1939 var ett sällsynt friskt år i Visby.

Utom scharlakansfeberfallen endast få sjukdomar.
Provinsialläkaren i Visby distrikt, förste provinsialläkare Åke Nordlander, konstaterar i sin årsrapport, att bristfälliga bostäder ännu finnas här och var.
Den ståtliga bostadsförbättringen höjer emellertid undan för undan bostadsstandarden, betonar han. I en del kommuner synes hälsovårdsnämnderna ha utövat en rätt energisk bostadskontroll och åstadkommit behövliga förbättringar. I något enstaka fall har förekommit utdömning av bostad.
Från ungefär hälften av de i Visby distrikt ingående 29 kommunerna påpekas otillräcklig vattenförsörjning särskilt under sommaren. I Sjonhems socken säges brunnsvattnet på flera ställen vara mindre gott. I Lummelunda socken har förekommit förorening av en brunn genom ytvattnet. I Västkinde socken förorenades vattnet i en brunn från ett avloppsdike. Rättelse har åstadkommits i båda fallen. I Hörsne med Bara påtalas vattenförorening från Hörsne-ån. Förhållandet är föremål för utredning. I Västerhejde socken lär alltjämt förekomma stark förorening av vattnet i en del brunnar. Missförhållandet sättes i samband med en närbelägen avloppsledning.
I ett par socknar ha smärre missförhållanden beträffande renhållningen iakttagits. Genom hälsovårds nämndernas ingripande ha missförhållandena avhjälpts.
Under fjolåret har av provinsialläkaren konstaterats eller till honom anmälts 52 fall av scharlakansfeber, fördelade på 16 socknar, samt 4 fall av nervfeber (i Ganthems och Sjonhems socknar) och 1 fall av paratyfus (i Ganthems socken). Sjukdomsfallen ha varit tämligen jämt fördelade på årets olika månader.
Slutligen meddelar dr Nordlander, att ympningsplikten i regal villigt fullgöres. Som anmärkningsvärt framhålles dock, att vid ympningsmötet i Roma endast ett enda barn inställdes för ympning.
År 1939 har varit det friskaste år, som jag minnes, säger stadsläkare Bolin i sin redogörelse. I Visby förekom under året undast 6 fall av lunginflammation. Av epidemiska sjukdomar inträffade endast fall av scharlakansfeber.
Dr Bolin erinrar om, att de ur hygienisk synpunkt för Visby mest viktiga frågorna ännu kvarstå olösta, nämligen renhållningsfrågan och kloakföroreningarna vid badplatserna. Det är emellertid givet att under de allvarstunga tider vilka vi nu leva dessa frågor, som kräva stora ekonomiska utgifter, få anstå i avvaktan på kommande normala tider.

Ännu finnas dock många osunda kalkstenshus.
Även provinsialläkarna i Ljugarn, Hemse och Slite rapportera till medicinalstyrelsen att det ännu finns en del mindre goda bostäder på den gotländska landsbygden.
Dr Sven Möllerstedt i Ljugarn” erinrar, att de gamla, av kalksten uppförda boningshusen alltjämt användas i stor utsträckning i sitt ursprungliga skick. De äro dragiga, fuktiga och kalla. Innanfönster saknas ofta o. s. v. Som uppvärmningsanordning finns i de flesta rummen endast gammalmodiga spisar, i en del fall har man satt in kaminer, i regel plåtkaminer för vedeldning. Då det är omöjligt att erhålla en tillfredsställande rumsvärme med dessa medel, blir den bekanta följden, att hela familjen vintertid packar ihop sig i ett eller två mindre rum. På glädjande många ställen ser man likväl sådana gamla gårdar fullständigt moderniserade, försedda med värmeledning samt ibland t. o. m. badrum. Det går mycket väl för sig, säger läkaren, att förvandla dessa gamla stenhus — utan att våldföra sig på deras stil — till hygieniskt tillfredsställande bostäder.
I Hemse distrikt kvarstår, säger provinsialläkare Axel Sasse, de gamla anmärkningarna mot bostäderna i ett stort antal fall. I stort sett har det dock bättrat sig, säkerligen till stor del tack vare bostadsförbättringsbidragen. Tyvärr tycks i en del fall med bidrag reparerade bostäder blivit godkända av hälsovårdsnämnderna, utan att hälsovårdsstadgans bestämmelser varit uppfyllda. Som ett önskemål uttalar dr Sasse vidare, att värmeledning infördes överallt i skolorna. En del skollokaler äro också onödigt mörka och dragiga.
Provinsialläkare T. Funck konstaterar, att höstens militära försvarsberedskap bragte nybyggnadsverksamheten att avstanna, så att en del byggen blivit. fördröjda och endast med stor svåriglw kunnat fortsättas. I Slite och i viss mån även i Fårösund har på grund av ovanligt rikliga arbetstillfällen tillfällig överbefolkning förekommit med trängsel i bostäderna. En viss brist på goda bostäder föreligger alltjämt. De som an.Uta i stenindustrin äro också tvungna att skaffa sig en bostad inte Balt för långt från arbetsplatsen, varvid ett mestadels inte blir så mycket att välja på.
Fall av kvacksalveri har inte förekommit i distrikten utom i Gammelgarn, där en person uppträtt och uppgivit sig vara ”läkare vid kungl. pensionsstyrelsen”. Han hade åt en kvinna, som vårdats på en kuranstalt, mot förskottsbetalning erbjudit sig leverera en sorts korsett. Likaledes för ett fantastiskt ockerpris hade en man erhållit en salva och en binda för bensår. Salvan befanns utgöra gul vaselin och bindan var en vanlig 5 cm:s gasbinda! (TT.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juli 1940
N:r 155

Höauktion i Hörsne.

Fredagen den 5 juli kl. 3 e. m. försäljes vid Norrbys i Hörsne 30,000 kg. FASTMARKSHÖ, stående å krakstör. De som förut tingat hö böra även passa på.
Roma den 2 juli 1940.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Juli 1940
N:r 149

Nya löneregleringar

för Dalhems, Klinte och Roma pastorat.
Kammarkollegiet har till k. m:t för fastställelse överlämnat” förslag till ny lönereglering för Dalhems, Klinte och Roma pastorat att gälla 1941-1960. Någon ändring i pastoratens kyrkliga indelning och organisation ifrågasättes ej. Årslönen för kyrkoherden i Dalhem, Ganthem, Halla och Hörsne med Bara församlingars pastorat föreslås fastställd till 4,860 kr. jämte reseanslag med 450 kr., bränsleersättning med 200 kr. samt adjunktens årsarvode till 2,000 kr. jämte reseanslag med 250 kr. De allmänna gudstjänsterna skola uppehållas medelst duplikation på sätt domkapitlet efter förslag av kyrkoherden bestämmer. Särskild pastorsexpedition skall, en gång i veckan hållas öppen i Hörsne med Bara församling.
Kyrkoherdens i Klinte och Fröjels församlingars pastorat årslön föreslås till 5,060 kr. jämte reseanslag med 500 och bränsleersättnnig med 200 kr. De allmänna gudstjänsterna skola uppehållas medelst duplikation varjämte tolv extra gudstjänster skola anordnas pr än
Slutligen föreslås att årslönen för kyrkoherden i Roma, Björke, Follingbo och Akebäcks församlingars pastorat fastställes till 4,740 kr. I jämte reseanslag med 400 och bränsleersättning med 200 kr. samt adjunktens årsarvode till 2,000 jämte reseanslag med 300 kr. Adjunkten skall på eget ansvar sköta kyrkobokföringen för Follingbo församling. De allmänna gudstjänsterna skola uppehållas medelst duplikation. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Landsbygden. Hörsne med Bara.

HÖRSNE med BARA.
Kommunalfullmäktige beslöt vid extra sammanträde i lördags att anskaffa en motorspruta genom luftskyddsinspektionen. De kommuner som i likhet med Hörsne med Bara under föregående år åtnjutit skatteutjämningsbidrag erhålla vid rekvisition genom luftskyddsinspektionen sprutor kostnadsfritt genom statsanslag. Slangar och övriga tillbehör få dock helt bekostas av kommunerna själva.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Gotländska landsbygds ungdomens årsstämmor.

SLU och SLS hällo sina möten midsommarafton.
De gotländska ortsförbunden av SLU och SLS hade midsommarafton sina ordinarie stämmor. Dessa höllos på Centralföreningen i Visby och leddes av landstingsman Henric Levander, Bois i Havdhem. Trots stämmodagens karaktär av helgdagsafton och trots de rådande förhållandena deltogo ett femtiotal personer av båda könen och från skilda trakter i förhandlingarna, vilka gingo i samhörighetens och enighetens tecken. De båda stämmorna kömmo i år att hållas jämförelsevis sent — under normala förhållanden pläga de ju äga rum redan på våren.
I SLU-stäniman voro 27 avdelningar representerade, medan 18 studiecirklar representerades vid SLS årsstämma. Jämfört med föregående år torde dessa siffror få anses som tämligen låga, men tar man hänsyn till kommunikations- och andra svårigheter utgöra de dock goda vittnesbörd om att intresset för de båda organisationerna alltjämt är livfullt och starkt.

SLU-stämman.
Först höll gotlandsdistriktet av SLU sin stämma. Denna öppnades av hr Levander med ett kort tal.
Vi mötas i dag under förhållanden som vi tidigare aldrig upplevat, sade han inledningsvis. Vi ha varit vana att på vår årsstämma se stora skaror av ungdomar, men i år är det annorlunda. Orsaken härtill liksom att vi icke vid en tidigare tidpunkt träffats till distriktsmöte är givetvis den oro som råder ute i världen och som gör att vi SLU-are — manliga som kvinnliga —nu äro mera bundna vid den plats där vi ställts och icke kunna lämna den när vi vilja. Dock kunna vi vara tacksamma över att vårt fosterland och vår väna ö hittills skonats från krigets förbannelse. Och när vi mötas i dag, göra vi detta i den förhoppningen att, oavsett vad framtiden än kommer att bära i sitt sköte, vår blågula svenska flagga alltfort skall vaja över våra svenska och våra gutniska bygder. Det förhållandet att vårt land ligger liksom inramat av ett väldigt eldhav, medför också stora påfrestningar när det gäller skyddandet och bevarandet av våra bygder, samt att hålla eldstungorna utanför våra gränser. Men vi hoppas, att vår svenska neutralitetsvakt skall kunna bemästra situationen och om så kräves skydda och värna vårt land.
När påfrestningarna blivit så stora som de nu äro för åtskilliga folk, måste var och en av ett lands innebyggare i högre grad än tillförne inse värdet av sammanhållning, inse att de behöva varandra. Vi ute på landsbygden måste nu mera än någons hålla samman, vara varandra till hjälp, och detta inte blott för vårt eket bästa. Vi måste med vårt arbete till vårt folk föra fram de så betydelsefulla livsförnödenheterna. Påfrestningen för den folkgrupp vi tillhöra Ur den ej minst hårda. Även om neutralitetsvakten kräver sin stora tribut av det manliga Sverige, blir påfrestningen för landsbygdens kvinnor måhända inte mindre. Många av våra kvinnor ha i dessa tider lämnats helt ensamma att sköta hus och hem. Emellertid är det min och allas vår fasta förhoppning att allt skall avlöpa lyckligt för vårt lands vidkommande.
I slutet av sitt anförande höll tal. parentation över senaste året avlidna personer, som på ett eller annat sätt stått SLU nära. Bland de namngivna bortgångna voro Åke Hansen, Sigurd Hellgren, Lärbro, och Bengt Larsson, Havdhem, kamrater vilka troget tjänat rörelsen. Vidare bringades minnet av f. riksdagsmannen Hugo Kahlström en hyllning. Helt säkert finnas flera av vänner och kamrater som under det gångna året gömts under mullen. Vi tacka dem alla för vad de gjort, sade tal. och pålyste en tyst minut.
Till sist hälsades samtliga vid stämman närvarande välkomna och förklarade 1940 års distriktsmöte öppnat.
Till stämmans ordförande utsågs därpå hr Levander, till vice ordförande hr Henning WieWn, Vallbys i Hogrän, till sekreterare hr Erik Larsson, Aningåkra i Alskog, och till vice sekreterare hr Vilh. Andersson, Visby.
Sedan upprop av ombuden förättats samt meddelats att ingen berättelse för sistlidna arbetsår förelåg, föredrogs revisionsberättelsen. Av denna inhämtades bl. a. att inkomster och utgifter balansn-ade på kr. 3,791: 35. Balansräkningen fastställdes och ansvarsfrihet beviljades. Stämman beslöt därefter att reseersättningen till förbundsstämmans ombud skall utgå ur distriktskassan, varjämte arvodena till ordföranden, sekreteraren och kassören fastställdes till samma belopp som förut. Sedan ordföranden meddelat att styrelsen ansett sig nödsakad att uppsäga avtalet med ombudsmannen för att på ett billigare sätt t. v. söka ordna denna fråga, beslöt stämman att, antalet styrelseledamöter skall utgöra åtta med lika många suppleanter.
Till ledamöter i styrelsen utom kretsarna utsågos därpå med acklamation hrr Levander och Erik Larsson med resp. fr. Britta Forslund, Västkinde, och hr Allan Larsson, Alskog, som suppleanter. Till övriga styrelseledamöter valdes: för södra kretsen hr Gösta Johansson, Rone, (suppl. Gösta Thomasson, Näs); för sydvästra kretsen fr. Hella Mattsson, Sproge, (suppl. Mathilda Olofsson, Båtels i Lojsta); för västra kretsen hr Nils Franzén.
Anglarve i Träkumla, (suppl. hr Vilh. Andersson, Visby); för mellersta kretsen hr Henning Jakobsson, Vallstena, (suppl. hr Gösta Lövqvist, Hörsne); för östra kretsen hr Ingvar Andersson, När, (suppl. hr Hilmer Pettersson, Etelhem); samt för norra kretsen hr Erik Forslund, Västkinde, (suppl. hr Gunnar Klintbom, Boge.
Till ledamot i bondeförbundets valkretsstyrelse utsågs hr Martin Laurin, Fardhem, med hr Erik Larsson, Al.. skog, som suppleant. Ombud vid årets förbundsstämma blevo hrr Henric Levander, Erik Larsson, Erik Forslund, Nils Franzen och Helmer Karlkvist, Lye, samtliga omvalda. Suppleanter för dem blevo hr Ragnar Lindkvist, fr. Hella Mattsson, fr. Karin Gansvik, Fröjel, fr. Britta Forslund och hr Henning Widen. Till ledamöter i förtroenderådet valdes hrr Levander och Erik Larsson, supplerade av hrr Nils Franzén och Erik Forslund, samtliga omvalda. Revisorer blevo hrr Bertil Klint, Stånga, och T. J. Svensson, Stenkyrka, samt hrr Gust. Pettersson, Stånga, och Arvid Haraldsson, Vall, som suppleanter.
Härmed var föredragningslistan genomgången. Sedan ordförande meddelat att det sedvanliga sommartinget inte torde komma att äga rum frambar han ett tack till stämmodeltagarna dels för att de infunnit sig till stämman och dels för det arbete de och andra medlemmar nedlagt och nedlägga ute i avdelningarna. Han manade till fortsatt intresseråt arbete samt förklarade därefter årets stämma avslutad. Han uttalade också den förhoppningen att SLU:s arbete alltjämt skall få fortgå i ett fritt Sverige. Till sist utbringades ett med kraftiga hurrarop besvarat leve för fosterlandet varpå folksången sjöngs unisont.
Sedan en paus hållits vidtog

SLS-stämman,
vilken öppnades av distriktsstudieledaren hr Erik Forslund. Till att leda dagens förhandlingar utsågs därpå hr Henric Levander med hr Forslund vid protokollet.
Först föredrogos års- och revisionsberättelserna och beviljades ansvarsfrihet. Inkomster och utgifter slutade på en summa av kr. 1,134: 82 med en behållning till innevarande år å kr. 562: 07.
Av årsberättelsen inhämtades följande:
Det oroliga utrikespolitiska läget har inverkat synnerligen svårt på alla ideella och kulturella rörelser inom landet och i synnerhet har detta varit fallet inom biblioteks- och studieverksamheten.
Utsikterna för denna rörelse vad vårt distrikt beträffar voro annars synnerligen gynnsamma på höstkanten. Nästan samtliga cirklar hade rapporterat att de påbörjat eller ämnade påbörja sin verksamhet och till och med nybildade cirklar rapporterades. För de flesta blev det kanske inte att hålla mer än ett par sammanträden förrän de många inkallelserna gjorde att cirklarna lades ner. På många håll ha emellertid flickorna ryckt in och hållit cirkeln i gång men på andra håll åter ha missmodigheten och kanske också den ökade bördan av arbete för de hemmavarande lagt hinder i vägen för cirkelns arbete.
Vid slutet av senaste arbetsår funnos inom distriktet 51 aktivt arbetande studiecirklar. Av dessa ha 35 varit i verksaniet under året, alltså nära 70 %, vilket- onekligen är en ganska vacker siffra. Av dessa 35 cirklar ha emellertid blott 23 fullföljt kursen medan 12 ha hållit två eller tre sammanträden. Sexton cirklar ha icke rapporterat.
Av studieämnena har kursen i luftskydd per korrespondens tilldragit sig största uppmärksamheten i det att 10 cirklar studerat detta ämne helt eller delvis. Fem ha studerat svenska språket, fyra matematik och tre bokföring. Övriga studieämnen ha varit växtodlingslära, ärftlighetslära, botanik, föreningskunskap, kommunalkunskap, sång m. m. 50 cirklar ha under året åtnjutit landstingsanslag med tillhopa 1,000 kronor. Kommunalt anslag har åtnjutits av åtta cirklar med tillsammans 190 kronor. Till följe många cirklars overksamhet har medlemsantalet sjunkit under året. Antalet betalande medlemmar utgjorde dock vid årsskiftet 240.
Beträffande biblioteksverksamheten har denna fortsatt sitt framåtskridande under året. Antalet bokband har ökat med 257 till 1,570, fördelade på 25 studiecirkelbibliotek. 490 låntagare ha gjort 1,936 boklån. Av statsmedel ha dessa bibliotek erhållit 523 kronor utgående i form av böcker.
I berättelsen uttalas slutligen den förhoppningen att när studieverksamheten åter skall sättas i gång i höst lyckligare förhållanden skola vara rådande ute i världen än vad nu är fallet. Ock om icke, så må alla hjälpas åt att föra vår sak framåt aldrig förglömmande att kunskap är makt.
Sedan stämman beslutat att arvodet m. m. till distriktsstudieledaren skall utgå med samma belopp som hittills, bemyndigades studieledaren att för avsett ändamål — understödjande av studiecirklar etc. — när läget så medger disponera de 100 kr. som anslogos vid fjolårsstämman men som ännu icke tagit i anspråk. Stämman beslöt vidare att reseersättning skall utgå till två ombud vid förbundskonferensen.
Härpå företogos en del val. Till ordförande i styrelsen utsågs sålunda hr Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, till vice ordförande hr Ragnar Lindkvist, Libbenarve i Havdhem, till distriktsstudieledare och kassör hr Erik Forslund, Västkinde, samt till övriga ledamöter hrr H. Johansson, Hablingbo, och Folke Gauf fin, Östergarn. Suppleanter blevo hr T. J. Svensson, Stenkyrka, fr. Vera Larsson, Rone, och hr Helge Bendelin, Lokrume. Revisorer hr Elis Olsson, Lokrume, och fr. Inga Löthberg, Västkinde, med hr Gunnar Klintbom, Boge, som ersättare.
Till ombud vid förbundsstämman utsågos hrr Erik Forslund och H. Levander, suppl. Erik Larsson och Nils Franzén.
Ombud vid Gotlands folkbildningsförbunds årsmöte blevo hrr Axel Sundberg, Ragnar Lindkvist och Gunnar H. Johansson, Hablingbo. Suppleanter för dem blevo hrr Folke Gauffin och Erik Larsson. Till ledamot i styrelsen för Gotlands folkbildningsförbund valdes hr Erik Forslund. Efter detta val förklarades stämman avslutad.

Vid konstituerande sammanträde
med styrelsen av SLU valdes hr Henric Levander till ordförande, hr Nils Franzén till vice ordförande, hr Erik Larsson till sekreterare och kassör samt hr Erik Forslund till vice sekreterare.
Efter förhandlingarnas slut samlades deltagarna i de båda stämmorna till gemensam middag å Burmeisters restaurang.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Gotlands ekonomiska kartläggning.

enlighet med av k. m:t fastställd plan för kartverkets arbeten under år 1940 komma inom Gotlands län en hel del arbeten att utföras under månaderna juni-september med början den 26 juni. Dessa ”fältarbeten för ekonomisk kartläggning i skalan 1: 10,000” utföras under ledning av byråchefen N. O. Olsson och förste statskartografen P. V. Lindell och omfatta i sommar Bro, Lokrume, Lummelunda, Västkinde, Hall, Hangvar, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Fole, Hejdeby, Källunge, Barlingbo, Ekeby, Endre, Dalhem, Sjonhem, Ganthem, Norrlanda, Boge, Bäl, Ånga, Kräklingbo, Gothem, Hörsne med Bara, Vallstena, Slite köping, Rute, Lärbro, Hejnum, Hellvi, Bunge, Fårö och Fleringe. Härutöver kommer även Gotska Sandön att kartläggas.
Det kan nämnas, att kartverkets tjänstemän under fältarbetet komma att bära av k. m :t fastställd uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Höauktion i Hörsne.

TISDAGEN DEN 25 JUNI kl. 2 e. m. låter A. M. LARSSON genom offentlig auktion försälja höskörden å c:a 9 tnld i Prästgårdens Holmmyr i Hörsne. Samling vid ladan å s. k. Näsungs broar.
Betalningsanstånd till den 1 okt. 1940.
ELOF HANSSON.
Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 juni 1940
N:r 139

Födelsedagar.

Sextio år fyller i morgon den 19 d:s hemmansägaren och f. kyrkvärden Albert Larsson, Hägvalds i Vallstena.
Sextioåringen som är född i Hörsne, där hans föräldrar innehade en gård vid Lina, flyttade redan i unga år till Vallstena, där han tillsammans med sina föräldrar under en tid brukade den gamla fädernegården, som egentligen utgjorde Allekvia, och till vilken bl. a. hans far, fader varit ägare.
Sedan c:a 40 år tillbaka har emellertid hr Larsson ägt och brukat Hägvalds i Vallstena, vilken gård han alltjämt innehar — f. n. står han dock på grund av inkallelserna så gott som ensam vad de manliga sysslorna beträffar.
Livligt intresserad missionsvän, trogen kyrkobesökare och vän av församlingslivet har hr Larsson under den tid han vistats i Vallstena gjort en god insats icke bara som jordbrukare utan även när det gällt den kommunala och i synnerhet den religiösa verksamheten inom sin församling. Förutom en del kommunala uppdrag har sextioåringen sålunda under 12 års tid varit kyrkvärd och medlem i kyrkorådet. När det gällt missionens sak har alltid hans hem stått till förfogande och ordets förkunnare ha där så behövts i honom haft en hjälpande hand. Men även i egenskap av ordningsfull och duktig jordbrukare av den gamla stammen har han gjort sig känd och uppskattad av alla. Vi ta för givet att sextioåringen trots den begynnande skördebrådskan icke kommer att lämnas i fred på sextioårsdagen i morgon.

Sextio år fyller i morgon major Bernhard Fahlström, Stockholm. Han är född i Linköping men tog studentexamen i Visby 1898 och kom sedan till Gotlands infanteriregemente, där han blev und6rlöjtnant år 1900. År 1903 utnämndes han till löjtnant och år 1916 erhöll han kaptens grad. Under åren 1918-23 var han militärassistent vid Generalpoststyrelsen och år 1929 utnämndes han till major i armen. Han är numera förordnad som befälhavare för Sotholms landstorms-område.

Sextio år fyller om torsdag järnhandlaren Ragnar Ekbom, Slite. Han är född i Södertälje men kom redan som yngling till Visby, där han fick anställning, först i Grönstrands och sedan i Lindsströms järnaffärer. I den senare affären stannade han till 1905, då han öppnade egen järnhandel i Slite. Sedan dess har hr Ekbom med framgång drivit sin affär och utvecklat den till ett omfattande och välkänt företag. Hr Ekbom tillhör styrelsen för Gotlands Järnhandlareförening.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

Auktion å foder.

ONSDAGEN DEN 19 JUNI kl. 3 e. m. låter SIGURD HESSELSTEN, MÖRBY i HÖRSNE, genom auktion försälja i mindre lotter foderskörden å cirka 30 tunnland.
Betalningsanstånd till den 1 oktober 1940 eller vid anfordran.
Visby den 14 juni 1940.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 juni 1940
N:r 135

Studentexamen klar — alla godkända.

Torsdagen var den tredje och sista studentexamensdagen vid läroverket och exemplet från de föregående dagarna med. ”alla klara” följdes även nu. Sista dagens elva studenter voro :
På latinlinjen: Hans Axelsson, Stenkumla, Gunnar Carlson, Visby, Torsten Larsson, Hörsne, Alf Lindwall, Gunvor Angelöf och Kjerstin Johansson, Visby.
På reallinjen: Carl Bertil Myrsten och Sven Myrsten, Slite, Olle Wallenqvist, Karin Karlström och Maud von Koch, Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 juni 1940
N:r 135