De handelsanställdas finlandsinsantling

har nu slutredovisats till länskommittkis skattmästare, konsul H. Ihre, till vilken överlämnats ytterligare ett belopp av 1,273 kr. 81 öre. Tillsammans med de förut redovisade beloppen har hela insamlingen bland de handelsanställda på Gotland nått den vackra summan av kr. 3,783: 81. Den insats de handelsanställda på Gotland gjort i insamlingen är alltså, synnerligen hedersam.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Juli 1940
N:r 170

Fattigvårdsstyrelsen.

Till styrelseledamot i aflidne kapten Karl Ringboms ställe utsågs, sedan major Ihre och auditör Engström efter hvarandra afsagt sig förtroendet, stadskassören J. G. Frendin, hvilken derefter utsågs äfven till ordförande i styrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Augusti 1876
N:r 64

Handelsbankens avdelningsstyrelse.

Svenska Handelsbankens centralstyrelse har bemyndigat bankdirektör H. Ihre härstädes, som från och med. morgondagen avgår med pension från sin post som direktör för Gotlandsavdelningen, att från denna dag kvarstå som ledamot av avdelningsstyrelsen i Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Länets pröfningskomité

hvilken, för att granska bevillningsberedningen samt pröfva anförda besvär, sammanträder i Visby måndagen 16 nästk. September, kl. 11 f. m., består af följande ledamöter:Majoren och ridd. P. F. Ihre,
häradsskrifvaren Edv. Molander,
skoladjunkten, fil.-doktor Joh. Kabl,
handlanden J. O. Hederstedt,
possessionaten och ridd. G. Kolmodin,
fanjunkaren O. Broström, Eriks i Bro,
konsuln och riddaren J. P. Stare,
kronolänsmannen J. A. Smedberg,
handlanden N. Drysén,
kaptenen och ridd. C. T. Broander,
hemmansegarea , Olof Pettersson, Mattsarfve,
fanjunkaren J. Österberg,
hemmansegaren N. Jacobssön, Kyrkljufves,
majoren och ridd. O. af Klint,
f. riksdagsfullm.. Lars Norrby i Fardhem,
skolläraren T. Snöbohm i Lefvide,
hemmansegaren Olof Jacobsson, Skogs i Hejde,
kyrkoherden A. L. Hanffman,
konsuln Lars Cramér,
kronolänsmannen J. A. Lindström,
kyrkoherden J, Svensson i Garde,
fanjunkaren Job. Budin i Lye.
Senast åtta dagar före pröfningskomitéens sammanträde bör skattskyldig, som finner sig föranlåten anföra besvär ötver den honom af taxeringskomitéen påförda bevillningsafgift, bafvatillkonangens befallningsbafvande inlemnat sin till pröfningskomitéen stälda besvärsskrift; och eger under iakttagande at nu stadgade tid och orduving skattskyldig jämväl rätt att sioa besvår med allmänna. posten insända; dock skall i sådant fall behöringen styrkas, att dét’ klagande egenhändigt undertecknat besvärsskriften, eller att densamme på hans begäran eller med hans samtycke blifvit uppsatt.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

I årets studentskrivningar

vid högre allmänna läroverket härstädes ha följande lärjungar i Ring IV blivit godkända:
på latinlinjen Eric Ericson, Sune Fohlin, Robert Herlitz, Rune Jacobsson, Rolf Johansson, Lars-Eric Siltberg, Ivar Wallenberg, Anna-Greta Åhlström, Margareta, Dahlberg, Dagmar Engström, Barbro Gahnström, Ingrid Hawerman, Gunilla Ihre och Elisabeth Melin, på reallinjen Carl Johan, Björkander, Arnold Garnström, Hans Gutenwik, Evert Hejneman, Rikard Kupper, Hans-Bertil Lundgren, Roland Norberg, Anders Olofsson, Bertil Olofsson, Nils Olsson och Eva Lindbergh.
Samtliga abiturienter godkändes.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Gotlands järnvägsaktiebolag

har i dag på middagen hållit sin ordinarie bolagsstämma å handelskammarens lokal härstädes. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, konsul Carl E. Ekman, som därefter utsågs att leda dagens förhandlingar.
Vid stämman voro 8,633 aktier representerade.
Styrelsens, revisorernas och trafikchefens berättelser förelågo i tryck. Bolagsstämman fastställde balansräkningen, beviljade styrelsen ansvarsfrihet och beslöt att av de medel, som stodo till stämmans förfogande, kr. 399,950: 31, skulle till aktieägarna utdelas 3 proc. med 45,297 kr., varjämte till understödsfonden avsättes 1,000 kr. och återstoden, kr. 353,653: 31, överföres till 1937 års vinst- och förlusträkning.
Till ledamöter i styrelsen för två år omvaldes konsulerna C. I. Solmodin och C. G. Björkander med nämdeman Carl Berg, Norrvange i Lärbro, och bankdir. Malte Wiman som suppleanter för ett år, båda omvalda.
Till revisorer omvaldes major G. Silvårs och fru Hermanna Jansson samt nyvaldes länsjägmästare Ragnar Melin med bankdir. Henrik Ihre, omvald, och disp. T. Lindman, Roma, nyvald, som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Inläste

beviljades stadsfullmäktige igår afton Artur Enström å tomt nr 10 i kv. Muren, Emil Olsson å nr 7 i kv. Vinkeln, K. G. Ihre och Karin Ihre å nr 21 i kv. Östermur, Artur Nilsson å nr 10 och 11 i kv. Späcksrum, Sem och Eva Andersson å nr 3 i kv. Klockaren samt Wilh. Wessman å nr 12 i kv. Väpnaren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1937
N:r 33

Till avläggande av studentexamen.

vid högre allmänna läroverket härstädes ha anmält sig samtliga elever i Ring IV, nämligen på latinlinjen Eric Ericson, Sune Fohlin, Robert Herlitz, Rune Jacobsson, Rolf Johansson, Lars-Eric Siltberg, Ivar Wallenberg, Anna-Greta Åhlström, Margareta Dahlberg, Dagmar Engström, Barbro Gahnström, Ingrid Hawerman, Gunilla Ihre och Elisabeth Melin och på reallinjen Carl Johan Björkunder, Arnold Garnström, Hans Gutenwik, Evert Hejneman, Rikard Kupper, Hans-Bertil Lundgren, Roland Norberg, Anders Olofsson, Bertil Olofsson, Nils Olsson och Eva Lindbergh.
Till avläggande av realexamen ha anmält sig eleverna i klass 55 Nils Blom, Curt Hansson, Yngve Liljegren, Olle Rondahl, Bo Uhlander och Gertrud Ahlberg samt i klass 44 Bengt Bergström, Martin Höglund, Percy Isenberg, Britt Kupper, Britt Olofsson och Karin Svensson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Till revisor

för granskning av Gotlands läns hushållningssällskaps räkenskaper och förvaltning har länsstyrelsen förordnat dir. Fritz Tryggveson med bankkassör Valter Alfvegren som suppleant.
— Bankdirektör H. Ihre har samtidigt utsetts till revisor för granskning av norra och södra vägstyrelsernas förvaltning och räkenskaper för år 1937. Suppleant är bankkamrer K. Hellaing.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Dödsfall Maria Ihre.

För allt deltagande i vår djupa sorg vid vår älskade mors, fru Maria Ihre, bortgång och för den rika blomstergärden till hennes bår bedja vi få frambära vårt varma och innerliga tack.
Visby den 15 juni 1936.
HERMANNA LANGE, f. Ihre.
ELISABETH o. HENRIK IHRE.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 16 Juni 1936
Nr 137