Utdrag ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen efter andra artikeln uti Visby för år 1876, upptagande dem, som äro uppskattade att ega en årlig inkomst af 800 kronor och deröfver.
Strandrotan.
Löjtnant Axel Ytterberg 2,224.
Löjtnant Knut Regnell 2,189.
Dykaren M. Olsson 900.
Skepparen E. N. Sandqvist 1,200.
Hamnmästaren A. N. Winberg 2,400.
Skepparen F. Molander 1,500.
Skepparen Lars Hansson 1,200.
Landshöldingen grefve R. Horn 12,929.
Handlanden konsul E. Liljevalch 11,000.
Bergnings- och Dykeribolaget ”Neptun” 18,000.
Rederiet för briggen ”Svante” 1,800.
Rederiet för skonert Otto” 1,500.
Rederiet för skonert ”Griffon” 1,200.
Handlanden Karl Molander 3,500.
Rederiet för skeppet ”Iris 2,000.
Ofverstelöjtnant K. E. af Chapman 6,605.
Sjökapten O. Hillerström 4,000.
v. Konsul J. E. Stare 4,000.
Disponenten G. E. Wikström 3,000.
Postinspektören A. Ehrenhoff 4,943.
Kontorsskrifvaren M. A. Lövgren 1,104.
Handl. konsul R. Cramér 15,600.
Rederiet för skeppet ”Virgo 2,000,
Angfartygsbölaget ”Gotland 77,294,
Lektorn m. m. Karl Cramér 4,800.
d:o m. m. Arv. Sundberg 4,125.
Länsnotarien G. N. Donner 2,955.
Skomakaren A. R. Blomqvist 900.
Stadsläkaren dr G. M. Bolling 5,050.
Regementsläkaren dr E. Leijer 6,697.
Bokhållaren Karl Franzén 2,000.
Konsistorii-Notarien N. F. Öfverberg 3,250.
Handlanden Axel Ekman 4,000.
Rederiet för koffen ”Färdig” 1,200.
Rederiet för jakten ”Maria” 800.
Garfvaren F. T, Odin 3,500,
Angbränneribolaget 6,852.
Smedmästaren J. P. Dahlbeck 1,200.
Kapten E, A. Arnelius 4,645.
Stenhuggeribolaget Klintberg & C:o 7,500.
Fängelsedirektören. W. v. Mählenfels 3,040.
Vaktmästaren K, Lindqvist 1,025.
Visby Vattenkurinrättnings Aktiebolag 6,000.
Graham Brothers 6,000.
Visby Tändsticksfabrik 11,795.
Maskinisten K. L. Holmqvist 2,000.
Wisby Badhusaktiebolag 1,000.
Batterikommissarien grefve F. Lagerberg 1,300.
Handlanden John Hallberg 1,800.
Mamsell Johanna Hägg 3,000.
Mamsell Victorine Hägg 3,000.
Skoladjunkten G. Lindström 4,200.
Klädeshandelsbolaget 1,500.
Skräddaren P. J. Enroth 900.
Källarföreståndaren L. Westberg 1,200.
Kapten V. Gyllenhammar 3,893.
Handlanden E. Johansson 3,000,
Rådmannen R. Chevalier 3,467.
Tullförvaltaren R. Lidman 4,000.
Källarmästaren J. F. Smedman 2,500.
Goltands Enskilda Bank 118,797.
Lotsfördelningschefen E. A. Pihl 2,640.
Källarmästaren J. A. Borg 1,000.
Badhuskamrer A. Odin 1,500.
Öfversten A. Malmborg 900.
Lektorn K. J. Bergman 5,272.
Navigationsskoleläraren W. Svensson 4,300.
Handlanden konsul K. J. Westberg 3,000.
Handlanden G. Klintberg 1,200.
Kapten W. Belfrage 2,996.
Häradsskritvaren K. A. Ljungholm 8,285.
Handlanden, konsul L. Arweson 4,500.
Rederiet för skonerten ”Felix” 1,500.
Skoladjunkten 0. Rosman 4.200.
Löjtnanten A. Almberg 1.279.
Bokhandl. J. G. Nybergs enka 2,500.
Visby Spritvaruförsäljnings aktiebolag 50,114.
Kopparslagaren K. F. Hultman. 2,100.
Bagaren Nils Lindbom 2,500.
Handlanden J. L. Kablqvist 4,000.
Jernkramhandl. Axel Fablström 4,000.
Kammarskrifvaren Z. Ljungdahl 1,900.
Slagtaren K. Myhrström 900.
Handlanden J. N. Björkander 3,250.
Modehandlerskan M. Klingvall 900.
Verkmästaren P. E. Stenholm 2,000.
Telegrafassistenten G. R. Källström 1,938.
Handlanden K, J. Björkander 4,500.
Majoren K, O, Hiittling 3,759.
Sjökapten G F. Thomsson 927.
Landskanslisten T. Bergman 2,200.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Juli 1876
N:r 56

Från rikdagen

återvände torsdags morgon landsb. Horn och prosten Lyth.
— Herr Petter Larsson hitkom redan i tisdags.
— Stadens riksdagsman, doktor Ernst Leijer, hitkom i dag med ångf. Gotland.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Maj 1876
N:r 40

En högre flickskola

i Visby se der en vigtig fråga för dagen. Den nuvarande undervisningsanstalten för flickor upphör i vår med lärarinnans afflyttning från orten. Behjertade män i samhället, företrädde af de båda främste representanterna för kyrkan och staten inom länet, hade derför å länsresidenset i onsdags ett sammanträde för att öfverlägga om upprättandet af en högre flickskola, som skulle göra det möjligt för föräldrar, hvilka önska skänka sina barn en vårdad uppfostran, att här hemma nå sitt mål utan att behöfva sända barnen från hemmet. Vid sammankomsten förordades saken varmt af åtskillige talare, hvarjämte erinrades om utsigten att, sedan skolan väl kommit till stånd och fortgått ett år, erhålla understöd af statsmedel, alldenstund riksdagen till understöd åt sådana skolor anvisat ett anslag af 40,000 kronor. Resultatet blef att en lista framlades, hvarå de fleste närvarande tecknade sina namn, hvilken teckning afsåg att under vissa vilkor garantera skolans ekonomiska bestånd. Frågan står således lyckligtvis på den ståndpunkt, att hon kan anses betryggad. Må nu emellertid öfriga samhälls medlemmar, som af skolans upprättande kunna hafva direkt eller indirekt fördel, icke draga sig tillbaka, då det gäller att visa sitt intresse för saken. — Der framlagda listan kommer att vidare kringsändas.
Till ledamöter i skolans styrelse utsågos hrr biskop Anjou, landshöfding Horn, konsul R. Cramér, handl. T. Klingvall samt lektor C. J. Bergman.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 Maj 1876
N:r 36

För Gotlands Sjukhem.

Undertecknade, medlemmar af Sjukhemmets Styrelses Besökande afdelning, taga sig härmed friheten, att till stadens och landets, för lidande medmenniskor ömmande, äldre och yngre fruntimmer ställa en uppmaning, att lemna välvilliga bidrag till en föreslagen utställning, i förening med auktion eller bortlottning, af qvinliga arbeten, till förmån för ofvannämda välgörenhets-inrättning, som för sitt underbåll är i behof af understöd;
Dessa bidrag, som naturligtvis kunna bestå icke blott i alster af skön och prydande konst, utan ock af qvinnoslöjd i allmänhet, af anspråkslösa, men nyttiga och redbara, om flit och smak vittnande arbeten, kunna före 31 nästkommande Juli inlemnas till undertecknad Ulla Horn.
Den qvinna, hvilken lika frikostigt som kärleksfullt grundlagt Gotlands Sjukhem, och hvilken med högheten af sin börd förenar högheten af sina tänkesätt, har gifvit åt Gotlands qvinnor ett föredöme, som de efter sina tillgångar och krafter gerna torde vilja följa, genom att i sin mån understödja den ädla afsigt Hon ådagalagt med sin stiftelse, hvars behöflighet erfarenheten redan mer än nog har visat och hvars gagn blifvit erkändt i offentliga vitsord och i tysta välsignelser.
Wisby, 13 Juni 1876.
Ulla Horn.
Augusta Molér, Emelie Fåhræus, Hedda Arnelius, Dora Cramér, Hermanna Enequist, Hanna Stenberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juni 1876
N:r 50

Hushållningssällskapet

höll i torsdags i hypoteksföreningens lokal sitt vigtiga årssammanträde. Sällskapets ordförande grefve Horn var af sjukdom hindrad att längre än en kort stund vid sammanträdets början leda förhandlingarna — Ordförandeplatsen intogs derefter af förste landtmätaren hr Jacobsson.
Sedan grefve Horn med ett kort tal, hvaruti bland annat erinrades om det dåliga resultat, som landtbruksskolan hittills lemnat och de anspråk att sätta skolan i skick, som derför ställas på sällskapet, förklarat sammankomsten öppnad företogos åtskilliga val.
I sällskapet invaldes följande nyaledamoter: landträntmästaren Enequist, länsnotarien Donner, kapten Gyllebammar, kapten L. Wahlgren, kronolänsmannen A. Dahlbäck, agronomen Lundström, landtbrukaren J. W. Lönnies, läraren i skogshushållning vid Warplösa Karl Schong, landtbrukaren Joban Larsson Endregårda, Endre, samt ingeniör Johansson.
Till ordförande och vice ordförande för år 1876 utsågos grefve Horn och landssekreteraren Hambræus samt till deras förste och andre suppleanter landtmätaren Jakobsson och major Kyllander, Till skattmästare efter fältkamreraren Ljungholm, som förklarade sig förhindrad att fortfarande kunna mottaga förtroendet, valdes landträntmästaren — Enequist och till sekreterare hr Harald Gustafsson.
I förvaltningsutskottet hade sällskapet att utse två ledamöter. Härtill utsågos major Kyllander och länsveterinären Schoug, båda nyvalde.
I landtbruksskolestyrelsen invaldes major Kyllander.
Till revisorer af sällskapets räkenskaper utsågos baron Kruse och kapten Törnqvist samt till revisorer af landtbruksskolans förvaltning landtbrukarne Björkman och Wiman.
Härefter föredrogs revisionsberättelsen om Warplösa landtbruksskolas förvaltning och räkenskaper. Mycket har talats och skrifvits om det jämmerliga skick, uti hvilket elevernas bostäder befinnas, och årets revisorer ha icke lemnat frågan ur sigte. De yttra härom:
«Vid besök å Warplösa hafva revisorerna funnit de i sistl. års revisionsberättelse anmärkta bristfälligheterna i mejeriköket m. fl. ställen afhjelpta samt i allmänhet allt i godt och vårdadt skick med undantag lik visst af lärjungarnes bostäder, som till utrymmet äro för små för så stort antal, som nu bebor desamma, och som dessutom icke företedde den ordning och renlighet, som revisorerna hade väntat att
der finna, synnerligast vid ett på förhand tillkännagifvet besök. Revisorerna anse det vara af särdeles stor vigt att lärlingarne på det nogaste tillhållas att iakttaga all möjlig renlighet och ordning såväl med afseende på sina personer som i sina bostäder, en sak som är minst lika vigtig för deras framtida välbefinnande som något reglementsenligt anbefaldt läroämne.”
Till afhjelpande af de öfverklagade bristfälligheterna föreslogo revisorerna, att den nuvarande lärogalen skulle inredas till bostad, samt antingen att den stora salen i öfra våningen af hufvudbyggnaden användes till lärosal eller om sådant befinnes olämpligt, att i fortsättning med ett af rommen på nedra botten i lärlingarnes bostadshus en uteller tillbyggnad göras, som inredes till lärosal.
Förvaltningsutskottet hade tagit frågan i öfvervägande och föreslog, att en skrifvelse skulle atgå till egarinnan af huset med anhållan att, mot förbindelse att
återlemna våningen i samma skick, som den emottages, få begagva den föreslagna salen och blef detta utskottets förslag sällskapets beslat i denna fråga. Skulle åter sådan tiliåtelse till salens begagnande ej vinnas, godkände sällskapet skolstyrelsens förslag till reparation af lärlingarnas nuvarande bostad.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Hushållningssällskapets kungörelser.

Afdikningar.
Af de kartor och handlingar, som på Hushållningssällskapets bekostnad uppgöras för afdikningar inom Länet och af Sällskapet förvaras å Landtmäterikontoret, aflemnar statsagronomen Steivmetz till Sällskapet jemväl
kopior, att användas vid arbetets utförande, med rättighet för jordegarne att, om det dermed afsedda arbetet utföres, erhälla denna kopia kostnadsfritt, men med skyldighet för dem att intill dess arbetet år utfördt vid Förvaltningsutskottets aufordran densamma oskadad återlemna eller derfor erlägga halfva lösen för det af Sållskapet förvarade exemplaret.
Sådana arbetskopier finnas nu för vederbörande tillgangllga för afdikningar af
Lokrume ar 1, Stora Hammars,
Östergarns socken, Södra kanalerna,
Djupvik i Östergarn,
Mästermyr i Levide, Hablingbo och Fardhem, Wallemyr,
Tollby m. fl. byar i Ekeby och Källunge.

Biträde i skogsskötsel.
Sedan enligt Kongl. Maj:ts nådiga förordnande, en lärare i skogsskötsel blifvit vid
länets landtbruksskola anstäld, med skyldighet att icke blott bestrida undervisningen vid skolan i berörda ämne, utan och på de tider af året som icke af denna undervisning upptagas, biträda enskilda jordegare, som sig derom hos Hushällningssällskapets förvaltningsutskott anmäla, med skogsodling och införande af ordnad hushållning å deras skogar; så kunna egare eller innehafvare af skog eller af mark, som bör göras skogbärande, af bemälde tjensteman erhålla biträde med anordnande och ledande af så väl skogsodling som för skogen erforderlig gallring och afverkning af sjelfsäningshyggen äfvensom med upprättande af planer för ordnad skogsskötsel samt med råd och upplysningar i hvad till skogshushållniog hörer.
För sådant bitråde ät enskilde personer eger skogsläraren att af dem uppbära i reseersättning 3 kronor för milen, der icke skjuts lemnas af reqvirenten, och i dagtraktamente 3 kronor jemte kost och husrum.
Anmålningar ingifvas till Förvaltningsutskottet, med uppgift å säväl det ändamål för hvilket biträdet övskas, jemte stället för förrättningen och närmast belägna gästgifvaregård, som ock huru många dagar biträdet anses komma att tagas i anspråk.

Cheviot-baggar.
Till fårafvelns förbättrande ämnar Hushållningssällskapet detta är utplacera på lämpliga ställen inom länet 4 springbaggar af cheviot-ras från stamschäferiet å Roma kungsgård, under följande vilkor, neml.:
att köpesumman återgäldes Hushållningssällskapet af emottagaren med 1/5 ärligen under de första fem åren, utan ränta;
att baggen under samma fem år vinterfödes inne;
att baggen under samma fem år får betäcka så mänga tackor som anses förenligt med hans välbefinnande;
att afgiften för hvarje tacka ej beräknas högre än 25 öre; hvilken afgift jemte baggens ull tillfaller emottagaren;
att efter nämnda fem år och fullgjorda in betalningar baggen blir emottagarens egendom.
De som önska på dessa vilkor emottaga en cheviot-bagge, kunna ingifva anmälan derom till Förvaltningsutskottet före den 5 instund. October.
Under förenämda vilkor finnas förut utplacerade springbaggar af cheviot-ras hos
Hemmansegaren L. J. Larsson, Roes i Grötlingbo,
Skolläraren H. P. Blomqvist i Näs,
Kyrkoherden P. H. Eneqvist i Wamlingbo,
Hemmansegaren Nils Wablby, Davide i Rone,
Landtbrukaren J. Sundahl i Fleringe,
Hemmansegaren P. E. Ahlfvengren Gervalds i Hejde,
Hemmansegaren Olof Petersson, Hägvalls i Gerum,
hvilket till allmänhetens kännedom meddelas.

Mönsterbok för väfnader i hemmet,
utgifven af Stockholms läns centralkomité, för hemslöjdens befrämjande, finnes dels till utlåning i likhet med Hushällningssällskapets öfriga mönstersamlingar och slöjdmodeller hos hr J. W. Klintberg, dels till salu för 1 krona 75 öre hos Sällskapets sekreterare.

Sparbanken och Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten.
Af förut genom Landstingets försorg utgifna erinringar och exempel, huru man genom dessa anstalter kan betrygga sin och de sinas framtid, har Hushållningssällskapet ombesörjt en andra upplaga, hvaraf Sällskapet låter med
posten tillställa samtlige pustorsembeten och sparbanker på ön ett antal exemplar, för att efter godtfinnande utdelas. Och kunna ytterligare exemplar deraf på begåran erhållas hos Sällskapets sekreterare.

Försäljning af hingst af norsk ras.
Hingsten ”Omer”, af Sällskapet 1873 inköpt i Norge, för närvarande utstald å Furubjers i Tingstäde, kommer, emedan han ansetts oduglig som beskällare, att för Sällskapets räkning försäljas genom auktion, som förrättas invid Hypoteksföreningens hus här i staden den 5 Oktober kl. 2 e. m. — förutsatt att Hushållningssällskapet bifaller Utskottets förslag derom.

Försäljning af redskap.
Vid samma tillfälle försäljes en Gräsklippningsmaskin och en roterande Smörtjerna, som varit utstälda vid sista Landsbruksmötet i Wisby at hrr Elfving & C:o, och dervid skadade blitvit sedermera iståndsatta.
Wisby den 13 September 1575.
På Förvaltningsutskottets vägnar:
RUD. HORN.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Huhållningssällskapets

sammanträde 2 Juli 1875 öppnades af länets höfding med ett kort tal, hvari han erinrade om hurasom landtmannens förhoppningar ej voro synnerligen stora, då sällskapet sistlidet år samlades, hvaremot nu jorden bar fägring och grönska och lofvade en skörd sådan att vi ej bättre kunna hoppas. Men vårt mål är ej att i njutningar förstöra de håfvor, som himlens välsignelse skänker oss, utan de goda åren skola ge oss krafter att verka för våra efterkommande, för framtiden, för framåtskridandet.
Häretter föredrogos och afgjordes följande ärenden:

1) Protokollet för föregående sammankomst upplästes och godkändes.

2) Revisionsberättelsen, afgifven af de utsedda revisorerna, hrr P. F. Ihre och Aug. Bokström, föredrogs, hvarefter full ansvarsfrihet beviljades för förvaltningen af sällskapets kassor och Karl-Johans-fonden.

3) Med anledning af en från Läraren vid skogsskolan, Lagerqvist, gjord framställning rörande ett närmare bestämmande at arvodet vid förrättningar föreslog förvaltningsutskottet och beslöt sällskapet bestämma en resekostnadsersättning af 3 kr. för skjutsmilen samt ett dagtraktamente af 3 kr. om dagen.

4) Ett belopp af 600 kr. hade af kongl, maj:t anslagits för meddelande af slöjdundervisning på Gotland med vilkor att sällskapet inom Okt. månads utgång skulle inkomma med en berättelse rörande den Gotländska husslöjden. Förvaltningsutskottet hade i denna sak hemställt, det sällskapet måtte besluta att uppdraga åt utskottet att till den 1 Okt. innevarande år med för ändamålet tillgängliga medel anordna en slöjdskola, hvilken hemställan ock blef sällskapets beslut.

5) Beslöt sällskapet, att mot ett pris af högst 75 öre stycket inköpa 100 exemplar af ett af agronomen A. Nathorst hållet och till trycket befordradt föredrag: ”Huru bör ladugårdsskötseln ordnas?” för att till kommunerna utdelas.

6) Åt kronolänsman Håkansson hade sällskapet uppdragit att insamla jordbruksstatistiska uppgifter, ett uppdrag, som han å sin sida anförtrott åt fjerdingsmmannen N. P. Kollberg, hvilken till sällskapet inkommit med anhållan om ersättning för 7 dagars tidspillan med 1,50 kr. pr dag. Utskottet, som hyste den åsigten, att man för en så vigtig angelägenhet som jordbruksstatistiken borde kunna af tjenstemän och funktionärer påräkna beredvilligt tillmötesgående utan ersättning, tillstyrkte sällskapet att afslå den gjorda framställningen.
Efter ett kortare meningsutbyte mellan hrr Kolmodin, Herlitz, Nilsson och Lyth, af hvilka den förstvämde yrkade afslag å utskottets förslag, ett yrkande, som efter diskussionens slut återtogs, samt de senare bifall till detsamma, bifölls utskottets hemställan.

7) Ordföranden anmälde, att sällskapet för silkesodlingens befrämjande till hushållningssällskapet öfverlemnat 20 exemplar af sin berättelse för att tillhandahållas ledamöterna.

8) Till bestridande af kostnaderna för landtbruksmötet hemstälde utskottet om ett anslag af 300 kr. utöfver de till dess disposition för detta ändamål stälda medel, hvilket bifölls.

9) Ordföranden hade till utskottet inkommit med nedanstående motion: «Till Gotlands läns hushållningssällskap!
Såväl i utlandet, som flerestädes inom vårt eget land hafva bolag bildats bland landtmännen för ersättande af skador och död, förorsakade vissa slag af våra husdjur genom smittosamma och äfven andra sjukdomar. Gotlands belägenhet äfven andra förhållanden lämpa sig för att Gotland ensamt för sig bildar ett slikt bolag, hvars verkningar skulle vara lika välgörande som brandförsäkringarne blifvit för landtmannens byggnader. Den enes förlust och olycka komme då ej att drabba honom ensam, utan fördelas lika på alla öfriga bolagsmän, och förlusten blefve derigenom ej kännbar för någon. Jag får derför föreslå, att för ärendets utredande och utarbetande af projekt till bolagsreglemente måtte utses en komité, bestående af t. ex. 3 personer, som till biträde åt sig vore berättigade tillkalla någon af länets djurläkare. Visby d. 29 Juni 1875. RUD. HORN.
Med anledning häraf tillsattes en komité af 3 personer, hvilka fingo i uppdrag att, biträdde af en länets djurläkare, taga frågan i öfvervägande. Ledamöter blefvo grefve Horn, hr Kolmodin samt major Kyllander.

10) Det af hr Myhrman med sällskapet uppgjorda kontraktet angående det hos honom förlagda stamschäferiet går till ända den 1 sept. Uti det nya kontrakt, som med anledning deraf horde upprättas, hade hr Myhrman föreslagit några smärre förändringar, hvilka, af utskottet tillstyrkta, nu af sällskapet biföllos.

För behandlingen at jernvägsfrågan, till hvilken derefter hushållningssällskapet, nu förstärkt med en mängd andra för saken intresserade mötesdeltagare, öfvergick, lemna vi å annat ställe i bladet fullständig redogörelse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Juli 1875
N:r 53

Passagerarelista.

Med GOTLAND från Stockholm och Nynäshamn 23 maj: Grosshandl. Berggren, Lundberg, hrr Österlund, Bengtsson, Nordin, Jonason, Köhler, Pettersson, Björkman, Jacobsson, Pettersson, Ström, Hansson, Horn, Hansén, Gellborn, Olofsson, Björkman, Kiihne, Gutzell, Gylleman, Hallberg, Ek, Rosenblom, Bergman, Ahlander, Pettersson, Reman; fruar Smitterberg, Köhler, Pettersson, Strömberg; fröknar Tiberg, Verelius, Karlsson. Strömberg, Pettersson, Stenberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1923
N:r 116

Det svenska eskaderbesöket

härstädes blef kortvarigt. Eskadern utgjordes af jagarna Hugin, Munin, Magne och Mode, som hitlände inemot half 6-tiden på, eftermiddagen, och förtöjde i inre hamnen, samt kryssaren Claes Horn och 10 stycken torpedbåtar, sota på grund af tjocka inlöpte först något senare och förtöjde i yttre hamnen. Under aftonens lopp hade blåjackorna landpermission stor Utsträckning och öfverbefolkade snart stadshotellets lokaler och stadens öfriga trakteringsställen.
Mellan kl. 6 och 7 i morse fortsatte eskadern söderut till Karlskrona.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 Februari 1915.
N:r 38.