 24,865:40 kronor.
Utgifterna för drift och underhåll uppgingo till kronor 308,595:63 eller 63,9 % af bruttoinkomsten.
Persontrafiken, som omfattade 226,418 resor mot 228,320 under 1911, företer en minskning på 1,902 resor motsvarande en inkomstminskning af persontrafiken på kronor 174:47.
Godstrafiken har under året ökats från 165,712 ton under 1911 till 181,945 ton 1912 eller en ökning af 16,233 ton. Ensamt denna ökning af tontalet motsvarar högsta forslade godsmängden per år intill 1892 eller ett par år före sockerbetsodlingens införande på Gotland. Däraf framgår tydligt riktigheten af den allmänna uppfattningen, att järnvägens ekonomi är ytterst beroende af sockerbetsodlingen, och det är i högsta grad glädjande, attdennå på senare tiden så hotade näring nu för flera år framåt är tryggad.
De godsslag, som förrå året före be den största ökningen äro:
Cement 11,102 ton
Hvitbetor 6,082 ton
Råsocker 1,991 ton
Spannmål, mjöl och rotfrukter 1,175 ton
Stenkol och koks 9,348 ton
Minskning har däremot ägt rum för godsslagen:
Hvitbetmassa med 9,932 ton och
Brärnntorf 1,461 ton
Bantågen (hamntrafiken, grustågen och växeltjänsten inberäknade) hafva tillsammans genomlupit 294,825 kilometer,
däraf lokomotivkilometer i tåg 258,388
d:o i stationstjänst 38,955
d:o af hjälptjänst 1,092
d:o af ensamt lokomotiv 275
d:o i arbetssåg 1,115
Med bantågen transporterade vagnar hafva genomlupit 5,274,106 axelkilometer, hvaraf personvagnar med 2 axlar 622,124, d:o med 4 axlar 332,432, komb. post- och d:o ned 2 axlar 270,682, packvagnar med 3 axlar 270,874, godsvagnar med 2 axlar 3,244,422 och godsvagnar med 3 axlar 103,572 axelkilom.
Antalet lokomotiv i bolagets ägo utgjorde vid 1912 års slut 11, hvaraf 2 med tender 3- till 4-kopplade, 3 med sidotankar 6-kopplade och 1 med sidotankar 4-koppladt. Vagnsparken omfattade samtidigt 17 st. personvagnar (hvaraf fyra 4-axliga) och 285 godsvagnar (hvaraf nio 3-axliga). Dessutom disponerar bolaget öfver 10 öppna godsvagnar som tillhöra Svenska sockerfabriksaktiebolaget.
Bland järnvägsstationerna kommer, i fråga om afsändt gods i kilogram, Visby hamnstation främst med sammanlagdt icke mindre än 88,748,625 kg. N:r 2 är Roma station med 17,942,411 och nr 3 Visby med 10,349,284 kg. och sedan följa närmast i ordningen Stånga, Barlingbo, Hemse och Hafdhems stationer med resp. 9,238,356, 5,751,717, 5,590,274 och 5,300,665 kg.
Af trafiköfverskottet, kr. 174,389:35, komma kr. 167,943:94 på linjen Visby—Burgsviks andel och 6,445:41 på Visby—Tingstäde.
Bolagets tillgångar och skulder balanserade 31 dec. 1912 på kr.
2,574,054:42, Bland tillgångarna äro järnvägsanläggningarna uppfördå med kr. 1,871,768:51 och rullande materialen med kr 364,510:58. Å debetsidan märkas aktiekapitalet med kr. 903,100:—, stabslånen å kr. 528,166:84, obligationslånet å 800,000 kr., reservfonden å kr. 101,944:70, fonden för ombygnad af Visby station, 55,655 kr. samt å vinst- och förlustkonto balanserade kr. 159,161:86.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 April 1913
N:r 82

Norra järnbanan.

Som vi för en tid sedan meddelade, har väg- och vattenbygnadsstyrelsen tillstyrkt dels ett statslån å 470,000 kronor och dels ett direkt statsbidrag af 200,000 kronor till byggande af banan Tingsläde—Fårösund.
De koncessionssökande hade hos kungl. maj:t hemstält om ett statslån å halfva bygnadssumman samt ett statsbidrag af 287,500 kronor, hvarigenom, tillsammans med de här på Gotland genom aktieteckning erhållbara 227,500 kronor, det erforderliga kapitalet skulle hopbringas. Då anslogs detta till 930,000 kronor. Väg- och vattenbygnadsstyrelsen, gom nu senast anslår totalbeloppet till 940,000 kronor, förklarar gig till fullo behjärta de skäl, som anförts för statens understödjande af ifrågavarande järnväg och finner därför skäl att tillstyrka understöd i någon högre mån än hvad för enskilda järnvägar i vanliga fall är förhållandet. Sedan styrelsen erinrat om att statens utöfver lån till halfva anläggningssumman ökade uppmuntran åt enskilda järnvägar tagit sig olika uttryck, så att Böda Borgholms järnväg erhållit statsbidrag utan återbetalningsskyldighet, Trollhätte—Nossebro gynnats med aktieteckning af staten samt några enklare banor i västra Sverige erhållit en fjärdedel af den beräknade kostnaden såsom räntefritt lån, att börja amorteras först 60 år efter det att någon del af statslånet blifvit lyftad, kommer styrelsen till det resultat, att det sistnämda alternativet torde verka hämmande på villigheten till aktieteckning, då däremot ett direkt statsbidrag utan återbetalningsskyldighet torde verka i motsatt riktning. Om staten valde denna utväg, antager styrelsen att statens bidrag ifrån de ifrågasatta 237,500 kronorna skulle kunna reduceras till jämt 200,000 och det resterande fyllas genom ytterligare aktieteckning på orten.
Till sist anför styrelsen, att som 1912—1916 års lånefond för enskilda iärnvägar nu är så godt som förbrukad, så föreslår styrelsen, att kungl. mai:t ville göra en särskild framställning till riksdagen om icke bett det rena anslaget å 200,000 kronor, utan äfven om anvisandet af 470,00 kronor lånemedel för ifrågavarande ändamål.
Så långt väg- och vattenbygnadsstyrelsen. En sammanställning af dessa siffror ger vid handen, att utom statsanslag å 200,000, statelån å 470,000 och här f. n. spåräknad aktieteckning af 227,500 kronor skulle genom ytterligare akvieteckning anskaffas 42,500 kronor för att fylla den senast beräkade bygnadskostnaden. För dagen viva vi endast erinra om hvilka stora ansträngningar, som erfordrades för att få den förut afsedda aktieteckningen till stånd och hurusom de koncessionssökande i ett par inlagor till k. m:t framhållit omöjligheten af att på detta sätt kunna uppbringa något mera.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 April 1913
N:r 75

Norra järnvägen.

Väg- och vattenbygnadsstyrelsen har nu afgifvit utlåtande i frågan om statslån och statsbidrag för den koncessionerade järnvägen Tingstäde-Fårösund. Styrelsen tillstyrker ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 200,000 kr. och ett lånebidrag på vanliga vilkor af 470,000 kr. Hela kostnaden beräknas af styrelsen till 940,000 kr. med och 800,000 kr. utan rullande materiel.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Mars 1913
N:r 67

Gotlands Järnvägar.

Bussförbindelse med Hoburgen
är tillsvidare anordnad varje söndag från och till Burgsviks järnvägsstation i anslutning till ordinarie morgon- och kvällståg från och till Visby.
Busslinjen Kappelshamn—Visby.
För den busstur, som i samband med skolskjutsarna är anordnad från Stenkyrka till Visby på eftermiddagarna ändras avgångstiden på lördagar sålunda:
från Lummelundsbruk kl. 14,15
” Nors ” 14,20
” Stenkrogen ” 14,30

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 september 1947
N:r 214